Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 12.11.14 - sak 34/14 - Kommunedelplan kultur 2015-2022

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2014/7984
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 12.11.14 34/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 legges Kommunedelplan kultur ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyret vedtok gjeldende Strategisk kulturplan i sak 023/05 den 04.04.2005.

I «Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger og Verdal» vedtatt av kommunestyret i sak 6/14 står det at kommunedelplan kultur skal revideres i 2014.

Vedlegg:

1

Kommunedelplan kultur 2015-2022 - Høringsforslag PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Planen omhandler utvikling av lokalsamfunnet og kommunens drift, og har vært under arbeid store deler av dette året. Planen tar opp i seg statlige, regionale og lokale føringer. Disse presenteres bakerst i planen. Planen er bygd opp med en innledning om formålet med kommunedelplan kultur. Kulturens rolle og betydning vies et eget kapittel, før målbildet for 2030 med hovedmål og strategier presenteres. Deretter presenteres sentrale utfordringer som er vurdert enten som trusler eller muligheter. Siste del av planen inneholder en handlingsplan med driftstiltak. Det er også vist hvilke temaplaner det er behov for å revidere eller utvikle med utgangspunkt i kommunedelplanen, samt en oversikt over nødvendige utredninger. Planen er kunnskapsbasert, og bakerst i dokumentet oppgis kilder som er brukt i arbeidet med planen. 

Det har blitt lagt vekt på involvering av organisasjonen i arbeidet med å utarbeide utfordringer, målbilde, strategier og handlingsplan. Planen er en dynamisk prosess som i prinsippet pågår kontinuerlig, og planen vil bli revidert ved behov som følge av endringer i utfordringer og rammebetingelser.  Arbeidet med planen har vært kjørt i linjeorganisasjonen ledet av enhetsleder kultur. Medvirkning har vært ivaretatt ved at ledere og fagansvarlige i kulturenheten har bidratt inn i prosessen med kunnskap og innspill som de har fått gjennom kontakt med innbyggere og eksterne fagmiljø. Enheten har sammen med representanter for utviklingsstaben hatt flere workshops hvor alle deler av dokumentet har blitt bearbeidet. Planen var også tema i enhetsledermøtet 23.05 2014, hvor utfordringsbildet og målbildet var grunnlag for gruppearbeid. I tillegg er kunnskap fra og medvirkning i ulike temaplaner spilt inn i planprosessen.

Driftskomiteen hadde kulturpolitisk verksted med drøfting av målbilde, utfordringsbilde og mulige innsatsområder den 19.02.2014.

Det er nå behov for å få innspill gjennom en offentlig høringsrunde før planen kan finne sin endelige form.

Vurdering:

Planen er nå utviklet så langt at vi trenger tilbakemeldinger fra den offentlige høringsrunden for å kunne foreta en endelig utforming, og høringsfrist settes til tirsdag 6. januar.

Nødvendigheten av kontinuitet i utviklingsarbeidet framgår indirekte av planen. Planens handlingsdel vil være retningsgivende for det framtidige arbeidet med budsjett og økonomiplan og denne delen vil derfor revideres årlig. Tiltakene i handlingsdelen vil utdypes i temaplaner og utredninger. De vil kostnadsberegnes, vurderes og prioriteres i forbindelse med det årlige arbeidet med budsjett og økonomiplan.

Etter rådmannen sin vurdering, angir denne planen en retning som gjør at vi har et godt grunnlag for en tjenesteutvikling som vil være kommunen til nytte både når det gjelder kapasitet og kvalitet og kompetanse.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 12.11.2014 17:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051