Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 20.08.14 - sak 24/14 - Kommunedelplan "Mestring for alle" - en strategiplan for utvikling av helse og omsorgstilbudet i Levanger kommune. Høringsutkast

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2012/1563
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 20.08.14 24/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Driftskomiteen tar planen til orientering og legger planen ut til offentlig ettersyn, i henhold til §11.4 i plan- og bgningsloven.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

I 2012 la rådmannen i Levanger fram en rapport til kommunestyret etter en omfattende OU-prosess i kommunen. (PS 78/12) I denne rapporten ble det synliggjort noen utfordringer og lagt fram noen konkrete endringsforslag for helse og omsorgsfeltet som igjen førte til at kommunestyret fattet et vedtak om at endringsforslagene måtte inn i en kommunedelplan. En slik plan er et strategisk dokument som skal vise retning for utviklingen av de kommunale tjenestene både på kort og lang sikt. Prosjektplanen var oppe til behandling i Driftskomiteen 13.03.2013 (PS 10/13) hvor det i etterkant ble arbeidet fram en Statusrapport og planprogram som ble behandlet sammen med felles planprogram i samkommunen i kommunestyret 26.02.2014 (PS 6/14). 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Planen har vært under arbeid store deler av dette året og det har blitt lagt vekt på involvering av organisasjonen i arbeidet med å utarbeide utfordringer, strategier og handlingsplan. Planen tar opp i seg mange av de statlige føringene som ligger i samhandlingsreformen, i Stortingsmelding 29 – morgendagens omsorg og fagplaner som omsorgsplan 2015 og demensplan 2015. Planen er bygd opp med en innledning med en redegjøring for styringsdokumenter og plansystemet. En del som tar for seg utfordringer og ønsket utvikling mot 2030 og en strategidel med fire hovedstrategier og en handlingsplan. Det er også laget en kortversjon av planen som et vedlegg. Alle fotnoter til teksten er lagt bakerst i dokumentet. 

Kapittel 5 i planen omhandler behovene for rulleringer, temaplaner og utredninger. Institusjonsutviklingen etter økonomiplanperioden vil da komme som egen handlingsplan og målsettingen er at denne handlingsplanen/temaplanen også skal behandles før utgangen av 2014. 

Arbeidet har vært organisert som et prosjekt, med en prosjektansvarlig, prosjektleder og en styringsgruppe som har vært sammensatt av 4 politikere, 1 tillitsvalgt, 1 repr. fra eldres råd, 1 repr. fra råder for funksjonshemmede og en repr. for de ansatte i felles helse. Det har vært avholdt 6 møter i styringsgruppa. Det har også vært avholdt en rekke informasjonsmøter/temamøte, åpne så vel som orienteringer til råd og utvalg. Prosjektleder har jobbet strukturert og godt i f.h.t. å få ferdig planen, noe som har vært svært krevende de siste tre månedene på grunn av sommerferie-avviklingen og det faktum at et slikt arbeid legger beslag på arbeidstiden.

Vurdering:

Planen er nå utviklet så langt at vi trenger tilbakemeldinger fra den offentlige høringsrunden for å kunne justere mer i forhold til de tilbakespill vi mottar.

Den største utfordringen med denne kommunedelplanen vil være å operasjonalisere retningsendring som planen beskriver. Dette betyr at en rekke fagplaner må endres og/eller etableres på bakgrunn av grundige utredninger og kunnskapsinnhenting. Dette arbeidet skal i hovedsak foregå i linjeorganisasjonen som en kontinuerlig prosess i forhold til de evalueringer og rapporteringer som allerede er innarbeidet i årshjulet. Kommunedelplanen med de nevnte tema- og handlingsplaner vil derfor erstatte Pleie og omsorgsplanen fra 2008.  

Nødvendigheten av kontinuitet i utviklingsarbeidet framgår indirekte av planen og drives av endringene i oppgaver og ansvarsfordeling mellom stat og kommune.

Planens handlingsdel vil være retningsgivende for det framtidige arbeidet med budsjett og økonomiplan. Tiltak som blir nødvendige etter økonomiplanperioden må derfor tas inn i det årlige arbeidet med budsjett og økonomiplan i forhold til de rammer som til en hver legges til grunn. Investeringsbehovet etter økonomiplanperioden er ikke fastsatt da denne i stor grad er avhengig av innholdet i en utvidet institusjonsbruksplan som vil bli behandlet som an fag-/temaplan.

Etter rådmannen sin vurdering angir denne planen en retning som gjør at vi har et godt grunnlag for en tjenesteutvikling som vil være kommunen til nytte både når det gjelder kapasitet og kvalitet og kompetanse.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 21.08.2014 07:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051