Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.04.13 - sak 14/13 - Evaluering av forsøksperiode med samlokalisering av Helsestasjonen på Åsen og Skogn

Marit E Aksnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit E Aksnes
Arkivref. 2011/9798
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 17.04.13 14/13

  

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Samlokalisering av helsestasjonen på Åsen og Skogn etableres som en permanent ordning.
  2. Merkantilstillingen ved helsestasjonen økes fra 30 til 50%. Økningen tas innenfor enhetens budsjettrammer.
  3. Parkeringsmulighetene utredes med mål å få til faste plasser for helsestasjonens brukere.
  4. Skolestartkontrollen for barn som skal begynne i 1. klasse utføres av skolehelsetjenesten ved Åsen barne- og ungdomsskole i stedet for i helsestasjonen på Skogn.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Det vises til saksutredning og vedtak i Driftskomiteen den 7.12.11 (Sak 30/11)
Vedtak i saken var: Helsestasjonen ved Åsen legekontor flyttes til Skogn Helsestasjon for en prøveperiode på ett år, med virkning fra 1. mars 2012. Tilbudet evalueres av brukere og helsesøster ved slutten av driftsåret. Evalueringsrapporten skal forelegges driftskomiteen til behandling.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Sak DK 30/11: Skogn og Åsen helsestasjon -forslag om samlokalisering i en prøveperiode.
  2. Spørreskjema til foreldre fra Åsen som bruker Skogn helsestasjon PDF
  3. Spørreskjema til ansatte som gir tjeneste til brukere fra Åsen ved Skogn helsestasjon PDF
  4. Oppsummert spørreundersøkelse i «stolp-diagram» PDF


Saksopplysninger:

Det vises til saksframlegg og vedtak i DK, sak 30/11. Bakgrunnen for saken var at lokalene ved Åsen Helsetun ble vurdert som for dårlige. Det hadde kommet inn mange klager fra brukere på dette, og fagmiljøet ved Helsestasjons- og skolehelsetjenesten vurderte forholdene ved Åsen helsestasjon som lite egnet for å drive helsestasjonstjeneste etter dagens standard. I korthet gikk dette ut på smittefare ved deling av venterom med legekontoret, og manglende tilrettelegging for barn generelt, og manglende kontormulighet for merkantil/helsesekretær. Det ble hevdet at familiene vil kunne få et bedre tilbud ved å slå sammen Åsen og Skogn helsestasjon.

Forbedringen handlet både om generell tilgjengelighet, bedre lokaler/fasiliteter og muligheter for gruppetilbud sammen med andre foreldre. I tillegg ble det hevdet at et større fagmiljø med 2 helsesøstre og 2 leger ville gi bedre kvalitet og større effektivitet ved at merkantil ressurs kan deles. Oppsummeringsvis ble det hevdet at en samlokalisering, når en ser bort fra kjøreavstand, ville innebære en oppgradering av tilbudet til brukerne, bedre samarbeid mellom distriktene, bedre ressursutnyttelse og tryggere arbeidsmiljø for de ansatte. Det vises ellers til mer utfyllende beskrivelser i saksframlegg til sak 30/11, som ligger som uttrykt vedlegg.

Ordningen med samlokalisering har vart i ett år (fra 1.mars 2012). Lokalene ved Skogn helsestasjon er tilpasset nye brukere, og det er laget et nytt helsesøsterkontor. Helsestasjonen er nå bemannet med to helsesøstre, to leger og en assistent.

I februar ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant Helsestasjonens brukere som kommer fra Åsen (definert som Åsen sentrum, Åsenfjord, Hoklingen, Vuddudalen, «annet»). Spørreskjemaet ble sendt ut første uke i februar til alle med barn i alderen 0-6 år i Åsen distrikt, til sammen 94 skjema. Spørreskjemaet, som ligger som uttrykt vedlegg, lå en ferdig frankert konvolutt til Levanger kommune. Fristen var 1.mars 2013. 54 svar (57%) kom innen fristen, og det har senere kommet inn tre ekstra svar, men de er ikke tatt med i vurderingen. Spørreskjemaet er designet med «påstander» som kan skåres fra 1-7, hvor 1 er «helt enig» og 7 er «helt uenig». I tillegg var det rom for egne kommentarer.

Nedenfor følger en kort gjennomgang av resultatene for undersøkelsen:

Det går greit for meg å bruke Skogn helsestasjon: Samlet score på 3,2. For de som har barn under tre år er score på 2,7 (1 er helt enig). For de som har barn over 3 år er skåre 3,9 (altså mindre enig).

Jeg synes det er vanskelig å komme seg til/fra Skogn Helsestasjon: Samlet score på 4,8. For de som har barn under tre år er score på 5,2 (7 er helt uenig). For de som har barn over 3 år er skåre 4.2 (altså mindre uenig).

Jeg er fornøyd med tilbudet ved Skogn helsestasjon: Samlet score på 2,5. For de som har barn under tre år er score på 2,2 (1er helt enig). For de som har barn over 3 år er skåre 2,9 (altså mindre enig).

Jeg var mer fornøyd med tilbudet fra Åsen Helsestasjon: Samlet score på 3,5. For de som har barn under tre år er score på 4,6 (7 er helt uenig). For de som har barn over 3 år er skåre 2,4 (altså mindre uenig).

Om Åsen helsestasjon ble åpnet igjen, ville jeg foretrekke det framfor Skogn:

Samlet score på 2,7. For de som har barn under tre år er score på 3,6 (1er helt enig). For de som har barn over 3 år er skåre 1,4 (altså mer enig).

Jeg ville fortsatt bruke Skogn helsestasjon om Åsen helsestasjon ble åpnet på nytt der det var fra før: Samlet score på 5,3. For de som har barn under tre år er score på 4,5 (7er helt uenig). For de som har barn over 3 år er skåre 6,1 (altså mer uenig).

Av personalet svarte tre av fire. Alle ansatte er tydelige på at Åsen helsestasjon, slik den var, ikke er egnet til formålet. Av positive forhold med samdrift nevnes et større arbeidsmiljø (2 helsesøstre, to leger, en merkantil), større fleksibilitet for brukerne, mer effektiv bruk av helsesøster når sekretæren utfører måling, veiling, tar telefoner, kaller inn osv. Dagens 30% -stilling er imidlertid for knapp i forhold til den økte pågangen, og det er ytret sterkt ønske om å øke denne til 50% for å kunne gi bedre service og mer tilstedeværelsestid med så mange brukere. Personalet er samstemte i at om helsestasjonen skal flyttes tilbake til Åsen, må det på plass et nytt venterom som er tilpasset helsestasjonsvirksomhet, generell oppussing og modernisering av kontorene, egen merkantilressurs i min 20%, telefonlinje tilknyttet rådhuset, og økning av helsesøsterstilling pga kjøretid.

Vurdering:

Svarene fra brukerne kan deles inn i tre kategorier:

A: De som er overveiende for Skogn (11).

B: De som er overveiende for å gå tilbake til Åsen (33) og

C: De som ikke har en spesiell preferanse (9).

I Kategori A er det lite utfyllende svar, men de som svarer begrunner dette med at lokalene på Åsen er for dårlige, og nevner spesielt venterommet som måtte deles med syke pasienter. Av positive sider ved Skogn skriver mange at lokalene er godt tilrettelagt for formålet. Samtlige av disse er helt uenige i at det er vanskelig å komme seg til Skogn.

I kategori B begrunner de fleste dette med reise/kjøreavstand, og dårlige parkeringsmuligheter på Skogn. Mange sier at de også ønsker en oppgradering av lokalene ved Åsen, og at det er viktig for bygda å ha et helsestasjonstilbud. Gruppen er delt ca på midten mht som de synes det er vanskelig eller ikke å komme seg til/fra Skogn. Halvparten av de som svarer i denne kategorien har barn over fire år.

I kategori C svarer 50% «vet ikke» på spørsmål om de vil foretrekke Åsen eller Skogn om Åsen blir åpnet igjen. Noen sier at de vil ha nye lokaler på Åsen, mens noen sier at de er veldig fornøyde med Skogn uansett.

Det er viktig å merke seg at bruk av helsestasjonen er ulik ut fra barnas alder. Det første leveåret er det 8 kontroller, og videre er det kontroll ved 15 og16 mndr, ved 2 år og 4 år. Ellers er det muligheter for gruppetilbud, enkeltkonsultasjoner og veiledningssamtaler utenom faste kontroller. Dette betyr at mange av de som har svart, ikke har erfaring fra Skogn helsestasjon selv. Det gjelder alle de som har barn mellom 2 og fire år, eller mellom fire og seks, med mindre de også har yngre barn. Noen av de som har svart (de med barn som nå er ett år) har ikke erfaring fra Åsen. Det er viktig å ha dette i mente, også når det gjelder svar på om det er vanskelig å komme seg til/fra Skogn. De som er mest enig i det, er de som har barn over tre år, og de skal bruke helsestasjonen kun én gang per år.

Om det fortsatt skal være helsestasjon i Åsen, må lokalene oppgraderes (eller bygges nytt) for å oppnå et forsvarlig tilbud for barn og deres familier. Spesifikt må det tilbys et eget venterom som er egnet for formålet, i tillegg til stellerom og toalett for helsestasjonens brukere. Videre må det settes inn telefonsentral som kobles opp mot Levanger rådhus, slik at helsestasjonen blir mer tilgjengelig for de som ønsker råd, veiledning eller en ekstra time. Det bør opprettes stilling som merkantil i 20%, og ordnes en egnet kontorplass for denne personen. Det er ikke satt av midler til dette i budsjettet for 2013, og det må da finnes midler til dette i forbindelse med budsjettrevisjon.

Ut fra en helhetsvurdering, basert på svar fra spørreundersøkelsen og erfaring gjennom forsøksåret, anbefaler rådmannen at helsestasjonstilbudet for Åsen/Skogn ved Skogn helsestasjon etableres som en fast ordning. Det bør imidlertid gjøres noe med parkeringsmulighetene for brukerne, og dette bør utredes nærmere. Målet må være å få til noen faste plasser for helsestasjonens brukere. Videre må merkantilstilingen oppgraderes fra 30 til 50% stilling. For å gjøre det enklere mht reising/kjøring for brukere med barn fra 5-6 år, utføres skolestartundersøkelsen for denne gruppen ved Åsen barne- og ungdomsskole/helsesøsters kontor.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 17.04.2013 17:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051