Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.04.13 - sak 13/13 - Kretsgrenser fra skoleåret 2013 - 14

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2013/776
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.02.13 4/13
Driftskomiteen 17.04.13 13/13

  

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Det etableres ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2013/14, i tråd med vedlagte kart.
 2. Det etableres ny kretsgrense mellom Nesheim skole, Halsan skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2014/15. Den nye kretsgrensen gjelder for de som starter på første trinn skoleåret 2014/15 og senere år. Øvrige elever fullfører skoleløpet på den skolen hvor de i dag er innskrevet.
 3. Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole slås sammen til ett inntaksområde for de som starter i 8. trinn i 2013/14 og 2014/15.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Vedlegg:

 1. Kart over kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole
 2. Kart med ny kretsgrense mellom Skogn, Halsan og Nesheim


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Uttalelse fra klubben ved Utdanningsforbundet ved Nesheim skole, datert 6.3.13
 2. Uttalelse fra Nilay Bordevik, datert 4.3.13
 3. Uttalelse fra SU ved Ekne skole, datert 12.3.13
 4. Uttalelse fra Svend Arne og Ingrid Skjulsvik, datert 13.3.13
 5. Uttalelse fra Mariann Solberg, datert 14.3.13
 6. Uttalelse fra Per Morten Skjæran og Wenche S Rostad, datert 19.3.13
 7. Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, datert 19.3.13
 8. Uttalelse fra FAU ved Nesheim skole, datert 3.4.13
 9. Uttalelse fra Lillian og Vidar Sandstad, datert 3.4.13


Saksopplysninger:

Driftskomiteen la saken Kretsgrenser fra skoleåret 2013 – 14 ut på høring 13.2.13 med høringsfrist 5.4.13. Det har kommet inn 9 uttalelser i saken.

Generell uttalelse

Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune påpeker at endring av kretsgrenser vil medføre omorganisering av eksisterende skoleskyssopplegg og kan få økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Det påpekes videre at det vil bli etablert et rasjonelt og økonomisk forsvarlig skysstilbud som oppfyller elevenes rettigheter til skoleskyss. Fylkeskommunen ber derfor om å få opplysninger om endringer av kretsgrenser på et tidlig tidspunkt. Fylkeskommunen påpeker at endringen kan føre til endringer av på-/avstigningsplasser og at disse må være trygge.

Ny kretsgrense mellom Skogn barne- og ungdomsskole og Ekne skole:

Det er avgitt en høringsuttalelse:

SU ved Ekne skole bifaller forslag til ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole.

Ny kretsgrense mellom Halsan skole, Nesheim skole og Skogn barne- og ungdomsskole:

Det er avgitt 7 høringsuttalelser:

Mariann Solberg, Svend Arne Skjulsvik, Nilay Nyborg, Per Morten Skjæran og Wenche S. Rostad, Lillian og Vidar Sandstad mener at elever som allerede går på Nesheim skole må få fortsette der.

Klubben i Utdanningsforbundet ved Nesheim skole tar ikke stilling til nye kretsgrenser eller tidspunkt for iverksetting av disse, men ber om at elever som i dag går ved Nesheim skole får fortsette der.

FAU ved Nesheim skole foreslår at kretsgrensene endres når ny skole er ferdig utbygd og gang og sykkelvei gjennom Bjørklia, Momarka og til Halsan er sikret. Elever som går på Nesheim må få sluttføre der. Det må tas hensyn til søsken i senere vurdering av nærskole. Kretsgrense mellom Skogn barne- og ungdomsskole og Nesheim skole bør være E6.

Felles opptaksområde for elever som starter ved Frol og Nesset ungdomsskoler fra høsten 2013 og senere år:

Det har ikke kommet inn høringsuttalelser om denne endringen.

Vurdering:

Kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole:

Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole anbefales med iverksettelse fra skoleåret 2013/14 for elever som starter på 1. trinn dette skoleåret og påfølgende år, i tråd med forslaget som ble lagt ut på høring. For elever som i inneværende skoleår går på Tuv skole, gjelder vedtak i kommunestyresak 72/12.

Kretsgrense mellom Nesheim skole, Skogn barne- og ungdomsskole og Halsan skole:

Ny kretsgrense mellom Halsan skole, Nesheim skole og Skogn barne- og ungdomsskole iverksettes fra høsten 2014/15 for elever som starter på 1. trinn dette året og påfølgende år. Elever på øvrige trinn fortsetter på den skolen de i dag er innskrevet. Grensen mellom Skogn barne- og ungdomsskole og Nesheim skole, vil i hovedsak følge E6, jfr. vedlagte kart. Grensen mellom Nesheim og Halsan skoler blir endret slik at elever på Nossum i framtida skal sokne til Halsan. I dag er det omtrent lik avstand fra Nossum til henholdsvis Halsan og Nesheim. Halsan blir klart nærskolen for disse elevene når Nesheim skole flyttes til lokalene til Nesset ungdomsskole. Elevtallet ved Halsan skole er redusert de senere åra mens elevtallet ved Nesheim skole har økt. Endringen i kretsgrense vil redusere risikoen for klassesprekk på Nesheim skole. En klassesprekk koster mellom 500.000 og 700.000 kr.

Elever på første trinn vil ha rett på skoleskyss det første skoleåret, da grensen for første trinn er 2 km. Fra andre trinn er grensen for rett på skoleskyss 4 km. Ny gang- og sykkelsti mellom Nossum og Momarka vil være ferdig høsten 2015 og vil dermed være klar til andreklassingene fra Nossum skal gå til Halsan skole.

Felles inntaksområde for elever som starter ved Frol og Nesset ungdomsskoler høsten 2014 og senere:

Gjennomføres i tråd med forslaget som ble lagt ut på høring.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.02.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Følgende forslag til endring i kretsgrenser legges ut på høring med høringsfrist 5. april 2013:

 1. Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2013/14, i tråd med vedlagte kart.
 2. Elever som i dag sokner til Nesheim, som bor i Nossumområdet og i Gilstadlia, får Halsan som nærskole. For elever i området Gilstadlia er også Skogn bu mulig å vurdere som nærskole. Det er to alternative iverksettingstidspunkt: Skoleåret 2013/14 eller skoleåret 2014/15.
 3. Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole slås sammen til ett inntaksområde for de som starter i 8. trinn i 2013/14 og 2014/15.


Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende forslag til endring i kretsgrenser legges ut på høring med høringsfrist 5. april 2013:

 1. Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2013/14, i tråd med vedlagte kart.
 2. Elever som i dag sokner til Nesheim, som bor i Nossumområdet og i Gilstadlia, får Halsan som nærskole. For elever i området Gilstadlia er også Skogn bu mulig å vurdere som nærskole. Det er to alternative iverksettingstidspunkt: Skoleåret 2013/14 eller skoleåret 2014/15.
 3. Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole slås sammen til ett inntaksområde for de som starter i 8. trinn i 2013/14 og 2014/15.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

 

 

 1. Kart over kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole - som PDF
 2. Kart over kretsgrense mellom Halsan skole, Nesheim skole og Skogn bu - som PDF

 

Ingen

Saksopplysninger:

Innledning

Opplæringslovens § 8-1 første ledd lyder:

§ 8-1. Skolen

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.

Levanger kommune har ikke forskrifter for alle skolekretsene i Levanger kommune. I praksis har man de senere årene praktisert lovens ordlyd direkte og gjort en konkret vurdering i de tilfeller det har oppstått spørsmål om hvilken skole som ligger nærmest.

I de tilfeller hvor kommuner har forskrifter om skolekretsgrenser skal disse også ivareta nærskoleprinsippet.

Kretsgrenser/avklaring av hva som er nærskole, vil i stor grad berøre foreldre og nærmiljø. Følgende bør derfor få anledning til å uttale seg i slike saker: Skolens samarbeidsutvalg/foreldreråd, fagforeninger for de ansatte og elevråd.

Kommunestyrets vedtak om endring i skolestruktur i sak 78/12 gjør det nødvendig å klargjøre hva som er den praktiske forståelsen av nærskoleprinsippet med ny struktur.

Kommunestyret vedtok følgende i sak 78/12 som vurderes å få konsekvenser for kretsgrensene:

Det bygges ny ungdomsskole på Røstad. Elevene ved ungdomstrinnene ved Frol og Nesset flyttes dit. Nesheim barneskole flyttes til Nesset ungdomsskole. Tuv barneskole legges ned og elevene overføres til Skogn fra høsten 2013. Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn.

Videre var det i gruppa OU-2012 Barnehage og skole, som foreslo endringer i barnehage – og skolestrukturen, forslag om følgende:

Kretsgrensen mellom Halsan og Nesheim endres slik at Nossumområdet og Gilstadlia går til Halsan.

Dette forslaget ble ikke vurdert av rådmannen i 2012 og ikke realitetsbehandlet av kommunestyret. Forslaget tas til vurdering nå.

Bakgrunnen for at dette ble foreslått av OU-gruppa er både romsituasjonen ved skolene gjennom at det er bedre plass på Halsan enn Nesheim og det faktum at storparten av området ligger nærmere Halsan enn Nesheim. Dette blir selvsagt forsterket gjennom framtidig flytting av barneskolen på Nesset.

Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn bu

Tuv skole legges ned i fra høsten 2013. I vedtaket står det at elever som har kortere vei til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn. Dette er å forstå slik at det gjelder for de elevene som går ved Tuv skole i dag. Det skal settes en ny grense mellom Ekne og Skogn som gjelder for elever som starter på skolen høsten 2013 og påfølgende år. Vedlagt ligger et kart som skisserer dagens kretsgrense og mulig ny kretsgrense. Det er i forslaget søkt å ta hensyn til hvilke grender som naturlig sokner til Ekne og hvilke som naturlig sokner til Skogn. Hvis man hadde lagt nærskoleprinsippet om geografisk nærmeste skole til grunn, hadde større del av Tuv skolekrets soknet til Ekne skole. I praksis betyr forslaget at gårdsvaldene Daling, gnr 141 og Moan gnr 142 legges til Ekne skolekrets. Resten av Tuv skolekrets legges til Skogn skolekrets.

Ny kretsgrense mellom Nesheim skole, Halsan skole og Skogn barne- og ungdomsskole

Uavhengig av flytting av Nesheim skole til lokalitetene til Nesset ungdomsskole, foreslo OU-gruppa å endre kretsgrensa mellom Halsan og Nesheim, slik at elever som bor i Nossumområdet og i Gilstadlia, som i dag sokner til Nesheim, skal gå til Halsan. Dette forslaget ble ikke realitetsbehandlet av kommunestyret. Det er mulig å se for seg tre alternative måter å behandle et slikt forslag:

Forslag 1:

Denne endringen, se vedlagte kart, gjennomføres nå etter som alle elevene uansett har skyss. Grensen mellom Nesheim og Halsan vil bli mellom Eidesøra og Nossum.

Forslag 2:

Endringen i forslag 1 utsettes til veg Nossum - Høgberget er bygd, trolig høst 2014.

Forslag 1 kan gi en ulempe for de av elevene som eventuelt velger å sykle, uavhengig av om de har skyss, da det gir en unødvendig lang vei til Halsan før ny vei er bygd.

Forslag 3:

På det tidspunkt Nesheim skole flytter inn i lokalene til Nesset ungdomsskole, vil man måtte vurdere grensene mellom Nesheim skole og henholdsvis Skogn bu og Halsan skole på nytt. For elever i områdene Alstadhaug, gnr 19 og Gilstad, gnr 25 kan det da vurderes overføring til Skogn.

Sammenslåing av Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole

Nesset og Frol ungdomsskoler slås sammen administrativt fra høsten 2013. Det skal gis opplæringstilbud både på Nesset u og Frol u fram til innflytting i ny ungdomsskole. Elevene som starter på 9. og 10. trinn skal gå i de etablerte klassene skoleåret 2013/14. Elevene på 9. trinn vurderes slått sammen til 5 klasser når de starter på 10. trinn høsten 2014.

For elever som skal starte på 8. trinn ved Nesset u og ved Frol u høsten 2013, har rektorene, gjort en faglig vurdering av at det er en fordel for disse elevene å starte i den klassen de skal gå i resten av ungdomsskoleløpet og på den måten etablere kontakt med de kontaktlærerne og faglærerne som skal følge dem ut ungdomsskolen.

I dag er det 3 klasser på Frol u og 3 klasser på Nesset u på hvert trinn. I den nye ungdomsskolen vil det være 5 klasser på hvert trinn. Det er vurdert slik at man fra høsten 2013 kan etablere 2 klasser på Frol og 3 klasser på Nesset for det nye 8. trinnet. I en sammenslått skole vil det være felles inntaksområde. Det betyr at 10 - 15 elever i sentrumsområdet vil få tilbud om å starte i en klasse på Nesset u. Det er en forutsetning at ressurstildelingen til skolen blir tilsvarende 6 klasser slik at "innsparingen" tilfaller skolen.

Vurdering:

Følgende sendes ut på høring med høringsfrist 5. april 2013:

Forslag til ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole.Forslag til ny kretsgrense mellom Halsan skole, Nesheim skole og Skogn bu. Tre alternativ.Forslag om felles inntaksområde for 8. trinn ved Frol og Nesset ungdomsskoler.

Rådmannen vil i sitt endelige forslag foreta en helhetsvurdering hvor en legger vekt på høringsuttalelsene fra berørte innbyggere og hva som gir gode logistikkmessige løsninger.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 17.04.2013 17:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051