Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 22.04.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Kulturskolen, Kirkegt. 11.
Dato: 22.04.15
Tid: 13:00  - 15:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 11/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 12/15 Tilbud om leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger - skoleåret 2015-16 - utredning utredning vedtak
PS 13/15 Samarbeidsutvalg skoler - suppleringsvalg Skogn BU utredning vedtak
PS 14/15 Rullering av Handlingsprogram anlegg 2015-2018, Innmelding av nye idrettsanlegg våren 2015 utredning vedtak
PS 15/15 Kulturuka i Levanger utredning vedtak
PS 16/15 Lokalisering Levanger Ungdomshus utredning vedtak
PS 17/15 Navn på nybrua mellom Fagerstrand og Sjetéen utredning vedtak
PS 18/15 Områderegulering Kjønstadmarka 2 - 1719/6/57, 61, 62 og 7/5 utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10+1 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv - forfall
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Kim Heggelund  vara  h/v/sv  Audun Brenne  


 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  


Befaring/orientering:

 • Befaring i Kulturskolen og i de lokalene Ungdomshuset skal få tilgang til - orientering om kulturskolen v/rektor Oddbjørn Hagen
 • Orientering om Kommuneadvokatens ansvar og oppgaver v/kommuneadvokat Ingunn Riseth (går ut, settes opp i neste møte)
          Til toppen av siden

 

 

PS 11/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Wenche W. Sundal og Kim Heggelund 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Wenche W. Sundal og Kim Heggelund 
        Til toppen av siden

 

 

PS 12/15 Mandat for utredning av et forslag om tilbud på leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger gjeldende fra skoleåret 2015-16

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune har mål om å tilby leksehjelp til elever på 4.-7.trinn. Tilbudet fordeles med to timer ukentlig pr. trinn.
 2. Ordningen innføres fra skoleåret 2015-16 for de skoler der dette kan gjennomføres innenfor dagens økonomiske rammer.
 3. Ved skoler der det ikke er mulig å tilby leksehjelp på 4.-7.trinn uten at det medfører ekstra midtskyss, tilbys leksehjelpen på småtrinn som i inneværende skoleår.
 4. Skolene tilpasser tilbudet til skolens øvrige fag- og timefordeling samt skoleskyss.
 5. Erfaringer med tilbudet evalueres i februar 2016.
 6. Rådmannen bes, i forbindelse med budsjett for 2016, om å utrede kostnader knyttet til ekstra midtskyss for de skolene som må ha det for å få etablert leksehjelp til elever på 4. – 7. trinn.
          Til toppen av siden

 

 

PS 13/15 Samarbeidsutvalg skoler - suppleringsvalg Skogn BU

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Som kommunens vararepresentant til samarbeidsutvalg for Skogn barne- og ungdomsskole velges: Lars Petter Holan

Avstemning:

Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Som kommunens vararepresentant til samarbeidsutvalg for Skogn barne- og ungdomsskole velges: Lars Petter Holan
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 14/15 Rullering av Handlingsprogram anlegg 2015-2018, Innmelding av nye idrettsanlegg våren 2015

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Justert Handlingsprogram anlegg 2015-2018 vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 15/15 Kulturuka i Levanger 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag – pkt 3:

Annikken Kjær Haraldsen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Driftskomiteen slutter seg til forslaget om mål og organisering av Kulturuka i Levanger og mandat for kulturukekomiteen.
 2. Rådmannen inngår samarbeidsavtale med Levanger frivilligsentral og Levanger Næringsforum for en bedre forankring av kulturuka hos kommunen, frivilligheten og næringslivet.
 3. Driftskomiteen oppnevner en representant til årets kulturukekomite: Annikken Kjær Haraldsen
 4. Driftskomiteen oppnevner en ny representant for de neste to år til kulturukekomiteen på det første møtet etter valget høsten 2015.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 16/15 Lokalisering Levanger Ungdomshus 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Rådmannen etablerer en gruppe for planlegging av nye lokaler for Levanger Ungdomshus i 2. etasje i Kirkegt. 11 (murbygget). Gruppen skal ha minst fire ungdomsrepresentanter.
 2. Rådmannen tar arbeidsgruppens øvrige anbefalinger til etterretning.
          Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 17/15 Navn på nybrua mellom Fagerstrand og Sjetéen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Referert i møte:


Forslag i møte:

Asbjørn Brustad (SP) og Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Navn på den nye brua mellom Fagerstrand og Sjetéen gis navnet Sjetébrua

Avstemning:

Brustads/Persøys forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Navn på den nye brua mellom Fagerstrand og Sjetéen gis navnet Sjetébrua.
        Til toppen av siden

 

 

PS 18/15 Områderegulering Kjønstadmarka 2 - 1719/6/57, 61, 62 og 7/5 

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Områderegulering for Kjønstadmarka 2, datert 20.09.2013, sist rev. 05.02.2015, med bestemmelser sist rev. 17.12.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Rundkjøringen i krysset Sivs veg og Gjemblevegen skal opparbeides før innflytting i delfelt BF1-BF5.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 22.04.2015 

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Følgende sti-/vegnavn vedtas:

 1. Sti/veg fra middelalderbosetningen på Kjønstad  til  Kråkøra  beholder  navnet   KLØVA
 2. Veg  nr 1  - en stor rundveg  gjennom feltet  får navnet   KJØNSTADMARKA
 3. Veg  nr 2 - en blindveg øverst i det nye feltet  får  navnet   BLÅVEISSKOGEN
 4. Veg nr 3 – en liten blindveg nede på flata  får navnet   ENGA
 5. Veg nr 4-en liten rundveg i feltets ytterkant mot Nordsivegen  får navnet   REINA


Vegnavnene  er drøftet med Liv Kjønstad  som har inngående historiske  kunnskaper om området. Forslaget  ivaretar etter hennes mening på en god måte områdets historie,  og hun støtter derfor det alternative forslaget.

Avstemning:

Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende sti-/vegnavn vedtas:

 1. Sti/veg fra middelalderbosetningen på Kjønstad  til  Kråkøra  beholder  navnet   KLØVA
 2. Veg  nr 1  - en stor rundveg  gjennom feltet  får navnet   KJØNSTADMARKA
 3. Veg  nr 2 - en blindveg øverst i det nye feltet  får  navnet   BLÅVEISSKOGEN
 4. Veg nr 3 – en liten blindveg nede på flata  får navnet   ENGA
 5. Veg nr 4-en liten rundveg i feltets ytterkant mot Nordsivegen  får navnet   REINA

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 04.05.2015 12:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051