Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.12.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Møterom Gullista, 2. etg. Levanger bibliotek
Dato: 10.12.14
Tid: 13:00 - 16:15

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 37/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 38/14 Priser og stipend 2014 utredning vedtak
PS 39/14 Kommunedelplan oppvekst - 2015 - 18 (2019 - 22) - Levanger kommune utredning vedtak
PS 40/14 Oversikt over bruk av tildelte skjønnsmidler i forbindelse med ekstraordinær psykososial oppfølging etter terrortragedien på Utøya 2011 utredning vedtak
PS 41/14 Høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) - Levanger kommune utredning vedtak
PS 42/14 Høring -endringer i barnehageloven vedrørende tilsyn, barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering og endringer - ny forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning utredning vedtak
PS 43/14 Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg 2014/2015 - Prioritering av søknader utredning vedtak
PS 44/14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+3 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf - forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv - forfall
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Hans-Fredrik Donjem  ap  vara  ap/sp/krf  Wenche W. Sundal  
Rolf Inge Elvbakken  ap  vara  ap/sp/krf  x Ina Helen Kollerud  
Anne Haugberg Mediås  vara  h/v/sv  Annikken Kjær Haraldsen  

 

Temamøte/orienteringer:  

 

 

 

PS 37/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Kai Lennert Johansen og Anne Haugberg Mediås 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Kai Lennert Johansen og Anne Haugberg Mediås 
        Til toppen av siden

 

 

PS 38/14 Priser og stipend 2014

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Per Anker Johansen fremmet på vegne av arbeidsgruppa følgende forslag til vedtak:

(Til årets behandling av tildeling Frivilligprisen erklærte Annikken Kjær Haraldsen seg inhabil, og deltok derfor ikke i drøftingen omkring denne prisen)

 • Kulturstipend tildeles: Julie Vikestad Olsen                     
 • Frivilligpris tildeles: Per Bernhard Jenssen
 • Ildsjelpris tildeles: Marith Bye
 • Kulturpris tildeles: Elisabeth og Mustapha Ben Riala – Galleri Fenka                  

 

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende endringsforslag:

Inge Johansen tildeles ildsjelprisen.

Avstemning:

Kulturstipend: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Frivilligpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Ildsjelpris: Alternativ votering. Gruppas forslag vedtatt med 9 mot 1 stemme som ble avgitt for Persøys forslag.

Kulturpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Samlet forslag ble deretter enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 • Kulturstipend tildeles: Julie Vikestad Olsen                     
 • Frivilligpris tildeles: Per Bernhard Jenssen
 • Ildsjelpris tildeles: Marith Bye
 • Kulturpris tildeles: Elisabeth og Mustapha Ben Riala – Galleri Fenka                  


Begrunnelse PDF
        Til toppen av siden

 

 

PS 39/14 Kommunedelplan oppvekst - 2015 - 18 (2019 - 22) - Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Kommunedelplan oppvekst vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

PS 40/14 Oversikt over bruk av tildelte skjønnsmidler i forbindelse med ekstraordinær psykososial oppfølging etter terrortragedien på Utøya 2011

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det sendes ut et informasjonsbrev (påminnelse) til de som ble rammet (ungdommene, pårørende og etterlatte – Utøya):
– Kort info om tilbud som kan være til støtte og hjelp
– Oppfordring til å ta kontakt

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Toldnes tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Driftskomiteen tar framlagte opplysninger om bruk av skjønnsmidler etter Terrortragedien på Utøya til orientering.

Det sendes ut et informasjonsbrev (påminnelse) til de som ble rammet (ungdommene, pårørende og etterlatte – Utøya):
– Kort info om tilbud som kan være til støtte og hjelp
– Oppfordring til å ta kontakt
        Til toppen av siden

 

 

PS 41/14 Høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) - Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (AP) fremmet på vegne av AP og SP følgende tilleggsforslag:

Levanger kommune mener at den offentlige grunnskolen er godt i stand til å ivareta de utfordringer og krav som det moderne samfunnet stiller, og ønsker å styrke enhetsskolens status og innhold. Enhver privatskole-etablering vil ha konsekvenser for en eller flere offentlige skoler slik det er nevnt i pkt. 3.3. i departementets forslag til ny lov. Vår kommune er derfor skeptisk til etablering av stadig flere såkalte friskoler.

Vi har ikke behov for å bytte ut gjeldende privatskolelov, men heller å styrke og modernisere den. Det kan skje gjennom disse endringene i gjeldende lovverk.

Avstemning:

Johansens tilleggsforslag vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

 1. Levanger kommune mener at den offentlige grunnskolen er godt i stand til å ivareta de utfordringer og krav som det moderne samfunnet stiller, og ønsker å styrke enhetsskolens status og innhold. Enhver privatskole-etablering vil ha konsekvenser for en eller flere offentlige skoler slik det er nevnt i pkt. 3.3. i departementets forslag til ny lov. Vår kommune er derfor skeptisk til etablering av stadig flere såkalte friskoler. Vi har ikke behov for å bytte ut gjeldende privatskolelov, men heller å styrke og modernisere den. Det kan skje gjennom disse endringene i gjeldende lovverk.
 2. Levanger kommune støtter ikke departementets forslag om profilskoler i grunnopplæringen. Innenfor dagens rammer av læreplanverket Kunnskapsløftet er det mulighet for å vektlegge ulike profiler for alle typer skoler spesielt innenfor fagene kroppsøving, kunst og handverk og musikk. Levanger kommune mener at dette handlingsrommet kan benyttes til å gi en mer praktisk, variert og motiverende opplæring for elevene innen både den offentlige skolen og private skoletilbud, uten at staten skal forplikte seg til nye økonomiske forpliktelser dersom profilskoler godkjennes som en ny ordning innenfor segmentet friskole.
 3. Levanger kommune slutter seg forslaget om at en friskole skal miste godkjenning dersom skolen tre år på rad har et lavere elevtall enn 30 elever.
 4. Levanger kommune er opptatt av at etablering av nye friskoler ikke skal godkjennes dersom etableringen har negative budsjettmessige konsekvenser for den offentlige skolen. Etablering av flere friskoler kan etter kommunens syn ha klare negative økonomiske konsekvenser for kommunen og kan i verste fall innebære nedlegging av offentlige skoler. Levanger kommune ønsker derfor at det er kommunen selv som får avgjøre om det skal godkjennes nye friskoler.  
 5. Levanger kommune mener videre at kommunen bør trekkes for kostnadene den har med å drive skole, både kostnaden med ordinær og spesialundervisning, slik at friskolene selv får totalansvar for å organisere og finansiere undervisningstilbudet sitt. De kommunale skolene i Levanger får alle ett budsjett som de skal bruke til å finansiere et helhetlig undervisningstilbud, både ordinær og spesialundervisning. Bruker de mer på spesialundervisning blir det mindre til ordinær undervisning. Kommunen mener at friskolene burde ha samme finansieringsordning for sitt tilbud som de kommunale skolene.
          Til toppen av siden

 

 

PS 42/14 Høring - endringer i barnehageloven vedrørende tilsyn, barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering og endringer - ny forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til endringer i lov om barnehager slik det framkommer i høringsnotat av 17.11.2014 støttes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 43/14 Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg 2014/2015 - Prioritering av søknader

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende endringsforslag:

Levanger judoklubb - rehabilitering judohall – Frol (ny) flyttes opp til plass 6. Øvrige flyttes nedover.

Avstemning:

Persøys endringsforslag avvist med 9 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2014/2015:

Ordinære anlegg:

1)     Levanger kommune - svømmehall, overvåkningsanlegg og klatrevegg – Trønderhallen (gjentatt)

2)     Ytterøy IL - rehabilitering av lysanlegg lysløype med PCB-armatur – Ytterøy lysløype (fornyet)

3)     Levanger fritidspark - rehabilitering kunstgress – Moan (fornyet)

4)     Skogn IL - rehabilitering K-63 – Torsbustaden (fornyet)

5)     IL Aasguten - 11er kunstgressbane – Åsen stadion (fornyet)

6)     Sp.kl.Nessegutten - 7er kunstgressbane – Nesseguttbanen (fornyet)

7)     Levanger kommune - skateanlegg – Stadionparken (fornyet)

8)     Ytterøy IL - oppgradering av lysløype til helårs tursti – Ytterøy lysløype (fornyet)

9)     Frol IL - o-kart Storåsen (fornyet)

10)IL Sverre - 7er kunstgressbane – Momarka (fornyet)

11)IL Sverre - 7er kunstgressbane – Fabritiusbanen (fornyet)

12)Levanger judoklubb - rehabilitering judohall – Frol (ny)

13)Levanger kommune - anlegg for turning, klatring, parkour og freerunning – Levanger ungdomsskole (ny)

14)Levanger kommune - kunstgress aktivitetsflate – Levanger ungdomsskole (ny)

15)Frol IL - kjeller/garasje til skihytte – Frolfjellet skisenter (fornyet)

16)Levanger kommune - lysanlegg – Stadionparken (fornyet)

17)Levanger kommune - minivelodrom – Stadionparken (fornyet)

18)Levanger kommune - rundløype turveg – Levanger ungdomsskole (ny)

19)Levanger kommune - urbananlegg for sykling og skating – Levanger ungdomsskole (ny)

20)Levanger kommune - aktivitetsområde med multifunksjoner – Levanger ungdomsskole (ny)

21)Innherred RC-bilklubb - RC-bane for bensinbiler – Torsbustaden (fornyet)

22)Levanger fritidspark - rehabilitering lysanlegg kunstgressbane – Moan (ny)

23)IL Aasguten - delanlegg friidrett – Åsen stadion (ny)

24)Levanger kommune - sykkelvelodrom – Moan (ny)

Nærmiljøanlegg:

1)     Skogn IL - BMX-bane – Reemyra stadion (fornyet)

2)     IL Sverre - 5er kunstgressbane – Høgberget (fornyet)

3)     Ankolmplassen naboring - turn- og klatreløype - Ankolm (fornyet)

4)     Levanger kommune - balløkke grus med islegging – Stadionparken (fornyet)

5)     Levanger kommune - skotthyll – Stadionparken (fornyet)

6)     Levanger kommune - turn og trim – Stadionparken (fornyet)

7)     Levanger kommune - bordtennis – Levanger ungdomsskole (ny)

8)     Levanger kommune - streetbasket – Levanger ungdomsskole (ny)

9)     Levanger kommune - frisbeegolf – Levanger ungdomsskole (ny)

10)Levanger kommune - basketball – Levanger ungdomsskole (ny)

        Til toppen av siden

 

 

PS 44/14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 vedtas.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 15.12.2014 15:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051