Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 09.12.15

Møtested: Møterom 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger rådhus
Dato: 09.12.15
Tid: 12:00 Befaring
Møtet settes: 13:00 -Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett 14:55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 36/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 37/15 Priser og stipend 2015 utredning vedtak
PS 38/15 Videre utredning av kulturarenaer utredning vedtak
PS 39/15 Prioritering av spillemidler til idrett- og nærmiljøanlegg 2015/2016 utredning vedtak
PS 40/15 Driftskomiteen's valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. 2015-2019 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10+1 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Silje Augdal Friberg sp medlem ap/sp/krf - forfall
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h x  
Magne Nydal  krf  vara  ap/sp/krf  Silje Augdal Friberg 


 

Før møtet ble satt: var komiteen på befaring til «Vaskeriet på havna», og det ble gitt en orientering v/enhetsleder kultur Guri Sivertsen.

Orienteringer:

 
Forslag til temadager og befaringer for 1. halvår 2016 ble drøftet i driftskomiteen. Innspill gitt i møtet tas med i videre arbeid. Tema og rekkefølge kan likevel bli endret i samråd med komiteleder og administrasjon. Enighet om at disse møtene som hovedregel starter kl.13.00.
Til toppen av siden

 

 

PS 36/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.12.2015

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Asbjørn Brustad og Olaug Julie Aasan

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Asbjørn Brustad og Olaug Julie Aasan
Til toppen av siden

 

 

PS 37/15 Priser og stipend 2015

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.12.2015

Forslag i møte:

Khalil Obeed fremmet på vegne av arbeidsgruppa følgende forslag til vedtak:

(Til årets behandling av tildeling Kulturstipend erklærte Asbjørn Brustad seg inhabil, og fratrådte derfor under behandlingen av tildeling til denne prisen)


Begrunnelse:

ILDSJELPRIS 2015

Arnold Hjelde

Gruppa har valgt å foreslå Arnold Hjelde til ildsjelprisen for 2015. Kommunen mottok to forslag på Hjelde til kulturprisen, men gruppa har likevel valgt å foreslå han til ildsjelprisen. Han er, etter gruppas mening, en typisk ildsjel som i mange år har arbeidet med Nesseguttens lag for psykisk utviklingshemmede. Nessegutten FFU deltok i år på sin 25.landsturnering for funksjonshemmede. Den første landsturneringen ble arrangert på Levanger med Hjelde som en av drivkreftene. Siden det har Hjelde utvist et stort engasjement for gruppen og vært en bærebjelke for at tilbudet om fysisk aktivitet har eksistert i så mange år. Gruppen er stolt over at Nessegutten har et FFU-lag hvor det er en treningsglede og et sosialt samhold som alle har mye å lære av.


FRIVILLIGPRIS

Torbjørn Nyborg

Torbjørn Nyborg har i over 40 år engasjert seg i IL Aasgutten, som leder, trener, oppmann, dugnadsbas og altmuligmann. Han har gjennom sin frivillige aktivitet, i mange år, bidratt til trivsel og livskvalitet for innbyggerne i Åsen.


KULTURSTIPEND

Marius Winje Brustad

Marius W. Brustad har levert en veldig ryddig og fullstendig søknad, der han presiserer hva skal han bruke stipendet på og hvordan skal det hjelpe han med hans fremtidige arbeid som produksjonsdesigner. Vi mener at det er et kvalitetstegn at han er en av seks studenter som annethvert år tas opp på Den Norske Filmskolen, produksjonsdesign-linjen.

Derfor mener vi at Marius W. Brustad fortjener Kulturstipendet.


KULTURPRIS

Levanger Mannsonglag

Levanger Mannssonglag har alltid villig stilt opp for å delta og underholde i alle de forskjellige arrangementer, som 17 mai. Selvskapte kulturellearrangementer som sin tradisjonelle julekonsert. Representerer Levanger på mange nasjonale korfestivaler og konkurranser.

Levanger Mannssonglag feirer sin 110 årsjubileum i år, med flere enn 1000 levangsbygg som har vært medlemmer siden stiftelsen i 1905, per dags dato er det mange av medlemmene som har lengre enn 50 års medlemskap.

Derfor mener vi at de fortjener kulturprisen i år.

Avstemning:

Kulturstipend: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Kulturpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Frivilligpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Ildsjelpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 

 

PS 38/15 Videre utredning av kulturarenaer

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.12.2015

Forslag i møte:

Kristin Aas (AP) fremmet følgende alternative forslag – nytt punkt 1:

Alternativene 1, 3 og 6 i mulighetsstudien for vaskeriet kostnadsberegnes.  Med utgangspunkt i scenario 6, kostnadsberegnes et alternativ der også to mindre, eller en stor kinosal er med i kulturhuset.

Atle Busch (V) fremmet følgende tilleggsforslag – pkt 1:

Alternativene 1, 3 og 6 i mulighetsstudien for vaskeriet kostnadsberegnes.. «også med bibliotek»

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 5:

I framtidig prosjektgruppe skal det være med tillitsvalgte samt en representant fra driftskomiteen.

Avstemning:

Aas’s alternative forslag, nytt pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

Busch’s tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 3, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 4, enstemmig tiltrådt.

Kjerkol’s forslag, pkt. 5, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Alternativene 1, 3 og 6 i mulighetsstudien for vaskeriet kostnadsberegnes, også med bibliotek. Med utgangspunkt i scenario 6, kostnadsberegnes et alternativ der også to mindre, eller en stor kinosal er med i kulturhuset.
 2. Det gjøres en mulighetsstudie for Festiviteten og for Jernbanegata 16/18 (biblioteket).
 3. Kinodrift legges ut på anbud, og det gjøres en vurdering av fortsatt kommunal drift.
 4. Rådmannen legger fram ny sak om framtidig kulturell infrastruktur når punktene over er gjennomført.
 5. I framtidig prosjektgruppe skal det være med tillitsvalgte samt en representant fra driftskomiteen.
  Til toppen av siden

 

 

PS 39/15 Prioritering av spillemidler til idrett- og nærmiljøanlegg 2015/2016

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.12.2015

Habilitet:

Atle Busch ble erklært inhabil med 9 mot 1 stemme. Busch fratrådte under behandling av denne saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2015/2016:

Ordinære anlegg:

 1. IL Aasguten – 11er kunstgressbane
 2. Sp.Kl. Nessegutten – 7er kunstgressbane
 3. Levanger kommune – skateanlegg Stadionparken
 4. Frol IL – o-kart Storåsen
 5. IL Sverre – 7er kunstgressbane Momarka
 6. IL Sverre – 7er kunstgressbane Fabritius
 7. Levanger judoklubb – judohall
 8. Frol IL – kjeller/garasje skihytte Frolfjellet skisenter
 9. Levanger kommune – Friplassen Frol barneskole
 10. Levanger kommune – lysanlegg Stadionparken
 11. Levanger kommune – minivelodrom Stadionparken
 12. Levanger kommune – turveg Levanger ungdomsskole
 13. Levanger kommune – skateanlegg Levanger ungdomsskole
 14. Innherred RC-klubb – RC-bane for bensinbiler
 15. IL Sverre – 11erbane kunstgress Elberg
 16. Levanger kommune – 7erbane kunstgress Frol barneskole
 17. Levanger kommune – rehabilitering Skognhallen
 18. Levanger judoklubb – klubbhus judohall
 19. Levanger kommune – sykkelvelodrom

 
Nærmiljøanlegg:

 1. Ankolmplassen naboring – turn- og klatreløype Ankolm (fornyet)
 2. Levanger kommune – grusbane Stadionparken (fornyet)
 3. Levanger kommune – skotthyll Stadionparken (fornyet)
 4. Levanger kommune – turn- og trim Stadionparken (fornyet)
 5. Levanger kommune – bordtennis Levanger ungdomsskole (fornyet)
 6. Levanger kommune – streetbasket Levanger ungdomsskole (fornyet)
 7. Levanger kommune – Røstad frisbeegolf (fornyet)
 8. Levanger kommune – Røstad basketball (fornyet)
 9. Levanger kommune – Utendørs klatreanlegg Levanger ungdomsskole (fornyet)
 10. Levanger kommune – kunstgress flerbruksareal Røstad (fornyet)
 11. Levanger kommune – tursti Frol barneskole (ny)
 12. Levanger kommune – område for klatring og turning Frol barneskole (ny)
 13. IL Sverre – 5er kunstgressbane Elberg (ny)
 14. IL Sverre – 5er kunstgressbane Elberg vest (ny)
 15. Levanger kommune – Bordtennis, basket og armgang Frol barneskole (ny)
 16. Levanger kommune – skateområde Frol barneskole (ny)
 17. Levanger kommune – Utendørs turneanlegg Levanger ungdomsskole (ny)
 18. Levanger kommune – Flerbruksområde for hopp, løp og turnaktiviteter (ny) 
 19. Levanger kommune – BMX/trick/ferdighetsløype Røstad (ny)
 20. Levanger kommune – Røstad trimpark (ny)
 21. Levanger kommune – Røstad hinderløype (ny)
 22. Levanger kommune – 5er kunstgressbane Røstad (ny)

Til toppen av siden

 

 

PS 40/15 Driftskomiteen's valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. 2015-2019

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.12.2015

Forslag i møte:

Valgnemndas forslag på medlemmer til utvalg, råd og nemnder 2015-2019:

Ekne gymsal og grendehus  
Svein Oppheim
Vara:
Svein Erik Veie 

 

Evakuerings- og tilflyttingsnemnd  
Olav Wanderås
Hans E. Vist
Jarle Øra
Vara:
Liv R. Eriksen
Pål Myhr
Bjørn O. Vist 

 

Halltun samfunnshus – medlem i styret   
Ingvill Berg Fordal
Vara: Asle Granås

 

Ika-trøndelag  (arkiv) 
Alf Magnar Reeberg 

 

Interkommunalt fjellområde
Steinar Svendgård
Ingvill Berg Fordal
Vara:
Kjell Bullen 

 

Krigsminnesmerket ved Fættenfjorden i åsen
Arne Sigmund Vudduaunet
Guri Skjesol
Gunnar Kjølen 

 

Kulturpriskomitè
Ny komite valgt av driftskomiteen i møte 11.11.15, sak nr. 35/15
Kari J. Kjerkol
Khalil Obeed
Silje Augdal Friberg 

 

Kulturskolen i Levanger
Kai L. Johansen
Vara:
Børge Lund

 

Levanger museum – utgår  

Ronglan samfunnshus – medlem i styret  
Magne Nydal
Vara:
Sverre Ronglan 

Samarbeidsutvalg i pleie- og omsorg
Breidablikktunet: Olaug Julie Aasan Vara: Khalil Obeed
Omsorgssenter Åsen: Stig Ove Sommervoll Vara: Silje Augdal Friberg
Skogn helsetun: Asbjørn Brustad Vara: Kristin Aas
Levanger Bo- og aktivitetssenter: Atle Busch Vara: Hanna Ellisiv Johansen
Ytterøy helsetun: Kari J. Kjerkol Vara: Knut Holmen

 • Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne de medlemmer som ikke er avklart, etter Driftskomiteens behandling av saken, når forslag på kandidat(er) er klare.
 • Ordføreren gis fullmakt til å forestå eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden

Samarbeidsutvalg skoler og oppvekstsentra
Skoler:
Ekne: Stig Ove Sommervoll Vara: Ingebjørg Roel
Frol: Olaug Julie Aasan Vara: Oda Amalie Kise Hjertstrøm
Halsan/Momarka: Atle Busch Vara: Ottar Bjerkseth
Markabygda Montessori: Ragnhild Skjerve Vara: Synnøve Fløttum
Nesheim: Silje Augdal Friberg Vara: Laila Inderberg
Skogn: Khalil Obeed Vara: Lars Petter Holan
Vårtun Kristne Oppvekstsenter: Anne K. N. Solberg Vara: Børge Lund
Ytterøy: Kari Kjerkol Vara: Asbjørn Brustad
Åsen: Hanna Ellisiv Johansen Vara: Astrid Juberg Vordal
Levanger Ungdomsskole: Kristin Aas Vara: Kari J. Kjerkol fra 09.12.2015

Barnehager:
Staup: Hanna Ellisiv Johansen Vara: Silje Augdal Friberg
Okkenhaug: Khalil Obeed Vara: Knut Holmen
Momarka: Olaug Julie Aasan Vara: Anne K. N. Solberg
Ekne: Stig Ove Sommervoll Vara: Rolf Inge Elvbakken
Frol: Janna Jørstad Larsen Vara: Geir Tore Persøy
Ytterøy: Asbjørn Brustad Vara: Kari J. Kjerkol
Åsen: Kristin Aas Vara: Erik Undlien

Skognhallen (kommunens representant)  
Jan Rønning
Vara:
Jostein Myhr 

Skogn museumslag - tilsynsnemnda for herrestua, skogn - tilsynsnemnda for skogn bygdemuseum
Johs. Vongraven
Vara:
Martha Dalen 

Stiftelsen skallstuggu – medlem styret
UTGÅR 

Stiftelsen skallstuggu – utsendinger årsmøtet
UTGÅR 

Stiftelsen studentboliger levanger
UTGÅR 

Tilsynsnemnda for friluftsområdet falstadberget
Knut Jostein Brenne
Stein Erik Nordholmen
Knut Dreier
Jo Vegar Dalen
Alfred Falstad

Ytterøy samfunnshus, kommunens representant i styret
Kari J. Kjerkol
Vara:
Inga Daae Forberg


Avstemning:

Valgnemndas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Medlemmer til utvalg, råd og nemnder 2015-2019:

Ekne gymsal og grendehus  
Svein Oppheim
Vara:
Svein Erik Veie 

Evakuerings- og tilflyttingsnemnd  
Olav Wanderås
Hans E. Vist
Jarle Øra
Vara:
Liv R. Eriksen
Pål Myhr
Bjørn O. Vist 

Halltun samfunnshus – medlem i styret   
Ingvill Berg Fordal
Vara: Asle Granås

Ika-trøndelag  (arkiv) 
Alf Magnar Reeberg 

Interkommunalt fjellområde
Steinar Svendgård
Ingvill Berg Fordal
Vara:
Kjell Bullen 

Krigsminnesmerket ved Fættenfjorden i åsen
Arne Sigmund Vudduaunet
Guri Skjesol
Gunnar Kjølen 

Kulturpriskomitè
Ny komite valgt av driftskomiteen i møte 11.11.15, sak nr. 35/15
Kari J. Kjerkol
Khalil Obeed
Silje Augdal Friberg 

Kulturskolen i Levanger
Kai L. Johansen
Vara:
Børge Lund

Levanger museum – utgår  

Ronglan samfunnshus – medlem i styret  
Magne Nydal
Vara:
Sverre Ronglan 

Samarbeidsutvalg i pleie- og omsorg
Breidablikktunet: Olaug Julie Aasan Vara: Khalil Obeed
Omsorgssenter Åsen: Stig Ove Sommervoll Vara: Silje Augdal Friberg
Skogn helsetun: Asbjørn Brustad Vara: Kristin Aas
Levanger Bo- og aktivitetssenter: Atle Busch Vara: Hanna Ellisiv Johansen
Ytterøy helsetun: Kari J. Kjerkol Vara: Knut Holmen

 • Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne de medlemmer som ikke er avklart, etter Driftskomiteens behandling av saken, når forslag på kandidat(er) er klare.
 • Ordføreren gis fullmakt til å forestå eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden

Samarbeidsutvalg skoler og oppvekstsentra
Skoler:
Ekne: Stig Ove Sommervoll Vara: Ingebjørg Roel
Frol: Olaug Julie Aasan Vara: Oda Amalie Kise Hjertstrøm
Halsan/Momarka: Atle Busch Vara: Ottar Bjerkseth
Markabygda Montessori: Ragnhild Skjerve Vara: Synnøve Fløttum
Nesheim: Silje Augdal Friberg Vara: Laila Inderberg
Skogn: Khalil Obeed Vara: Lars Petter Holan
Vårtun Kristne Oppvekstsenter: Anne K. N. Solberg Vara: Børge Lund
Ytterøy: Kari Kjerkol Vara: Asbjørn Brustad
Åsen: Hanna Ellisiv Johansen Vara: Astrid Juberg Vordal
Levanger Ungdomsskole: Kristin Aas Vara: Kari J. Kjerkol fra 09.12.2015

Barnehager:
Staup: Hanna Ellisiv Johansen Vara: Silje Augdal Friberg
Okkenhaug: Khalil Obeed Vara: Knut Holmen
Momarka: Olaug Julie Aasan Vara: Anne K. N. Solberg
Ekne: Stig Ove Sommervoll Vara: Rolf Inge Elvbakken
Frol: Janna Jørstad Larsen Vara: Geir Tore Persøy
Ytterøy: Asbjørn Brustad Vara: Kari J. Kjerkol
Åsen: Kristin Aas Vara: Erik Undlien

Skognhallen (kommunens representant)  
Jan Rønning
Vara:
Jostein Myhr 

Skogn museumslag - tilsynsnemnda for herrestua, skogn - tilsynsnemnda for skogn bygdemuseum
Johs. Vongraven
Vara:
Martha Dalen 

Stiftelsen skallstuggu – medlem styret
UTGÅR 

Stiftelsen skallstuggu – utsendinger årsmøtet
UTGÅR 

Stiftelsen studentboliger levanger
UTGÅR 

Tilsynsnemnda for friluftsområdet falstadberget
Knut Jostein Brenne
Stein Erik Nordholmen
Knut Dreier
Jo Vegar Dalen
Alfred Falstad

Ytterøy samfunnshus, kommunens representant i styret
Kari J. Kjerkol
Vara:
Inga Daae Forberg

Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 09.12.2015 15:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051