Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 08.12.10 - sak 36/10 - Orientering om samhandlingsreformen

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Tone S. Haugan / Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2009/3755 - /G00
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 02.12.10 55/10
Driftskomiteen 08.12.10 36/10

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 02.12.2010

Orientering i møte:

Samhandlingsreformen v/kommunalsjef  VK Tone Haugan  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Samkommunestyret tar informasjon om Samhandlingsreformen til orientering.

Til toppen av siden  

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Samkommunestyret tar informasjon om Samhandlingsreformen til orientering.

Vedlegg:
Brosjyre: Helhetlige helsetjenester felles ansvar, en felles strategi for samhandling mellom kommunene i Nord- Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Samhandlingsreformen er en stor og omfattende reform som over tid skal bidra til at helsetjenestene i framtida skal utøves på forskjellig nivå i forhold til dagens praksis. Flere oppgaver som i dag gjøres på sykehuset i spesialisthelsetjenesten, skal utføres i kommunen.

Stortingsmelding nr. 47 (2008- 2009) Samhandlingsreformen, rett behandling- på rett sted – til rett tid ble behandlet i Stortinget våren 2009. Reformen skal innfases fra 01.01.2012 og det arbeides for å legge til rette for dette, selv om mye enda er uavklart. Nord-Trøndelag har valgt å dele seg inn i ”kommuneregioner” i dette arbeidet og Frosta, Levanger og Verdal har valgt å gå sammen i dette utviklingsarbeidet. Hovedgrepene i reformen er å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientenes behov for koordinerte tjenester, og som også svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene Norge har. De fem hovedgrepene som reformen beskriver er:

Hovedgrep 1: Klarere pasientrolle, som blant annet innebærer gode, forutsigbare helhetlige pasientforløp. Pasienter med behov for koordinerte tjenester skal blant annet ha en kontaktperson både i 1. og 2.linje-tjenesten.

Hovedgrep 2: Ny framtidig kommunerolle.
Dette innebærer blant annet at veksten i behov i en samlet helsetjeneste i størst mulig grad skal finne sin løsning i kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at det helhetlige pasientforløpet i størst mulig grad ivaretaes innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON). Et sentralt poeng i meldingen er at kommunene kan se hele helse- og omsorgssektoren i sammenheng med de andre samfunnsområdene der de har ansvar og oppgaver. En tilrettelegging av tjenestene skal baseres på mer forebygging, mindre behandling. Innbyggerne skal i større grad være i stand til å mestre egen livssituasjon som i neste omgang fører til mindre etterspørsel etter tjenester. Dette er nødvendig blant annet med den kunnskapen som foreligger med hensyn til demografiutvikling og tilgang på personell til helse- og omsorgsoppgaver. I denne sammenheng kan det nevnes at det i en forlengelse av denne logikken kommer en ny folkehelselov og en ny helse og omsorgslov som nettopp har som intensjon å sørge for et bredest mulig kommunalt engasjement og en presisering av ansvaret.

Hovedgrep 3: Etablering av økonomiske intensiver. For kommunen betyr det blant annet at kommunen medfinansierer innleggelser i sykehuset, og får et økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasienter. Så langt er svært lite avklart i forhold til hvordan dette blir/ skal gjennomføres i praksis og hvilke pasientgrupper som helseforetaket fortsatt skal ha det totale ansvar for jfr. hovedgrep 4.

Hovedgrep 4: Spesialisthelsetjenesten skal i større grad enn i dag bruke sin spesialistkompetanse.
Helsepolitikk dreier seg i stor grad om trygghet i befolkningen, både med hensyn til tilgjengelighet til tjenester når behov oppstår og trygghet i forhold til at den behandlingen som gies er den beste behandlingen. I Samhandlingsreformen er det en ambisjon om å styrke spesialisthelsetjenestens forutsetninger for å kunne levere gode, spesialiserte tjenester til befolkningen. Dette skjer for det første gjennom en riktigere/annen oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, slik at spesialisthelsetjenesten i større grad kan konsentrere seg om oppgaver der de har fortrinn, de spesialiserte helsetjenestene. For det andre forutsettes det at helhetlige og forutsigbare pasientforløp i større grad bidrar til at brukerne lettere finner fram til de behandlingstedene som har den aktuelle kompetansen.

Hovedgrep 5: Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer.
 Manglende helhet i tjenestene bidrar til at myndighetene ikke har et godt nok koordinert beslutningssystem for helse- og omsorgstjenestene. Det må unngås at framtidas prioriteringer knyttet til deltjenester ikke sees i sammenheng med det helhetlige forløpet. Etableringen i 2007 av Nasjonalt råd for kvalitet og prioriteringer skal bidra til helhetstenkning, noe som synliggjøres i Nasjonal helseplan.
Høsten 2010 er Høringsnotat forslag til ny Folkehelselov, samhandlingsreformen, lagt fram. I tillegg høringsnotat- forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov. I forslaget til ny kommunal helse- og omsorgslov tydeliggjøres kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester ”sørge-for-ansvar”, uten at kommunene samtidig pålegges bestemte måter å organisere tjenestene på.

Vurdering:
Når det gjelder gjennomføringen av Samhandlingsreformen, vil det ta mange år før den er integrert i kommunene. Startdato er satt til 01.01.2012, noe som blant annet har gjort at Levanger og Verdal kommuner oppretter en Samhandlingskoordinator i ISK fra 2011. Frosta kommune ønsker å være en del av utviklingsarbeidet videre og vil slik kjøpe tjenester fra ISK. Fortsatt er svært mye uavklart med hensyn til hva kommunene får ansvar for, utover det vi har i dag. Økonomisk er alt uklart, da oppgavedelinga ikke er besluttet, sentrale forskrifter er enda ikke utarbeidet. Noe som er klart er at kommunene i større grad får ansvar for en del innbyggere som i dag får helsetjenestene på sykehuset, og i framtida skal ha disse i kommunen. Dette gjelder også døgntilbud og derigjennom behov for nye sengeplasser. Til i dag har spesialisthelsetjenesten hatt ansvar for læring- og mestringsenter for kronikere. Dette er en oppgave som kommunene får ansvar for. Kommunen får også ansvar for, om det er hensiktsmessig/ nødvendig, å opprette ambulerende fagteam som skal bidra til at pasientene får optimale tjenester. Når det gjelder innfasinga av reformen har kommunene og helseforetaket, gjennom samarbeidsutvalget, utviklet en samhandlingsstrategi ” Helhetlige helsetjenester- Felles ansvar” som beskriver framdrift og forpliktelser for 2011 og 2012

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 08.12.2010 17:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051