Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 02.10.13.13 - sak 40/13 - Rapportering fra prosjektet "tverrfaglig senter for kultur og helse" og oppstart etablering av nytt, nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2009/8707 - /C00
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 02.10.13 40/13
Kommunestyret    

 

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Kommunestyret tar sluttrapporten for prosjektet «tverrfaglig senter for kultur og helse» til etterretning.
 2. Rådmannen får ansvar for å sikre etablering og organisering av det nasjonale kompetansesenteret for kultur, helse og omsorg i tråd med oppdragsgivernes intensjoner, og i nært samarbeid med samarbeidspartnerne HiNT, HUNT Forskningssenter, NTFK og Helse Nord-Trøndelag.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Prosjektbeskrivelse for «tverrfaglig senter for kultur og helse», datert sept. 2011 PDF
 2. Interpellasjon i Stortinget om kultur og helse, 27. mai 2013
 3. Sluttrapport for prosjektet «tverrfaglig senter for kultur og helse» PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger har vært en toneangivende kultur- og helsekommune gjennom flere år. Først som prosjektkommune i den nasjonale satsningen (1997-2000), videre gjennom ivaretakelse av det nasjonale knutepunktet for kultur og helse (2000-2003) på vegne av nasjonale myndigheter (Helsedepartementet og Helsedirektoratet). Kommunen tok i 2000 initiativ til det regionale kultur- og helseprosjektet FOLK1 (2001-2004) i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK). FOLK1 ble videreført i FOLK2 (2004-2009). 

Denne regionale samhandlingen mellom HiNT, HUNT Forskningssenter, NTNU, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Levanger kommune og lege Audun Myskja har vært en pådriver for utviklingen av kultur- og helsearbeidet og bidratt med ny kunnskap og kompetanse regionalt og nasjonalt.

Arbeidet i Levanger er forankret i gjeldende Strategiske kulturplan (2005-2010), gjeldende Pleie- og omsorgsplan (2008) og i Kommuneplanens samfunnsdel – under satsingsområde «Kultur for alle».

Med kultur og helse forstås:

 • Systematiske og gjennomtenkte kulturtiltak med formål å bidra til styrket sosial integritet og bedre helse samtidig som kulturens opplevelsesverdi ivaretas.
 • Utvikling av tverrfaglig kompetanse i en organisasjon gjennom samhandling og kunnskapsutvikling


I de senere år har det vært økende interesse for å ta i bruk miljøtiltak og ikke-medikamentelle metoder som del av behandlingen i helsevesenet. Et eksempel er eldreomsorgen, der vi nå har dokumentasjon på at den medisinske behandling med stort hell kan suppleres med stimuleringstiltak basert på kulturelle aktiviteter. Denne nye forståelsen er forankret i Stortingsmelding 25 (2005-2006). Under ”Framtidas utfordringer” står det i Kap. 2.5.4:

”En rekke undersøkelser tyder på at det er på det sosiale og kulturelle området dagens kommunale helse- og omsorgstjeneste først og fremst kommer til kort. Spesielt gjelder dette beboere i sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger og andre som har stort behov for bistand. Regjeringen ønsker derfor å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.”

Prosjektet «tverrfaglig senter for kultur og helse»

Med utgangpunkt i kultur- og helsearbeidet i Levanger kommune og det gode samarbeidet som har vært med ulike utdannings- forvaltnings- og forskningsinstitusjoner (HiNT, HUNT, NTFK og HNT), er det gjennomført et tverrsektorielt utviklingsarbeid mellom kultur og helse, der praksisutvikling, utdanning/kompetanseutvikling og forskning er gjennomført. Det vært et nært samarbeid med Audun Myskja som har spesialisert seg på bruk av tilpasset (individualisert) musikk som element i eldreomsorgen/demensomsorgen.

Prosjektet - «tverrfaglig senter for kultur og helse» - har vært gjennomført fra 2011 til høsten 2013. Hovedfinansiering har vært Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er gitt tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og kommunen har hatt avsatt egne midler til prosjektutviklingen. Levanger kommune har skaffet seg legitimitet for et slikt prosjekt der både praksis, utdanning og forskning inngår, gjennom den nære samhandlingen med profilerte utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Mandatet for prosjektet:

 • Videreutvikle kultur som arbeidsverktøy innen omsorgsarbeidet, spesielt som del av omsorgen for demente. Dette som bidrag til effektiv omsorg, ivaretakelse av verdighet for den enkelte og å styrke rekruttering gjennom å tilføre utvidet flerfaglig kompetanse
 • Styrke helseutdanningene med kulturfaglig kompetanse innenfor ett eller flere kulturområder   
 • Bistå i forskningen på effekter av sammenhengene mellom kultur og helse på individ og samfunnsnivå.


Organisering:

Prosjektet har vært organisert med en styringsgruppe bestående av representanter fra Levanger kommune, HiNT, HUNT Forskningssenter, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Helse Nord-Trøndelag. Det har videre vært en prosjektgruppe bestående av representanter fra de samme institusjonene. I tillegg ble det i mars 2012 etablert en egen, intern arbeidsgruppe for kultur og helse i Levanger kommune.

Gjennomføring

Prosjektet har gjennomført utviklingsarbeid knyttet til praksisutvikling, kompetanseutvikling-/utdanning og FoU der musikk og andre kulturuttrykk har blitt benyttet for å styrke helse og omsorg. Praksisutvikling er gjennomført på Ytterøy Helsetun samt Namdalseid Helsetun og Grong Helsetun (de to siste i samarbeid med Nord-Trøndelag Fylkeskommune).

Helsefagutdanningne på Levanger vgs har gjennom prosjektet innarbeidet musikk og andre kulturaktiviteter som del av utdanningsløpet. Prosjektet har vært pådriver i forhold til å utvikle helsefagutdanningene på HiNT bla gjennom at Audun Myskja gjennomfører årlig fagdag med studentene (første og tredjeårsstudenter bachelor sykepleieutdanning). Det er under arbeid et FoU-prosjekt på Ytterøy Helsetun ledet av HiNT, der man evaluerer arbeidsmiljøet på en institusjon som har innarbeidet systematisk bruk av kulturelle virkemidler i omsorgen for eldre/demente eldre.

Det er videre gjennomført et nyskapende prosjekt med rytmisk trening av Parkinsonpasienter, der ukentlig trening for Parkinsonpasienter gjennomføres i fellesskap av en fysioterapeut og en musikklærer/musiker. Tiltaket er innarbeidet i drift i kommunen fra våren 2012 og det forskes videre på langtidseffekter fra høsten 2013.

På Skogn Helsetun har en kunstner utviklet et kunstprosjekt – Mønster - i dialog med beboere på helsetunet (LevArt har hatt det faglige ansvaret for prosjektet). Arbeidet videreføres høst 2013.

Resultat, prosjektavslutning og etablering av nytt kompetansesenter

Arbeidet har blitt lagt merke til nasjonalt på en slik måte at regjeringen gjennom framlegging av Meld.St 29 (2012-2013) “Morgendagens omsorg”  har etablert et nytt nasjonalt kompetansesenter lagt til Levanger kommune. Dette kompetansesenteret, “nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg” skal utvikles i nært samarbeid med de faglige samarbeidspartene HiNT, HUNT Forskningssenter, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Helse Nord-Trøndelag.

Gjennom Meld. St 29 (2012-2039 Morgendagens omsorg Kap 5.2.1 står det bla

“For å bidra til at metoder spres og i større grad benyttes i behandling og pleie, skal det etableres et kompetansemiljø som kan ha ansvar for utvikling og spredning av miljøterapeutiske behandlingstiltak. Levanger kommune har siden 1997 vært en toneangivende kultur- og helsekommune, og har tidligere vært et nasjonalt knutepunkt på dette området. Det foreslås at Levanger kommune blir tildelt ansvaret for å være et nasjonalt kompetansesenter innen kultur, helse og omsorg, i samarbeid med de forsknings- og kompetansenettverk som er etablert. Videre forutsettes det at senteret samarbeider med andre sentrale fag- og forskningsmiljøer på området.”

I Stortinget under interpellasjonen om kultur og helse presiserte helsestatsråd Jonas Gahr Støre at det nye senteret lagt til Levanger kommune bla skal samarbeide med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er bestiller til Levanger kommune, og vi viser til brev fra HOD datert 25.06.2013.

Kompetansesenteret betraktes som en langsiktig satsning. Kompetansesenteret ble tildelt 2 mill kroner i revidert Statsbudsjett i mai 2013.

Vurdering:

Prosjektet «tverrfaglig senter for kultur og helse» har lykkes i å knytte sammen kulturfaglige og helsefaglige kompetansemiljø og å innarbeide musikk og andre kulturuttrykk som del av en utvidet omsorg for eldre/demente eldre. Arbeidet har bidratt til å skape endring både innenfor Levanger kommune, HiNT, Nord-Trøndelag fylkeskommune (bla helsefagutdanningene på Levanger vgs), på HUNT forskningssenter og i Helse Nord-Trøndelag.

Prosjektet har lykkes bra i å bidra til tverrsektoriell samhandling der ulike fagmiljø inngår for å gjennomføre praksisutvikling, utdanning og FoU. Uten en slik samhandling med tunge fag- og forskningsmiljø, ville det ikke være mulig for en kommune å gjennomføre denne type prosjekt på egen hånd. Samarbeidet med Audun Myskja har hatt stor betydning for å gjennomføre nyskapende arbeid (Parkinsonprosjektet) der både praksisforbedring, kompetanseheving og FoU inngår.

Prosjektet «tverrfaglig senter for kultur og helse» har i stor grad bidratt til at regjeringen etablerer et nytt kompetansesenter i Norge – nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg som legges til Levanger kommune.

Rådmannen bør få ansvar for å sikre etablering av kompetansesenteret i tråd med oppdragsgiverne (her HOD) sine intensjoner og slik at Levanger kommune sammen med de faglige samhandlingspartene får handlingsrom, kraft og legitimitet for å ivareta en nasjonal, tverrsektoriell satsning i åra framover.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 02.10.2013 17:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051