Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 16.09.13 - sak 29/13 - Levanger ungdomsskole - Opsjon kulturscene

Alf Birger Haugnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivref. 2013/2751 - /614
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 16.09.13 29/13
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Kulturscene med tilhørende arealer som vist i vinnerutkastet for plan- og designkonkurranse, legges inn i prosjektet for Levanger ungdomsskole.
 2. Den totale rammen for prosjektet økes med kr. 9.000.000. eks. mva. netto ramme – kr. 11.250.000  inkl. mva. brutto ramme.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

I den vedtatte budsjett/økonomiplanen 2013 – 2016 fulgte følgende kommentarer til tiltaksplan for investeringene vedr. ny ungdomsskole på Røstad: Det bør vurderes å legge inn en større sal med scene som kan ha en flerbruk - kultursal. Kan da legges inn som en opsjon. 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

BAKGRUNN 

Med bakgrunn i budsjettet/økonomiplanen valgte kommunen å kjøre en arkitektkonkurranse for den planlagte ungdomsskolen (og en egen konkurranse for aktivitetsområdet) på Røstad. I forkant av denne konkurransen har rektor ved den nye ungdomsskolen og representanter fra de «to» ungdomsskolene (Nesset og u-trinnet ved Frol) utarbeidet et rom- og funksjonsprogram/pedagogikk og arkitektur. Med bakgrunn i Riksteaterets anbefalinger utarbeidet kulturenheten et skjema for behov/krav i tilknytning til en konsert- og teaterscene. Disse ble vedlagt konkurransegrunnlaget. 

Ved felles presentasjonen av konkurransegrunnlaget for deltakerne i oppstartsmøte, ble kravet om en egen skisse for uttegning av en kulturscene diskutert. Etter ønske fra konkurransedeltakerne ble det bestemt at konkurranseforslagene skulle tegnes ut med kulturscene. Dette bl.a. med bakgrunn i at:

 • Bedre å justere ned et forslag for scene (ned til skolens behov) enn å justere opp.
 • Mer arbeidet vil bli lagt ned i konkurranseforslaget ved å bruke tid på et forslag med kulturscene.


Forskjellen mellom en skolescene og kulturscenen er bl.a. dybde og garderober. Nedenfor følger en illustrasjon på redusert areal kulturscene - skolescene.

Klikk for større tegning
Illustrasjon: Redusert areal kulturscene - skolescene 

Under konkurransen ble det gitt beskjed til konkurransedeltakerne om at salen skulle dimensjoneres og utformes ut fra skolens behov. Kulturscenen forutsetter derfor ikke økning av «samlingssalen».

PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN 

Plan- og designkonkurransen for skolebygget med tilhørende arealer ble vunnet av arkitektfirmaet Div.A Arkitekter AS og landskapsarkitektfirmaet Bjørbekk og Lindheim AS med forslaget «På kryss og tvers». Under følger planforslag for 1. etg. hvor kulturscenen er lokalisert i skolens «hjerte».

Klikk for større tegning 

Kulturscenen tilfredsstiller Riksteaterets B-scenekrav. Salens flate gulv i 1. etasje kan møbleres med stoler og bord. Det er plass til ca. 338 stoler på det flate gulvet i tillegg til ca. 208 sitteplasser i amfiet. Hele skolen får plass, til sammen ca. 546 personer. Ved møblering av podiet vil salen gi plass til ca. 600 personer. Nedenfor følger illustrasjoner av salen med scene.

 Klikk for større illustrasjon

 Klikk for større illustrasjon

KOSTNADSOVERSLAG KULTURSCENE - Tilleggskostnader ut over skolescene

Det er foretatt et kostnadsanslag for ekstra kulturareal. Beregningene er utført av Faveo Prosjektledelse AS. Faveo har bistått kommunen i arbeidet med plan- og designkonkurransen. 

Med bakgrunn i Illustrasjonen - Redusert areal kulturscene - skolescene vist tidligere i saksframlegget, er følgende kostnadsanslag utarbeidet:

følgende kostnadsanslag er utarbeidet - klikk for større tabell

Følgende forutsetninger ligger bak anslaget:

 • Ekstra arealer:
  - Sceneareal 70 m2 x 1,4 (over 2 plan)
  - Garderobe og toalettarealer 70 m2 x 1,4 (over 1 plan)
 • Redusert areal over 2 plan – 100 m2 (kr. 35 000 kr. m2)
 • Redusert areal over 1 plan – 100 m2 (kr. 25 000 pr. m2)
 • Tekniske anlegg – lys- og lydanlegg etc forutsettes å dekke normalbehov. Ved større arrangement er det behov for innleie.


Vurdering:

Rådmannen ønsker en rask avgjørelse på om kulturscenen skal inngå i skoleprosjektet. Den foreløpige framdriftsplanen for Levanger ungdomsskole er meget stram. Det er derfor viktig med en avgjørelse her. Hvis det ikke blir vedtatt å bygge en kulturscene, vil dette medføre en vesentlig omarbeidelse av prosjektet. I tillegg er det behov også for en generell «knaing» av prosjektet for å komme ned på de 6000 m2 som ligger til grunn for prosjektkostnadene som er lagt inn i investeringsbudsjettet – kr. 30 000 pr. m2 (beløpet er ikke indeksregulert). Prosjektet har også behov for bearbeidelse med bakgrunn i de kommentarer juryen hadde til forbedring av prosjektet.

Med størrelsen på «samlingssalen» hvor det er plass til 500 - 600 personer, vil dette være en stor «kultursal». Selv om dette ikke er en fullstendig kultursal med bl.a. gode sitteplasser, god akustikk etc. vil salen kunne fungere godt med enkle tiltak. Bruk av f.eks. bord og stoler ved arrangement bør det skje en samhandling mellom skolen og Trønderhallen. En del utstyr finnes allerede i Trønderhallen. Når det gjelder akustikk vil nok en kultursal ha høyere krav enn en samlingssal. I den videre prosjektering vil dette måtte ha fokus. Det er imidlertid her ingen motstridende interesser mellom kultur og skole. Det samme gjelder ekstra utstyr – lyd og lys.

En kulturscene vil også være en mulighet for utvikling av skolen innenfor de estetiske fag – musikk, dans, drama etc.

Ut fra anslaget på de ekstrakostnader kulturscenen medfører – 11.250.000 kr. inkl. mva. (9.000.000 kr. eks. mva.), vil rådmannen anbefale at det gis en slik tilleggsbevilgning til prosjektet. Rådmannen vil ut over de ovennevnte punkter, bl.a. peke på følgende momenter/muligheter som bør vurderes i forbindelse med etablering av en kulturscene i Levanger ungdomsskole:

 • Kommunen vil få en scene som tilfredsstiller Riksteaterets krav.
 • Størrelsen på scenen gir muligheter for avvikling av større konserter – bl.a. Frol Symfoniorkester.
 • Kulturskolen får muligheter til bruk, øving og oppsetting av større forestillinger både innenfor dans og drama.
 • Kulturlivet vil få en øvingsscene hvor det ikke vil være behov opp- og nedrigging før og etter øving.
 • Behovet på Levanger for en større øvingsscene. Større oppsetninger kan øves inn.
 • Sal og scene for større arrangement.
 • Sal og scene ligger i et område som kan ta større og mer omfattende arrangement – Levanger ungdomsskole, Trønderhallen og Campus Røstad.
 • Utleiemuligheter HiNT – Musikk og drama innenfor lærerutdanningen.
 • Driftutgifter – Vil gi små ekstra utgifter både mht. bygg og personressurser ut over skolens bruk. Større arrangement vil gi behov for tilgang på ekstra ressurser. En samordning opp mot Festiviteten og Trønderhallen KF må vurderes.


En bruk som beskrevet ovenfor nødvendiggjør en klar grenseoppgang mellom skolen og kulturen. En del av utstyret vil være forholdsvis avanser og vil kreve kompetanse mht. bruk. Ansvar og bruk må derfor avklares i god tid før en eventuell kulturscene tas i bruk. I dag finnes en del kompetanse for slikt utstyr ved Festiviteten. 

Rådmannen vil foreslå at rammen i investeringsbudsjettet for byggeprosjektet Levanger ungdomsskole, økes med 11.250.000 kr.. Netto vil investeringsbudsjettet bli belastet med 9.000.000 kr. da momskompensasjonen kommer til fradrag. Avsatt beløp i 2013 og 2014 er mer enn tilstrekkelig med den framdriftsplan som foreligger. Budsjettmessig vil økningen på investeringsbudsjettet komme i 2015.  

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 16.09.2013 17:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051