Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 07.12.11

Møtested: Levanger rådhus, møterom 1119 (v/kommunestyresalen)
Dato: 07.12.2011
Tid: kl. 14:00-16:15

Sakliste som PDF - word - odt  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 25/11 Referatsaker utredning vedtak
PS 26/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 27/11 Priser og stipend 2011 utredning vedtak
PS 28/11 Driftskomiteen's valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg 2011 - 2015 utredning vedtak
PS 29/11 Spillemidler til idrettsanlegg 2011/2012 - Rullering av handlingsprogram/prioritering av søknader utredning vedtak
PS 30/11 Skogn og Åsen helsestasjon - forslag om samlokalisering i en prøveperiode utredning vedtak
PS 31/11 Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen - høring utredning vedtak
PS 32/11 Forslag til barnehagebruksplan 2011-2015 utredning vedtakAv utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 11 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x
Audun Brenne h medlem h/v/sv x
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x
Asgeir Persøy frp medlem frp x

   

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Rita Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Odd Håpnes kultur
Anne Gro Erikstad kultur
Hilde M. Røstad prosjektleder kulturmiljøfredning Levanger sentrum
Hartvik Eliasson barnehagefagansvarlig

 
Orienteringer:

 

PS 25/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tatt til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tatt til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 26/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Ina Helen Kollerud og Hanne Ihler Toldnes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Ina Helen Kollerud og Hanne Ihler Toldnes.
    Til toppen av siden

 

 

PS 27/11 Priser og stipend 2011

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Per Anker Johansen fremmet på vegne av arbeidsgruppa følgende forslag til vedtak:


Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende forslag – ang ildsjelpris:
Jonny Lund får ildsjelprisen.

Avstemning:
Arbeidsgruppas forslag på tildeling av kulturstipend enstemmig vedtatt.
Arbeidsgruppas forslag på tildeling av ildsjelpris vedtatt med 10 mot 1 stemme som ble avgitt for Persøys forslag.
Arbeidsgruppas forslag på tildeling av kulturpris enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune – Priser og stipend 2011:


Begrunnelse fra komiteen:
Kulturstipend
Evjemo  får stipendet som en stimulans til fortsatt forfatterskap og videre utvikling som forfatter.
Etter debuten med ” Vekk meg hvis jeg sovner ” som han mottok Tarjei Vesaas sin debutantpris for i 2009 har Evjemo vært aktiv i flere ulike sammenhenger, både med egne dikt og med tekster i ulike utstillinger og radiodokumenter.

Komiteen har også merket seg hans initiativ og deltakelse i ” Litteraturfest i Levanger ” som ble en betydelig suksess på Fenka  i  Levanger.

Ildsjelpris
Det sammensatte bildet av denne markante samfunnsbyggeren kan deles opp i tre ulike innsatsområder:
Sangeren og gjøgleren:   
I mer enn tretti år har hun gjennom Skogn Damekor og underholdningsgruppa Hakkfokk  spredd sangerglede og godt humør  til  pensjonister , pasienter og folk flest.

Foreningsmennesket:    
Både overfor revmatikere og hjertefolk har hun bidratt gjennom sitt engasjement både lokalt, regionalt og nasjonalt. Hun har ledet LHL i Levanger, Levanger Revmatikerforening og vært engasjert på landsplan i NRF.

Vertinnen og omsorgsmennesket:
Eldbjørg står i en gammel  tradisjon av kvinner som  yter  uvurderlig  dugnadsinnsats overfor andre mennesker som trenger omsorg og nestekjærlighet. Hun deltar fortsatt som vertinne for pasienter som er innlagt på Sykehuset  Levanger - serverer og er  en samtalepartner for dem som trenger det. Eldbjørg Vongraven fortjener i sitt 80. år så avgjort den heder som ildsjelprisen betyr.

Kulturpris
Med base på gården Erstad - øvre på Ytterøya har ekteparet gjennom mange år bidratt til å fremme matkultur – historisk bevissthet og musikalsk aktivitet på høyt plan. Resultatene av deres utrettelige arbeid er synlige både for vår kommune og for distriktene rundt-ja , faktisk ut over vårt fylke.

Ekteparet har for det første vært frontfigurer i det store dugnadsapparatet  som har utviklet Operaen i Bjørvika  Nord til å bli et kvalitetsarrangement som blir lagt merke til i hele Trøndelag og trekker store kunstnere hit for å opptre.
Ut over dette arbeidet for operaen som alene kunne gitt dem kulturprisen, har paret også spilt en vesentlig rolle i stiftelsen Ytterøy Bygdetun. Denne stiftelsen har drevet og driver et omfattende kulturarbeid- med hovedbase i  gårdsanlegget  Bjørvika.

I tillegg har musikklivet på Ytterøya mye å takke folket på Øver-Erstad for gjennom ulike aktiviteter over flere år.
Komiteen er enstemmig om at Anna Marie og Karl Laugsand  vil være  særdeles verdige vinnere av kommunens kulturpris for 2011.

Innstillingen fra komiteen er enstemmig
Per Anker Johansen  Hanne Ihler Toldnes  Asbjørn Brustad
    Til toppen av siden

 

 

PS 28/11 Driftskomiteen's valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg 2011 - 2015

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Valgnemndas forslag til vedtak:
Medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg 2011 – 2015:
Endring i forhold til vedtak i sak 22/11 gjort 16/11 2011:
Vårtun skole:  Fast repr.: Kim Heggelund (Einar Bangstad går ut)
Som representanter til Levanger kommunes samarbeidsutvalg – pleie- og omsorg – perioden 01.01.12 – 31.12.13 oppnevnes:

Distrikt Nesset/Frol - Breidablikktunet

 

Medlem

 

Vara

Pårørendeforeningen

Anne P. Husby

Oddmund Myhr

Representant fra pårørende

Torbjørn Reisæter

 

Ansatte

Kari Flakk

Aina Beate Haugane

Ansatte

May Berit Riberg

Wigdis Hovd

Nesset Sanitetsforening

Inger Johanne Lona

Aashild Selmer

Frol Sanitetsforening

Randi Aasenhuus

Marit Kjønstad Buran

Røde Kors

Tore Fjerdingen

Ståle Heimstad

Eldres Råd

 

 

Politisk representant

Wenche W.Sundal

Janne K. Jørstad

Distrikt Sør - Åsen

Medlem

Vara

Åsen sanitetsforening:        

Jon Wold Mo

 

Åsen pensjonistlag: 

Sylvia Stokkan        

Rolf Ingebrigtsen

Åsen Rotary:

Randi Berget, Fållåtrøa 8 D, 7630 Åsen

 

Pårørendeforeningen:        

leder Bjørn Reitan

 

Ansattrepresentant: 

Hilde-Gunn Vudduaune       

Mona Harjo

Brukerrepresentant:

Svanhild Ringfoss, Dr Berg Nilsens vei 5   7630 Åsen

 

Eldres Råd:   

 

 

Politisk representant

Arild Børseth 

Brit Ringstad

Distrikt Sør - Skogn

Medlem

Vara

Rotary:                 

Torbjørn Brenne     

 

Markabygda Sanitetsforening:

Bjørg Hallberget

 

Ansattrepr:   

Marita Gjemble       

Anne Margrethe Holberg

Leder pårørende foreningen:

Morten Andresen

 

Skogn sanitetsforening:                  

Mary Flovik

 

 

Skogn pensjonistlag:

Arne Solheim

 

Brukerrepresentant:

Alvhild Storaune

 

Eldres Råd:   

 

 

Politisk representant

Anne-Grethe Hojem

Rolf Elvebakken

Distrikt Sentrum/Ytterøy -LBAS

 

Medlem

 

Vara

Beboere

Hallbjørg Gudbrandsen

 

Ansatte

Anne Birgit Berg

Åse Røstad

Venneforeningen LBAS

Marith Bye

Liv Lund

LHL

 

Kari Eidem

Levanger sanitetsforening

 

 

Frol pensjonistlag

Aud Moe

Sigrun Hansen

Røde Kors

Tore Fjerdingen

Erling Thorhus

Frol sanitet

 

 

Andre medlemmer

Ole J Rønning

 

Eldres Råd

 

 

Politisk representant

Ragnhild Skjerve

Audun Brenne

Distrikt Sentrum/Ytterøy -Ytterøy

 

 

Medlem

 

 

Vara

Ytterøy Pensjonistlag

Anna Winje

Jenny Saltvik     

Røde kors

Kari Nøst           

Liv Winje       

Nasjonalforeningen

Ivar Brattaker 

Harald Skjørstad

Pårørendeforeningen

Per Arne Forberg

Liv Laugsand

Brukerrepresentant

 

 

Ansattes repr

Rita Skjerve 

 

Ansatte repr.

Mari Anne Norvik

Marit Nøvik      

Eldres råd

 

 

Politisk representant

Solfrid Nøst  

Sigvard SandstadValgnemndas innstilling er enstemmig
Per Anker Johansen      Eva Høyem Anderssen      Annikken Kjær Haraldsen

Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

 • Ordfører gis fullmakt til å oppnevne de su-medlemmer som ikke er avklart, når forslag er klar.
 • Ordfører gis fullmakt til å forestå suppleringer av nye su-medlemmer ved frafall i oppnevningsperioden.


Avstemning:
Valgnmendas innstilling, med Johansens tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg 2011 – 2015:
Endring i forhold til vedtak i sak 22/11 gjort 16/11 2011:
Vårtun skole:  Fast repr.: Kim Heggelund (Einar Bangstad går ut)
Som representanter til Levanger kommunes samarbeidsutvalg – pleie- og omsorg – perioden 01.01.12 – 31.12.13 oppnevnes:

Distrikt Nesset/Frol - Breidablikktunet

 

Medlem

 

Vara

Pårørendeforeningen

Anne P. Husby

Oddmund Myhr

Representant fra pårørende

Torbjørn Reisæter

 

Ansatte

Kari Flakk

Aina Beate Haugane

Ansatte

May Berit Riberg

Wigdis Hovd

Nesset Sanitetsforening

Inger Johanne Lona

Aashild Selmer

Frol Sanitetsforening

Randi Aasenhuus

Marit Kjønstad Buran

Røde Kors

Tore Fjerdingen

Ståle Heimstad

Eldres Råd

 

 

Politisk representant

Wenche W.Sundal

Janne K. Jørstad

Distrikt Sør - Åsen

Medlem

Vara

Åsen sanitetsforening:        

Jon Wold Mo

 

Åsen pensjonistlag: 

Sylvia Stokkan        

Rolf Ingebrigtsen

Åsen Rotary:

Randi Berget, Fållåtrøa 8 D, 7630 Åsen

 

Pårørendeforeningen:        

leder Bjørn Reitan

 

Ansattrepresentant: 

Hilde-Gunn Vudduaune       

Mona Harjo

Brukerrepresentant:

Svanhild Ringfoss, Dr Berg Nilsens vei 5   7630 Åsen

 

Eldres Råd:   

 

 

Politisk representant

Arild Børseth 

Brit Ringstad

Distrikt Sør - Skogn

Medlem

Vara

Rotary:                 

Torbjørn Brenne     

 

Markabygda Sanitetsforening:

Bjørg Hallberget

 

Ansattrepr:   

Marita Gjemble       

Anne Margrethe Holberg

Leder pårørende foreningen:

Morten Andresen

 

Skogn sanitetsforening:                  

Mary Flovik

 

 

Skogn pensjonistlag:

Arne Solheim

 

Brukerrepresentant:

Alvhild Storaune

 

Eldres Råd:   

 

 

Politisk representant

Anne-Grethe Hojem

Rolf Elvebakken

Distrikt Sentrum/Ytterøy -LBAS

 

Medlem

 

Vara

Beboere

Hallbjørg Gudbrandsen

 

Ansatte

Anne Birgit Berg

Åse Røstad

Venneforeningen LBAS

Marith Bye

Liv Lund

LHL

 

Kari Eidem

Levanger sanitetsforening

 

 

Frol pensjonistlag

Aud Moe

Sigrun Hansen

Røde Kors

Tore Fjerdingen

Erling Thorhus

Frol sanitet

 

 

Andre medlemmer

Ole J Rønning

 

Eldres Råd

 

 

Politisk representant

Ragnhild Skjerve

Audun Brenne

Distrikt Sentrum/Ytterøy -Ytterøy

 

 

Medlem

 

 

Vara

Ytterøy Pensjonistlag

Anna Winje

Jenny Saltvik     

Røde kors

Kari Nøst           

Liv Winje       

Nasjonalforeningen

Ivar Brattaker 

Harald Skjørstad

Pårørendeforeningen

Per Arne Forberg

Liv Laugsand

Brukerrepresentant

 

 

Ansattes repr

Rita Skjerve 

 

Ansatte repr.

Mari Anne Norvik

Marit Nøvik      

Eldres råd

 

 

Politisk representant

Solfrid Nøst  

Sigvard Sandstad

 • Ordfører gis fullmakt til å oppnevne de su-medlemmer som ikke er avklart, når forslag er klar
 • Ordfører gis fullmakt til å forestå suppleringer av nye su-medlemmer ved frafall i oppnevningsperioden
      Til toppen av siden


 

 

PS 29/11 Spillemidler til idrettsanlegg 2011/2012 - Rullering av handlingsprogram/prioritering av søknader

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Trude Nøst fremmet nytt forslag til innstilling fra rådmannen:

 1. Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas. Alle prosjekter på prioriteringslisten for spillemidler skal inngå i planen.
 2. Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for søknadsperioden 2011-2012:


Ordinære anlegg:

 1. Levanger kommune – svømmebasseng - Ytterøy skole (gjentatt)
 2. Levanger kommune – liten idrettshall - Frol oppvekstsenter (gjentatt)
 3. Levanger kommune - svømmehall, overvåkningsanlegg og klatrevegg – Trønderhallen (fornyet)
 4. Skogn il - Kunstgressbane (fotball) - Reemyra, Skogn (fornyet)
 5. Levanger Jeger- og fiskerlag - ny grav elgbane - Torsbustaden (fornyet)
 6. Innherred Motorsportklubb - motorcrossbane - Torsbustaden (fornyet)
 7. Levanger Fritidspark - nytt toppdekke friidrett - Moan (fornyet)
 8. Skogn il - Hoppanlegg K-63 - Torsbustaden (fornyet)
 9. Levanger Fritidspark - nytt kunstgress (fotball) – Moan (fornyet)
 10. Frol Il - Rehabilitering av eldre o – kart, Storlivola - Vulusjøen (ny)
 11. Aasguten Il - Stokkvola Tusenårssti – Stokkvola (ny)
 12. Sp.Kl. Nessegutten - 7'er bane kunstgress (fotball) - Nessebanen (ny)
 13. Levanger kommune - Skognhallen rehabilitering – Skogn barne- og ungdomsskole (ny)
 14. Aasguten IL- Kunstgrasbane (fotball) – Åsen stadion (ny)


Nærmiljøanlegg:
a) Innherred RC bilklubb – bane for radiostyrte biler – Torsbustaden (fornyet)
b) Skogn Il - Torsbustaden skileik, snøproduksjon – Torsbustaden (fornyet)
c) Skogn Il - Torsbustaden skileik, lysanlegg – Torsbustaden (fornyet)

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas. Alle prosjekter på prioriteringslisten for spillemidler skal inngå i planen.
 2. Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for søknadsperioden 2011-2012:


Ordinære anlegg:

 1. Levanger kommune – svømmebasseng - Ytterøy skole (gjentatt)
 2. Levanger kommune – liten idrettshall - Frol oppvekstsenter (gjentatt)
 3. Levanger kommune - svømmehall, overvåkningsanlegg og klatrevegg – Trønderhallen (fornyet)
 4. Skogn il - Kunstgressbane (fotball) - Reemyra, Skogn (fornyet)
 5. Levanger Jeger- og fiskerlag - ny grav elgbane - Torsbustaden (fornyet)
 6. Innherred Motorsportklubb - motorcrossbane - Torsbustaden (fornyet)
 7. Levanger Fritidspark - nytt toppdekke friidrett - Moan (fornyet)
 8. Skogn il - Hoppanlegg K-63 - Torsbustaden (fornyet)
 9. Levanger Fritidspark - nytt kunstgress (fotball) – Moan (fornyet)
 10. Frol Il - Rehabilitering av eldre o – kart, Storlivola - Vulusjøen (ny)
 11. Aasguten Il - Stokkvola Tusenårssti – Stokkvola (ny)
 12. Sp.Kl. Nessegutten - 7'er bane kunstgress (fotball) - Nessebanen (ny)
 13. Levanger kommune - Skognhallen rehabilitering – Skogn barne- og ungdomsskole (ny)
 14. Aasguten IL- Kunstgrasbane (fotball) – Åsen stadion (ny)


Nærmiljøanlegg:
a) Innherred RC bilklubb – bane for radiostyrte biler – Torsbustaden (fornyet)
b) Skogn Il - Torsbustaden skileik, snøproduksjon – Torsbustaden (fornyet)
c) Skogn Il - Torsbustaden skileik, lysanlegg – Torsbustaden (fornyet)
    Til toppen av siden

 

 

PS 30/11 Skogn og Åsen helsestasjon -forslag om sammenslåing i en prøveperiode

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:
Evalueringsrapporten skal forelegges driftskomiteen til behandling.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg i møtet, vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
Helsestasjonen ved Åsen legekontor flyttes til Skogn helsestasjon for en prøveperiode på ett år, med virkning fra 1. mars 2012. Tilbudet evalueres av brukere og helsesøster ved slutten av driftsåret.

Evalueringsrapporten skal forelegges driftskomiteen til behandling.
    Til toppen av siden

 

 

PS 31/11 Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen - høring

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen – høring.

Innføring av nasjonale bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen
Levanger kommune er opptatt av å skape en god skole som arbeider målrettet både for å skape et godt trygt og godt læringsmiljø og for å bedre læringsresultatene til elevene. Kommunen er positiv til økt lærertetthet da det kan bidra til at skolen både kan iverksette flere målrettede tiltak, samtidig som den enkelte lærer får mer tid til elevene. Derfor støtter Levanger kommune et forslag om å øke lærertettheten i skolen. Levanger kommune mener at dette best kan skje ved at overføringene til kommunene økes.

Levanger kommune er opptatt av å målrette innsatsen i skolen. Det er ikke forsket mye i Norge på effekten av økt lærertetthet på læringsresultater, læringsmiljø og for lærernes arbeidsforhold. Det er svært mange faktorer som kan påvirke læringsutbyttet til elevene. Levanger kommune er opptatt av å målrette innsatsen og av å ta i bruk erfarings eller forskningsbaserte tiltak som virker i forhold til et økt læringsresultat. Et eksempel på et slikt tiltak, er bruk av intensivopplæring eller lesekurs for elever som har behov for spesiell tilrettlegging. Redusert gruppestørrelse i seg selv, gir ikke nødvendigvis bedre resultater. Endrede undervisningsopplegg og muligheter til styrkingstiltak for grupper av elever kan ha minst like stor betydning for læringsresultatet. Hvilke tiltak som bør iverksettes på den enkelte skole, bestemmes best lokalt.

En innføring av en nasjonal bestemmelse om lærertett i forhold til den enkelte skole eller kommune slik det forslås, er ikke nok målrettet. En slik bestemmelse vil få størst konsekvenser i kommuner og på skoler med store klasser. I Levanger kommune har de fleste skolene gjennomsnittlig gruppestørrelse som er langt under det som foreslås fra departementet. Like fullt kan det være behov for å styrke lærertettheten også i vår kommune for å kunne sette i verk styrkingstiltak som lese og regnekurs. En innføring av nasjonal bestemmelser om lærertetthet slik det forslås fra departementet vil med andre ord ha liten betydning for kommuner med desentralisert skolestruktur og små klasser.
Oppsummert: Levanger kommune er positiv til at lærertettheten i skolen øker gjennom økte overføringer til kommunen. Levanger kommune støtter ikke de modellene som foreslås fra departementet.

Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever
Levanger kommune er positiv til at skoleeier kan tilby særskilte innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole og i videregående opplæring. Levanger kommune har i dag et slikt tilbud for grunnskolelever, og det er positivt at det ikke er noen uklarheter rundt lovligheten av tilbudet. 

Innføre lov om opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
Levanger kommune er positiv til at det sies eksplisitt i loven at elever som har behov for ASK har rett til å bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonshjelpemidler i opplæringen og at disse elevene også har rett til nødvendig opplæring i å bruke ASK.
    Til toppen av siden

 

 

PS 32/11 Forslag til barnehagebruksplan 2011-2015

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til barnehagebruksplan for 2012-2015 legges ut på høring med høringsfrist 1.2.12.
    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 24.01.2012 13:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051