Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 18.04.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Rotunden (2. etg.), Levanger Rådhus
Dato: 18.04.2012
Tid: kl. 14:00 - 16:40

Sakliste som PDF    -    EPUB  (epub-format på eBok til nettbrett/mobil, best til tekstlesing)
Protokoll som PDF   -  EPUB

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 14/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 15/12 Høring-NOU 2012:1:Til barnas beste - ny lovgivning for barnehagene utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10 + 1 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x
Audun Brenne h medlem h/v/sv x
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv - forfall
Asgeir Persøy frp medlem frp x
Kim Heggelund h varamedlem h/v/sv x Hanne Ihler Toldnes


Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Trude Nøst kommunalsjef
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretærTil Skoletinget 23.- 24. mai deltar 2 fra driftskomiteen. Interesserte melder seg til Trude innen 19. april. Det forutsettes at medlemmer avklarer deltakelsen med sitt parti, da denne konferansen er på samme tid som kommunestyret i Levanger har møte.

Etter behandling av ordinære saker ble temadag satt - følgende tema ble gjennomgått:TEMA/innledninger til diskusjoner:

Samhandlingsreformen - avtalene og den videre prosessen

Tema

Ansvarlig

Samhandlingsreformen, Avtalene og arbeidet videre

Anne K. Haugdal

Konsekvenser for Kommunen

Anne K. Haugdal

/ Jon Ketil Vongraven

Felles saksbehandlingskontor - etablering og framdrift

Jon Ketil Vongraven

Etablering av intermediær sengepost - samarbeid med Verdal og Frosta (gjennomgang av ide og videre arbeid)

Jon Ketil Vongraven

Fastlegesituasjonen i kommunen(e)

Ragnhild H. Aunsmo

     Til toppen av siden

 

PS 14/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.04.2012

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Wenche Sundal og Audun Brenne.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Wenche Sundal og Audun Brenne.
    Til toppen av siden

 

 

PS 15/12 Høring-NOU 2012:1:Til barnas beste-ny lovgivning for barnehagene

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.04.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Barnehageutvalgets innstilling støttes med følgende merknader:

Barnas rettigheter styrkes
Levanger kommune foreslår at barn regnes som 3åringer fra høsten de fyller 3år (nytt barnehageår).

Kommunen som barnehagemyndighet
Det må lovfestes at kommunen skal ha barnefaglig kompetanse, da dette blir i tråd med tilsvarende bestemmelse for skolesektoren.

Barnehageeiers ansvar
Levanger kommune ønsker ikke at eieres rett til å fastsette opptakskrets og opptakskriterier videreføres. Da det i dag er samordnet opptak for alle barnehager i kommunen, finner vi det naturlig at en har en felles opptakskrets og opptakskriterier. Dette er mer samstemt med krav om likeverdig behandling.

Spesialpedagogisk hjelp
Overføringen av opplæringslovens § 5-7 til barnehageloven må gjøres uten at rettighetene til barnet/foreldrene svekkes i forhold til gjeldene rett. Viktig at saksbehandlingsbestemmelsene i opplæringsloven overføres og tilpasses de nye reglene i barnehageloven.

Foreldrebetaling: Siden maks pris er innført vil det være naturlig at rett til friplass opphører. Sosial utjamning bør dekkes opp på andre måter for eksempel reguleres av støtte/trygdeordninger fra NAV.
Skyss: Levanger kommune mener at forslaget bør konkretiseres. En del førskolebarn har i dag tiltak som basseng, fysioterapi etc. Slike tiltak bør sees som en del av behandlingstiltaket førskolebarn får, og må derfor betraktes som pasientreiser som dekkes på medisinsk grunnlag og slik ikke være en rettighet om skyss dekt etter barnehageloven.
Det bør konkretiseres hvilket skjønn som kan utøves ved vurdering av rett til skyss der foreldre selv har valgt en barnehage som ligger langt fra heimen og som ikke er anbefalt av kommunen.
Individuell tiltaksplan: Ideen om tiltaksplan støttes. For å sikre kvalitet og progresjon i arbeidet, må tiltaksplan etterfølges av halvårsevalueringer av tiltaksplanen.

Barn med særlige behov
Forslag om å lovfeste kommunens plikt til å ha en tilskuddsordning for tiltak som ikke dekkes av retten til spesialpedagogisk hjelp (lovfesting av tidligere ordning) krever en tydeliggjøring av hva man legger i ”yte det nødvendige av egne ressurser” og ”uforholdsmessig byrde” og hva man legger i et likeverdig barnehagetilbud. Foreldrene står i dag fritt til valg av barnehage. I en kommune er det store variasjoner i barnehagene mht. kvalitet og muligheter/evner til tilrettelegging av tiltak for barn med særskilte behov. Barnehagenes meldte behov for tilskudd til tiltak for barn med særskilte behov er mangedobbelt det kommunen fikk i øremerket statstilskudd fram til 2011. Det vil være et skjønnsspørsmål hva som blir et godt nok tilbud. En lovfesting krever derfor en konkretisering av grunnlag for skjønnet.
 
Levanger kommune støtter flertallsinnstillingen i utvalget
I forhold som utvalget er delt, støtter Levanger kommune innstillingen til flertallet i utvalget. Dette gjelder ny bestemmelse om grunnbemanning, samordning av styrerressursen mellom flere barnehager, lovfesting av krav om ressurs som pedagogisk leder, førskolelærer og barne- og ungdomsarbeider.

Økonomi
Det forutsettes at økonomiske konsekvenser som følge av lovendringer kompenseres fullt ut.
    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 03.05.2012 12:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051