Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 12.11.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Staupshaugen Verksted
Dato: 12.11.14
Tid: 13:00 - 15:05

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 31/14 Referatsaker utredning vedtak
PS 32/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 33/14 Kommunedelplan "Mestring for alle" - andre gangs behandling utredning vedtak
PS 34/14 Kommunedelplan kultur 2015-2022 utredning vedtak
PS 35/14 Behov for styrking av samarbeidsutvalget i Åsen i forb. med utbygging av nytt omsorgssenter utredning vedtak
PS 36/14 Høring - utkast til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (utlagt 07.11.14) utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10+1 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Hans-Fredrik Donjem  ap  vara  ap/sp/krf  Kai Lennert Johansen  


Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Lisa Ekmann prosjektleder  
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  


Orienteringer:

Orientering om status SLT-arbeidet i kommunen utsettes til senere møte.

Forespørsel (jfr. driftskomiteens reglement pkt. nn):

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet forespørsel i møtet:

Driftskomiteen ber om å få en redegjørelse av Levanger kommunes oppfølging av pårørende og etterlatte etter Utøya (prioriteringer, tiltak og økonomi)

Leder besvarte spørsmålet: Orientering vil bli gitt i driftskomiteen ved senere anledning.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 31/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 32/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Annikken Kjær Haraldsen og Asbjørn Brustad

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Annikken Kjær Haraldsen og Asbjørn Brustad
        Til toppen av siden

 

 

PS 33/14 Kommunedelplan "Mestring for alle" - andre gangs behandling

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Avsnitt 4.3.7. Private tjenesteleverandører

Første avsnitt endres til:

Tjenestetilbudet som kommunen har ansvar for, skal primært ivaretas av kommunen og kommunalt ansatte. Private tjenesteytere kan i enkeltetilfeller være et supplement.
Det er viktig å ha en overordnet og forankret strategi på hvordan det offentlige skal forholde seg til privatetjenesteytere , dels  for  å være  i  forkant  i samhandlingen  med  private  aktører , men også  for  å  ivareta  brukermedvirkning  best  mulig. Samtidig er det viktig å mobilisere alle omsorgsressurser.

Deretter som før: 

En måte å organisere samhandlingen……..

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag:

Punkt som skal innarbeides i planen:

1)     Opprettholde produksjonskjøkken på eksisterende institusjoner.

2)     Unngå ytterligere privatisering av offentlige tjenester

Lavterskel og forebyggende tiltak:

3)     Tydeligere styrking av helsestasjonens rolle og tjenester (evt som en realisering av vedtaket fra driftskomiteen om etablering av «Familiens hus»).

4)     Etablere Familiens hus. Jfr. vedtak i driftskomiteen 16.11.2011, sak 24/11.

5)     Etablering av familievikar

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Forslagene fremmet i møtet følger saken uten votering. 

INNSTILLING:

Kommunedelplan for helse og omsorg «Mestring for alle» vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

PS 34/14 Kommunedelplan kultur 2015-2022

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

Høringsfrist: 6. januar 2015.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med endring i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 legges Kommunedelplan kultur ut til offentlig ettersyn til 6. januar 2015.
        Til toppen av siden

 

 

PS 35/14 Behov for styrking av samarbeidsutvalget i Åsen i forb. med utbygging av nytt omsorgssenter

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

Hans-Fredrik Donjem  (AP) fremmet følgende forslag:

Fra driftskomiteen velges Eva Høyem Anderssen

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende forslag:

Fra driftskomiteen velges Audun Brenne

Avstemning:

Forslagene fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Driftskomiteen slutter seg til rådmannens vurderinger av behovet for å styrke samarbeidsutvalget i Åsen med to repr. fra driftskomiteen
  2. Fra driftskomiteen velges: 1) Eva Høyem Anderssen 2) Audun Brenne

        Til toppen av siden

 

 

PS 36/14 Høring - utkast til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende endringsforslag - rådmannens forslag første setning:

Hjemmeboende barns inntekter fra arbeid i fritid og ferier skal som hovedregel ikke regnes med ved vurdering og utmåling av økonomisk stønad til familien.

Avstemning:

Johansens endringsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med vedtatt endring, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Hjemmeboende barns inntekter fra arbeid i fritid og ferier skal som hovedregel ikke regnes med ved vurdering og utmåling av økonomisk stønad til familien. Målsettingen med endringen er å sikre bedre og mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Dette vil være et hensiktsmessig virkemiddel for å forebygge arv av sosiale problemer og antas i et langsiktig perspektiv å bidra til en reduksjon av kommunens utgifter.

Levanger kommune mener at lovreguleringen er et sentralt og nødvendig virkemiddel for å sikre en likere praksis i kommunene.

Bemerkning til alternativ A

Levanger anbefaler bruk av alternativ A (ingen beløpsgrense). Dette ivaretar best det skjønnsmessige elementet i kommunens vurdering. En beløpsfesting kan føre til en praksis som standardiserer vurderingene på bekostning av den konkrete helhetsvurderingen som skal gjøres i hver sak. Ettersom lovendringen i seg selv binder kommunen i sin behandling av denne inntekten, er det særlig viktig å ivareta den skjønnsmessige vurderingen.

Bemerkning til alternativ B

Dersom departementet bestemmer seg for å henvise til en beløpsgrense i lovteksten, støtter Levanger kommune at det gjøres ved å henvise til en lov- eller forskriftsregulert størrelse fremfor et kronebeløp. 

Til slutt vil vi bemerke at NAV Levanger har lite saker der barn under 18 år har inntekt. Dagens lovverk og retningslinjer skal sikre barns behov, og dette vil uansett være en viktig, riktig og pliktmessig oppgave for kommunen.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 04.12.2014 09:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051