Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 08.12.10 - sak 33/10 - Barnehagebruksplan for kommunale barnehager – Levanger kommune

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2010/9371
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 08.12.10 33/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Det utarbeides en barnehagebruksplan for kommunale barnehager i Levanger kommune.
 2. Rådmannen bes om å nedsette en prosjektorganisasjon til å utforme utkast til plan.
 3. Prosjektet gis følgende mandat:
  a. Lag prosjektplan
  b. Gi en oversikt over status for bygninger og uteområder for kommunale barnehager.
  c. Gi en oversikt over barnetallsutvikling og barnehagedekning i Levanger, både historisk og prognoser.
  d. Vurder alternative måter å nytte lokaler på til barnehagedrift og gi en oversikt over hvordan kommunale barnehager i Levanger Kommune driver i forhold til det.
  e. Gi en over sikt over private barnehager i Levanger, antall, størrelse, status og framtidsplaner.
  f. Vurder hvilke faktorer som avgjør foreldres valg av barnehage.
  g. Foreslå investeringer i prioritert rekkefølge for bygg og uteområder i Levanger kommune.
  h. Planen ferdigstilles medio mai 2011.
 4. Driftskomiteen som oppdragsgiver informeres om arbeidet i sine møter.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunedelplan oppvekst – mot 2020

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Forskrift om likeverdig behandling
Lov om barnehager med forskrifter

Saksopplysninger:
I kommunedelplan oppvekst ble det vedtatt å utarbeide en barnehagebruksplan i 2011. I denne saken gis arbeidet et mandat.

Barnehagesektoren blir innlemmet i rammetilskuddet fra 01.01.11. Selv om det fortsatt vil være sterke sentrale føringer knyttet til lovverket, er det klart at kommunen fra nyttår må utarbeide lokale retningslinjer knyttet til drift/kvalitet. Nye bestemmelser vil få betydning for dagens drift av kommunale og private barnehager.

Det er lovfestet rett til barnehageplass. Dette innebærer at alle barn som har søkt barnehageplass innen frist for hovedopptaket har krav på en barnehageplass hvis de fyller ett år innen utgangen av august. Kommunen må derfor til enhver tid ha tilstrekkelig antall barnehageplasser.

Det har ikke vært en gjennomgang av struktur, størrelse og bygningsmessig kvalitet på de kommunale barnehagene slik man har gjort for skolene i skolebruksplanen.
Det er nødvendig å utarbeide en barnehagebruksplan for kommunale barnehager for å lage en oversikt over status. Samtidig er det viktig å gi en oversikt over private barnehager i Levanger, antall, størrelse, status og framtidsplaner.

Barnehagebruksplanen må ta utgangspunkt i dagens status og undersøke nærmere behovet for bygningsmessige tilpasninger eventuelle behov for utvidelser. I tillegg må en se nærmere på oppgradering og eventuelle utvidelser av barnehagens uteområder.

I lys av ny finansieringsordning fra 1.1.2011 må en se om dagens kommunale barnehagestruktur er hensiktsmessig. Dette må også sees i sammenheng med eventuell endring i skolestrukturen. Det må gis en oversikt over barnetallsutvikling og barnehagedekning i Levanger og se på prognoser framover.

Driftskomiteen er oppdragsgiver. Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe for arbeidet med kommunalsjef oppvekst som prosjektansvarlig. Prosjektgruppen settes sammen av barnehagefaglig ansvarlig som prosjektleder, en representant fra utviklingsstaben i ISK, en enhetsleder, en styrer og representanter for fagforeningene.

Styrermøtet og nettverk for barnehagene brukes som ressursgruppe i arbeidet. Foreldrerådene i barnehagene involveres i planarbeidet.

Prosjektgruppen legger fram utkast til plan medio mai 2011.

Vurdering:
Ideelt sett burde en barnehagebruksplan omfatte alle barnehager i kommunen. Levanger kommune kan imidlertid ikke fatte vedtak på vegne av private barnehager. Vi må imidlertid involvere alle barnehageeiere slik at vi får tilstrekkelig faktaopplysninger om hvordan de planlegger mer langsiktig rundt egen drift.

Barnehagebruksplanen skal være grunnlag for prioritering av investeringer i bygg i kommunale barnehager og grunnlag for antall og struktur kommunale barnehager i Levanger Kommune. Det vil derfor være nødvendig å se planen i sammenheng med eksisterende kapasitet i private barnehager.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 08.12.2010 17:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051