Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 19.09.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 19.09.2012
Tid: 11:00 - 15:00

Sakliste som PDF  -   EPUB  (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF  -   EPUB  (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 28/12 Referatsaker utredning vedtak
PS 29/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 30/12 Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015, høst 2012 utredning vedtak
PS 31/12 Høringsuttalelse til ny turnuslegeordning utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10 + 1 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf - forfall
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x
Audun Brenne h medlem h/v/sv x
Kim Heggelund h medlem h/v/sv x
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x
Asgeir Persøy frp medlem frp x
Hans-Fredrik Donjem ap varamedlem ap x Asbjørn Brustad

  
Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Trude Nøst kommunalsjef
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Anette B Dalheim idrettskonsulent
Marit E. Aksnes enhetsleder Barn og familie
Eli Bjørås Weiseth fagleder barnevern
Berit Sunnset Voldseth rådmannens stab, prosjekt barnehageområdet
Bjørg Tørresdal enhetsleder Frol OS
Elin Børve fagleder spes.ped. førskoleteam
Randi Eidem Solem fagleder helsestasjons- og skolehelsetjenesten

   

Hans-Fredrik Donjem møtte som vara for Asbjørn Brustad fram til etter behandling av ordinære saker. Asbjørn Brustad tiltrådte møtet til temadelen.

Merknader:


Etter behandling av ordinære saker ble det avholdt temadag, i tråd med plan for driftskomiteens tema-/fagdager i 2012.

TEMA: Kommunedelplan oppvekst. Tidlig og tverrfaglig innsats. En viktig samfunnsdebatt med tema: Hvordan innrette kommunalt tjenestetilbud slik at færre trenger bistand fra barnevernet?

Tema

Ansvar

Tidsbruk

Velkommen, kaffe og rundstykke

Behandling av saker

Kort om kommunedelplan oppvekst.   - presentasjon PDF
  

Per Anker/

Trude

 

11.00 – 11.45

Barnevern: Trender og utfordringer, typiske bekymringsmeldinger, tiltaksmuligheter og juridisk bistand for partene.  - presentasjon PDF

Marit og Eli

11.45 – 12.15

Spørsmål og debatt

Per Anker

12.15 – 12.35

Forebyggende barnevern: Om foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Levanger kommune. - presentasjon PDF

Elin B og Marit

12.35 – 13.05

Spørsmål og debatt

Per Anker

13.05 – 13.35

Eksempel fra barnehage på tiltak som kan bidra til å redusere behovet for barneverntjenester. Kompetanseutvikling i barnehagene. - presentasjon PDF

Berit S V

13.35 – 13.50

Spørsmål og debatt, kaffe og kaffebrød

Per Anker

13.50 – 14.10

Eksempel fra skole på tiltak som kan bidra til å redusere behovet for barneverntjenester. Forventningsavtalen i foreldrenettverk Frol PDF

Bjørg T

14.10 – 14.25

SLT – Ungdataundersøkelsen – Hvordan jobber vi systematisk med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid?
- presentasjon PDF

Anette

 

14.25 – 14.40

Spørsmål og debatt, oppsummering

Per Anker

14.40 – 15.00

    Til toppen av siden  

 

 

PS 28/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden 

 

 

PS 29/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Fatima Hot og Asgeir Persøy

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Fatima Hot og Asgeir Persøy
    Til toppen av siden 

 

 

PS 30/12 Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015, høst 2012

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Tilleggsforslag fra rådmannen:
Tilleggsopplysninger på ett anlegg som ved en inkurie ikke ble med i saksdokumentet:
Levanger Jeger og Fiskerlag – kombinert Jegertrap og Sportingbane (Leirduebane, ordinært anlegg) – Torsbustaden Jaktskyteanlegg
Torsbustaden Jaktskyteanlegg består i dag av en elgbane, en jegertrapbane med overbygg, leirduesti med blant annet nybegynnerbane, klubbhus, samt lagerbygg og parkeringsplass. Elgbanen besøkes årlig av mellom 600-900 besøkende som hvert år skyter om lag 6000-7000 treningsskudd. Deler av leirdueanlegget er åpent hele året, med flombelysning i vinterhalvåret. Fra mai til september holdes leirdueanlegget åpent 2 kvelder i uka og det skytes om lag 100 000 skudd pr. år. Det oppstår til tider kødannelse i annlegget sommerstid, og det er behov for å utvide kapasiteten. Det nye, planlagte anlegget er et kombinert jegertrap og sportinganlegg, og vil være en stor ressurs i opplæring av nybegynnere, jeger og konkurranseskyttere.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas med følgende tillegg i planen:
Levanger Jeger og Fiskerlag – kombinert Jegertrap og Sportingbane (Leirduebane, ordinært anlegg) – Torsbustaden Jaktskyteanlegg
    Til toppen av siden 

 

 

PS 31/12 Høringsuttalelse til ny turnuslegeordning

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune er kritisk til at oppgaven med å velge ut turnusleger blir overlatt til helseforetak og kommuner og frykter at arbeidsinnsats som går med til dette overstiger dagens administrasjonsomkostninger.
    Til toppen av siden 

Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 25.10.2012 09:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051