Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene DK 19.02.14

Meninger:

17.02.14 PS 5/14 - Institusjonsbruksplan – gjennomføring av kommunestyrets budsjettvedtak

Ber om at brevet legges ved det videre arbeidet med Institusjonsbruksplanen.

Dette er en sak som berører Åsen samfunnet sterkt. Etter som driftskomiteen skal vurdere å avgi uttalelse, vil Åsen Bygdeforum på vegne av bygdefolket komme med konkrete forslag. I ettertid vil det også komme høringsuttalelser fra lag og foreninger i bygda. De rekker ikke å komme før etter møte i driftskomiteen.

Litt bakgrunnsstoff:

Det som mangler i denne saken er kommunikasjon og informasjon til beboere, pårørende, de som har husleiekontrakter, bygdefolket og kommunen for øvrig. Informasjonen har kun godt på kommunens økonomi og innsparinger. Det menneskelige er totalt fraværende, det har ikke vært noen som helst dialog. De som er berørt har rettigheter gjennom ulike lover, de kan klage på vedtak, kanskje blir det tilsynssaker overfor kommunen. Mye av dette kunne vært unngått dersom kommunen hadde valgt en annen informasjonslinje.

Viser til Helse- og omsorgstjenesteloven som fastslår i § 3 -10 http://www.lovdata.no/all/tl-20110624-030-003.html#3-10 at kommunene skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Videre skal det legges til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med frivillige.

Nå gjelder det planlegging og bygging av nye omsorgssenter i bygdesentra Åsen, Skogn og Ytterøy. Innsparingen i budsjettet,( håper vi forstår budsjett forsalget rett), går på å spare penger ved å legge ned 20 sjukeheimsplasser, ikke på å pleie de eldre.

Åsen er utpekt til å være den første delen av kommunen som mister sykeheimsfunksjonen, og der det i stedet skal være heldøgns pleie- og omsorg i et omsorgssenter.

I det videre arbeidet er det 2 punkter vi ønsker skal være med i en eventuell uttalelse fra driftskomiteen.

Punkt 1: Den gamle aldersheimen fra 1920 rives, og erstattes med et moderne omsorgssenter gjerne i flere etasjer.

Begrunnelse: Alle andre aldersheimer i kommunen er erstattet med nye moderne boliger, Bakken revet etter at bo- og aktivitetssentret først på 1990 tallet var ferdig. Gamle Breidablikk revet etter at omsorgsdelen på Breidablikktunet vart bygd rundt årtusenskiftet.

Punkt 2: Sykeheimsdelen ved Åsen Helsetun, omhjemles midlertidig til omsorgssenter med hel døgns pleie- og omsorg, inntil nytt omsorgssenter er bygd like ved sykehjemsdelen, og ny institusjon på Staup er ferdig. Dette gjøres i forståelse med beboerne og deres pårørende.

Omorganisering og bygging av nye omsorgssenter må kunne gjennomføres på samme måte som opprusting og bygging av alle nye skolebygg i de siste åra.

Det er mennesket som skal står i sentrum, og i dette tilfellet er menneskene gamle/syke.

Håper på en fornuftig gjennomføring av planen i trå med mange av bygdefolkets ønsker.


Åsen 17.02.2014

Guri Skjesol
leder i Åsen bygdeforum

Til toppen av siden

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 17.02.2014 14:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051