Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 02.12.09

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 02.12.2009, kl. 14:00-16:20

Sakliste som PDF - word - ODT  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 33/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 34/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 35/09 Priser og stipend 2009 utredning vedtak
PS 36/09 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. utredning vedtak
PS 37/09 Samarbeidsutvalg med tydeligere mandat i Levanger kommune utredning vedtak
PS 38/09 Høring om endring i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse utredning vedtak
PS 39/09 Organisering av opplæring på alternative arenaer sett i sammenheng med satsing på læringsmiljø i Levanger kommune utredning vedtak
PS 40/09 Spillemidler til idrettsanlegg - Rullering av handlingsprogram/prioritering av søknader utredning vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf - forfall
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf - forfall
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Mia Therese Silkoset frp medlem frp x
Ragnhild Skjerve sv medlem sv x
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 dna/sp/krf x Ole Jørstad
Lewi Brevik krf varamedlem 3 dna/sp/krf x Britt Tønne Haugan
Leif Arnstein Eid dna varamedlem 7 dna/sp/krf x Anne Grete Krogstad

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Øystein Sende kommunalsjef
Rita Keiserås formannskapssekretær
Anne Grete Wold prosjektleder Kvalitetskommuneprogrammet
 • Tilsynsrapport fra UDI v/ mottaksleder Leira mottak Randi Venås Eriksen
 • Virkemiddelbruk og utfordringsbildet i NAV v/NAV-leder Jan Arve Strand
 • Status i arbeidet med ruspolitisk plan v/prosjektleder Vibeke Veie-Rosvoll
 • Høring om endring i opplæringsloven v/kommunalsjef Trude Nøst


Etter driftskomitemøtet ble det avholdt dialogmøte mellom driftskomiteen og KFU/FAU.    Til toppen av siden

 


PS 33/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

PS 34/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Einar Bangstad og Asbjørn Brustad

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Einar Bangstad og Asbjørn Brustad    Til toppen av siden

 

PS 35/09 Priser og stipend 2009

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Forslag i møte:
Kjell Bullen (DNA) fremmet forslag på vegne av kulturpriskomiteen følgende forslag til vedtak:
Kulturpris 2009 tildeles: Kjellrun Støp
Ildsjelpris 2009 tildeles: Martin Friberg
Kulturstipend 2009 tildeles: Sissel Vera Pettersen

Kulturpriskomiteens begrunnelse:


Avstemning:
Kulturpriskomiteens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kulturpris 2009 tildeles: Kjellrun Støp
Ildsjelpris 2009 tildeles: Martin Friberg
Kulturstipend 2009 tildeles: Sissel Vera Pettersen

Kulturpriskomiteens begrunnelse:PS 36/09 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Forslag i møte:
Vegard Granaune (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag – tillegg til strekpunkt 6:
I det videre arbeid må en ha målbare mål og indikatorer for måloppnåelse. Arbeidet gjennomføres fortrinnsvis i driftsorganisasjonen som ordinært arbeid og rapporteres til ordinært rapporteringssystem.

Avstemning:
Granaunets tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.
Administrasjonssjefens innstilling, med tillegg i møtet, enstemmig tiltrådt.

Driftskomiteen i Levanger foreslår følgende INNSTILLING:
Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet:

 1. Partssamarbeid og medvirkning
 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 3. Uønsket deltid
 4. Etikk og etisk kompetanseheving
 5. Omdømme og informasjonsarbeid
 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet ”Kvalitetslosen”. I det videre arbeid må en ha målbare mål og indikatorer for måloppnåelse. Arbeidet gjennomføres fortrinnsvis i driftsorganisasjonen som ordinært arbeid og rapporteres til ordinært rapporteringssystem. I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse.    Til toppen av siden

 


PS 37/09 Samarbeidsutvalg med tydeligere mandat i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Forslag i møte:
Kristin Aas (DNA) fremmet følgende endring- og tilleggsforslag:
Endring pkt. 2 a):
Endring av første periode etter pkt. 2a VI):
SU skal ha minimum 3 møter pr. år. Rektor er tilstede. I tillegg…

Endring pkt. 2 b):
Samarbeidsutvalg i pleie og omsorgsenhetene behandler følgende tema:
Endring av første periode etter pkt. 2 b KI):
SU skal ha minimum 3 møter pr. år.

Nytt punkt 2 c)
Det etableres arenaer for fellesmøter med deltakere fra de ulike SU innen pleie og omsorg og medlemmene fra DK etter mønster fra de felles dialogmøtene som er etablert mellom FAU ved de ulike skoler og DK.

Avstemning:
Aas sine endrings- og tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak, med endring/tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Det innføres ikke ordning med Driftsstyrer for resultatenhetene i Levanger kommune.
 2. Dagens ordning med samarbeidsutvalg forsterkes ved at samarbeidsutvalgene gis utvidet mandat:
  a) Samarbeidsutvalgene i skolene behandler følgende tema:
  i) Skolens virksomhetsplan inkl. pedagogisk utviklingsarbeid.
  ii) Kompetanse- og rekrutteringsplaner.
  iii) Elevundersøkelser/foreldreundersøkelser.
  iv) Bygningsmessige forhold og uteområder.
  v) Årsrapport, inkl. kvalitets- og avvikssystem, kvalitetsmelding.
  vi) Foreldresamarbeid/-involvering.
  SU skal ha minimum 3 møter pr år. Rektor er tilstede. I tillegg skal det avholdes minimum ett skolemiljøutvalgsmøte pr år. Det tilrås at rektor er disponibel ved behov i første del av alle FAU-møter. På bakgrunn av erfaringer er det ønskelig at rektorer og FAUer møter DK to ganger årlig, slik som i dag.

  b) Samarbeidsutvalg i pleie og omsorgsenhetene behandler følgende tema:
  i) Driftsutfordringer
  ii) Brukerundersøkelser
  iii) Tjenesteutvikling og aktivitetstiltak
  iv) Årsrapport inklusiv kvalitetssystem/avvikssystem
  v) Bygningsmessige forhold/teknisk utstyr
  vi) Samhandling og samarbeid mellom tjenesten og bruker/pårørende interesser
  vii) Kompetanse og rekrutteringsutfordringer-/tiltak
  viii) HMS – status og utviklingstiltak
  ix) Trivselstiltak for beboerne
  x) Prosjekter som angår tjenesteutvikling og kvalitet
  xi) Samarbeidsutvalget disponerer bruken av de gavemidler og fond som av private er gitt til det enkelte distrikt
  SU skal ha minimum 3 møter pr år. Som brukerrepresentanter kan både brukerne selv og deres pårørende velges.

  I tillegg avholdes minimum 1 felles møte for alle SU ved PO, hvor kommunalsjef helse og enhetslederne for PO-distriktene deltar. Det er ønskelig at dette felles møtet også gjøres tilgjengelig for leder og nestleder i DK.

  c) Det etableres arenaer for fellesmøter med deltakere fra de ulike SU innen pleie og omsorg og medlemmene fra DK etter mønster fra de felles dialogmøtene som er etablert mellom FAU ved de ulike skoler og DK.
 3. Ordningen evalueres etter 2 år, dvs i begynnelsen av 2012.    Til toppen av siden

 


PS 38/09 Høring om endring i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune slutter seg til departementets forslag om mindre endringer i lov om barnehager som følge av vedtatt endring i formålsparagrafen.    Til toppen av siden

 

PS 39/09 Organisering av opplæring på alternative arenaer sett i sammenheng med satsing på læringsmiljø i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:
Følgende føringer gis for det videre arbeidet:

 1. Kommunen bygger opp en ”forsterka” enhet ved en av de eksisterende ungdomsskolene i kommunen, hvor elever fra hele kommunen kan få deler av sitt opplæringstilbud slik det skisseres i utredningen ”Alternativ opplæring på ungdomstrinnet” som er laget på oppdrag fra kommunalsjef oppvekst. Denne skisseplanen utvikles og innpasses i kommunedelplan oppvekst. Kommunedelplan oppvekst skal avstemme og prioritere både systemrettede og individrettede tiltak. ”Sosial kompetanse/læringsmiljø” bør vurderes som nytt fokusområde for skolene i Levanger fra høsten 2010.
 2. Den forsterka enheten er for den anslagsvis 1%-andelen av ungdomsskole-elever som har behov for helt spesiell tilpassing for deler av sin undervisning. En slik forsterket enhet kommer som et supplement og ikke i stedet for det arbeid som skal gjøres ved hver skole for å forbedre læringsmiljøet. Kvalitetskrav til denne alternative opplæringsarena skal legges inn i Kvalitetslosen. Skole-eiers systemrevisjon i 2010 vil avklare hvorvidt den systemforbedring som kommunen driver har påvirket kvaliteten i det spesialpedagogiske arbeidet generelt. DK ber om å bli orientert om dette og hva som trekkes av konklusjoner.
 3. Det forventes at kommunens satsing på økt lærertetthet for 1. – 4. trinn i fagene norsk og matematikk vil føre til et systematisk forbedringsarbeid i skolene for å øke elevenes lese- og regneferdigheter


Avstemning:
Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunen bygger opp en ”forsterka” enhet ved en av de eksisterende ungdomsskolene i kommunen, hvor elever fra hele kommunen kan få deler av sitt opplæringstilbud slik det skisseres i utredningen ”Alternativ opplæring på ungdomstrinnet” som er laget på oppdrag fra kommunalsjef oppvekst. Denne skisseplanen utvikles og innpasses i kommunedelplan oppvekst. Kommunedelplan oppvekst skal avstemme og prioritere både systemrettede og individrettede tiltak. ”Sosial kompetanse/læringsmiljø” bør vurderes som nytt fokusområde for skolene i Levanger fra høsten 2010.
 2. Den forsterka enheten er for den anslagsvis 1%-andelen av ungdomsskole-elever som har behov for helt spesiell tilpassing for deler av sin undervisning. En slik forsterket enhet kommer som et supplement og ikke i stedet for det arbeid som skal gjøres ved hver skole for å forbedre læringsmiljøet. Kvalitetskrav til denne alternative opplæringsarena skal legges inn i Kvalitetslosen. Skole-eiers systemrevisjon i 2010 vil avklare hvorvidt den systemforbedring som kommunen driver har påvirket kvaliteten i det spesialpedagogiske arbeidet generelt. DK ber om å bli orientert om dette og hva som trekkes av konklusjoner.
 3. Det forventes at kommunens satsing på økt lærertetthet for 1. – 4. trinn i fagene norsk og matematikk vil føre til et systematisk forbedringsarbeid i skolene for å øke elevenes lese- og regneferdigheter    Til toppen av siden

 


PS 40/09 Spillemidler til idrettsanlegg - Rullering av handlingsprogram/prioritering av søknader

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering både mhp. rullering av handlingsprogrammet for idrettsanlegg og prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og  fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2009/-10.

Ordinære anlegg:

1. Frol il – Ski-/skiskytteranlegg, idrettshus – Storlidalen (gjentatt)
-------------------
2. Levanger kommune – Trønderhallen, flerbrukshall – Røstad (fornyet)
3. Levanger kommune – Trønderhallen, svømmeanlegg – Røstad (fornyet)
4. Levanger kommune – Svømmebasseng – Ytterøy skole (fornyet)
5. Levanger jeger- og fiskelag – Elgskytebane/ny standplass – Torsbustaden (fornyet)
6. Levanger kommune – Idrettshall (liten) – Frol OS (fornyet)
7. Nord-Trøndelag fylkeskommune – Idrettsgolv – Levangerhallen. (fornyet)
8. Skogn il – kunstgressbane (fotball) – Remyra/Skogn (fornyet)
9. Levanger Fritidspark – Lys tennisbaner – Moan (fornyet)
10. Levanger jeger- og fiskelag – jaktskyting/rekruttbane – Torsbustaden (fornyet)
11. Frol il. – O-kart – Nybrotta (fornyet).
12. Innherred Motorsportsklubb – motorcrossbane – Torsbustaden (fornyet).
13. Il. Aasguten – turstier – Åsenfjellet (fornyet).
-------------------
14. Il. Sverre – kunstgress fotball – Leira (ny)
15. Sportsklubben Nessegutten – ombygging grus til 7-bane kunstgress – Nesseguttbanen (ny) 
16. Levanger fritidspark – nytt toppdekke friidrett – Moan (ny)
17. Levanger jeger- og fiskelag – ny grav elgbane – Torsbustaden (ny)
18. Ekne il – utskifting av armatur lysløype – Ekne (ny).

Nærmiljøanlegg:

1. FAU Okkenhaug skole – Ballbinge – Okkenhaug (fornyet)
2. Markabygda Montesorriskole – Ballbinge – Markabygda (fornyet)
3. Innherred RC bilklubb - motorkrossbane – Torsbustaden (ny)    Til toppen av siden

Publisert: 22.04.2009 12:43 Sist endret: 17.02.2010 17:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051