Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 07.12.11 - sak 29/11 - Spillemidler til idrettsanlegg 2011/2012 - Rullering av handlingsprogram for anlegg/prioritering av søknader

Anette Bartnes Dalheim - klikk for personkort
Saksbehandler: Anette Bartnes Dalheim
Arkivref. 2011/9747
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 07.12.11 29/11
Kommunestyret

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas. Alle prosjekter på prioriteringslisten for spillemidler skal inngå i planen.
 2. Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for søknadsperioden 2011-2012:
  Ordinære anlegg:
  1. Levanger kommune – svømmebasseng - Ytterøy skole (gjentatt)
  2. Levanger kommune – liten idrettshall - Frol oppvekstsenter (gjentatt)
  3. Levanger kommune - svømmehall, overvåkningsanlegg og klatrevegg – Trønderhallen (fornyet)
  4. Skogn il - Kunstgressbane (fotball) - Reemyra, Skogn (fornyet)
  5. Levanger Jeger- og fiskerlag - ny grav elgbane - Torsbustaden (fornyet)
  6. Innherred Motorsportklubb - motorcrossbane - Torsbustaden (fornyet)
  7. Levanger Fritidspark - nytt toppdekke friidrett - Moan (fornyet)
  8. Skogn il - Hoppanlegg K-63 - Torsbustaden (fornyet)
  9. Levanger Fritidspark - nytt kunstgress (fotball) – Moan (fornyet)
  10. Frol Il - Rehabilitering av eldre o – kart, Storlivola - Vulusjøen (ny)
  11. Sp.Kl. Nessegutten - 7'er bane kunstgress (fotball) - Nessebanen (ny)
  12. Aasguten Il - Stokkvola Tusenårssti – Stokkvola (ny)
  13. Levanger kommune - Skognhallen rehabilitering – Skogn barne- og ungdomsskole (ny)
  14. Aasguten IL- Kunstgrasbane (fotball) – Åsen stadion (ny)


Nærmiljøanlegg:

 • a) Innherred RC bilklubb – bane for radiostyrte biler – Torsbustaden (fornyet)
 • b) Skogn Il - Torsbustaden skileik, snøproduksjon – Torsbustaden (fornyet)
 • c) Skogn Il - Torsbustaden skileik, lysanlegg – Torsbustaden (fornyet)


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

 1. Vedlegg - Handlingsprogram anlegg 2012-2015 PDF
 2. Vedlegg - Spillemiddelsøknader 2011 PDF
 3. Prioritering spillemiddelsøknader - innstilling Levanger Idrettsråd PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Generelt
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m.v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 § 10. Kulturdepartementet og fylkeskommunen administrerer fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping - de midlene som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.
Kommunenes oppgaver er bl.a. å veilede søkerne, godkjenne planer og sørge for at søknadene som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets bestemmelser. Det kan søkes om tilskudd til

 • ordinære anlegg (både nybygg og rehabilitering)
 • nærmiljøanlegg
 • anlegg for friluftsliv i fjellet


Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene innenfor disse kategoriene og forslaget skal behandles politisk. Den vedtatte prioriteringslista samt søknadene med vedlegg oversendes fylkeskommunen innen 15. januar. Fylkeskommunen lager en samla oversikt som sendes departementet før 15. mars. Departementet fastsetter rammene for de enkelte fylkeskommuner etter en bestemt fordelingsnøkkel innen 1. mai. Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne innen 1. juli.

Krav til søknadene
Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. For å få godkjent spillemiddelsøknaden må søkere ha følgende godkjente vedlegg:

 • Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave
 • Detaljert kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan med redegjørelse og dokumentasjon for de enkelte poster
 • Plan for forvaltning, drift og vedlikehold 
 • Dokumentasjon på eiendomsrett eller feste-/leierett til grunn (leierett på minimum 40 år, for nærmiljøanlegg er kravet 20 år)


Søknadene deles inn i tre ulike søknadstyper:

 • Ny: Benyttes når søknaden ikke har vært fremmet tidligere.
 • Fornyet: Benyttes når søknad har vært fremmet tidligere, men ikke fått tilskudd
 • Gjentatt: Benyttes når foregående søknad har fått deltilskudd og søknaden skal fremmes på nytt. Prioriteres foran fornyede og nye søknader


Tilskuddets størrelse
Det ytes vanligvis tilskudd til ordinære anlegg på inntil 1/3 av godkjent kostnadsramme. Maksimalt tilskudd er generelt kr. 700 000,-. For nærmiljøanlegg er satsene ½ av godkjent kostnad, med en øvre grense på kr. 200 000,-
For en del større anlegg er det egne maksimalsatser.

Nasjonale føringer
Gjennom ”Bestemmelsene for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet” fremheves følgende statlige anleggspolitikk:

 • Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger.
 • Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I den forbindelse er det viktig for staten å fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).
 • Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.
 • Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt.
 • Det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg.
 • Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene.
 • Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de


Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015
Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 er en del av Idrettspolitisk plan, programmet skal rulleres hvert år og hovedrevisjon skjer hvert 4. år. Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 skal være et verktøy for arbeidet med en helhetlig anleggsstrategi i Levanger kommune.  Handlingsprogrammet skal inneholde alle

 • planlagte nye idrettsanlegg
 • eksisterende anlegg som planlegges rehabilitert


Dette innebærer at både offentlige og private anlegg er inkludert i handlingsprogrammet. Uavhengig av eier bidrar alle anlegg i kommunen til det totale tilbudet innenfor idrett og fysisk aktivitet. Kommunen ønsker gjennom handlingsprogrammet å se på offentlige og private anlegg i sammenheng. Dette for best mulig utnyttelse av ressurser, samt at en helhetlig anleggsstrategi er viktig for å nå målet om at ”Alle innbyggerne i Levanger kommune skal ha tilgang til tidsriktige og innbydende anlegg for variert fysisk aktivitet i hele kommunen”. 

Handlingsprogrammet skal ta utgangspunkt i:

 • Vurderinger av nye behov for anlegg og områder, prioritert etter mål og strategier, med grunnlag i behovsvurderinger på aktivitetssiden. Vurderingene skal være kunnskapsbasert, forankret i Idrettspolitisk plan og de skal baseres på en helhetlig anleggsstrategi for Levanger kommune.
 • Rammebetingelsene i økonomiplanen. Handlingsprogrammet er derfor koordinert med økonomiplanen (se figur).
 • Kommunens utbyggingsplaner og øvrige arealplaner.
 • Frivillighetens behov, muligheter og ønsker. 


Spillemiddelsøknader 2011/2012
Følgende 17 søknader er med i årets søknadsrunde:

Ordinære anlegg:

 • Levanger kommune – svømmebasseng - Ytterøy skole (gjentatt)
 • Levanger kommune – liten idrettshall - Frol oppvekstsenter (gjentatt)
 • Levanger kommune - svømmehall, overvåkningsanlegg og klatrevegg – Trønderhallen (fornyet)
 • Skogn il - Kunstgressbane (fotball) - Reemyra, Skogn (fornyet)
 • Levanger Jeger- og fiskerlag - ny grav elgbane - Torsbustaden (fornyet)
 • Innherred Motorsportklubb - motorcrossbane - Torsbustaden (fornyet)
 • Levanger Fritidspark - nytt toppdekke friidrett - Moan (fornyet)
 • Skogn il - Hoppanlegg K-63 - Torsbustaden (fornyet)
 • Levanger Fritidspark - nytt kunstgress (fotball) – Moan (fornyet)
 • Frol Il - Rehabilitering av eldre o – kart, Storlivola - Vulusjøen (ny)
 • Sp.Kl. Nessegutten - 7'er bane kunstgress (fotball) - Nessebanen (ny)
 • Aasguten Il - Stokkvola Tusenårssti – Stokkvola (ny)
 • Levanger kommune - Skognhallen rehabilitering – Skogn barne- og ungdomsskole (ny)
 • Aasguten IL- Kunstgrasbane (fotball) – Åsen stadion (ny)


Nærmiljøanlegg:

 • Innherred RC bilklubb – bane for radiostyrte biler – Torsbustaden (fornyet)
 • Skogn Il - Torsbustaden skileik, snøproduksjon – Torsbustaden (fornyet)
 • Skogn Il - Torsbustaden skileik, lysanlegg – Torsbustaden (fornyet)


Av disse søknadene har 10 vært fremmet tidligere (fornyet) men har av ulike årsaker ikke fått tilskudd. To søknader - svømmebasseng (Ytterøy skole) og liten idrettshall (Frol oppvekstsenter) , har mottatt delutbetaling på til sammen 2,5 mill og gjenstår med et restbeløp på til sammen 2,9 mill.
Fem søknader/prosjekter er nye av året. Disse må tas inn i det prioriterte handlingsprogrammet for idrettsanlegg, og gis en prioritering i årets søknadsrunde. Rådmannen er kjent med at søknadene fra Levanger kommune (Skognhallen rehabilitering) og Aasguten IL (Kunstgrasbane fotball) ikke er i formell orden per dags dato. På grunn av at det fortsatt jobbes for å få nødvendig dokumentasjon på plass, har søkere fått forlenget frist til 14. januar.

Vurdering:
Kulturdepartementet har gitt direktiv om at omsøkte prosjekter ved den årlige søknadsbehandlingen skal stilles likt og at ansiennitet ikke skal opparbeides.

Ved prioritering av anlegg prioriterer rådmannen i hovedsak etter følgende kriterier:

 1. Gjentatte søknader - anlegg som tidligere har fått innvilget deler av søknadssummen
 2. Anlegg som er ferdig
 3. Anlegg som skal rehabiliteres
 4. Anlegg under oppføring
 5. Planlagte anlegg.


Innenfor disse kriteriene prioriteres anleggene i henhold til Idrettspolitisk plan. Prosjekter i tråd med mål og tiltak i planen vektlegges. Levanger Idrettsråds innstilling til prioritering av søknader er også vektlagt i det endelige vedtaket.
    Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 07.12.2011 17:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051