Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 02.10.13.13 - sak 42/13 - Planprosess, planprogram og støttedokumenter for kommunedelplan helse og omsorg

Saksbehandler: Lisa Ekmann
Arkivref. 2012/1563
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 02.10.13 42/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftskommitéen slutter seg til den planprosessen for kommunedelplan helse og omsorg i Levanger som presenteres i saksframlegget. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

I plan- og styringssystemet for kommunene Levanger og Verdal, vedtatt som sak 89/08 i kommunestyret og revidert i samkommunestyrets sak 18/12, er det besluttet at kommunene skal ha fem kommunedelplaner i tillegg til kommunedelplaner for areal. Kommunedelplan Helse og omsorg inngår blant disse.

Kommunestyret i Levanger vedtok så den 12.12.2012, i sak 78/12, at det skal utarbeides en kommunedelplan for helse og omsorg, i henhold til plan- og bygningslovens (pbl.) § 11-1 og § 11-2.

Driftskomiteen vedtok den 13.03.2013, i sak 10/13, følgende mandat for planarbeidet:

«Det foreslåtte mandatet er satt opp for å dekke hele fagområdet for helse, velferd, pleie og omsorg. Retningen på arbeidet med å skape et bærekraftig tilbud i en framtid med nye kommunale oppgaver og endring i alderssammensetningen i befolkningen tilsier at planen må beskrive hvordan kommunens totale tilbud må dreies mot å ivareta behovet for tilrettelagte tjenester uavhengig av dagens struktur. Planen vil bli en helhetlig gjennomgang av dagens tilbud satt opp mot nye utfordringer og vil som helhet bli dekket innenfor kommunedelplan for helse og omsorg.

Mål / mandat for prosjektet

1)
Det utarbeides en kommunedelplan for helse og omsorg som dekker helse uansett alder, velferd (NAV-kommune), pleie og omsorg.

2)
Kommunedelplanen skal bygges opp med en strategidel, handlingsplan og tiltaksplan.»

Etter dette har kommunestyret revidert felles Planstrategi for Levanger og Verdal i sak 28/13.  Det ble da besluttet at fire av fem kommunedelplaner skal utarbeides i 2014, herunder Kommunedelplan helse og omsorg.

Strategisk ledergruppe behandlet forslag planprogram for 2014 i møte den 16.09.2013. Der kom en fram til at en vil anbefale at en utarbeider et felles planprogram som går til samkommunestyret før det går på høring og sluttbehandling i kommunestyrene. Det betyr at arbeidet med planlegging av kommunedelplan helse og omsorg kan skje parallelt med denne høringen og at Driftskomiteen kan ta den rollen som opprinnelig var tiltenkt  Plan- og utviklingskomiteens og at driftskomiteen får ansvar for planprosess og senere forslag til kommunedelplan og endelig plan. Dette forutsetter en justering av kommunens delegasjonsreglement.

Driftskomiteen orienteres om forslag til planprogram for kommunedelplan helse. Innherred samkommunestyre behandler forslag til felles planprogram 3. oktober 2013 og sender det ut på høring.

Vedlegg:

 1. Utdypning av planprogram for kommunedelplan helse og omsorg, 24.09.2013 PDF
   
 2. Statusrapport for helse og omsorgstjenestene i Levanger kommune 2013, 24.09.2013 PDF
   
 3. Utdypning av tema og utredningsbehov for kommunedelplan helse og omsorg, 24.09.2013 PDF
   
 4. Kommunedelplan Helse og omsorg - Prosjektplan PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Mandatet Driftskomiteen vedtok i sak 10/13 gir følgende føringer for arbeidet med kommunedelplanen:

 1. På bakgrunn av oversikt over status, befolkningsframskriving og brukersammensetning skal det gis en framskriving i antatt behov for tjenester (kvantitet og kvalitet), infrastruktur og antatt ressursbehov.
 2. Kartlegge lovkrav
 3. Identifisere tverrsektorielle utfordringer, samhandlingsbehov og helsetjenestenes ansvar
 4. Foreta framskriving av antatte rekrutteringsutfordringer i perioden
 5. Kompetansesammensetning og dagens bruk av ressurser og finansieringsordninger
 6. Lokalisering av institusjoner og tjenesteytende enheter må forankres i en gjennomgang av dagens institusjonsstruktur og mulighetsrom.
 7. Tema til vurdering i planarbeidet:
  - Utvikling av institusjonsvirksomheten.
  - Hjemmetjenestene - utvikles for å jobbe mer målrettet med et forebyggingsperspektiv.
  - Rus og psykiatri - forebygge så mye som mulig men samtidig kunne yte nødvendig helsehjelp
  - Koordinering av tjenester - tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling skal ivareta behovet for sammensatte og helhetlige tjenester
  - Barn og unges helse - integrere hensynet til barn og familiers helse i et helsefremmende perspektiv. Bygge opp en god samhandlingsstruktur.
  - Dagaktiviteter - tilrettelegge dagaktiviteter for alle grupper, ut fra målsettingen om en meningsfylt hverdag
  - Strategier for en kontinuerlig utvikling og innovasjon innen tjenesteutviklingen
  - Velferdsteknologien skal være et strategisk konsept for å sikre gode nok tjenester
  - Bedre digital samhandling
 8. Planarbeidet skal være orientert ift. arbeidet som utføres med kommunedelplan for tilsvarende område i Verdal kommune.
 9. Arbeidsgrupper foretar analyser og kommer med forslag til satsingsområder, mål og tiltak innenfor delområder.
 10. Planen forventes å være konkret, ressurseffektiv, realistisk og handlingsrettet. Det skal defineres delmål, tiltak og ressursbehov for å nå målene for planen.
 11. Det skal sørges for brukermedvirkning i utforming av planen og innspill fra brukerne (brukerorganisasjoner, råd og utvalg) og innbyggerne gjennom åpne møter og høringer. En egen beskrivelse av hvordan brukermedvirkningen skal foregå skal legges fram for godkjenning innen 1. juni 2013.
 12. Kommunedelplanen skal være ferdigstilt fra prosjektgruppas side innen utgangen av november 2013 og være klar til å sendes til høring.


Som en del av kunnskapsgrunnlaget (tidligere grunnlagsdokumentet) er det utarbeidet en Statusrapport for kommunedelplan helse og omsorg. Det er mange i kommuneorganisasjonen som har bidratt til å utarbeide denne. Statusrapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget for planprogrammet og det videre planarbeidet.

Utdypende planprogram for kommunedelplan helse og omsorg er et vedlegg til felles planprogram for Levanger og Verdal kommune. Planprogrammet utdyper formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning og utredningsbehov i henhold til plan- og bygningslovens (pbl.) § 11-13 og § 4-1.

Dokumentet Utdypning av tema og utredningsbehov for kommunedelplan helse og omsorg konkretiserer problemstillingene fra planprogrammet og statusrapporten og peker på hvilke utredningsbehov det medfører.

Vurdering:

Statusrapport kommunedelplan helse og omsorg besvarer mange av spørsmålene som stilles i pkt. 1-5 over. Dokumentet gir innsikt i status og utfordringer for helse og omsorgstjenestene i Levanger, men belyser også sentrale helseutfordringer for kommunens befolkning ut fra en tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming. I del IV oppsummeres de problemstillinger som synes særlig viktig å besvare gjennom planprosessen.

I Utdypende planprogram for kommunedelplan helse og omsorg utpekes seks overordnede, tverrfaglige og sektorovergripende problemstillinger som må stå sentralt i planarbeidet:

 • Innovasjon og nytenkning
 • Frivillighet, organisasjoner og næringsliv
 • Helhet og samordning
 • Forebyggende arbeid
 • Meningsfull og aktiv hverdag
 • Kompetanse og rekruttering


Problemstillingene utdypes, utfylles og konkretiseres i dokumentet Utdypning av tema og utredningsbehov for kommunedelplan helse og omsorg. 

Pkt. 6 over er iverksatt gjennom en mulighetsstudie, gitt i oppdrag til Arkideco.

Pkt. 8: Ut fra administrativ dialog med Verdal kommune foreslås det å opprette en referansegruppe der Verdal og Frosta komme inviteres, sammen med viktige kunnskapsinstitusjoner som bl.a. HuNT, HiNT, Helseforetaket, FM og KS. Formålet er å se nærmere på utfordringer som krever interkommunale løsninger. En referansegruppe er i utgangspunktet en politisk uforpliktende arena, som gir rom for å vurdere muligheter for å løse store utfordringer gjennom godt samarbeid.

Pkt. 11: Opplegg for brukermedvirkning framgår av planprogrammet for kommunedelplan helse og omsorg. Prosjektplanen for kommuneplanarbeidet omhandler også dette temaet. Prosjektplanen ble lagt fram for styringsgruppen for kommunedelplan helse og omsorg den 29.08.2013. Opplegg for brukermedvirkning må konkretiseres og tilrettelegges ulike målgrupper innenfor de forskjellige utredningsområder i planarbeidet.

Pkt. 12: Forutsetningen om at kommunedelplanen skal være ferdigstilt og klar til å sendes til høring innen utgangen av november 2013 kan ikke innfris. Bakgrunnen for dette er:

 • Prosesskravene jmf. plan- og bygningsloven
 • Krevende problemstillinger som vil krever mye arbeid, dialog, samhandling og modning internt i organisasjonen og i forhold til eksterne aktører.
 • Planprosessen krever omfattende samhandling og modning også fordi den skal samordnes med de andre planene som er med i felles planprogram for Levanger og Verdal kommune. 
 • Kommunedelplan helse og omsorg følger framdriftsplanen for de øvrige planene jmf. felles planprogram. Endelig vedtak av planene er satt til desember 2014.


Formålet med planarbeidet

I Utdypende planprogram for kommunedelplan helse og omsorg er det langsiktige formålet med planarbeidet formulert på denne måten: 

«Å sikre god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet på helse og omsorgstjenestene. Kvalitet oppnås gjennom: å innarbeide helsefremmende og rehabiliterende elementer i alle helse og omsorgstjenester i Levanger, kunnskapsbasert arbeid, god samhandling og nytenkning satt i system. Kapasitet sikres gjennom differensiering og målretta utvikling av helsetilbudet.»

Til toppen av siden

 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 02.10.2013 17:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051