Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 21.01.09 - sak 3/09 - Innføring i læringsstrategier i barnehagene

Hartvik Eliasson
Saksbehandler: Hartvik Eliasson
Arkivref.: 2008/11370
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 03.12.08 43/08
Driftskomiteen 21.01.09 3/09

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 03.12.2008

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Avstemning:

Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes.

Tekstskille, rød linje 

Rådmannens forslag til vedtak:

Plan for innføring av læringsstrategier i barnehagene vedtas.

Alle barnehager forplikter seg til planen.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

DK-sak 12/07

Plan for innføring av læringsstrategier i barnehagene PDF

Saksopplysninger:

Driftskomiteen vedtok 21.02.07 i sak 12/07 innføring av læringsstrategier i skolene i Levanger.

I vedtaket heter det blant annet:

”Alle skolene i Levanger utvikler i tråd med læringsplakaten, læringsstrategier videre for å gi tilpasset opplæring. Barnehagene inviteres til å delta i arbeidet.”

Barnehagestyrerne ble enige om at å se på muligheter for å bruke et slikt verktøy i barnehagene.

Styrermøtet nedsatte en arbeidsgruppe bestående av 3 styrere, en fra kommunale og to fra private barnehager.

Arbeidsgruppa har i samarbeid med veileder Lillian Flatgård laget en plan for innføring av læringsstrategier i barnehagene.

Barnehagene har lang erfaring og mange har etablert en god praksis med å arbeide målrettet i forhold til språk og kommunikasjon som er et satsningsområdet i lokal rammeplan. Det er imidlertid behov for å arbeide med  et felles metodisk verktøy som ivaretar  dette på en bedre måte enn i dag.

Utfordringen har blant annet vært å bli fortrolig med begrepet læringsstrategier i barnehagesammenheng.

Forslaget til plan har forsøkt gjøre dette arbeidet mer forståelig og tilgjengelig for barnehagene.

Styrerne startet arbeidet på todagers samling i oktober med utgangspunkt i forslag til innføring i læringsstrategier.

Det er enighet om at en ønsker å knytte arbeidet med læringsstrategier nært opp mot satsningsområder i den lokale rammeplanen.

I vårt arbeid for vårhalvåret 2008 vil vi i størst mulig grad forsøke å implementere dette i veiledingssekvensene for pedagogiske ledere og styrerne i regi av Dronning Mauds Minne Høgskole.

I tillegg vil vi bruke en halv dag for alt barnehagepersonalet på planleggingsdagen 06. februar 2009.

Vi vil også prioritere dette i vårt arbeid med kompetanseplan for 2009/2010. 

Vi tar sikte på at denne planen i  all hovedsak vil være ferdig i løpet av februar neste år.

Vurdering:

Innføring av læringsstrategier i barnehagene vil være et pionerprosjekt i nasjonal sammenheng. Det er ingen kommuner som tidligere har arbeidet systematisk med dette opp mot barnehagene.

Det er viktig at det arbeides med samme verktøy i alle barnehager uavhengig av eierform. En innføring av læringsstrategier i alle barnehager vil bidra til å styrke det helhetlige oppvekstløpet ved at det tydeliggjør sammenhengen mellom barnehage og skole. En satsning i barnehagen vil gjøre at barna i større grad kan nyttiggjøre seg  dette når de begynner på skolen.

 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 22.04.2009 14:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051