Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.03.13 - sak 6/13 - Driftskomiteens mandat og arbeidsform

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2013/1319
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.03.13 6/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Drøftingen i utvalget tas til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Driftskomiteen ba i møtet 13.2.13 om at komiteens mandat og arbeidsform blir satt på dagsorden.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Reglement for driftskomiteen ble vedtatt av kommunestyret 27.11.02 i sak 54/02.

Under punkt 2 Arbeidsområde – oppgaver og myndighet står følgende:

DK utreder og avgir innstilling i saker som er delegert til DK og som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til DK, jfr. kommunens delegasjonsreglement.

DK hovedoppgaver er utviklingen av innbyggernes levekår i kommunen og de forhold som påvirker disse gjennom bl.a.:

Fatte vedtak om tjenestenivå og kvalitet innen et tjenesteområde hvor saken er av mer prinsipiell karakter.

Avklare grenseoppgang i forhold til lov- og regelverk, retningslinjer, planer etc. på tjenesteproduksjonen.

Behandle "begrunnet" unntak fra vedtatte retningslinjer, planer etc.

Påse at kvalitet og kvantitet/omfang av tjenesteproduksjonen/resultatet er som bestilt gjennom jevnlig rapportering fra rådmann/resultatenhetslederne - evaluering.

Politisk ansvar for å gjennomføre nødvendige brukerundersøkelser.

I delegasjonsreglementet står følgende om delegasjon til driftskomiteen:

Delegasjon etter særlov

BARNEHAGELOVEN AV 05.05.1995 NR. 19

Komitéen tillegges all myndighet etter barnehageloven så langt loven tillater.

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

BARNELOVA AV 08.04.1981, NR. 7

Komiteen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven.

BARNEVERNLOVEN AV 17.07.1992 NR. 100 (revidert 16.10.02)

se vedlegg (resultatenhetsleder barnevern)

§ 2-1 andre og siste ledd i barnevernsloven med tilhørende forskrifter om internkontroll etter lov om barneverntjenester, er overfør til samkommunen

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

KOMMUNEHELSETJENESTELOVEN AV 19.11.1982 NR. 66

Komitéen tillegges all myndighet etter kommunehelsetjenesteloven så langt loven tillater. § 6-1 og § 6-2 i kommunehelsetjenesteloven, er overført til samkommunen

De oppgaver og den myndighet kommunelegen har etter lov om helsetjenesten i kommunene er overfør til samkommunen

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

NÆRINGSMIDDELLOVEN AV 19.05.1933 NR. 3

Komitéen delegeres myndighet til å være klageinstans for klager på vedtak i h.h.t. lov om tilsyn med næringsmidler m.v. fattet av Innherred Kjøtt- og Næringsmiddelkontroll etter delegasjon.

OPPLÆRINGSLOVA AV 17.07.98 NR. 61

Komitéen tillegges all myndighet etter opplæringslova så langt loven tillater.

Kapittel 4A om opplæring spesielt organisert for voksne, er overført til samkommunen

10-8 og § 13-10 2. ledd i opplæringsloven, samt tilhørende bestemmelser i forskrift til opplæringsloven er overført til samkommunen.

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

SOSIALTJENESTELOVEN AV 13.12.91 NR. 81

Komitéen tillegges all myndighet etter sosialtjenesteloven så langt loven tillater.

§ 2-1 2. ledd og § 2-3 i sosialtjenesteloven er overført til samkommunen.

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

TOBAKKSKADELOVEN AV 09.03.1973 NR. 14

Komitéen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgave med å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak etter lovens § 6, 5. og 6. ledd.

VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN

Komitéen tillegges all myndighet etter voksenopplæringsloven så langt loven tillater.

§ 5 er overført til samkommunen.

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

Om delegasjon til rådmannen står det blant annet følgende i delegasjonsreglementet:

Generelt

All myndighet i h.h.t. forskrifter delegeres til rådmannen så langt dette ikke er i strid med lov eller forskrift, eller ikke er av prinsipiell betydning.

Dersom det kan være den minste tvil om at et vedtak er av prinsipiell betydning har rådmannen plikt til å gå tilbake til det politiske organ som er tillagt avgjørelsesmyndigheten.

Vurdering:

Driftskomiteen har nå vel 1,5 års erfaring med arbeidsformen i inneværende periode. Det kan derfor være naturlig å ta en drøfting at mandat og arbeidsform. Det har så langt i inneværende periode ikke vært gjennomført arbeid med kommunedelplaner. Dette arbeidet er omfattende og involverer driftskomiteen på helt annen måte enn annet planarbeid. Arbeidet med Kommunedelplan for helse og revidering av Kommunedelplan oppvekst vil innvirke på komiteens arbeid de neste to årene.

Kommuner organiserer den politiske saksbehandlingen noe ulikt. I en del andre kommuner behandler de en del saker både i driftskomiteen og i formannskapet før sakene går til kommunestyret til endelig behandling. I Levanger kommune har vi valgt å behandle sakene i ett utvalg før saken går til kommunestyret.

Delegasjonsreglementet for Levanger kommune er ikke revidert siden 13.4.11. Kommunestyret skal, i henhold til § 39 punkt 2 i kommuneloven, selv vedta delegasjonsreglementet innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert. Det vil legges opp til en slik gjennomgang i år. Driftskomiteen kan komme med forslag til endringer i delegasjonsreglementet ut fra de erfaringer man har så langt i inneværende periode.
    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.03.2013 19:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051