Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.03.13 - sak 10/13 - Godkjenning av mandat og organisering av prosjekt for utarbeiding av kommunedelplan for helse og omsorg i Levanger kommune

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2012/1563
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.03.13 8/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Mandat og organisering av prosjekt for utarbeiding av ny kommunedelplan for helse og omsorg godkjennes.

Som medlem av styringsgruppa velges følgende fra driftskomiteen:

_________________

_________________

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Bakgrunnen for denne saken er vedtak i kommunestyret etter behandling av OU-prosjektet 2012.

I vedtak fattet i kommunestyret (PS 78/12) pkt. 4 heter det:

Det utarbeides en kommunedelplan for Pleie og Omsorg. Den skal inneha et eller flere mål hva helse og omsorg skal være for innbyggerne i Levanger kommune. Planen skal inneha strategier på hvordan vi skal nå disse målene. Når mål og strategier er på plass bes det om at det blir lagt fram delprosjekter på hvordan hvert enkelt saksfelt bør løses. I eksisterende Pleie og omsorgsplan ligger det en mengde data som er relevant også i den nye planen. Vi ber om at disse data brukes. Institusjonen på Staup bygges i henhold til tidligere vedtak.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det foreslåtte mandatet er satt opp for å dekke hele fagområdet for helse, velferd, pleie og omsorg. Retningen på arbeidet med å skape et bærekraftig tilbud i en framtid med nye kommunale oppgaver og endring i alderssammensetningen i befolkningen tilsier at planen må beskrive hvordan kommunens totale tilbud må dreies mot å ivareta behovet for tilrettelagte tjenester uavhengig av dagens struktur. Planen vil bli en helhetlig gjennomgang av dagens tilbud satt opp mot nye utfordringer og vil som helhet bli dekket innenfor kommunedelplan for helse og omsorg. 

Mål / mandat for prosjektet 

1)     
Det utarbeides en kommunedelplan for helse og omsorg som dekker helse uansett alder, velferd (NAV-kommune), pleie og omsorg.

2)     
Kommunedelplanen skal bygges opp med en strategidel, handlingsplan og tiltaksplan. 

Kartlegging og analyse:

3)     
Prosjektgruppa skal beskrive hvilke tjenester kommunen, etter lov og forskrift, har ansvar for å tilby målgruppen barn, unge og voksne og hvilke enheter som har ansvar for tjenestene.

Det skal gis en kartlegging og en status over det helhetlige tjenestetilbudet i Levanger kommune gir til nevnte målgrupper i regi av offentlige eller private og frivillige tjenester i kommunen.

Både kapasitet, fysisk beliggenhet og utforming, kompetansesammensetning og dagens bruk av ressurser og finansieringsordninger må kartlegges og gis en vurdering og en status.

4)     
Prosjektgruppa skal gjennom tjenestebeskrivelsen i "Kommunedelplan for helse og omsorg" avgrense tjenesteområdet mot tjenester som beskrives i "Kommunedelplan for oppvekst” og  “Kommundelplan for kultur – handlingsplan" og relevante/vedtatte temaplaner.

"Kommunedelplan for helse og omsorg" skal beskrive tverrsektorielle tjenester utført for målgruppen av de andre tjenesteområdene med utgangspunkt i dialog og samhandling med disse tjenesteområdene.

5)     
Prosjektgruppa skal foreta en kartlegging og en framskriving av den demografiske utviklingen i kommunen, samt brukersammensetningen i dag og endring i brukersammensetningen de åtte neste årene. I den grad det er usikkerhet om holdbarheten av tallene, bør det komme fram.

6)     
Prosjektgruppa skal i tillegg til kartleggingen beskrive viktige utviklingstrekk ved å utføre en SWOT-analyse (styrker, svakheter, muligheter og trusler) for området som omfatter tilbudet til de eldste innbyggerne og for tilbudet til hjemmeboende med tjenestebehov.

Mål, strategi- og tiltaksdel:

7)     
Prosjektgruppa skal på bakgrunn av oversikt over status, befolkningsframskriving og brukersammensetning, ha fokus på en framskriving i antatt behov for tjenester (kvantitet og kvalitet), infrastruktur og antatt ressursbehov. Lokalisering av institusjoner og tjenesteytende enheter må forankres i en gjennomgang av dagens institusjonsstruktur og mulighetsrom.

8)     
Prosjektgruppa skal foreta en framskriving av antatt rekrutteringsutfordringer i perioden.

9)     
Prosjektgruppa skal foreslå konkrete delmål og tiltak for å møte framtidas behov. Tiltakene bør som minimum ha et åtteårsperspektiv. Det skal angis hvilke ressurser som må settes inn for å nå målene i planen. Dersom det er behov for å detaljere tiltakene i underliggende planer skal dette angis. Følgende områder skal være gjenstand for vurdering.

a. Utvikling av institusjonsvirksomheten. Ut i fra en strategisk vurdering skal det bygges opp en struktur som ivaretar forutsigbarhet og trygghet for tjenester til alle grupper og i tillegg tar inn endringer i behovet slik at det sikres gode basistjenester.

b. Hjemmetjenester. Kommunedelplanen skal bygge på vedtatte strategivalg og synliggjøre hvordan hjemmetjenestene skal utvikles for å jobbe mer målrettet med et forebyggingsperspektiv. Planen skal også gi føringer for hvordan hjemmetjenesten kan organiseres for å ivareta kvalitet i tjenesten.

c. Rus og psykiatri. Kommunedelplanen skal beskrive hvordan ressursene kan brukes for å kunne forebygge så mye som mulig men samtidig kunne yte nødvendig helsehjelp med hensyn på ny oppgavefordeling mellom stat og kommune.

d. Kommunedelplanen skal beskrive hvordan tildeling av tjenester skal koordineres mellom de ulike fagenhetene og hvordan den tverrfaglige og tverrsektorielle samhandlingen skal ivareta behovet for sammensatte og helhetlige tjenester.

e. Barn og unges helse. Kommunedelplanen skal beskrive hvordan kommunen på best mulig måta kan integrere hensynet til barn og familiers helse i et helsefremmende perspektiv, og bygge opp en samhandlingsstruktur som fremstår som rasjonell i forhold til dagens deling over og under 18 år.

f. Dagaktiviteter. Kommunedelplanen skal beskrive hvordan kommunen skal tilrettelegge dagaktiviteter for alle grupper, ut fra målsettingen om en meningsfylt hverdag. Herunder også samhandling med NAV.

g. Kommunedelplan helse og omsorg skal ta inn strategier for en kontinuerlig utvikling og innovasjon, både når det gjelder tjenesteutvikling og innovasjon.

h. Kommunedelplan helse og omsorg skal beskrive hvordan velferdsteknologien skal være et strategisk konsept for å sikre gode nok tjenester.

i. Kommunedelplanen skal også trekke linjene fram mot bedre digital samhandling og bygge inn strategier for hvordan dette kan gjennomføres og hvilke strukturer som må etableres og/eller styrkes for at dette skal komme tjenesteytere og tjenestemottagere til nytte.

10)   
Planen forventes å være konkret, ressurseffektiv, realistisk og handlingsrettet.

Prosjektgjennomføring:

11) 
Kommunedelplanen skal være ferdigstilt fra prosjektgruppas side innen utgangen av november 2013. Prosjektansvarlig sender planen til høring før den sendes til behandling i h.h.t. bestemmelser i plan og bygningsloven. Høringene tas inn i saksgrunnlaget i forb. med politisk behandling.

Gjeldende planer på hele helse og omsorgsfeltet vil være gyldige fram til kommunedelplanen er vedtatt og dermed erstatter gjeldende planer.

12) 
Prosjektgruppa skal holde seg orientert om det evt. arbeid som utføres med kommunedelplan for tilsvarende område i Verdal kommune.

13) 
Prosjektgruppa kan nedsette undergrupper/delprosjektgrupper for å foreta analyser og komme med forslag til satsingsområder, mål og tiltak innenfor delområder i planen.

14)  Prosjektgruppa skal sørge for brukermedvirkning i utforming av planen og sørge for å få innspill fra brukerne (brukerorganisasjoner, råd og utvalg) og innbyggerne gjennom åpne møter og høringer. Prosjektgruppa skal legge fram en egen beskrivelse av hvordan brukermedvirkningen skal foregå. Dette skal legges fram for godkjenning innen 1. juni 2013.

Frister:

Prosjektgruppa forutsettes å starte sitt arbeid i april 2013. Planen skal være ferdigstilt fra prosjektgruppas side innen utgangen av november 2013. Prosjektansvarlig sender planen inn i linjeorganisasjonen hvor rådmannen deretter sender planen ut på høring. Høringen forventes gjennomført innen januar 2014 med politisk behandling i februar 2014.

Organisering:

Klikk for større organisasjonskart  


Vurdering:

Kommunene er gjennom ny statlig reform pålagt en rekke nye oppgaver. Disse oppgavene skal løses i samråd med staten gjennom et sett juridiske avtaler og ved at det er rigget til et system med tre nivåer for politisk og administrativ styring og kontroll av samhandlingen. I tillegg er det innført en kommunal medfinansieringsordning som kobler kommunens evne og vilje til å etablere gode pasientforløp til en økonomisk oppgjørsform hvor kommunen må betale for ekstra liggedøgn i sykehus og behandling i somatiske senger og poliklinikk.

En endring i alderssammensetningen vil også kunne medføre en betydelig endring i behovet for kommunale tjenester. I tillegg finnes det andre drivere hvor årsak-virkningsforholdet er litt mer komplisert. Dette omhandler bl.a. konsekvenser av den mye omtalte økningen i behovet for barneverntjenester og tjenester til barn, unge og familier som av ulike grunner ikke mestrer eget liv eller omsorgsoppgaver.

Ny Folkehelselov pålegger kommunene å arbeide mot å utjevne ulikheter i helse og styrke den generelle forebyggende innsatsen til alle grupper for å forebygge behovet for spesialiserte helsetjenester.

Alle disse perspektivene skal samles og danne grunnlaget for kommunedelplanen. Ordningen med kommunal medfinansiering utvides etter planen fra 2014 til også å omfatte psykiatrifeltet. Dette stiller kommunen overfor nye og store oppgaver. Det er derfor viktig at vi får på plass en samlet plan for utvikling av helse og omsorgstjenester i kommunen før vi starter på store konkrete prosjekter som er tenkt å løse deler av utfordringskomplekset.

Dersom det skulle dukke opp behov for å justere mandatet vesentlig vil dette bli lagt fram for ny politisk behandling.
    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.03.2013 19:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051