Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene DK 16.09.13

<<si DIN mening

Meninger (5):

Til toppen av siden15.09.13 - PS 29/13 Levanger ungdomsskole – opsjon kulturscene

Leste i Levanger-Avisa at kommunen vurderer å innvilge penger til kulturscene ved Levanger ungdomsskole og ønsker å komme med våre synspunkter.

Bygging av ny skole på Røstad har en høy kostnadsramme, og rådmannen foreslår en utvidelse av denne rammen med 9 mill. fra skolebudsjettet til en kulturscene. Dette betyr at sårt tiltrengt vedlikehold av de andre skolene i kommunen må vike.

Et godt eksempel her er gymsalen vår i Åsen som ble bygd for over 30 år siden, og verken sal eller garderober er vedlikeholdt siden da. Den holder heller ikke mål i forhold til størrelse, og setter klare begrensninger daglig i forhold til undervisning og aktiviteter på kveldstid ved utleie til bl.a. idrettslaget. Vi vet at fysisk aktivitet og helse er et satsningsområde på nasjonalt plan, og da er det ganske provoserende dersom vår kommune velger å omdisponere penger fra skole til kultur.
Vi er enige i at kultur er viktig, men mener at disse pengene bør prioriteres til vedlikehold av eksisterende skolebygg, som definitivt trenger det.

Ordet forskjellsbehandling må være lov å bruke, når en ungdomsskoleelev på Levanger sentrum skal ha bedre utviklingsmuligheter i estetiske fag som følge av en kulturscene, mens en elev i Åsen har klare begrensinger i forhold til kroppsøving pga. nedslitt og liten gymsal.

Hva er viktigst?

Kulturtilbud for noen, eller tilfredsstillende skolelokaler for alle?

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Åsen Skole.
Ved leder Jørgen Alstad.

-----------------

Til toppen av siden15.09.13 - PS 29/13 Levanger ungdomsskole – opsjon kulturscene

Dette handler om «den røde tråden» som er den utøvende og praktiserende politikk fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti (posisjonspartiene):
Der bygdesamfunnene hele tiden blir fratatt og ikke får beholde offentlige tjenestetilbud der vi bor.

Vi kjenner historien de senere år, der mange barneskoler er lagt ned/skal legges ned. I tillegg har Åsen blitt fratatt barnekontrolltilbudet der vi bor, med en årlig besparelse på kr 300 000,00. Vi vet også at lovpålagt idrettstilbud, med likhet i idrettstilbud på Åsen B&U ikke prioriteres av kommunen.
Alt med forklaring i kommunens dårlige økonomi.

Da blir det underlig når det i denne saken skal investeres i kulturscene på Røstad, en investering som kommunen ikke er pålagt å gjøre.
I tillegg har Levanger kulturscener på Frol B&U og på Festiviteten når kinodrift kan opphøre. Da er det urettferdig overfor oss i bygdesamfunnene å bygge en tredje ikke lovpålagt kulturscene på Røstad.

Vi kjenner til at områdeplan/sentrumsplan på Åsen ikke er endelig p.t., men det var heller ikke ferdige planer når vedtak om ungdomsskole på Røstad ble gjort. Det samme var tilfelle når vedtak om demensavdeling på Staup ble gjort. Derfor er det fullt ut mulig å videreføre denne praksis for idrettshall på Åsen.
Undertegnede er svært uenig i prioritering og pengebruk i denne saken og ber derfor Driftskomiteen avvise rådmannens forslag til innstilling. Ikke lovpålagte oppgaver må Levanger kommune av økonomiske grunner avstå fra.

Undertegnede støtter også innspill av 12.09.13 fra Åsen Bygdeforum.

Vebjørn Haugom

-----------------

Til toppen av siden13.09.13 - PS 29/13 Levanger ungdomsskole – opsjon kulturscene

Innspill fra Åsen Bygdeforum (ÅBF).
Vedtak i styremøte 12.09.2013.

Forslag til vedtak i dette saksframlegget er en forskuttering av budsjettet for 2014. Det mener ÅBF er feil saksbehandling:

  • Kulturscene er ikke er en del av vedtaket om bygging av ny Levanger ungdomsskole.
  • Dette forslag hører inn under kultur og ikke budsjett for nye skolebygg.
  • Nye investeringer på kommunens skoler må sees under ett, og kommunens økonomiplan/budsjett skal også legges ut på høring.


Rådmannen sier i sitt saksframlegg: «Hvis det ikke blir vedtatt å bygge en kulturscene, vil dette medføre en vesentlig omarbeidelse av prosjektet». Dersom dette forslag ikke vedtas, måtte Rådmannen være klar over den risikoen han tok ved og legge scene inn i prosjektet. Ved økte kostnader har andre skoleutbygginger «knadd» prosjektene slik at de holdt seg til budsjettene. Det forventes også ved byggingen av Levanger ungdomsskole.

ÅBF minner om at en merutgift på 9 mill. også kan brukes ved Åsen barne- og ungdomsskole. Der trengs det idrettshall, slik at det også i Åsen er mulig og samle hele skolen til treningsmuligheter for trim og idrett, og større arrangementer.

ÅBF vil synligjøre dette behovet gjennom områdeplanen som er under utarbeidelse, som per dato ligger på vent, og kommunens økonomiplan.

Åsen 12.09.2013
Åsen Bygdeforum
v/leder Guri Skjesol

-----------------

Til toppen av siden15.09.13 - PS 31/13 Kretsgrense mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler.

Jeg er mor til en 2.klassing ved Skogn barne- og ungdomsskole.

Jeg stilte våren 2013 spørsmål til kommunalsjef oppvekst Trude Nøst og rektor ved Skogn barne- og ungdomsskole Oddrun Laugsand om min sønn fortsatt ville tilhøre Skogn skolekrets ved flytting til Ringstad Østre på Ronglan. Jeg fikk avslag med beskjed om at vi da ville tilhøre Åsen skolekrets, nærskole Åsen.

Ringstad Østre tilhører 7623 Ronglan og ifølge kart med historisk grense går denne grensen gjennom eiendommen. Alle som har bodd på Ringstad Østre har gått på Tuv skole, som nå tilhører Skogn skolekrets. Gården har all tilhørlighet til Ronglan. Skal virkelig min sønn måtte bytte skole etter 2 skoleår på Skogn? Rektor ved Skogn barne- og ungdomsskole avgjør saken ut ifra kretsgrensene. Kretsgrenser som jeg i august, 3 dager før skolestart, fikk beskjed om at det ikke fantes noen sikker grensedragning for. Kretsgrensene sør for Skogn var rett og slett uklare.

Er det virkelig slik at det er meter og avstand som skal bety mest i slike saker?

Lena Mäntynen

-----------------

Til toppen av siden15.09.13 - PS 31/13 Kretsgrense mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler.

Som eier av Ringstad østre, eiendommen ligger øst for Nesvatnet på grensa mellom Ronglan og Åsen, ser jeg at det er forslag om nye grenser mellom Ronglan og Åsen. Kart viser hvor nye grenser eventuelt kan legges.

Vedrørende "Grense nr. 1" er saken fremstilt feil. Den historiske grensen mellom kommunene Skogn og Åsen går over eiendommen min, men alle som har gått på skolen fra gården der den ligger i dag, dvs. min far med 4 søsken, født 1956-1965, har gått på Tuv skole. Å si i saksfremstillingen at tidligere kommunegrense er praktisert er dermed feil.

Ønsker i tillegg å opplyse om at i alle sammenhenger er Ringstad østre sett på som "siste gård" tilhørende Ronglan på østsiden av vannet. Dette i forhold til Ronglan idrettslag, 4H og andre lag og foreninger i grenda.

Synes forøvrig, som Ronglansbygg selv, at det er skuffende at forslag om å splitte opp Tuv krets kommer allerede få måneder etter at et kommunestyrevedtak har sagt at kretsen skal flyttes samlet til Skogn.

Odin Ringstad

Til toppen av siden

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 15.09.2013 22:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051