Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.03.18 - sak 11/18 - Behandling av vegnavn på Åsen iht. Lov om stedsnavn

Mona Saursaunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Mona Saursaunet
Arkivref. 2018/6392 - /L2016004
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 14.03.18 11/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende vegnavn vedtas for nye veger i tilknytning til vedtatt reguleringsplan for Sentrumsboliger Åsen:

  • Fossingmarkvegen
  • Ulrikkaplassen


Vedtaket fattes med hjemmel i Lov om stadnamn § 5 andre ledd. 

Vedlegg:

1

Anmodning om behandling av vegnavn PDF

2

Navnsetting veger kartvedlegg PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

3 stk. høringsuttalelser. 

Saksopplysninger:

Behov for nye vegnavn har oppstått som følge av at to nye veier planlegges i forbindelse med utbygging av sentrumsboliger på Åsen i tråd med vedtatt reguleringsplan. Forslagsstiller anmodet dermed om at kommunen behandlet hans forslag til vegnavn samtidig med plansaken. Navneforslagene var Fossingmarka og Ulrikkaplassen, se kartutsnitt under. Navneforslagene var utarbeidet med utgangspunkt i kjennskap om stedsnavn og lokalhistorien på stedet. På grunn av intern uklarhet om hvem som skulle behandle stedsnavnsaker i kommunen, ble ikke saken sendt på høring til berørte parter før etter reguleringsplanen ble vedtatt.

Kartutsnitt som viser hvor vegnavnene skal gjelde. Klikk for større kart

Kartutsnitt som viser hvor vegnavnene skal gjelde. 

Ifølge stedsnavnloven § 6 skal forslag til nye stedsnavn gjøres kjent for de som har rett til å uttale seg i saken. Disse regnes vanligvis som grunneier/fester og lokale organisasjoner når det gjelder stedsnavn som organisasjonen har en særlig tilknytning til. I tillegg sier paragrafen at Stedsnavntjenesten skal gi tilråding før det blir gjort vedtak. Stedsnavntjenesten opplyser på hjemmesiden til Språkrådet at stedsnavnsaker skal ha en høringsfrist på to måneder. Kommunen fastsatte dermed en høringsfrist på to måneder i brevet som ble sendt ut til berørte parter. Høringsbrev ble sendt ut til Åsen Museum og Historielag, Stedsnavntjenesten Midt-Norge og Statens Kartverk. Innen kort tid mottok kommunen høringsuttalelse fra alle tre partene. Alle stilte seg positiv til de foreslåtte vegnavnene, men Stedsnavntjenesten tilrådde å legge til et tillegg for opprinnelig foreslåtte «Fossingmarka» til «Fossingmarkvegen», slik at man skiller mellom navnet på hele området og vegnavnet.

Høringsuttalelser:

Åsen Museum og Historielag, 7.02.2018:

Styret i Åsen Museum og Historielag har i styremøte den 7. februar gitt støtte til de foreslåtte navnene Fossingmarka og Ulrikkaplassen.

Statens Kartverk, 7.02.2018, og oppfølging etter Stedsnavntjenestens uttalelse, 20.02.2018:

Kartverket har ingen innvendinger mot navneforslaga Ulrikkaplassen og Fossingmarka.  Det er positivt at kommunen velger adressenavn med solid lokal forankring, og artig at ei hardtarbeidende husmannskjerring blir hedret med et vegnavn.  

Kartverket har fått kopi av Stednavntjenestens tilråding, og så at de foreslår tillegg av et ledd for Fossingmarka. Kartverket har heller ingen innvending mot Fossingmarkvegen.

Stedsnavntjenesten Midt-Norge, 20.02.2018:

Stedsnavntjenesten har jamført navneforslagene med opplysningene i Sentralt stedsnavnregister SSR (via www.norgeskart.no) og herredsregisteret

(http://www.edd.uio.no/perl/search/search.cgi?appid=93&tabid=1383). Merknader følger i skjemaet nedenfor.

Nr.

Navneforslag

Tilråding

Merknader fra Stedsnavntjenesten

1

Fossingmarka

Fossingmarkvegen

Fossingan er vedtatt skrivemåte for gårdsnavnet som utgjør forleddet her. Herredsregisteret (1945) har registrert Fossing /fǫs`singann/, dativ /-åm/, i

sammensetning /fǫs`sing-/. Som det går fram av forslaget, er Fossingmarka navnet på hele området. For å skille vegnavnet fra områdenavnet bør vegen derfor få et tillegg som viser hva som er hva.

2

Ulrikkaplassen

OK

Navnet er ikke registrert i SSR eller herredsregisteret. Ut fra beskrivelsen i forslaget faller området vegen dekker, helt sammen med den gamle

husmannsplassen, slik at et eventuelt tillegg -vegen ikke er nødvendig her.


Vurdering:

Tiltakshaver stiller seg positivt til Stedsnavntjenestens forslag om å legge til endingen

-vegen i navnet Fossingmarkvegen. Navneforslagene som legges frem for Driftskomitéen blir dermed Fossingmarkavegen og Ulrikkaplassen. Disse navnene synes være godt forankret i lokal tradisjon og historie.

Ettersom alle berørte parter etter lovverket har uttalt seg, regnes saken som ferdig hørt.

Konklusjon:

Rådmannen tilrår at de nye adkomstvegene får navnene Fossingmarkvegen og Ulrikkaplassen.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 14.03.2018 17:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051