Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 02.10.13.13 - sak 39/13 - Ny plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Anne Gro Erikstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Anne Gro Erikstad
  Odd Håpnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Odd Håpnes

Arkivref. 2013/6335
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 02.10.13 39/13
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Forslag til plan og retningslinjer for kunstordningen i Levanger kommune vedtas. 
 2. Det avsettes 1% av investeringer innenfor  Levanger kommunes årlige totale investeringsbudsjett som egen post til et kunstfond med unntak av investeringer til:
 • IKT, datateknologi og velferdsteknologi
 • Renovering av bygninger og ENØK-tiltak
 • Kjøp av bygninger og tomteareal
 • Fornying og utskifting av utstyr og anleggsmidler
 • Alle investeringer innenfor selvkostkapitlene.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

I følge vedtak i formannskapet i sak 50/10 fra 19. 05. 2010 skal det etableres en ordning for kunst i offentlig rom i Levanger. I punkt 5 i vedtaket står det: I løpet av 2011 utarbeides lokal plan for kunstnerisk utsmykking av det offentlige rom i Levanger. 

Vedlegg:

 1. Forslag til plan og retningslinjer for kunstordningen i Levanger kommune


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Sak 50/10-Kunstnerisk utsmykking Trønderhallen
 2. KOROs retningslinjer


Saksopplysninger:

Formannskapets vedtak i sak 50/10 fra 19. 05. 2010 er i samsvar med satsningen på kunst i offentlige rom ved alle statlige byggeprosjekt (etablert i 1976) og tilsvarende ordninger i mange norske kommuner. Hensikten er å stimulere til økt interesse for kunst i offentlige rom, tilføre nye kvaliteter til et område og gi innbyggerne mulighet til å møte kunst i sitt nærområde.

Kommunens overordna målsettinger

Det å produsere kunst for offentlige rom er uttrykk for en demokratisk tanke som hevder alles rett til å oppleve kunst. En slik satsning er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel:

Satsningsområdet Kultur for alle har følgende mål: Kunst, idrett og kultur har en viktig rolle i offentligheten.  Alle innbyggere har mulighet til kulturopplevelser og aktiv deltakelse i kulturlivet.

Under Fysiske omgivelser står det blant annet: Bruke lokale tradisjoner, kulturelle aktiviteter, nyskapende kunst for å skape gode livsmiljø og utvikle attraksjoner.

Erfaringer med bruk av kunst i offentlig rom

LevArt

Levanger kommune har gjennom flere år hatt en profesjonell satsning på samtidskunst gjennom LevArt. Dette arbeidet er blant annet forankret i gjeldende Strategiske kulturplan (2005-2010) der det i strategi M står:

Styrke samtidskunstens rolle ved å utvikle lokale kunstarenaer med regionale, nasjonale og internasjonale nettverk som ivaretar den nyskapende ikke-kommersielle kunsten.

LevArt startet opp i 2005 som et kommunalt prosjekt og en satsning på samtidskunst der et av målene var å utvide forståelsen av hva kunst i offentlig rom kan være. I dag fremstår LevArt som en virksomhet som er attraktiv for inviterte kunstnere, som har et nasjonalt og internasjonalt nettverk og som gjennomfører kunstprosjekter som når ut til et bredt segment av lokalbefolkningen. I 2013 og 2014 gir LevArt tilbud til skoler i kommunen blant annet gjennom Den Kulturelle Skolesekken, gjennomfører et nytt kunstprosjekt for eldre demente på sykehjem i kommunen (i samarbeid med prosjektet Tverrfaglig senter for kultur og helse) og et større internasjonalt kunstprosjekt i ulike byrom med støtte fra blant annet KORO. 

Prosjekt for 1.klassene i kommunen 2007-2010 J. Thörnquist- Klikk for større bilde
Prosjekt for 1.klassene i kommunen 2007-2010 J. Thörnquist,                 

Performance med Karianne Stensland, Byutviklingsseminaret, 2013 - klikk for større bilde
Performance med Karianne Stensland, Byutviklingsseminaret, 2013                                                                                   

“Dialogos”, kunstprosjekt med Hans Hamid Rasmussen, 2005-2007  - klikk for større bilde
“Dialogos”, kunstprosjekt med Hans Hamid Rasmussen, 2005-2007  


KORO-prosjekt Trønderhallen

Kunstneren Phillip Dommens skulpturgruppe ved Trønderhallen er et godt eksempel på at bruk av kunst i offentlige rom tilfører stedet viktige kvaliteter. Hans skulpturgruppe forsterker Trønderhallen som signalbygg og beriker den estetiske opplevelsen av Marit Breiviks plass. Samtidig er kunstverket en attraksjon for alle aldersgrupper og bidrar på denne måten til å understreke den viktige samfunnsfunksjonen Trønderhallen har. Prosjektet ble gjennomført i henhold til KOROs retningslinjer med gode erfaringer og resultater, med tilskudd fra Levanger kommune, KORO og NTE.

Phillip Dommen, skulpturgruppe Trønderhallen 2012 - klikk for større foto 
Phillip Dommen, skulpturgruppe Trønderhallen 2012


Staup 2013

Den temporære skulpturutstillingen “Staup 2013” i regi av Levanger kunstforening skapte interesse for og aktivitet omkring kunsten på tvers av generasjoner. Utstillingen kom til gjennom et samarbeid med Staups Venner og Levanger kommune, og kunstforeningen hadde invitert Trix Sherjon som kurator. Prosjektet bidro til økt bruk og ny opplevelse av Staupområdet.

KOROs ordning 

KORO, Kunst i offentlige rom, er statens fagorgan for kunst i offentlige rom underlagt Kulturdepartementet.  Planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av kunstprosjekter er kjernen i KOROs virksomhet. Ordningen omfatter en avsetning på inntil 1,5 % av byggekostnadene til kunst i statlige prosjekter. Kommuner og fylkeskommuner kan søke KORO om tilskudd på grunnlag av egne midler til kunst.  Ved tilskudd fra KORO skal KOROs retningslinjer og regelverk følges. KORO har opprettet et konsulentregister med kvalifiserte kunstneriske konsulenter.

Strategi

KORO har fire strategiske hovedmål

 • produsere og formidle kunst som stimulerer og aktiverer i offentlige miljøer 
 • være en interessant samarbeidspartner nasjonalt og internasjonal
 • sikre god forvaltning av statens kunst
 •  i løpet av perioden ha innført en ny finansieringsmodell


Ordninger for kunst i offentlig rom i andre kommuner i Trøndelag:

Trondheim kommune

Trondheim kommune har vedtatt en ordning for kunst i offentlig rom (2002) som har ført til en omfattende satsning på kunst i kommunen. Ordningen omfatter bl.a.:

 • Det avsettes 1, 25 %  av kommunens samlede investeringsbudsjett (med unntak av avgiftsbasert investering) til utsmykkingsordningen.
 • Inntil 25% av kommunens avsatte midler brukes på prosjekter utenom nybygg/nyanlegg
 • Skal være en fleksibel ordning slik at budsjettrammer for det enkelte utsmykkingsprosjekt fastlegges på bakgrunn av behovet for kunst i forhold til arkitektur, nære omgivelser og i en større bymessig sammenheng.
 • Det opprettes et utvalg i hver sak der både en kunstkonsulent, en brukerrepresentant og en representant for byggherre deltar, i tråd med KORO sitt regelverk.


Stjørdal kommune 

Stjørdal kommune har nettopp vedtatt plan- og retningslinjer for «KORIS», Kunst i offentlig rom i Stjørdal. Ordningen omfatter: 

 • Kunstprosjekter i og ved kommunale bygg og anlegg og friluftsområder, innkjøp av kunst
 • Mottak av gaver i form av kunstverk
 • Avsetning på 1, 25 % av årlige investeringer, (med unntak av avgiftsfinansierte investeringer, investeringer til selvkost, IT-utstyr, ENØK-tiltak, maskiner og utstyr etter utskiftingsplan, rassikring mm)
 • Sees i sammenheng med satsningen på Lokstallen som en aktuell produksjons- og visningsarena for kunst i regionen med fokus på unge profesjonelle kunstnere


Kunstordning i Levanger kommune

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til Plan og retningslinjer for kunstordningen i Levanger. Plan og retningslinjer følger vedlagt.

Ordningen omfatter:

 • Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen samtidskunst) ved kommunale bygg og anlegg i Levanger kommune.
 • Innkjøp av kunst    
 • Mottak av gaver i form av kunstverk.
 • Andre områder
 • Andre frie prosjektmidler til profesjonell kunst.


Når det gjelder finansiering av kunstprosjektene foreslås at det avsettes 1% av investeringer innenfor  Levanger kommunes årlige totale investeringsbudsjett som egen post til et kunstfond med unntak av investeringer til:

 • IKT, datateknologi og velferdsteknologi
 • Renovering av bygninger og ENØK-tiltak
 • Kjøp av bygninger og tomteareal
 • Fornying og utskifting av utstyr og anleggsmidler
 • Alle investeringer innenfor selvkostkapitlene.


Vurdering:

Gjennom forankring i kommunalt planverk og gjennom gode erfaringer med samtidskunst ved Trønderhallprosjektet og gjennom LevArt, ligger det godt til rette for at Levanger kommune oppretter en ordning for kunst i offentlige rom.  Dette vil styrke innbyggernes møte med og kjennskap til samtidskunst, samtidig som offentlige rom tilføres nye kvaliteter og attraksjoner. Forslaget til Plan for kunstordningen i Levanger kommune inkludert retningslinjer, gir gode kjøreregler for hvordan kunstprosjekt skal gjennomføres. Plan for ordning og retningslinjer er utarbeidet for å ivareta fleksibilitet slik at behovet for kunst kan sees i sammenheng med kommunens overordnede planer for by-, steds- og arealutvikling. Ordningen vil dermed omfatte hele kommunen. 

Rådmannen foreslår at planverket til den statlige ordningen Kunst i offentlige rom (KORO) følges og tilpasses. De statlige retningslinjene (KORO) er utarbeidet i samarbeid med jurister og andre fagfolk, slik at de på best mulig måte ivaretar partene i prosjektene og en god og faglig gjennomføring. Se vedlagte retningslinjer for KORO.

Finansieringsgrunnlaget for ordningen følger vanlige regler og anbefales å omfatte 1 % av Levanger kommunes årlige totale investeringsbudsjett med de fradrag som framgår i retningslinjene. Disse midlene avsettes i et eget kunstfond. 

Kunstmidlene i Levanger fordeles etter en vedtatt plan. Det søkes om toppfinansiering fra KORO etter en samlet prioritering. Budsjettmidlene kan også brukes til samfinansiering med privat næringsliv eller andre offentlige investorer. Ved integrerte løsninger kan også andre midler fra bygge- eller anleggsbudsjett benyttes til finansiering av deler av kunstprosjektet. Rådmannen foreslås å få ansvaret for administrering av ordningen.

Rådmannen anbefaler at Plan og retningslinjer for ny kunstordning i Levanger kommune vedtas. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 02.10.2013 17:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051