Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 16.09.13 - sak 31/13 - Kretsgrense mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler - høring

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2013/5934
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 16.09.13 30/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til endring i kretsgrense mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler, i tråd med vedlagte kart, legges ut på høring med høringsfrist 18. oktober 2013. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Kart med alternative kretsgrenser mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Innledning

Opplæringslovens § 8-1 første ledd lyder:

§ 8-1. Skolen

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. 

Levanger kommune har ikke forskrifter for alle skolekretsene i Levanger kommune. I praksis har man de senere årene praktisert lovens ordlyd direkte og gjort en konkret vurdering i de tilfeller det har oppstått spørsmål om hvilken skole som ligger nærmest.

I de tilfeller hvor kommuner har forskrifter om skolekretsgrenser skal disse også ivareta nærskoleprinsippet.

Kretsgrenser/avklaring av hva som er nærskole, vil i stor grad berøre foreldre og nærmiljø. Følgende bør derfor få anledning til å uttale seg i slike saker: Skolens samarbeidsutvalg/foreldreråd, fagforeninger for de ansatte og elevråd.

Kommunestyrets vedtak om endring i skolestruktur i sak 78/12 gjør det nødvendig å klargjøre hva som er den praktiske forståelsen av nærskoleprinsippet med ny struktur.

Kommunestyret vedtok følgende i sak 78/12 som kan få konsekvenser for kretsgrensen mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler:

Tuv barneskole legges ned og elevene overføres til Skogn fra høsten 2013. Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn. 

Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn bu ble vedtatt i PS 13/13 Kretsgrenser fra skoleåret 2013 - 14. Rådmannen vurderte at grensen mot Åsen barne- og ungdomsskole kunne videreføres og det ble derfor ikke laget en egen prosess for høring av denne grensen. Det har i ettertid kommet opp spørsmål om tilhørighet for en del bosteder i grenseområdet. Dette gjør det nødvendig å foreta en ny vurdering av denne kretsgrensen.

I vedlagte kart er det skissert tre alternative grenser.

  • Grense nr.1viser den historiske grensen mellom kommunene Skogn og Åsen fra før 1962. Denne grensen er praktisert inntil i dag.
  • Grense nr. 2 viser hvor nærskolegrensa går om man skal innvilge elevene plass ved nærskolen.
  • Grense nr. 3 viser et alternativ som kan skissere en tenkt god logistikkmessig løsning for transportselskapene jf. skisse til mulig transportløsning på vedlagte kart.


Alle tre alternativ bør legges ut på høring slik at brukergruppene og Nord-Trøndelag fylkeskommune, som ansvarlig for skoleskyss, får gi til kjenne sitt syn. 

Vurdering:

Tre alternativ til ny kretsgrense mellom Åsen og Skogn barne- og ungdomsskoler sendes ut på høring med høringsfrist 18. oktober 2013. 

Rådmannen vil i sitt endelige forslag foreta en helhetsvurdering hvor en legger vekt på høringsuttalelsene fra berørte innbyggere og hva som gir gode logistikkmessige løsninger.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 16.09.2013 17:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051