Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 19.02.14 - sak 6/14 - Høringsuttalelse til forslag til endring i privatskoleloven

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 12.02.14 15/14
Driftskomiteen 19.02.14 6/14

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.02.2014

Forslag i møte:

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes driftskomiteen for behandling.

Øvrige forslag fremmet i møtet følger saken til driftskomiteen uten realitetsvotering.

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune imøteser forslaget til endringer i privatskoleloven. Foreldreretten er en viktig hjemmel i vårt samfunn og denne sikrer alle foreldre fritt valg for sine barn. De foreslåtte endringene vil være med å gi valgmuligheter til etablering av skoler og foreldre/foresatte til valg av skole.

Det er også et viktig prinsipp i det nye forslaget at alle barn skal ha like muligheter til spesialundervisning, tilrettelagt undervisning og skoleskyss uavhengig av hvilken eierform den valgte skolen har.

Levanger kommune ber om at departementet samler endringsforslagene i opplæringsloven og privatskoleloven og sender disse på høring en gang pr år i stede for 5-6 ganger pr år som har vært praksis de siste årene. Dette vil effektivisere tidsbruken i kommunene i høringsarbeidet og gi mer forutsigbarhet for kommunene og privatskolene som skal iverksette lovendringene.

Hans Aalberg (FRP) fremmet på vegne av FRP og H følgende forslag:

Endringsforslag (ift Rådmannens forslag):

Levanger kommune er enig i at det skal gis midlertidig dispensasjon fra gjeldende lov i påvente av lovendringen.

Levanger kommune ber om at departementet samler endringsforslagene i opplæringsloven og privatskoleloven og sender disse på høring en gang pr år i stede for 5-6 ganger pr år som har vært praksis de siste årene. Dette vil effektivisere tidsbruken i kommunene i høringsarbeidet og gi mer forutsigbarhet for kommunene og privatskolene som skal iverksette lovendringene.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes driftskomiteen for behandling.

Øvrige forslag fremmet i møtet følger saken til driftskomiteen uten realitetsvotering. 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune mener at departementet bør avvente endelig lovendring før praksis endres og er uenig i at det skal gis midlertidig dispensasjon fra gjeldende lov i påvente av lovendringen.

I høringsnotatet informerer Kunnskapsdepartementet om planlagt utredningsarbeid i forbindelse med varslet endring i opplæringsloven. Levanger kommune vil i den forbindelse gi følgende uttalelse:

  • Levanger kommunen mener at kommunen/fylkeskommunen selv bør få ha det avgjørende ordet i saker hvor det søkes om å få etablert private skoler. Dette ut fra en vurdering av lokale behov.
  • I forbindelse med gjennomgang av trekk- og korreksjonsordningen ber Levanger kommune om en vurdering av om ikke kommunen kan trekkes for 80% av kostnadene ved skoledrift pr elev inkl. spesialundervisning. De private skolene vil da selv få ansvar for å finansiere spesialundervisning. Dette hadde etter Levanger kommune sin vurdering gitt en mer likeverdig finansiering av tilbudene uavhengig av om det er kommunen eller private som gir tilbudet.


Levanger kommune ber om at departementet samler endringsforslagene i opplæringsloven og privatskoleloven og sender disse på høring en gang pr år i stede for 5-6 ganger pr år som har vært praksis de siste årene. Dette vil effektivisere tidsbruken i kommunene i høringsarbeidet og gi mer forutsigbarhet for kommunene og privatskolene som skal iverksette lovendringene.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Høringsbrev og høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet om forslag til endring i privatskoleloven

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Kunnskapsdepartementet har lagt saken ut på høring i brev inkl. høringsnotat (ref.13/6051) datert 10.1.14 med høringsfrist 21.2.14. I e-post mottatt 29.1.14 til høringsinstansene kommuner og fylkeskommuner, varsles det om utsatt høringsfrist til 13.3.14 på grunn av tekniske problemer med utlegging av saken på nettet.

I høringsnotatet fremmes forslag om å innføre en midlertidig dispensasjonsbestemmelse i privatskoleloven om at det i særlige tilfeller kan gis godkjenning til private skoler som ikke oppfyller kravet til grunnlag i privatskoleloven § 2-1 annet ledd.

Forrige regjering endret loven fra friskolelov til privatskolelov og innførte vilkår for godkjenning at skolen måtte drive på et særskilt angitt grunnlag. Dagens regjering har signalisert at de vil arbeide med en ny friskolelov med rett til godkjenning for søkere som oppfyller kravene til innhold og kvalitet med mindre dette etter en helhetsvurdering vil gi negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Det er satt i gang et arbeid for å endre loven og dette kommer på høring høsten 2014 og legges fram for Stortinget våren 2015.

Det som nå ligger ute til høring er å gi departementet mulighet til å godkjenne skoler inntil ny lov er på plass. Departementet legger til grunn at dispensasjon kun vil bli gitt hvor den omsøkte skolen har et pedagogisk tilbud eller en organisering av undervisningen som er nyskapende i forhold til eksisterende offentlige og private skoler. Søknader om dispensasjon vil bli gitt en helhetlig vurdering. I denne vurderingen vil departementet særlig legge vekt på om dispensasjon vil ha negative konsekvenser for den offentlige skolestrukturen eller for allerede etablerte private skoler i det aktuelle området.

Et av formålene med forslaget om en dispensasjonsadgang er i følge departementet å vinne erfaringer med søknader om nye skoler som er nyskapende i forhold til eksisterende offentlige og private skoler. Disse erfaringene mener departementet vil være nyttige under det arbeidet med sikte på helhetlige lovendringer for å gjennomføre regjeringens politikk som departementet har satt i gang.

I forbindelse med det varslede lovarbeidet vil departementet i løpet av 2014 også foreta en gjennomgang av dagens trekk- og korreksjonsordning i kommunenes budsjetter. Kommunene/fylkeskommunene er ansvarlige for skyss av elever ved private skoler – innenfor hhv. kommunegrensen/ der eleven er bosatt, på lik linje med elever i offentlig skole. Etablering av nye privatskoler kan påvirke antall elever som må skysses til skolen. Kommunen og fylkeskommunen kan få økte skyssutgifter når elever velger å gå i privatskoler som ligger så langt unna hjemstedet at de har krav på skyss.

Vurdering:

Rådmannen mener at departementet bør være forsiktige med å etablere midlertidige ordninger i påvente av endelige lovendringer. Lovarbeider skal ta tid fordi konsekvenser av lovendringer skal utredes og høres blant de som blir berørt av endringene. Rådmannen mener derfor at man her kan avvente endelig lovendring før praksis endres og er uenig i at det skal gis midlertidig dispensasjon fra gjeldende lov.

Etablering av private skoler kan ha stor innflytelse på det totale tilbudet i en kommune. Kommunens behov for å effektivisere driften kan motarbeides ved å etablere små private alternativ som kommunen er pliktig å finansiere. Det er også de lokale folkevalgte som best kan avgjøre om det er behov for alternative skoletilbud. Rådmannen mener at kommunen/fylkeskommunen selv bør få ha det avgjørende ordet i saker hvor det søkes om å få etablert private skoler. Dette ut fra en vurdering av lokale behov.

Levanger kommune trekkes i dag for 80 % av gjennomsnittskostnaden for elever i private skoler i landet multiplisert med antall elever vi har i private skoler. I tillegg finansierer kommunen spesialundervisningen og skoleskyss som følge av trafikkfarlig skolevei. I forbindelse med gjennomgang av trekk- og korreksjonsordningen ber Levanger kommune om en vurdering av om ikke kommunene kan trekkes for 80 % kostnadene ved skoledrift inkl. spesialundervisning og la de private skolene selv få ansvar for å finansiere spesialundervisningen. Dette hadde, etter rådmannens vurdering, gitt en mer likeverdig finansiering av tilbudene uavhengig av om det er kommunen eller private som gir tilbudet.

Rådmannen har merket seg at departementet sender ut endringsforslag til opplæringsloven og privatskoleloven 5-6 ganger i året. Dette gir ikke effektiv tidsbruk i kommunene i høringsarbeidet og gir ikke en forutsigbarhet for kommunene og privatskolene som skal iverksette lovendringene. En bør derfor be om at departementet samler endringsforslagene i opplæringsloven og privatskoleloven og sender disse på høring en gang pr år i stede for 5-6 ganger pr år som har vært praksis de siste årene.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 20.02.2014 08:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051