Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 16.09.13 - sak 30/13 - Innmelding av ny anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015 høst 2013

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2013/4934
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 16.09.13 30/13
Kommunestyret    

 

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Idrettspolitisk plan – justert Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Oppfølging av Idrettspolitisk plan for Levanger (2010-2025)

Vedlegg:

 1. Notat med oversikt over aktiviteter og anlegg i nyparken på Stadiontomta PDF
 2. Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015 høst 2013  PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 er en del av Idrettspolitisk plan, programmet skal rulleres hvert år og hovedrevisjon skjer hvert 4. år. Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 skal være et verktøy for arbeidet med en helhetlig anleggsstrategi i Levanger kommune. Handlingsprogrammet skal inneholde alle

 • planlagte nye idrettsanlegg
 • eksisterende anlegg som planlegges rehabilitert


Dette innebærer at både offentlige og private anlegg er inkludert i handlingsprogrammet. Uavhengig av eier bidrar alle anlegg i kommunen til det totale tilbudet innenfor idrett og fysisk aktivitet. Kommunen ønsker gjennom handlingsprogrammet å se på offentlige og private anlegg i sammenheng. Dette for best mulig utnyttelse av ressurser, samt at en helhetlig anleggsstrategi er viktig for å nå målet om at ”Alle innbyggerne i Levanger kommune skal ha tilgang til tidsriktige og innbydende anlegg for variert fysisk aktivitet i hele kommunen”.

Handlingsprogrammet skal ta utgangspunkt i:

 • Vurderinger av nye behov for anlegg og områder, prioritert etter mål og strategier, med grunnlag i behovsvurderinger på aktivitetssiden. Vurderingene skal være kunnskapsbasert, forankret i Idrettspolitisk plan og de skal baseres på en helhetlig anleggsstrategi for Levanger kommune.
 • Rammebetingelsene i økonomiplanen. Handlingsprogrammet er derfor koordinert med økonomiplanen (se figur).
 • Kommunens utbyggingsplaner og øvrige arealplaner.
 • Frivillighetens behov, muligheter og ønsker.

 
Klikk for større figur


Nye anlegg inn i Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015

Siden forrige rullering av handlingsprogrammet, 24. april 2013, er 8 idrettsanlegg/nærmiljøanlegg og10 delanlegg i nyparken på Stadion meldt inn i Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015: 

Følgende anlegg er meldt inn:

Innherred RC-bilklubb – Bane for radiostyrte biler (ordinært anlegg) – Torsbustaden

Innherred RC-bilklubb har i dag ca. 30 aktive førere som deltar i nasjonale løp, samt enkelte førere som deltar i europamesterskap (EM). Den eksisterende banen i kunstgress er regnet som den beste banen for elektrobiler i landet. RC-klubben ser nå et behov for og i tillegg bygge et anlegg for bensinbiler, som krever en større bane med naturlig underlag som jord, grus og leire. Dette vil trekke enda flere førere, og RC-klubben får mulighet til å arrangere flere og større løp. Et slikt anlegg vil bli det eneste anlegget i Norge med både egen bane for elektrobiler og bensinbiler på samme område.

Innherred RC-bilklubb – Klubbhus (ordinært anlegg) – Torsbustaden

Innherred RC-bilklubb er en stadig voksende klubb og har i dag 59 medlemmer. De ønsker å være en familievennlig klubb, og være et godt alternativ til de som ikke er aktive i de tradisjonelle idrettene. RC-klubben opplever imidlertid at den daglige aktiviteten bærer preg av ikke å ha en felles møteplass for klubbaktivitet og sosialt samvær, og ser et stort behov for et klubbhus i tilknytning til anleggene. 

Innherred RC-bilklubb – Lagerbygg/Teknisk rom (ordinært anlegg) – Torsbustaden

Innherred RC-bilklubb har siden 2009 arrangert 18 nasjonale løp, inkludert 2 Norgesmesterskap. RC-klubben ønsker å arrangere nasjonale konkurranser også i fremtiden, og har satt seg mål om å arrangere Nordisk mesterskap og EM. De har et stort behov for et lager til oppbevaring av utstyr, samt et teknisk rom for de installasjonene, som strøm, telle-system og høyttaler-system, som er nødvendig for å få til et fullverdig anlegg.  

Sportsklubben Nessegutten – Basistreningsområde (nærmiljøanlegg) – Nesset

Sportsklubben Nessegutten ønsker å ha et tilbud til flest mulig grupper, og ser et behov for et anlegg for uorganisert og alternativ aktivitet i tilknytning til fotballbanene på Nesset. Laget ønsker derfor å etablere en kombinert frilek/basistreningsområde på restarealet etter utbyggingen av den siste kunstgressbanen, som en integrert del av fotballbanene. Basistreningsområdet planlegges å inneholde kombinasjonsløsninger med elementer som klatrehinder, terrengformasjoner, ramper, apparater for styrketrening og sykkelhinder. 

Sportsklubben Nessegutten – Rulleskiløype (nærmiljøanlegg) – Nesset

Skigruppa i Sportsklubben Nessegutten har behov for et nærmiljøanlegg for rulleski, som senere videreutvikles med et snøproduksjonsanlegg for å sikre gode snøforhold hele vintersesongen. Lokale veger, gang- og sykkelstier benyttes til rulleskitrening sommerhalvåret, mens egen lysløype og åkerløyper på Nesset benyttes vinterstid når snøforholdene tilsier dette. Skigruppa opplever at deltagelsen går veldig ned når treninger og renn ikke kan arrangeres i nærmiljøet.

Det er et ønske fra Nord-Trøndelag skikrets (NTS) å etablere nærmiljøanlegg for rulleski i områder med relativt stor befolkningstetthet for å sikre rekruttering til sporten, og at det videre etableres snøproduksjonsanlegg. Rulleskiløyper som er lett tilgjengelige og godt lagt til rette for alle er viktig for rekrutteringen, og gode snøforhold gjennom hele vintersesongen vil opprettholde aktiviteten i klubbene.

Skigruppa planlegger derfor en ca. 1,5 km lang asfaltert løype i området ved fotballbanene og skolen på Nesset, med en større asfaltert flate for lek inkludert. En slik rulleskiløype vil få de minste utøverne vekk fra offentlig veg og dermed redusere faren for ulykker. Løypetraseen må sees i sammenheng med planene for skoleutbyggingen på Nesset. Disse planene er helt i startfasen, og det tas forbehold om at den planlagte rulleskitraseen må tilpasses disse planene. 

Ankholmplassen naboring – Turn- og klatreløype (nærmiljøanlegg) – Ankholm

Velforeninga Ankholmplassen naboring har et friområde på Ankholm, som har blitt en viktig sosial møteplass for beboerne. De ser imidlertid at barn og unge i området i dag har en utilfredsstillende situasjon for stimulering og utfordring til fysisk aktivitet, bortsett fra ballspill. Velforeninga planlegger å bygge en kombinert turn- og klatreløype som inneholder turnapparater som skranke, dobbel svingstang, ringer og ballansebommer. Klatreløypa vil bli utført som et modulbasert kubesystem med klatregrep som gir utallige alternative klatre-ruter.

Levanger kommune – sykkelanlegg for BMX/freestyle – Indre bane Velodromen

Levanger kommune er i startfasen med å planlegge et sykkelanlegg for BMX/freestyle på indre bane i Velodromen. Dette blir en fin møteplass for utøvere i ulike sykkelgrener, og med samme type underlag vil ikke aktivitetene komme i konflikt med hverandre. Samtidig kan doseringene i velodromen brukes i forbindelse med BMX/freestyle-anlegget når velodromen ikke benyttes til banesykling.

Ytterøy IL – rehabilitering av grunnforhold i lysløypa (ordinært anlegg) – Ytterøy

Ytterøy IL meldte inn sitt anlegg, rehabilitering av lysanlegg i Ytterøy ILs lysløype, 24. april 2013, som også inkluderte rehabilitering av deler av lysløypetraseen. Det er nødvendig å melde inn dette som to ulike anlegg på bakgrunn av bestemmelsene som gjelder for tilskudd til rehabilitering av lysanlegg sammenlignet med rehabilitering av lysløypa.

I anlegg hvor et fortsatt benyttes lysarmaturer med komponenter som inneholder PCB, kan det søkes om 50 % tilskudd av godkjent kostnad inntil kr 700 000, forutsatt at det i nytt anlegg benyttes armaturer med lavt energiforbruk. Dette er en prioritert satsning frem mot 2015, da det er ønskelig at eldre lysløyper oppgraderes.

Når det gjelder rehabilitering av løypetraseen i lysløypa er gjeldende bestemmelser som ordinære anlegg, med 1/3 tilskudd av godkjent kostnad inntil kr 1 000 000. 

Levanger kommune – Aktiviteter og anlegg i nyparken på stadiontomta (ordinært anlegg/nærmiljøanlegg) – Stadion

Målet med parken er å fremme bevegelse, og utformingen av parken er inspirert av all idrettsaktiviteten som har foregått på stadiontomta, samt at Levangerelva har gått gjennom området tidligere. Parkplanen har derfor elementer av tomtas historie og mye vanntematikk, utrykt gjennom en gangsti inspirert av elva og ulike «elveslynger» med soner for aktivitet. Det er et godt tiltak for beboerne i Levanger å få en slik sentralt beliggende park. Ungdom i sentrum får en arena tilrettelagt for uorganisert aktivitet, mens brukerne av sykehuset i Levanger får en flott nærliggende park.

De aktive sonene skal tilrettelegges for uorganiserte aktiviteter for målgrupper i alle aldre, men mest for barn og unge.

Med forbehold om politisk godkjenning på iverksettelse/utførelse av alle tiltak, meldes følgende anlegg på Stadion inn i Idrettspolitisk Handlingsprogram for anlegg 2012-2015:

 • «Elveslyng» sti (nærmiljøanlegg) – en sti gjennom hele parken
 • «Elveslyng» minivelodrom del 1 (nærmiljøanlegg) – en sykkelsti for de minste
 • «Elveslyng» minivelodrom del 2 (nærmiljøanlegg) – et anlegg med lekeapparater/lekeskulptur i det indre området i minivelodromen
 • «Elveslyng» lekeområde (nærmiljøanlegg) – et lekeområde med særlig tanke på de minste barna
 • «Elveslyng» turn og trim (nærmiljøanlegg) – et anlegg for turn og klatring, samt parkour og «street workout», som vil appellere til både barn, unge og voksne
 • «Elveslyng» Skateanlegg med oppholdssone (ordinært anlegg) – et ca. 1000 m2 stort skateanlegg i samarbeid med Levanger skateklubb
 • Ball-løkke (nærmiljøanlegg) – en 25x45 meter stor åpen kunstgress-flate for fleksibel bruk og uorganiserte aktiviteter 
 • Kunstis (nærmiljøanlegg) – islegging av ball-løkka vinterstid med kunstfrosset is
 • Skotthyll (nærmiljøanlegg) – to skotthyllbaner i samarbeid med Levanger skotthyllklubb, som vil fenge eldre brukere av parken   
 • «Elveslyng» vannspeil (nærmiljøanlegg) – et større vannspeil med fontener, med mulighet for tilrettelegging for curling vinterstid. 


Notat med oversikt over aktiviteter og anlegg i nyparken på Stadiontomta er vedlagt.

Vurdering:

Rådmannens vurdering er at alle anleggene er i tråd med mål for Idrettspolitisk plan for Levanger kommune.  Behovsvurderingene for anleggene er godt begrunnet og har grunnlag i aktiviteten. Anleggene anses å være i tråd med en helhetlig anleggsstrategi for Levanger kommune og det tilrås at de legges inn i planen. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 16.09.2013 17:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051