Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 19.02.14

Møtested: 1119, Levanger Rådhus
Dato: 19.02.14
Tid: 13:00 -

Sakliste som PDFKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett  -  protokoll om PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 2/14 Referatsaker utredning vedtak
PS 3/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 4/14 Felles plan for kultur og idrettsanlegg i Levanger og Verdal utredning vedtak
PS 5/14 Institusjonsbruksplan – gjennomføring av kommunestyrets budsjettvedtak utredning vedtak
PS 6/14 Høringsuttalelse til forslag til endring i privatskoleloven utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+3 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf - forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf - forfall
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf - forfall
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Rolf Inge Elvbakken  ap  varamedlem  ap/sp/krf  møter for: Eva Høyem Anderssen 
Hans-Fredrik Donjem  ap  varamedlem  ap/sp/krf  møter for: Ina Helen Kollerud 
Brit Elin Ringstad  sp  varamedlem ap/sp/krf  møter for: Wenche W. Sundal 

 
Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Odd Håpnes enhetsleder kultur  
Håvard Heistad enhetsleder bygg- og eiendom  


Annikken Kjær Haraldsen (V) fikk permisjon og forlot møtet kl. 16, etter behandling av de ordinære saker og under kulturpolitisk verksted.


Temamøte/orienteringer:

 

 


 

 

PS 2/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 3/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Brit Elin Ringstad og Audun Brenne

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Brit Elin Ringstad og Audun Brenne
Til toppen av siden

 

 

PS 4/14 Felles plan for kultur og idrettsanlegg i Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Merknad i møte:

Rådmannen endret tittel på saken fra «Felles plan for kultur og idrettsanlegg i Levanger og Verdal « til: «Felles plan for idrettsanlegg i Levanger og Verdal». 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Det utarbeides felles plan for idrett og fysisk aktivitet i Levanger kommune og Verdal kommune.
Til toppen av siden

 

 

PS 5/14 Institusjonsbruksplan – gjennomføring av kommunestyrets budsjettvedtak

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Forslag i møte:

Annikken Kjær Haraldsen (V) fremmet følgende forslag:

Driftskomiteen vektlegger medvirkning i tråd med kommunelovens bestemmelser i planprosesser i Levanger kommune. Medvirkning er et grunnleggende prinsipp for samfunnsutvikling. Innbyggere, interessegrupper og frivillig sektor er sentrale for å lykkes i kommunalt utviklingsarbeid. Dette gjelder også for kommunedelplan helse og omsorg, inkludert alle underliggende planer. Politisk behandling av institusjonsbruksplanen må derfor utsettes og behandles etter planlagt høringsperiode juni-september 2014. Institusjonsbruksplanen vil ved å bli vedtatt før kommunedelplan helse og omsorg legge sterke føringer for innholdet i den overordnede planen.

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende forslag:

Driftskomiteens uttalelse:

Rådmannens opprinnelige innstilling, pkt. 1 og 2, med flg. endring:

«Orientering» endres til «etterretning».

Tillegg :   som pkt. 3:  

Driftskomiteen forventer at eventuelle andre nødvendige justeringer og presiseringer, for eksempel knyttet til LBAS – Staup og eventuelle budsjettjusteringer kommer til politisk behandling.

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag:

Driftskomiteen er bekymra for at de tiltak som er med i institusjonsbruksplanen vil medføre reduserte velferdstilbud i kommunen.

Driftskomiteen vil vise til følgende vedtak:

  • Avvikling av Dagsverket
  • Nedlegging av Åsen helsetun (11årsverk)
  • Redusere dagtilbudet med 5,3 årsverk
  • Nedlegging av Kontakten
  • Nedlegging av kjøkkenet på Åsen


Avstemning:

Toldnes forslag avvist med 5 mot 5 stemmer (møteleders dobbeltstemme)

Haraldsens forslag avvist med 5 mot 5 stemmer (møteleders dobbeltstemme)

Johansens forslag vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

Driftskomiteens uttalelse:

Rådmannens opprinnelige innstilling, pkt. 1 og 2, med flg. endring:

«Orientering» endres til «etterretning».

Tillegg: som pkt. 3:  

Driftskomiteen forventer at eventuelle andre nødvendige justeringer og presiseringer, for eksempel knyttet til LBAS – Staup og eventuelle budsjettjusteringer kommer til politisk behandling.

Til toppen av siden

 

 

PS 6/14 Høringsuttalelse til forslag til endring i privatskoleloven

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende endringsforslag –  ift. rådmannens 1. avsnitt:

Levanger kommune mener at den offentlige grunnskolen er godt i stand til å ivareta de krav som det moderne samfunnet stiller, og ønsker å styrke enhetsskolens status og innhold. Vi ser derfor ikke noe behov for å endre gjeldende privatskolelov, men heller å styrke den skolen som når ut til flest i landet vårt - enhetsskolen.

Dersom det faktisk er et politisk flertall for å endre gjeldende privatskolelov, kan man etter vårt syn likevel ikke endre praksis gjennom midlertidige dispensasjoner før eventuell lovendring er vedtatt. Levanger kommune er sterkt uenig i at det gis dispensasjoner mens det forhandles om en mulig og uavklart framtidig lovendring. Dette vil etter vårt syn kunne føre til en uoversiktlig og lite framtidsrettet situasjon. Enhver privatskoleetablering vil ha konsekvenser for en eller flere offentlige skoler.

Asgeir Persøy (FRP) fremmet på vegne av FRP og H følgende endringsforslag:

Levanger kommune er enig i at det skal gis midlertidig dispensasjon fra gjeldende lov i påvente av lovendringen.

Levanger kommune ber om at departementet samler endringsforslagene i opplæringsloven og privatskoleloven og sender disse på høring en gang pr år i stede for 5-6 ganger pr år som har vært praksis de siste årene. Dette vil effektivisere tidsbruken i kommunene i høringsarbeidet og gi mer forutsigbarhet for kommunene og privatskolene som skal iverksette lovendringene.

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Levanger kommune mener at Kommunene selv og fylkeskommunen ikke bør få ha det avgjørende ordet i saker hvor det søkes om å få etablert private skoler.

Levanger kommune mener at spes.ped ressurser skal følge eleven, uavhengig om de går i offentlig eller privat skole.

Avstemning:

Persøy’s endringsforslag avvist med 8 mot 2 stemmer.

Toldnes endringsforslag avvist med 8 mot 2 stemmer.

Johansens endringsforslag vedtatt med 5 mot 5 stemmer (møteleders dobbeltstemme).

Rådmannens forslag til vedtak, med endring i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune mener at den offentlige grunnskolen er godt i stand til å ivareta de krav som det moderne samfunnet stiller, og ønsker å styrke enhetsskolens status og innhold. Vi ser derfor ikke noe behov for å endre gjeldende privatskolelov, men heller å styrke den skolen som når ut til flest i landet vårt - enhetsskolen.

Dersom det faktisk er et politisk flertall for å endre gjeldende privatskolelov, kan man etter vårt syn likevel ikke endre praksis gjennom midlertidige dispensasjoner før eventuell lovendring er vedtatt. Levanger kommune er sterkt uenig i at det gis dispensasjoner mens det forhandles om en mulig og uavklart framtidig lovendring. Dette vil etter vårt syn kunne føre til en uoversiktlig og lite framtidsrettet situasjon. Enhver privatskoleetablering vil ha konsekvenser for en eller flere offentlige skoler. 

I høringsnotatet informerer Kunnskapsdepartementet om planlagt utredningsarbeid i forbindelse med varslet endring i opplæringsloven. Levanger kommune vil i den forbindelse gi følgende uttalelse:

  • Levanger kommunen mener at kommunen/fylkeskommunen selv bør få ha det avgjørende ordet i saker hvor det søkes om å få etablert private skoler. Dette ut fra en vurdering av lokale behov.
  • I forbindelse med gjennomgang av trekk- og korreksjonsordningen ber Levanger kommune om en vurdering av om ikke kommunen kan trekkes for 80% av kostnadene ved skoledrift pr elev inkl. spesialundervisning. De private skolene vil da selv få ansvar for å finansiere spesialundervisning. Dette hadde etter Levanger kommune sin vurdering gitt en mer likeverdig finansiering av tilbudene uavhengig av om det er kommunen eller private som gir tilbudet.


Levanger kommune ber om at departementet samler endringsforslagene i opplæringsloven og privatskoleloven og sender disse på høring en gang pr år i stede for 5-6 ganger pr år som har vært praksis de siste årene. Dette vil effektivisere tidsbruken i kommunene i høringsarbeidet og gi mer forutsigbarhet for kommunene og privatskolene som skal iverksette lovendringene.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 20.02.2014 08:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051