Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 08.12.10 - sak 35/10 - Høring - NOU 2010:8 - Med forskertrang og lekelyst - Innstilling fra utvalget som har sett på pedagogisk tilbud til førskolebarn

Bjørg Tørresdal - klikk for personkort
Saksbehandler: Bjørg Tørresdal
Arkivref. 2010/8887 - /A10
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 08.12.10 35/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst. Innstilling fra utvalget som har sett på pedagogisk tilbud til førskolebarn - Høringsuttalelse

Levanger kommune ser at Brenna-utvalget har laget en grundig gjennomgang av dagens lovverk og forskrifter og av hva som skal til for å bedre innholdet og å skape et mer systematisk, pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. Vi tror at dersom utvalgets anbefalinger og intensjoner blir fulgt opp, vil det gi et stort løft for barnehagesektoren og for førskolebarna.

Levanger kommune vil under kommentere de tiltak en ser som viktigst, men i en generell kommentar blir det viktig for oss å understreke at en økning i statlige rammevilkår er en forutsetning for å lykkes i implementeringen av de foreslåtte tiltak.

Barnehagetilbudet skal være frivilling.
Levanger kommune støtter forslaget om at barnehagetilbudet fortsatt skal være frivillig.

Gratis barnehage 20 timer pr uke for barn 3-5 år.
Levanger kommune støtter forslaget om at alle barn får tilbud om gratis barnehage 20 timer pr uke og at dette tilbudet gis innenfor det ordinære barnehagetilbudet for å sikre alle barn mulighet til deltakelse, uavhengig av foreldres økonomiske situasjon.

Tidlig innsats
Levanger kommune ser viktigheten av tidlig innsats i forhold til barn med særlige behov. Derfor støtter vi forslagene om kartlegging og systematisk identifisering og oppfølging av barn med særlige behov.

Tydeligere krav i rammeplanen for barnehagen.
Levanger kommune er enig med utvalget i at det er behov for et mer gjennomført systematisk pedagogisk tilbud i barnehagene. Dagens rammeplan er ikke tydelig nok i forhold til barnehagenes arbeid med lek, omsorg og sosial kompetanse. Målformuleringene er ikke tilstrekkelige.
Dette krever endringer i dagens rammeplan der det må bli tydeligere krav til progresjon i barns læring og utvikling. Videre må det settes mål for hva det enkelte barn skal utvikle av basiskompetanse, det må settes mål for barnehagens arbeid med lek, omsorg og sosial kompetanse. Vi støtter også forslaget om at det i rammeplanen må tydeliggjøres hva innholdet i de skoleforberedende aktivitetene skal være.

Kompetanse
Levanger kommune er opptatt av kvalitet og kompetanse. Vi støtter utvalgets vurdering av hvor avgjørende barnehagepersonalets kompetanse er for kvaliteten på barnehagetilbudet. Ut fra dette støttes forslagene om at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal ha førskolelærerutdanning,
eller tilsvarende, og at førskolelærerutdanningen blir fireårig. Levanger kommune mener at dette kan være med på å sikre kvalifisert personell til barnehagene og rekruttering til førskolelærerutdanningen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst. Innstilling fra utvalget som har sett på pedagogisk tilbud til førskolebarn - Høring

Vedlegg:

  1. Innspill fra barnehagestyrere PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Brenna-utvalget, som ble nedsatt i juni 2009, har utredet det pedagogiske tilbudet til førskolebarn. Utvalget avga sin innstilling 1. oktober 2010. Utvalget har hatt et omfattende mandat og fremmer en rekke forslag angående innhold og organisering av et pedagogisk tilbud til barn før skolestart. Kunnskapsdepartementet inviterer nå til bred høring med høringsfrist: 31. januar 2011

Her er et kort sammendrag med de viktigste tiltakene utvalget foreslår:

Om pedagogisk tilbud til alle førskolebarn - Brenna-utvalget
Formålet med dette utvalgets arbeid er å sikre at alle førskolebarn, uavhengig av funksjonsnivå og sosial bakgrunn, får mulighet til å delta i et systematisk pedagogisk tilbud. Dette skal være med på å gi alle barn erfaringer fra samvær med andre barn i et sosialt nettverk. Alle barn skal sikres kjennskap til begreper og grunnleggende ferdigheter i språk og i andre emner før skolestart. Hovedhensikten er å gi alle førskolebarn et godt utgangspunkt for å klare seg i skolen og i samfunnet ellers.
Utvalget har i sin utredning gått inn på forståelsen av sentrale begreper som alle førskolebarn, systematisk pedagogisk tilbud, danning, omsorg, lek og læring. I sitt arbeid har utvalget utdypet sitt syn på barn og barndommen og har i sitt arbeid hatt fokus på det kompetente barnet som har forskertrang og lærelyst og som er aktive deltakere og aktører i sitt eget liv. Utvalget mener at barn skal møtes som fullverdige mennesker med tanker, meninger og følelser i det livet de lever som barn, og samtidig som mennesker som skal vokse opp og utvikle seg. Utvalget trekker ikke fram enkelte grupper av barn. Med begrepet førskolebarn, legger utvalget til grunn at det er alle barn i alderen 1til 5 år, men utvalget peker spesielt på tiltak for barn i alderen 3 til 5 år.

Utvalget tar utgangspunkt i et helhetlig syn på læring hvor både danning, omsorg, lek og læring står sentralt. Lek er en av barnets viktigste læringsarenaer, men leken har først og fremst en egenverdi. Lek har stor betydning for barnets emosjonelle utvikling og for språkutviklingen.
Utvalget har fått formidlet grunnleggende kunnskap om hjerneforskning, og da særlig om utviklingen av barnehjernen i førskolealder. Hjernens oppbygging og funksjon påvirkes av erfaringer, og erfaringene knyttet til barns virksomhet i barnehagen spiller derfor en avgjørende rolle for alle lære prosesser. I utviklingen av hjernen vil de nervebanene som blir aktivisert, brukt og stimulert, bli større og mer funksjonsdyktige. Nyere forskning viser dermed at barns erfaringer i de første leveårene forbedrer de grunnleggende fysiologiske forutsetningene for læring.
Utvalget har hatt en grundig gjennomgang av, vurdert og analysert det pedagogiske tilbudet som gis til barn i førskolealder i dag. Utvalget er samstemte i at barnehagen er den institusjonen som best kan sikre barna sosialt samvær med andre barn, og at barna utvikler språket og andre ferdigheter innefor ulike emner. Her får barna et pedagogisk tilbud med kvalifisert personale, der grunnlaget for lek, læring og omsorg vil være det beste. Utvalget har også sett på forskning om betydningen av å gå i barnehagen, og mener at barnehagen har betydning både for barn utvikling og for barnet her og nå.

Noen av de mest sentrale anbefalingene fra utvalget:

Utvalget anbefaler at barnehagetilbudet fortsatt skal være frivillig.
Utvalget er av den oppfatningen av kvaliteten på innholdet i dagens barnehage ikke er god nok og pedagogtettheten er for lav til at tilbudet bør gjøres obligatorisk. For noen av utvalgets medlemmer er også foreldrenes valgfrihet av stor betydning.

Utvalget foreslår 20 timer gratis barnehage i uken for barn i alderen 3-5 år.
Dette tilbudet må gis til alle barn, og må ikke være et segregert tilbud til enkelte grupper barn. Utvalget mener at et gratis korttidstilbud vil være mer attraktivt for familier med barn som ikke benytter barnehage, enn et ordinært heldags barnehagetilbud. Dette viser også erfaringene fra prosjektet med gratis kjernetid i utvalgte bydeler i Oslo kommune hvor så å si alle barn deltar i tilbudet. Tilbudet bør gis innenfor det ordinære barnehagetilbudet.

Utvalget ønsker at rammeplanen må bli tydeligere på kravet om progresjon i barns læring og utvikling.  Utvalget mener at dagens barnehagetilbud ikke har den grad av systematikk som skal til for å sikre at alle barn får et godt systematisk pedagogisk tilbud, og foreslår en del endringer i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, blant annet at det må bli tydeligere krav til progresjon i barns læring og utvikling. Videre må det settes mål for hva det enkelte barn skal utvikle av basiskompetanse, det må settes mål for barnehagens arbeid med lek, omsorg og sosial kompetanse. I rammeplanen må det stilles krav om likt fokus på formelle og uformelle læringssituasjoner i barnehagen. Utvalget mener at det må tydeliggjøres hva innholdet i de skoleforberedende aktivitetene skal være.

Utvalget ønsker tidlig identifisering og oppfølging av barn med særlige behov. utvalget er opptatt av å sette inn hjelp og støtte til barn så tidlig som mulig for å sikre at alle barn skal få samme mulighetene til læring og utvikling, og foreslår at alle barnehager må ta i bruk en tretrinnsmodell for mer systematisk identifisering og oppfølging av barn med særlige behov.

Utvalget foreslår at minst 50 % av personalet må ha førskolelærerutdanning eller annen tilsvarende utdanning, da utvalget mener at et kompetent personale er avgjørende for å sikre at alle barn får et godt systematisk pedagogisk tilbud i barnehagen. . Utvalget foreslår en rekke tiltak for økt rekruttering til førskolelærerutdanningen. Utvalget mener at muligheten til dispensasjon for utdanningskravet må innskrenkes.  Videreforeslår utvalget at det må vurderes å innføre et minimumskrav til formelle kvalifikasjoner hos assistenter i barnehagen og at det må innføres et varig system for etter- og videreutdanning i barnehagesektoren. Utvalget foreslår også at det lovfestet krav om barnehagefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen.

Utvalget kommer også med en del tilrådninger når det gjelder samarbeid med foreldre, samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole, styring av sektoren og forskning om betydningen av å gå i barnehage:
Utvalget anbefaler at

  • alle barnehager skal ha tilknytning til et tverrfaglig samarbeidsteam
  • tilbudet om foreldreveiledning utvides og styres
  • kommunalt foreldreutvalg og kommunalplan for foreldresamarbeid for barnehagene lovfestes
  • det innføres en plikt til samarbeid mellom barnehage og skole i regelverk for barnehage og skole
  • det stilles sterke nasjonale kvalitetskrev for barnehagene ved innføring av rammefinansiering
  • kommunenes tilsyn med barnehagene styrkes
  • at det settes i gang mer forskning for å finne ut hvordan barnehage påvirker barn.


Levanger kommune har innhentet innspill til høringen fra barnehagestyrere i kommunen. 2 av styrerne i kommunen; Inger S Langdal og Kari Ramstad, har kommet med innspill /tilbakemelding til høringen på vegne av barnehagene. Innspillet ligger vedlagt.

Vurdering:
Rådmannens vurdering ligger i sin helhet som innstilling til vedtak.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 08.12.2010 17:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051