Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.03.13 - sak 8/13 - Utredning av kommunal barnehage på Skogn

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2013/1481
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.03.13 8/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Det etableres en 3-avdelings kommunal barnehage med spesialavdeling på Skogn med ferdigstillelse høsten 2015.
  2. Rådmannen bes om å starte skisseprosjektering i 2013. Dette finansieres innenfor vedtatt ramme avsatt til barnehageinvesteringer.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok 12.12.12 i sak 78/12 blant annet følgende:

  • Tuv barnehage består inntil en utredning av kommunal barnehage på Skogn foreligger.
  • Både gjennom utbygging av kommunale barnehageplasser som erstatning for de som legges ned og med dialog med private barnehager søkes den kommunale andelen av barnehageplassene økt opp mot 40 % i løpet av 5 – 10 år.


Begrunnelsen for å øke den kommunale andelen er at en ønsker å redusere de kommunale driftsutgiftene til barnehagesektoren. Krav til likeverdig behandling betyr at private barnehager har krav på samme driftstilskudd som kommunale barnehager med et tillegg på 4% til administrasjon og et kapitaltilskudd. En lavere tilskuddssats pr. plass til kommunale barnehager, som følge av strukturendringer i kommunens egne barnehager og mer effektiv drift, innebærer at tilskuddet til de private barnehagene kan reduseres. Dette vil gi en innsparing i sektoren totalt. Rasjonell drift starter med at kommunen selv etablerer effektive kommunale barnehager.

Økt kommunal andel gjør også at man blir mindre sårbar i forhold til svingninger fra år til år. I dag er det det økonomiske resultatet i 25% av barnehagene (de kommunale) som avgjør økonomien i de 75% øvrige barnehagene (de private).

Full behovsdekning

Levanger kommune har ansvaret for at det til enhver tid er full behovsdekning av barnehageplasser i kommunen. Behovsdekningen knyttes til å tilby barnehageplass til barn med rett til plass. Behovsdekningen er ikke knyttet til bestemte geografiske områder /opptakskretser, men gjelder kommunen som helhet. Det har så langt ikke vært vurdert som hensiktsmessig å innføre kretsgrenser for barnehageopptak i kommunen.

Levanger kommune har i dag full behovsdekning. Det vil si at alle som søker plass innen fristen for hovedopptak er sikret plass. I tillegg kan vi i all hovedsak tilby øvrige søkere plass etter ønsket oppstartdato. Det samme har vært tilfelle de to foregående årene. Vi har altså hatt og har en overkapasitet i kommunen som helhet. Det har av den grunn så langt vært vurdert som uaktuelt å øke kapasiteten på antall godkjente barnehageplasser i kommunen.

Situasjonen på Skogn

Ved hovedopptakene i de to foregående åra har det vært underdekning av plasser på Skogn. Søkere er tilbudt plass i barnehager i sentrumsområdet. Med få unntak har de fleste takket ja til dette tilbudet.

Eier av Skogtrollet barnehage, Marisko-stiftelsen, har vedtatt nedlegging av barnehagen med virkning fra 1.august 2013. Plassene flyttes til eiers nye barnehage Farmen (Gjemble søndre) som er planlagt åpnet i løpet av 2013. Eier har rett til å flytte allerede godkjente plasser. Med utgangspunkt i behovet for plasser på Skogn er dette selvsagt uheldig, men kommunen har ikke fullmakt til å endre slike beslutninger.

Marisko-stiftelsen som driver Skogn menighetsbarnehage har gjennom uttalelser i barnehagebruksplan og OU signalisert at de ønsker å utvide eksisterende barnehage med 3 avdelinger (inkl. spesialavdeling). De varslet i desember i 2012 oppstart av detaljregulering og oppstart av utbyggingsavtale med sikte på utvidelse av eksisterende barnehage. I tillegg har 3 andre barnehager på Skogn søkt om å etablere nye plasser på Skogn. Alle har tidligere fått beskjed om at det ikke er aktuelt å øke antall godkjente plasser fordi det er tilstrekkelig kapasitet i kommunen som helhet, og at en eventuell utvidelse/utbygging må sees i sammenheng med OU og barnehagebruksplanen.

I gjeldende barnehagebruksplanen og i forslag i fra OU gruppa som så på skole- og barnehagestrukturen, er det foreslått en utbygging av kommunal barnehage i Skogn.

På bakgrunn av vedtaket i kommunestyret 12.12.12 er det sendt en elektronisk spørreundersøkelse til alle foreldre med barnehageplass i Skogn-området (med unntak for Skogtrollet som er vedtatt nedlagt fra 1.8.13) om en ønsker tilbud i en kommunal eller privat barnehage. Svarprosent: 50%.

Resultatet fra undersøkelsen viser følgende: Ca.44 % av de som svarte ønsker et tilbud i privat regi. 5,6% ønsker et tilbud i kommunal regi, mens 50% sier det ikke har betydning om det er privat eller kommunal barnehage.

Barnehageadministrasjonen har hatt møter med barnehagene på Skogn med utgangspunkt i deres søknader om utvidelser, samt et ønske å få en avklaring hvilke planer eierne har på lengre sikt. Følgende kom fram i møtene:

Kårstua barnehage
Eierform: AS
Godkjent: 27 plasser
Ønsket utvidelse:10 nye plasser–innebærer tilbygg til dagens barnehagebygg.
Kommunal overtakelse: Uaktuelt
NB! Barnehagen må redusere dagens antall plasser dersom de ikke får innvilget søknaden om utvidelse.

Hompetitten barnehage
Eierform: AS
Godkjent: 32 plasser
Ønskt utvidelse: 5 plasser. Plass innefor eksisterende areal.
Kommunal overtakelse: I utgangspunktet uaktuelt, og kun dersom det driftes i dagens lokaler.
Framtid: Ønsker å drive virksomhet på lang sikt.
Overnevnte to barnehager sier det blir mer utfordrende økonomisk framover dersom de ikke får muligheten til å utvide.

Kosekroken barnehage
Eierform: Eneeierforetak
Godkjent: 32 plasser
Ønsket utvidelse: 4 plasser. Plass innefor eksisterende areal.
Kommunal overtakelse: Uaktuelt
Framtid: Ønsker å drive virksomhet på lang sikt.

Skogn menighetsbarnehage
Eierform: Stiftelse
Ønsket utvidelse: 3-avdelinger, hvor en avdeling kan være spesialavdeling. Det er ikke aktuelt med utbygging dersom det har betydning for at andre private barnehager ikke får utvide.
Framtid: Eier og driver tenker langsiktig.
Kommunal overtakelse: Uaktuelt

Purktrøa barnehage
Eierform: BA
Godkjent:
Ønsket utvidelse: Nei
Kommunal overtakelse: Uaktuelt
Framtid: Ønsker å drive virksomhet på lang sikt

Landstad familiebarnehage
Eierform: Eneeierforetak
Godkjent:10 plasser
Ønsket utvidelse: Nei
Kommunal overtakelse: Nei
Framtid: Ønsker å drive virksomhet på lang sikt


Søknader/antall plasser barnehageåret 2013/14:

Ved søknadsfristens utløp for årets hovedopptak 1. mars var det til sammen 59 (inkluderer 4 søkere til Tuv barnehage) som søkte plass ved barnehager i Skogn området. Fra høsten er det ledig 36 plasser. Av søkerne har 6 søkt bort fra Tuv. Dersom en flytter dagens kapasitet på Tuv sammen med antall som ikke vil få tilbud ved Skogn barnehager er det 32 barn. Dette skulle tilsi at det er grunnlag for å etablere en 3-avdelings barnehage inklusive spesialavdeling på Skogn.

Når det gjelder søknader til årets hovedopptak gjelder hele 33 av disse, de to barnehagene i Skogn sentrum. Dette er også erfaring fra tidligere at lokalisering i sentrum er mest attraktivt. En satsning på eksisterende Tuv barnehage er derfor lite aktuelt. Vi har tidligere erfaring med at søkere heller har foretrukket tilbud i Levanger sentrum framfor tilbud ved Tuv.

Økonomi i en 3-avdelings barnehage

Det er gjort beregninger av en ordinær 3-avdelings barnehage. Beregninger viser at det er lite forskjell i om man bygger ut kommunalt eller privat. Det legges til grunn at tilskudd for å dekke merkostnadene med en spesialavdeling vil være den samme om den skal drives av en privat eller en kommunal barnehage.

Driftskostnadene per kommunale barnehageplass vil imidlertid reduseres som følge av mer effektiv drift ved en større kommunal barnehage. Dette gir da redusert tilskudd til private barnehager, som samlet sett gjør det lønnsomt å etablere en kommunal barnehage.

Vurdering:

Resultat spørreundersøkelse

Det er naturlig at interessen for private barnehager er større da spørreundersøkelsen er utsendt til brukerne på Skogn som i hovedsak har best kjennskap til og erfaring med private drivere. Barnehagene på Skogn har et godt rykte og er godt drevet. Det har aldri tidligere vært kommunal barnehage på Skogn dersom en ikke regner med Tuv barnehage.

Privat utbygging

En utvidelse av barnehagene i samsvar med søknadene for barnehage Hompetitten, Kårstua og Kosekroken vil på kort sikt til dels avhjelpe behovet for plasser. Det vil likevel ikke gi noen god langsiktig løsning med hensyn til barnehagedekning på Skogn, da en regner Skogn for å være et vekstområde hva gjelder boligbygging.

Marisko-stiftelsen søker om utbygging av eksisterende barnehage på Skogn.

Eier gir imidlertid utrykk for at den etableringen ikke er aktuell dersom det går utover øvrige private barnehagers muligheter for å utvide. De tilbyr seg å bygge ut en 3-avdelings barnehage inkl. spesialavdeling. Dette kan være et alternativ til utbygging av en kommunal barnehage. Dagens kapasitet på Tuv må da inngå i denne kapasiteten. Det betyr at andelen kommunale barnehager reduseres og det blir en ytterligere lavere andel kommunale barnehager som skal være normen for beregning av tilskudd til private.

Utbygging av kommunal barnehage på Skogn

Barnehagen vil erstatte dagens kapasitet på Tuv og vil i tillegg gi økt kapasitet på 2 avdelinger. Dette vil gi et større fagmiljø og en mer effektiv drift enn dagens drift på Tuv. En 3-avdelings kommunal barnehage vil dessuten bidra til å skape større forutsigbarhet driftsmessig på lang sikt.

Spesialavdeling

I barnehagebruksplanen samt OU, ble det skissert ønske om en spesialavdeling ved en ny barnehage på Skogn. Det er behov for å etablere en slik avdeling ved en kommunal barnehage på Skogn da det er kun Skogn menighetsbarnehage som har universell fysisk utforming som kan ivareta et slikt behov. De har i dag til dels store utfordringer med å tilby plasser. Skogn menighetsbarnehage har tilbudt seg å drive en spesialavdeling som en av de tre avdelingene de ønsker å bygge ut. I de fleste kommuner er det vanlig å drifte slike avdelinger i kommunal regi da kommunal spesialpedagogisk kompetanse lettere kan koordineres /samordnes. Flere private barnehager er i dessuten skeptisk til å ta inn barn med spesielle behov ut fra ressurstilgangen.

Økonomi

Økt andel kommunale plasser ved etablering av en 3-avdeling barnehage på Skogn vil kunne gi en mer effektiv og mindre sårbar drift.

Ved å flytte dagens kapasitet ved Tuv vil en sammen med antall søkere som vil stå uten tilbud, kunne etablere et tilbud fra høsten 2015. En utbygging av en kommunal 3-avdelings barnehage på Skogn vil bidra til en mer effektiv økonomisk drift.

En utbygging i kommunal regi vil ikke gå på bekostning på eksisterende barnehager.

Det er i dag en viss overkapasitet i kommunen som sådan, men dette gjelder sentrum.

Det har til dels vært stor misnøye med at søkere bosatt på til Skogn er tilbudt plass i sentrumsområdet i Levanger sentrum. Det er planlagt byggefelt på Skogn, og hvis det skal bli attraktiv å bosette seg i Skogn, er det viktig at det finnes tilstrekkelig barnehageplasser. For øvrig viser prognosene framover viser stabile barnetall.

I påvente av en utbygging vil en prøve å etablere midlertidige løsninger på Skogn fra høsten 2013 inntil en har en permanent løsning på plass høsten 2015.

Her tar en sikte på å møte aktuelle foreldre for å diskutere mulige alternative løsninger.

Levanger kommune har i dag flere mindre kommunale enheter. Det er ønskelig at en framover kan etablere en struktur av kommunale barnehager som kan være mindre sårbare og med lavere driftskostnader. Dette innebærer færre og større enheter. Dette kan føre til en effektivisering av kommunal drift som vil gi tilsvarende mindre driftstilskudd til private. Kommunen vil likevel hele tiden sørge for at tilskuddene gir muligheter til å drive innenfor lov om barnehager med forskrifter.

Vi mener at en effektiv kommunal driftsorganisering gir større forutsigbarhet både for kommunale og private barnehager. Det er naturlig at en større kommunal andel på sikt, jfr. kommunestyrets vedtak 12.12.12, kommer på Skogn.

Økonomiske vurderinger av en 3-avdelings kommunal barnehage sammenlignet med en 3-avdelings privat barnehage tilsier at det bør etableres kommunal barnehage.

Rådmannen vil derfor innstille på at det bygges en 3-avdelings kommunal barnehage på Skogn med sikte på ferdigstillelse høsten 2015. Det er ønskelig at barnehagen etableres fysisk nært Skogn barne- og ungdomsskole, og da som en del av et framtidig oppvekstsenter.
    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.03.2013 19:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051