Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.03.13 - sak 7/13 - Endring i kommunal skolefritidsordning

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2013/1358
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.03.13 7/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

A. Vedlegget "Gebyrer og betalingssatser" til budsjettdokumentet for 2013 endres til:

 

2012

2013

 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN I LEVANGER

Avgiftsatser

Avgiftsatser

 

 

Hel plass

Redusert plass

Hel plass

Redusert plass

 

Egenandel pr. barn pr. mnd. for opphold i SFO

Maks.

kr 2.000

Maks.

kr 1.400

Kr 2.100

Kr. 1.450

 

Søskenmoderasjon

 

30% reduksjon i sats

 

Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime):

Maks. kr. 230

Kr. 230

 

Kjøp av enkeltdager

Maks. kr 150

Kr. 200

 

Kjøp av enkelt-timer

Maks. kr 80

Kr. 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Betalingssatser 2012 gjelder fra 1.8.2012, for skoleåret 2012/13.
  Betalingssatser 2013 gjelder fra 1.8.2013, for skoleåret 2013/14. 
 2. Det forutsettes sjølkost under følgende betingelser: Enhetsleder får tillatelse til å øke bemanningen i SFO når det er nødvendig for å ivareta enkeltbarns og barnegruppens sikkerhet. Kostnaden må dekkes innenfor skolens budsjett. SFO med en barnegruppe mellom 10 og 20 barn får en grunnstøtte på 100.000 kr. Avvik fra sjølkostprinsippet meldes i økonomirapportene. 
 3. Kostsatser settes ved den enkelte enhet.


B. Punkt 6 i Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Levanger endres til:

Åpningstid - Skolefritidstilbudet har åpent 10 måneder pr år. Det betales for 1/2 måned i august og 1/2 måned i juni. Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 07.00 - 16.15. For øvrig skal åpningstiden tilpasses behovet ved den enkelte enhet.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Skolefritidsordningen (SFO) i Levanger kommune skal drives etter selvkostprinsippet, jfr. kommunestyrets årlige vedtak av kommunebudsjettet. En del enhetsledere har i mange år rapportert at dette ikke er mulig av to grunner: Små SFOer klarer ikke å både opprettholde vedtatt åpningstid og krav til bemanning og samtidig drive i økonomisk balanse. SFOer som har et tilbud til barn med særskilte behov må øke bemanningen for å sikre et trygt tilbud. I slike tilfeller har skolene vært nødt til å ta av egen ramme, avsatt til skoledrift, for å finansiere SFO. De har da vært nødt til å bryte forutsetningen om sjølkost i kommunestyrets budsjettvedtak.

Kommunestyret vedtok i sak 95/99 at det ikke skal gis SFO-tilbud ved skoler hvor det er mindre enn 10 brukere. Ytterøy os har ikke tilbud om SFO.

På bakgrunn av enhetsledernes signaler om at de ikke kan drive i henhold til selvkostprinsippet, har rådmannen satt i gang en gjennomgang av SFOenes drift. Utgangspunktet for gjennomgangen var å få til et mer enhetlig tilbud til innbyggerne og å få vurdert realismen i selvkostprinsippet. Dette saksframlegget tar utgangspunkt i denne gjennomgangen.

1. Oversikt over antall barn i de ulike SFO'ene skoleåret 2012/13

 

1. trinn

2. trinn

3. trinn

4. trinn

5.-7. trinn

Sum

Totalt, kommunale SFO’er

198

125

75

20

4

422

Ekne

7

7

3

4

0

21

Frol

53

33

16

4

1

107*

Halsan

33

10

6

2

0

51

Mule/Okkenhaug

10

8

8

4

0

30**

Nesheim

46

33

20

4

2

105

Skogn

26

18

15

1

1

61

Tuv

4

5

3

0

0

12

Åsen

19

11

4

1

0

35


* 104 i ordinær SFO, 3 på spesialenheten TOA
** Mule og Okkenhaug SFO organiseres som én SFO fordelt på to steder.

Det er 17 barn på Mule og 13 på Okkenhaug.

Ytterøy skole har ikke SFO-tilbud.

Vårtun kristne oppvekstsenter har 13 barn i SFO. Markabygda Montessoriskole har 7 barn i SFO.

2. Betalingssatser

Kommunestyret fastsetter maksimalsatser for SFO i budsjettet. I henhold til vedlegg til budsjettdokumentet, kan rektor sette lavere sats en maksimalsats. En del enhetsledere har satt lavere sats selv om SFO ikke er drevet innenfor rammen av selvkostprinsippet. Begrunnelsen har vært at de har vurdert markedet til ikke å tåle maksimalsats. Utfordringer med å drive etter selvkostprinsippet tilsier at alle bør bruke maksimalsats.

Enhetene har hatt ulik definisjon av antall dager som gir grunnlag for redusert sats. Noen har satt inntil 2 dager, andre har satt inntil 3 dager. Ingen SFO definerer tilbudet om redusert plass slik at familier kan avstå fra å bruke SFO på morgenen og nytte tilbudet hver dag på ettermiddagstid. Nivået på avgift for redusert plass tilsier at man bør tilby inntil 3 dager som redusert plass.

I de tre siste års budsjettvedtak har det stått at det ikke gis søskenmoderasjon. Noen SFOer har likevel operert med søskenmoderasjon. Begrunnelse har vært at egenbetalingen begynner å nærme seg barnehagesatsen, selv om oppholdstida er betydelig kortere, og at det er en stor økonomisk belastning for familier med flere barn i småskolen. Søskenmoderasjon anbefales derfor innført som generell ordning for hele kommunen.

Konklusjon etter gjennomgangen:

 • Ordningen med maksimalsatser fjernes
 • Alle SFOene tilbyr hel plass til kr 2.100 kr/mnd fra 1.8.13
 • Alle SFOene tilbyr redusert plass på inntil 3 dager pr uke 1.450 kr/mnd fra 1.8.13
 • Alle SFOene tilbyr søskenmoderasjon på 30% fra 1.8.13
 • Pris for enkeltdager settes til 200 kr 1.8.13
 • Vedlegg til budsjett endres i tråd med dette


3. Barn med særskilt behov

I henhold til opplæringslovens § 13-7 skal kommunen ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. For barn på 1. – 4. trinn har alle barn rett til et tilbud i SFO i kommunen. (Det er ikke et lovmessig krav om SFO ved alle skoler.) For barn på 5. – 7 trinn foretas det en skjønnsmessig vurdering av om det foreligger så særskilte behov at det tilsier at de har rett på plass i SFO. Det er enhetsleder som foretar denne skjønnsmessige vurderingen.

I gjennomgangen har rektorene forsøkt å komme fram til et enhetlig grunnlag for skjønnet. De har kommet fram til at betingelser for å få innvilget plass når barnet går på 5. – 7. trinn, bør være at barnet har så stort hjelpebehov at det trenger egen individuell plan (IP) for å samordne hjelpetilbudet og i tillegg at barnet ikke er i stand til å ta vare på seg selv heime fram til foreldrene kommer heim fra jobb.

Barn med så store hjelpebehov, vil ofte ha behov for tilsyn av en egen voksen person eller i ei lita gruppe. Barnet kan også ha en atferd som gjør at det ikke oppleves som trygt for resten av barnegruppen om ikke en egen voksen ivaretar dette barnet.

Kommunens bemanningsnorm er at det normalt skal være en voksen pr 15 barn. I de minste SFOene betyr dette at det er en voksen i perioder av dagen. Dette er en sårbar ordning hvor en er avhengig av å kunne tilkalle andre voksne ved behov. Formuleringen at det normalt skal være en voksen pr 15 barn, betyr i større SFOer, at det i perioder hvor det er behov for å nytte en voksen til å ivareta en mindre barnegruppe, vil være en lavere voksentetthet enn en voksen pr 15 barn i restgruppa.

Gjennomgangen viser at enhetene må sette inn ekstra voksenressurs når de har barn med så omfattende hjelpebehov at dette blir nødvendig for å ivareta barnets og barnegruppens sikkerhet. En slik bemanningsøkning er det ikke rom for innenfor rammen av selvkostprinsippet. Dette betyr at det må være tillatt for enhetene å fravike selvkostprinsippet for å ivareta barns sikkerhet.

Det gis et eget SFO-tilbud ved Spesialpedagogisk enhet for funksjonshemmede barn og unge ved Frol Oppvekstsenter (kalt TOA). Dette tilbudet er for elever som har hoveddelen av sitt undervisningstilbud på TOA. Tilbudet finansieres over et eget budsjett for TOA. Dette synes å fungere greit.

Private skoler har ikke anledning til å nytte det statlige tilskuddet de får til skoledrift til finansiering av SFO-virksomheten. Levanger kommune gir derfor et tilskudd til de private SFO'ene for å finansiere tilbudet til barn med særskilte behov. Det utøves her en positiv forskjellsbehandling av private skoler.

Familier med barn med særskilte behov som har tilbud om SFO på 5. – 7. trinn er fritatt for egenbetaling i henhold til kommunestyrevedtak 7.3.2007 i sak 13/07. Enhetene får refusjon for tapte inntekter fra ansvar 138 "Oppvekst felles". Denne ordningen synes å fungere greit.

Ungdommer med særskilte behov som går i ungdomsskolen og på videregående skole har ikke rett på SFO-tilbud i henhold til opplæringsloven. Det kan gis et avlastningstilbud/tilsynstilbud for familier med ungdommer med særskilt behov i henhold til Lov om sosiale tjenester. Det må søkes om slik avlastning. I Levanger kommune er det avlastningsenheten ved enhet Distrikt Sentrum-Ytterøy som har ansvar for avlastningstjenestene. Dersom det innvilges tilbud før skolestart og etter skoleslutt, kan tilbudet, etter avtale mellom avlastningsenheten og den enkelte skole, organiseres av skolen ledelse ved bruk av skolens personale og lokaler. Avlastningsenheten finansierer tilbudet. Det er i forbindelse med gjennomgangen av SFO, utformet retningslinjer for dette samarbeidet mellom avlastningsenheten og skolen.

Konklusjon etter gjennomgangen:

Enhetsleder får tillatelse til å øke bemanningen i SFO når det er nødvendig for å sikre forsvarlig drift og for å ivareta enkeltbarns og barnegruppens sikkerhet. Kostnaden må dekkes innenfor skolens budsjett. Kommunestyret bør få melding om dette i økonomirapportene.

4. Åpningstid

I følge opplæringslovens § 13-7 skal kommunene ha et tilbud om SFO før og etter skoletid. Det er ikke lovpålagt å ha et tilbud i skolens ferier.

I de kommunale vedtektene står følgende: Skolefritidstilbudet har åpent 10 måneder pr år. Det betales for 1/2 måned i august og 1/2 måned i juni. Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 07.00 - 16.30. For øvrig skal åpningstiden tilpasses behovet ved den enkelte enhet.

De største enhetene har åpent siste halvdel av juni og siste halvdel av august. De minste enhetene har stengt når skolene har stengt. Det betyr at den del har stengt i vinter-, påske- og høstferie i tillegg til sommerstenging. De fleste små SFOene foretar en behovsprøving i ferier i skoleåret. I gjennomgangen er det vurdert slik at barn ved de miste SFOene kan tilbys plass i de større SFOene i siste halvdel av juni. Videre er det vurdert som riktig å foreta en behovsprøving i øvrige ferier. Det vil være naturlig å ta betaling for enkeltdager disse dagene, da dette er dager med lenger åpningstid.

Den daglige åpningstiden i SFOene varierer ut fra familienes behov og pendlermønster. Det er lengst åpningstid i Åsen SFO og kortest åpningstid i Ekne SFO. En felles åpningstid er vurdert som uhensiktsmessig fordi pendling og lokale behov er så vidt ulike i de ulike delene av kommunen. Ekne har en time kortere åpningstid enn kommunal norm, fordelt med en halv time på starten og en halv time på slutten av dagen. Dette er vurdert som nødvendig for å følge selvkostprinsippet, da SFOen har få brukere og er marginal i drift. Mule og Okkenhaug har 15 minutter lenger åpningstid enn kommunal norm. Enheten klarer ikke å drive etter selvkostprinsippet. Antall barn som benytter seg av tilbudet nærmer seg grensen på 10 barn. Det er mulig å øke grensen for når det skal tilbys SFO ved skolene til 25 barn. Dette kan bety at det ikke blir SFO ved Ekne, Mule og Okkenhaug i tillegg til Ytterøy. En annen mulighet er å tilby en grunnstøtte på 100.000 kr for SFOer med barnegruppe mellom 10 og 25 barn. En tredje mulighet er å åpne for at disse barnehagene har redusert åpningstid.

Det bør gjøres en særskilt vurdering av siste driftsår for Mule og Okkenhaug SFO. Det bør tillates at disse SFOene videreføres fram til skolene er nedlagt.

Frol SFO stenger 15 minutter før kommunal norm. Dette er behovsprøvd. De kommunale vedtektene bør derfor endres slik at dette blir tillatt.

Konklusjon etter gjennomgangen:

 • Små SFOer gis en grunnfinansiering på 100.000 kr for å bidra til å opprettholde driften, innenfor selvkostprinsippet.
 • Barn i små SFOer tilbys plass i større SFOer i siste halvdel av juni som et sommertilbud.
 • I alle ferier i skoleåret foretas det behovsprøving før tilbud iverksettes. Det kan tas betaling for enkeltdager når SFO er åpen i skolens ferier, da åpningstiden gir et heldagstilbud.
 • De kommunale vedtektene endres slik at den daglige åpningstiden skal være innenfor et minimum fra kl. 07.00 til 16.15.


5. Generell økning i bemanningsnorm

SFO-lederne har spilt inn til gjennomgangen at det bør vurderes å øke bemanningsnormen i SFO. Grunnen er at dagens bemanningsnorm i liten grad gir rom for et pedagogisk tilbud. De mener dagens tilbud i stor grad er en tilsynsordning. En bemanningsnorm på en voksen pr 10 barn vil i følge SFO-lederne kunne gi:

 • Tid til å se enkeltbarnet. Bedre mulighet til å ta med seg smågrupper på aktiviteter, også pedagogiske tilrettelagte aktiviteter.
 • Bedre tid til å sette seg ned sammen med ungene, prate med dem, få en god relasjon til dem, noe som igjen gir tryggere unger.
 • Man får mye bedre muligheter til å veilede og hjelpe ungene i ulike situasjoner.
 • Det vil også øke muligheten for å ivareta "gråsone" unger, unger med ulike typer funksjonshemminger og unger som sliter med det sosiale i barneflokken. Med en tettere bemanning vil det være mulig å hjelpe disse ungene bedre.


Økonomienheten har vurdert kostnaden med å øke bemanningsnormen fra en voksen pr 15 barn til en voksen pr 10 barn. Dette vil koste kommunen 4 mill. kr mer enn dagens tilbud. Dersom økningen kun tas i de store SFOene på Frol, Nesheim og Skogn ville det koste kommunen 2,7 mill. kr. Det synes urealistisk å øke egenbetalingen og med de økonomiske utfordringene kommunen står overfor synes det også urealistisk å kunne prioritere dette innenfor kommunens budsjett.

Konklusjon etter gjennomgangen:

Økning i bemanningsnormen anbefales ikke, da det er for kostnadskrevende.

Vurdering:

Rådmannen slutter seg til konklusjonene som presenteres etter gjennomgangen av den kommunale skolefritidsordningen.

Anbefalingene gjør det nødvendig å fremme sak for kommunestyret, da forslagene fører til endringer i vedlegget til vedtatt budsjett for 2013 og en endring av de kommunale vedtektene for skolefritidsordningen.
    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.03.2013 19:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051