Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.03.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Levanger Bo- og aktivitetssenter, LBAS OBS!
Dato: 14.03.2012
Tid: kl. 13:00-16:35

Sakliste som PDF - EPUB - protokoll som PDF - EPUB
(epub-format på eBok til nettbrett/mobil, best til tekstlesing)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 7/12 Referatsaker utredning vedtak
PS 8/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 9/12 Orientering om arbeid med Kommunedelplan Helse, velferd, pleie og omsorg utredning vedtak
PS 10/12 Barnehagebruksplan 2012-2015 utredning vedtak
PS 11/12 Plan for digital kompetanse i skolene i Levanger og Verdal kommuner utredning vedtak
PS 12/12 Høringsuttalelse om innføring av valgfag på ungdomstrinnet utredning vedtak
PS 13/12 Ventelister i PPT. Orientering om arbeidet med å lukke avvik ift forvaltningslovens §11 a - dokumenter utlagt 14.03.12, kl. 10:00 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10 + 1 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x
Audun Brenne h medlem h/v/sv - forfall
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x
Asgeir Persøy frp medlem frp x
Kim Heggelund h varamedlem h x Audun Brenne


Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Lars Kverkild enhetsleder distrikt Sentrum-Ytterøy
Odd Håpnes prosjektleder
Hartvik Eliasson fagansvarlig barnehage


Orienteringer:


 

PS 7/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.03.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering med følgende merknad: Høringsuttalelser legges fram for driftskomiteen før høringsfrister går ut.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering med følgende merknad: Høringsuttalelser legges fram for driftskomiteen før høringsfrister går ut.
    Til toppen av siden


 

 

PS 8/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.03.2012

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Asgeir Persøy og Fatima Hot

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Asgeir Persøy og Fatima Hot
    Til toppen av siden

 

 

PS 9/12 Orientering om arbeid med Kommunedelplan Helse, velferd, pleie og omsorg

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.03.2012 Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Driftskomiteen tar saken til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 10/12 Barnehagebruksplan 2012-2015

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Barnehagebruksplan vedtas med følgende prioriteringer for utbygging av kommunale barnehager:

  1. Momarka barnehage. Barnehagen bygges ut i 2012. Rådmannen bes om å legge fram en egen sak om størrelsen på utbyggingen.
  2. Frol barnehage. Det legges til rette for en spesialavdeling for barn med særskilte behov ved Frol barnehage. Rådmannen bes om å vurdere om det av strategiske årsaker skal planlegges utvidelse ved Frol os i forbindelse med OU- prosessen. Rådmannen bes om å ta med begge forhold i arbeidet med mulighetsstudien for arealene ved Frol os.
  3. Rådmannen bes om å vurdere andre tiltak knyttet til struktur og at utbygging vurderes i den kommende OU- prosessen. 
        Til toppen av siden


 

 

PS 11/12 Plan for digital kompetanse i skolene i Levanger og Verdal kommuner

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan for digital kompetanse i Levanger og Verdal kommuner tas til etterretning.

Det forutsettes at oppgavene i planen løses innenfor tildelte ressurser til skoledrift i henhold til vedtatt budsjett og økonomiplan.
    Til toppen av siden

 

 

PS 12/12 Høringsuttalelse om innføring av valgfag på ungdomstrinnet

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.03.2012

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende endrings-/tilleggsforslag:

  1. Faget elevrådsarbeid skal fortsatt ha egne timer.
  2. Valgfag bør være elevens valg.
  3. Valgfagene bør være karakterfrie.
  4. Det bør ikke tas tid til valgfag fra praktiske og estetiske fag.


Avstemning:
Johansens endringsforslag, pkt. 1, enstemmig vedtatt.
Johansens tilleggsforslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt.
Johansens endringsforslag, pkt. 3, avvist med 7 mot 4 stemmer.
Johansens tilleggsforslag, pkt. 4, enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak, med endringer/tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune er positiv til forslaget om innføring av valgfag på ungdomstrinnet for å bidra til økt motivasjon og mestring. Forslaget om å ha tverrfaglighet og en praktisk innretning på fagene, støttes. Valgfag bør være elevens valg.

Læreplaner for valgfagene
Det er viktig at vi får valgfag med høy faglig kvalitet. Derfor er det positivt at det legges nasjonale føringer for valgfagene. De 8 ulike fagene som presenteres, er interessante og har stor bredde. Læreplanene må være veiledende slik at det gis rom for lokale tilpasninger. Valgfagene skal ikke være eksamensfag, og det bør derfor være rom for større variasjoner enn i øvrige fag i grunnskolen.

Ordning for sluttvurdering i valgfag
Levanger kommune er positiv til at det skal gis standpunktkarakter i valgfag som gir poeng ved inntak til videregående skole. Valgfagsordningen bør så langt det er mulig, følge det vanlige opplegget for standpunktkarakterer i grunnskolen og det bør gis en karakter i valgfag ved avslutning på 10. trinn. Det er kun karakter på 10. trinn som bør være standpunktkarakter, øvrige karakterer i faget bør bli å regne som underveisvurdering.

Fag og timefordeling
Levanger kommune ønsker at en skal øke timetallet på en måte som gjør at det er enkelt og oversiktlig for skolene å administrere.  Høringsforslaget legger opp til ekstraarbeid ved skolene når de skal finregne på timetall for å kunne trekke ca. 2 % fra alle fag utenom norsk og matematikk. Det bør ikke tas tid til valgfag fra praktiske og estetiske fag.

Ny fag og timefordeling er satt opp i 60 minutters undervisningstimer. Levanger kommune organiserer undervisningen i skoletimer på 45 minutter. Det er uheldig at det fra høsten innføres en økning på en halv skoletime på 60 min pr uke – det vil si 30 min ekstra - for ett trinn, mens de øvrige trinnene beholder gammelt timetall. Det fører til praktiske utfordringer i forhold til skyss og tilsyn.

Vårt forslag er at valgfag innføres for alle tre trinnene samtidig høsten 2013. Da vil skolene ha god tid til å forberede seg og til å sette seg inn i de nye fagplanene. Videre vil vi unngå ulikt timetall, og skolene får muligheten for å kunne sette sammen et bredere tilbud av valgfag gjennom aldersblandede grupper.
Levanger kommune mener at faget elevrådsarbeid skal fortsatt ha egne timer.
Det er viktig å ivareta elevenes demokratiske medvirkning gjennom arbeid med dette faget i egne timer.

Ny bestemmelse i forskrift.
Levanger kommune er positiv til at skolene pålegges å tilby minst to valgfag.  Imidlertid kan ikke skolene pålegges å iverksette mer enn ett valgfag. På en liten skole med få elever på ungdomstrinnet, er det ønskelig at skolene tilbyr eller foreslår to av valgfagene. Så blir det elevens valg som avgjør om det er grunnlag for å sette i gang mer enn ett fag.
Det bør ikke forskriftsfestes et noe ytterligere krav til antall valgfag ved større skoler. Det vil binde opp unødig, og det vil være til hinder for at en skole kan ha store valgfag med flere lærere der de for eksempel setter opp en omfattende forestilling sammen.

Levanger kommune er sterkt imot at avgjørelsen om hvilket valgfag eleven tilbys, skal være enkeltvedtak slik det er beskrevet i høringsforslaget. Det vil være svært arbeidskrevende for lærere og ledelse ved skolen. Økt byråkratisering fører til at lærere og ledelse har mindre tid til elevene. I tillegg er det fare for at skolene tilbyr færre valgfag for å unngå at det blir elever som ikke får sine ønsker, og dermed skal ha brev med begrunnelse og klagerett. Dette er et helt feil spor. De økte ressursene til valgfag må så langt det er mulig, gå til gjennomføringen av valgfagene i form av lærertetthet.

Forslag til nye valgfag
Det bør det legges opp til ett valgfag som har fokus på transport, trafikk og miljø.
    Til toppen av siden

 

 

PS 13/12 Ventelister i PPT. Orientering om arbeidet med å lukke avvik ift forvaltningslovens §11 a

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.03.2012

Utsendt til driftskomiteens medlemmer 12.03.12:


Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Orienteringen om Rådmannens tiltak for å få ned ventelistene i PPT tas til etterretning.
    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 15.03.2012 10:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051