Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene DK 13.03.13

13.03.13 - PS 8/13 Utredning av kommunal barnehage på Skogn
Sitter og leser Levangeravisa i kveld og ser at dere i driftskommiteen skal ha "Ny kommunal barnehage på Skogn" som sak på møtet i morgen. Som FAU-leder på Tuv skole og innbygger på Ronglan er dette en sak som engasjerer.

Tillater meg å kopiere inn et sitat fra høringsuttalelsen FAU ved Tuv ga til OU-rapporten:

Hvis denne organisasjonsgjennomgangen vi nå er midt oppi ender opp med at Tuv skole nedlegges, mener vi at kommunen allerede har et godt bygg som egner seg utmerket til drift av stor barnehage på Tuv/Ronglan. Bygget trenger nytt tak og små ombygginger for å tilpasses barnehagedrift i begge etasjer.
Uteområdet er utmerket med tanke på variert terreng, god plass som lett lar seg skjerme/avgrenses mot trafikk og et variert og godt turområdet omkring dagens oppvekstsenter. Her er det blant annet gangavstand til landbruk og skogsterreng.
Når en tenker på at befolkningen er større på Skogn enn Ronglan og at det kan være vanskelig å få barn til Tuv, har private barnehager (Mariskostiftelsen) med samme kjøreavstand fra Skogn (Purktrøa) klart seg utmerket.
Har en fokus på det som er bra med barnehagen og et godt kvalifisert personell, vil barn søke til barnehagen. Samt hvis det er her de ledige kommunale barnehageplassene ligger, så vil det være disse plassene som er tilgjengelig.

Innstillingen fra rådmannen er slik:
Rådmannens forslag til innstilling:
Det etableres en 3-avdelings kommunal barnehage med spesialavdeling på Skogn med ferdigstillelse høsten 2015.
Rådmannen bes om å starte skisseprosjektering i 2013. Dette finansieres innenfor vedtatt ramme avsatt til barnehageinvesteringer.

Jeg foreslår at det reises et punkt 3 i forslaget som driftskomiteen skal vurdere i morgen som lyder som følgende:
Kommeunestyret ber om at rådmannen vurderer å etablere ny stor kommunal barnehage i bygninger som kommunen i dag er i besittelse av. Den gamle barneskolen på TUV (bygd i 1979) kan være aktuel som ny kommunal barnehage.

Begrunnelse:
Kommunenes investringstakt er stor og gjelda er i ferd med å bli meget høy. Gjennom å bruke eksistrende bygg reduseres de totale kostnadene til barnehager mer en ved store investeringer. Tuv kan bli en attraktiv barnehage, bare den driftes riktig og gjøres attraktiv.

Tuv ligger kun 6 km fra Skogn sentrum. At dette ikke er en hindring er Marisko-stiftelsens barnehage et eksempel på. Her er det ventelister. Lik ens er det i tidsbruk like langt fra Skogn sentrum til Hompetitten barnehage i Holåsen som til Tuv.

Kommunen har vedtatt å øke andelen kommuneale barnehageplasser. I den forbindelse må kommunenn gjøre seg attraktiv. At Ronglan er et attraktivt boområde på linje med andre ikke-sentrumsnære områder i kommunen sees ved at boliger som legges ut for salg forsvinner fort og nå er de siste tomtene i boligfeltet på Godtås solgt. Her er man nå i gang med å åpne neste utbyggingstrinn med tilrettelegging av vei, vann og kloakk.

I rådmannens anbefaling vises det til undersøkelsen som er gjort nå i forbindelse med opptak i barnehagene. Det er få søkere til Tuv og flere har søkt seg bort. Det som ikke er tatt med er at potensielle søkere har fått klare anbefalinger om ikke å søke til Tuv da barnehagen skal nedlegges. Derfor er undersøkelsen et feil grunnlag for å vurdere søkerpotensialet til Tuv.

Hvordan barnehagen selges ut og hvillken profil og tema en velger er avgjørende for søkertallet. Med små grep og målrettede endringer kan Tuv bli en attraktiv kommunal barnehage. Hvis kommunen i tillegg holder på sine planer om ikke å utvide antall private plasser og i stedet satser på kommunale plasser vil søkerne sluses dit det er ledige plasser.

Håper med dette at driftskomiteen ser på alle muligheter og gir seg tid til å gjøre en utrede kostnadsutgifter opp mot besparelser ved de ulike alternativene.

Mona Lund Veie
FAU, Tuv skole

---------------------- 

12.03.13 - PS 8/13 Utredning av kommunal barnehage på Skogn - som PDF
Vi viser til sak i Driftskomiteen 13.03.13 – sak 8/13 – utredning om kommunal barnehage på Skogn.

Etablering av kommunal barnehage på Skogn vil gi bedre økonomisk forutsigbarhet både for kommunale og private barnehager på lang sikt slik OU-prosjektet, barnehagebruksplanen og saksfremlegget viser. Vi stiller oss derfor undrende til oppslag i Levangeravisa, 12.03.13, hvor det igjen såes tvil om de økonomiske fordelene med større kommunal andel barnehageplasser.

Vi ber om at dere følger opp deres eget vedtak.

Kommunestyret vedtok 12.12.12 i sak 78/12 blant annet følgende:

Både gjennom utbygging av kommunale barnehageplasser som erstatning for de som legges ned og med dialog med private barnehager søkes den kommunale andelen av barnehageplassene økt opp mot 40 % i løpet av 5 – 10 år.

Hvordan kan dere politikere da være usikre på om det skal bygges kommunal barnehage på Skogn?

Vi er enige om at det haster med barnehageplasser på Skogn. Vi vet at det står ledige kommunale bygninger som kan brukes til midlertidig drift av barnehageplasser til den kommunale barnehagen er ferdig.

 

Kari O. Aunet, Ekne barnehage
Marte Løvli, Frol oppvektsenter, barnehage
Vera Larsen, Momarka barnehage
Kristin Lien, Staup natur- og aktivitet barnehage
Else Beate Grønning, Åsen barnehage
Hilde Sjømæling, Okkenhaug barnehage
Heidi Jørstad, Mule barnehage
Sissel Skjørstad, Ytterøy barnehage
Hege Valstad, Tuv barnehageMeninger:

 

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 13.03.2013 15:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051