Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.04.13 - sak 17/13 - Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015 vår 2013

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2013/1578
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 17.04.13 17/13
Kommunestyret    

  

Rådmannens forslag til innstilling:

Idrettspolitisk plan – justert Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Oppfølging av Idrettspolitisk plan for Levanger (2010-2025)


Vedlegg:

  1. Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015 vår 2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 er en del av Idrettspolitisk plan, programmet skal rulleres hvert år og hovedrevisjon skjer hvert 4. år. Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 skal være et verktøy for arbeidet med en helhetlig anleggsstrategi i Levanger kommune. Handlingsprogrammet skal inneholde alle

  • planlagte nye idrettsanlegg
  • eksisterende anlegg som planlegges rehabilitert


Dette innebærer at både offentlige og private anlegg er inkludert i handlingsprogrammet. Uavhengig av eier bidrar alle anlegg i kommunen til det totale tilbudet innenfor idrett og fysisk aktivitet. Kommunen ønsker gjennom handlingsprogrammet å se på offentlige og private anlegg i sammenheng. Dette for best mulig utnyttelse av ressurser, samt at en helhetlig anleggsstrategi er viktig for å nå målet om at "Alle innbyggerne i Levanger kommune skal ha tilgang til tidsriktige og innbydende anlegg for variert fysisk aktivitet i hele kommunen".

Handlingsprogrammet skal ta utgangspunkt i:

  • Vurderinger av nye behov for anlegg og områder, prioritert etter mål og strategier, med grunnlag i behovsvurderinger på aktivitetssiden. Vurderingene skal være kunnskapsbasert, forankret i Idrettspolitisk plan og de skal baseres på en helhetlig anleggsstrategi for Levanger kommune.
  • Rammebetingelsene i økonomiplanen. Handlingsprogrammet er derfor koordinert med økonomiplanen (se figur).
  • Kommunens utbyggingsplaner og øvrige arealplaner.
  • Frivillighetens behov, muligheter og ønsker.


Klikk for større figur

 

Nye anlegg inn i Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015

Siden forrige rullering av handlingsprogrammet, 26. september 2012, er det blitt meldt inn fem nye anlegg som ønskes inn i Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015. I tillegg ønsker IL Sverre å endre innmeldingen av sin 11'erbane kunstgressbane som ble meldt inn 26. september 2012, til en 5'erbane og en 7'erbane.

Følgende sju anlegg er meldt inn:

Levanger Judoklubb – Judohallen i Levanger (ordinært anlegg) – Gamle Frolhallen

Levanger Judoklubb betraktes i dag som et nasjonalt tyngdepunkt i judoidretten i Norge. Dette med bakgrunn i at klubben i flere år har vært landets tredje største klubb, tredje mest meritterte klubb og i tillegg innehar betydelig erfaring som arrangør av judostevner.

Levanger Judoklubb kjøpte 1/1-2013 Gamle Frolhallen. Dette på bakgrunn av at erfaring fra andre klubber tilsier at klubber som etablerer seg i lokaler de selv eier øker rekrutteringen. Judoklubben har i tillegg som mål å øke trivselen både for utøverne selv og familiene. Egne lokaler vil gi klubben større mulighet til å imøtekomme de ulike treningsgruppenes behov. Klubben ønsker at det skal være mulig å trene judo uten å konkurrere i idretten. Det er klubbens intensjon at summen av dette skal være med å bidra til å redusere frafallet fra idretten, som også Levanger Judoklubb opplever.

Tilstandsrapport av hallen fra mars 2013 bekrefter at hallen er en solid bygning i betong og tegl. Hallen mangler imidlertid vegg- og gulvflater, romløsninger og romdisponeringer som vil gjøre dette til en komplett judohall. Hallen bærer i tillegg preg av ikke å være oppdatert etter dagens krav og behov, jfr. krav til anleggets tilgjengelighet/universell utforming, og det er stort behov for rehabilitering av anlegget.

Ytterøy IL – Ytterøy lysløype (ski, ordinært anlegg) – Ytterøy

Lysløypa på Ytterøy er fra 1971, og går i en trasé ved idrettsanlegget Dragåsen. Skianlegget er det eneste anlegget for skiidrett på Ytterøy og her arrangeres alle skirenn for barn og voksne.

Lysanlegget er nedslitt, hvor flere av lysmastene er delvis gjennomhullet av råte. Anlegget består i tillegg av PCB-holdige lysarmaturer. Dette gjør at lysanlegget ikke lenger er godkjent. Selve traseen har også behov for oppjustering da den på enkelte plasser er smal i forhold til kravene til skøytetrase og maskinell preparering. Det er også behov for drenering og heving av grunnplanet flere steder, for å kunne bruke anlegget på sommers tid. Det er meget stort behov for rehabilitering av lysløypa på Ytterøy for å sikre videre aktivitet i anlegget

IL Aasguten – løpebane og lengdetilløp (ordinært anlegg) – Åsen

IL Aasguten ønsker å bygge anlegg for både organisert og uorganisert aktivitet, og samtidig utfylle de eksisterende anleggene tilknyttet Åsen skole. Etablering av 2 løpebaner, lengdetilløp og volleyballbane skal bygges sammen med kunstgressbanen, som det er søkt spillemidler på i 2012.

Skolen ser stort behov for løpebaner og nytt lengdetilløp til bruk i til kroppsøvingsundervisningen. I tillegg vil dette være positivt for friidrettsgruppa til IL Aasguten.

IL Aasguten – BMX-bane (sykkel, nærmiljøanlegg) – Åsen

IL Aasguten ser et økende behov for å ha et tilbud til barn og unge som faller utenfor den organiserte idretten. De er bekymret i forhold til at det er hele klasser på skolen hvor ingen av elevene er med i organisert idrett.

BMX-bane sees i sammenheng med utbyggingen i tilknytning med kunstgressbanen IL, da IL Aasguten også ønsker å bygge anlegg for uorganisert, og samtidig utfylle de eksisterende anleggene tilknyttet Åsen skole. BMX-banen vil bli etablert i nærheten av klubbhus og skolen. Dette vil også være et anlegg Åsen skole vil kunne ha glede av. Il Aasguten vil med dette nå frem til flere ungdommer som i dag ikke er i aktivitet.

IL Sverre – 5'erbane kunstgress (fotball, nærmiljøanlegg) – Fabritius

IL Sverre Fotball har en ambisiøs anleggsplan, og søker å oppgradere alle anleggene i sin krets. Styret i IL Sverre Fotball vedtok derfor i styremøte 14/2-2013 å jobbe for å realisere kunstgress på fotballøkka på Fabritius.

Dette er begrunnet i at Fabritius i dag er av svært dårlig standard, og bærer preg av å være nedslitt. Det innbyr ikke til spilleglede for barn og unge i nærområdet. IL Sverre Fotball ønsker derfor å prioritere å utvikle denne banen, slik at barna i nærområdet får et mer oppgradert anlegg å spille på.

Stor aktivitet på kommunens allerede eksiterende kunstgressanlegg (Skogn, Nesset og Moan) beviser en positiv sammenheng mellom kunstgress og økt uorganisert fysisk aktivitet. Dette er med og understreker viktigheten av at det finnes lokale kunstgressbaner, som ligger i nærheten av der barna bor. Fabritius-banen er derfor et viktig ledd i IL Sverre Fotballs langsiktige anleggsplan.

I tillegg ønsker IL Sverre å endre sin innmelding av 11'er kunstgressbane (fotball) på Leira til følgende to anlegg;

IL Sverre 7'erbane kunstgress (fotball, ordinært anlegg) – Leira

IL Sverre Fotball har en ambisiøs anleggsplan, og søker å oppgradere alle anleggene i sin krets. Styret i IL Sverre Fotball ønsker å endre anleggsstatusen på Leirabanen til 7'er- og 5'erbane kunstgress.

Klubben mener det er riktig å justere behovet på grunn av den nye situasjonen som har oppstått ved skolen, med sammenslåing av barneskoletrinn og mulig flytting av uteområde. I tillegg har IL Sverre Fotball godt håp om å få løst banesituasjonen med 11'erbane på Moan i tillegg til å opprettholde dagens status på Elberg.

5'erbane kunstgress (fotball, nærmiljøanlegg) – Leira

IL Sverre Fotball ønsker å være med å bidra til mer moderne fotballbaner tilknyttet området rundt skolen, og mener en 5'erbane i tillegg til en 7'erbane vil gi større aktivitet enn en 11'erbane.

Stor aktivitet på kommunens allerede eksiterende kunstgressanlegg (Skogn, Nesset og Moan) beviser at kunstgressbaner har høyt brukspotensial. Kunstgressbaner rundt om i landet har medført en aktivitetsøkning, særlig blant barn og unge. Dette understreker hvor viktig det er at anleggene er beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Mindre anlegg for barn og unge skal satses på og prioriteres.

Vurdering:

I og med at IL Sverre ønsker å omgjøre sitt 11'eranlegg for kunstgressbane til en 5èrbane og en 7èrbane, står vi med sju nye innmeldte anlegg for vår 2013. Rådmannens vurdering er at alle de sju anleggene er i tråd med mål for Idrettspolitisk plan for Levanger kommune. Behovsvurderingene for anleggene er godt begrunnet og er forankret i aktiviteten. Anleggene anses å være i tråd med en helhetlig anleggsstrategi for Levanger kommune og det tilrås at de legges inn i planen.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 17.04.2013 17:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051