Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 24.10.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Ytterøy skole
Dato: 24.10.2012
Tid: kl. 15:20-15:50 (Befaring fra kl. 12)

Sakliste som PDF    -    EPUB  (for nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF    -    EPUB  (for nettbrett/mobil)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 32/12 Referatsaker utredning vedtak
PS 33/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 34/12 Høringsuttalelse til forslag til endring av barnevernloven – Levanger kommune utredning vedtak
PS 35/12 Endring av retningslinjer for tildeling av det kommunale kulturstipendet utredning vedtak


Før møtet ble satt, fra kl. 12.00, ble det avholdt temadag, i tråd med plan for driftskomiteens tema-/fagdager i 2012.

TEMA: Befaring på Ytterøy barnehage, Ytterøy helsetun og Ytterøy skole
Ramme for dagen: Befaring barnehagen, skolen og helsetunet. Det legges også opp til et møte med Ytterøyutvalget. Avreise med ferja til Ytterøy kl. 12. Retur fra Ytterøya settes til 16.05.

Tid

Tema

12.00

Avreise Ytterøy

12.35

Ankomst Ytterøy. Leder i Ytterøyutvalget tar i mot og gir orienteringer i bussen

12.45

Ankomst barnehagen. Orientering og kort omvisning v/styrer Sissel Skjørstad

13.10

Avreise fra barnehagen

13.20

Ankomst til Ytterøy helsetun. Omvisning i hovedbygget på helsetunet v/avd.leder Kristin Haugdahl Nøst

13.35

Avgang til skolen. Vi går til fots.

13.40

Ankomst skolen – Omvisning i gamle kommunebygget og skolebygget v/enhetsleder og rektor Frode Nøst

14.00

Komiteen og gjester ankommer møterommet på skolen
Kaffeservering fra Rampa

14.15

Orientering om skolen v/Frode Nøst - presentasjon PDF

14.30

Orientering fra helsetunet v/Kristin Haugdahl Nøst - presentasjon PDF

14.45

Orientering fra Ytterøyutvalget v/leder Kjell Vandsvik - presentasjon PDF (deler fra Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling) 

15.05

Spørsmål fra komiteen til innlederne

15.20

Formelt møte settes

15.50

Avreise fra skolen i buss

16.10

Avreise Ytterøy med ferje

16.40

Ankomst Levanger


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 11 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x
Audun Brenne h medlem h/v/sv x
Kim Heggelund h medlem h/v/sv x
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x
Asgeir Persøy frp medlem frp x


Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Trude Nøst kommunalsjef
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Eli Bjørås Weiseth fagleder barnevern

   

 

 

PS 32/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 24.10.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

PS 33/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 24.10.2012

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Kai Lennert Johansen og Wenche W. Sundal.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Kai Lennert Johansen og Wenche W. Sundal.
        Til toppen av siden


 

 

PS 34/12 Høringsuttalelse til forslag til endring av barnevernloven - Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 24.10.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune fremmer følgende høringsuttalelse til forslag til endring i barnevernloven:

Det er prisverdig at man tar barnevernloven opp til debatt på bakgrunn av kunnskap og erfaring.

Levanger kommune er av den oppfatning at dokumenterte utfordringer i barnevernet krever mer enn en justering av loven. Dagens utfordringer krever en bredere tilnærming til utfordringene enn hva det er lagt opp til i denne høringen.

Slik Levanger kommune ser forslaget, så legges det opp til at man forholder seg til utgiftsveksten i barnevernet og ikke selve årsakssammenhengene som gir denne veksten. Levanger kommune vil hevde at høringsdokumentet låser tenkingen i feil ende av handlingskjeden når man fokuserer så vidt mye på juss, økonomi, struktur osv. (BUF-etat). Det blir derfor en prinsippløs tilnærming som Levanger kommune er uenig i.
Kort sagt: Denne tilnærmingen bringer oss ikke lenger i en nødvendig debatt om en av de største og mer grunnleggende velferdsutfordringene generelt og barnevernet spesielt.

Levanger kommune vil derfor på det sterkeste advare mot en økning i kostnadene for kommunene og en styrking av BUF-etat. BUF-etats rolle må snarest råd omdefineres og nedtones kraftig og frigjorte midler stilles til disposisjon for det kommunale forebyggende arbeidet med barn og unge i kommunene.

Levanger kommune støtter tanken om et tydeligere kommunalt barnevern, men forslaget bygger ikke opp omkring denne tenkingen. Vi er av den klare oppfatning at de forslag som ligger ute til høring i prinsippet forsterker dagens utfordringer idet forslagene legger opp til økt innsats på behandlingssiden(finansiering-antall stillinger) og økt fokus på uheldige sidene ved strukturen (BUF-etats rolle).

Levanger kommune tror på et opprustet kommunalt barnevern; ikke et barnevern som i stadig større grad arbeider med tungvinte refusjonsordninger, en uklart BUF-etat som har fullmakter langt utover loven og et barnevern som i stadig sterkere grad blir opphengt i dokumentasjon og juridiske utredninger.

Levanger kommune forventer økt oppmerksomhet på følgende områder:

 • Fra reparasjon til forebygging.
 • Frivillighetens viktige rolle(barnevern som ikke oppfattes som barnevern)
 • Ledelse i barnevernet
 • Tidlig intervensjon
 • Fra et lukket til et åpent barnevern
 • Det formelle barnevernet – jussens og paragrafenes inntog
 • Rydding i betalingsordningene
 • Akuttberedskap
 • Adopsjon og mindre muligheter for å ta opp saker etter kort tid og gang på gang.
 • Tilsynsfunksjonen


Levanger kommune anbefaler at det legges opp til en tenking i tråd med de intensjoner som ligger i Samhandlingsreformen hvor det prioriteres a) å forhindre/forebygge, b) gi tjenesten nærmest bruker, c) premiere de som lykkes med å forebygge, d) likeverdighet mellom 1 og 2- linje osv.
Vi ser store likhetstrekk i forhold til de oppgaver og utfordringer begge disse områdene står overfor.  Å gjøre dette i den samme ideologiske retning vil også kunne gi mange gevinster utover selve barnevernstenkningen. Dette vil kunne gi flere aktører mulighet til å bli en del av arbeidet med barn og unge, jfr. helse, omsorg, rehabilitering osv.
Vi trenger en utvikling som gjør barnevern til en naturlig del av en bredere samfunnstenkning, og ikke som et «hermetisert regime» på utsiden.

BUF-etat oppleves av kommunene å a) ha store ressurser b) en rolle langt utover loven(§2). Levanger kommune er av den klare oppfatning at BUF-etats rolle må nedtones og kommunenes rolle som ansvarlig må styrkes både gjennom både loven og økonomiske virkemidler.

På noen områder kan det synes som om departementet legger opp til at BUF-etat skal gis en styrket rolle. Dette er for Levanger kommune en besynderlighet da samme etat skal være en tilbyder – rådgiver og kontrollør. Dette strider, etter vårt syn, mot mange prinsipper. Levanger kommune er derfor av den oppfatning at skal BUF etat styrkes og tjenesten derigjennom indirekte ytterligere sentraliseres så bør staten vurdere å overta ansvaret for barnevernet som sådan. Forslaget som er ute til høring kan også tolkes dithen at BUF-etat skal ha en slags «supervisorrolle». Ønsker man dette så må det sies i klartekst.

Det legges opp til en videreføring av eksisterende struktur og ansvarsdeling. Man justerer på oppgaver og innhold i stedet for å foreta en mere prinsipiell avklaring om det skal være ett kommunalt og statlig barnevern. Levanger kommune er av den oppfatning at det bør skje en nedbygging av BUF-etat og ressurser overføres slik at hovedtrykket av ressursinnsats kommer nærmere der barna er, jfr. de prinsipielle likhetene vi mener man kan finne mellom dette området og Samhandlingsreformen.
En ytterligere økning i kommunenes kostnader, slik endringsforslaget legger opp til, vil derimot legge betydelige hindringer i veien for kommunenes muligheter til å prioritere forebyggende arbeid. Forslaget kan bare av den grunn ikke aksepteres. Det vil også presse kommunene til å finne «billige» løsninger, noen ingen er tjent med hverken på kort eller lang sikt.

Levanger kommune er av den oppfatning at det kommunale arbeidet på dette området må styrkes gjennom at midler frigjøres (BUF-etat) og overføres til de tjenester/områder i kommunesamfunnet som tradisjonelt ikke oppfattes som barnevern. Kanskje burde langt flere av ressursene i kommunene settes inn i «mestringsteam» som går tidlig inn i familiene og gir veiledning/støtte for problemene tårner seg opp og nedturen starter for den enkelte/familiene, jfr. erfaringene med familieambulatoriet i NT.

Levanger kommune er også av en oppfatning at en slik desentralisering av ressursene, jfr. samhandlingsreformens ideologi, også vil bedre de utfordringene man i dag ser med vansker å rekruttere kvalifisert arbeidskraft på området. Etablering av store kompetansemiljø (jfr. BUF-etat) langt fra brukerne bidrar til at vi får kapasitet og kompetanse alt for langt borte fra der utfordringene oppstår og skal løses.

Levanger kommune har og er kjent med at også andre kommuner har store utfordringer med å ha nok kompetent personell til å ivareta nødvendige tilsyn(tilsynsfører) med barn i fosterheim etter dagens lov. Det blir derfor, tror vi, feil å lovfeste retten til egen tillitsperson før dette systemet fungerer. Vi anmoder derfor om at dette forslaget vurderes pånytt da en lovfesting vil skape forventninger kommunene trolig ikke kan oppfylle.
        Til toppen av siden
 

 

 

PS 35/12 Endring av retningslinjer for tildeling av det kommunale kulturstipendet

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 24.10.2012

Forslag i møte:
Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 2:
Ved utlysning av stipendiet på kommunens hjemmeside skal det opplyses om at tidligere søkere må søke på nytt hvis disse skal bli vurdert.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, pkt. 1, enstemmig vedtatt.
Persøys forslag til nytt pkt. 2 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak, med endring i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Gjeldende retningslinjer for tildeling av det kommunale kulturstipendiet beholdes uforandret.
 2. Ved utlysning av stipendiet på kommunens hjemmeside skal det opplyses om at tidligere søkere må søke på nytt hvis disse skal bli vurdert.
          Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 25.10.2012 11:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051