Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 02.10.13.13 - sak 36/13 - «På egne ben» -fra prosjekt til drift

Marit E Aksnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit E Aksnes
Arkivref. 2012/8397
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 02.10.13 36/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Det etableres en 100% stilling som driftskoordinator og miljøterapeut for etterverntjenesten i Levanger kommune når prosjektet «På egne ben» avsluttes.  Stillingen finansieres innenfor avsatt budsjett til barnevern og skal sørge for koordinering av ettervern for utsatt ungdom i tråd med de erfaringer og den kompetanse som er ervervet gjennom prosjektet.
  2. Det etableres et fagteam som har som formål å koordinere boliger, tiltak og utnyttelse av stillingsressurser til ulike brukergrupper og som skal sikre felles læring.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

I perioden 2011-13 har Levanger kommune mottatt kr. 1 185 000 i prosjektmidler fra Husbanken til finansiering av prosjektleder for husprosjektet for ungdom i risiko, kalt «På egne ben».  I 2012 fikk prosjektet også kr 100 000 fra KRÅD. Forprosjektperioden startet i januar 2011, etter mandat fra rådmannens ledergruppe, og sluttrapporten fra forprosjektet ble tatt til orientering av driftskomiteen den 5.12.12. 

I kommunestyrets behandling av gjennomføringsplanen for «Boligsosial handlingsplan» den 20.6.12, ble det satt av midler til etablering av 3-4 hybelleiligheter i forbindelse med prosjektet. I løpet av 2013 har tre ungdommer flyttet inn for en intensiv ettervernperiode.

Hovedprosjektet avsluttes i desember 2013. Det må tas stilling til om det er grunnlag for og ønske om videre drift, ut fra intensjonene for prosjektet, samt de erfaringer og den kompetanse som er ervervet gjennom prosjektperioden.

Vedlegg:

  1. Halvårsevaluering - sommeren 2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Barnevernet har ansvar for frivillig ettervern for ungdommer mellom 18 og 23 år, når tiltak er iverksatt før fylte 18 år. Barneverntjenesten har plikt til å vurdere framtidige oppfølgingsbehov for ungdom under omsorg, i det de nærmer seg myndighetsalderen, og behov for videre tiltak kan vurderes for barn som har hatt hjelpetiltak. Når barneverntjenesten mener at ungdommen har behov for oppfølging, skal den spørre den unge om han/hun ønsker dette. Dersom ungdommen samtykker skal barneverntjenesten lage en plan for tiltakene. Evt. opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år skal regnes som enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra hensynet til barnets beste, jfr. Lov om barneverntjenester. 

Det er et mål å utjevne den ekstra utfordringen som mange ungdommer i barnevernet har, blant annet fordi de har et mindre og mer sårbart familienettverk enn ungdommer flest. Ungdommene er arvelig belastet med en svekket psykisk helse. Når den tette oppfølgingen i institusjon/fosterhjem forsvinner, kan mye av det som er bygget opp rase sammen. Verdighet i stabil bolig er forebyggende. Det har vært vanskelig å finne egnede boliger, og Innvandrertjenesten, NAV og barnevernet konkurrerer om de samme boligene for «sine» brukere. I en slik konkurranse taper gjerne ungdommer, spesielt på det private boligmarkedet.

Mål for prosjektet «På egne ben». har vært å sørge for at ungdommen får en tilfredsstillende bolig, at de klarer å gjennomføre videregående skole eller alternativ kvalifisering/utdanning, og at ungdommen får den bistand, oppfølging og støtte de har behov for i en kritisk periode.

I kommunestyrets behandling av gjennomføringsplanen for «Boligsosial handlingsplan» den 20.6.12, ble det satt av midler til etablering av 3-4 hybelleiligheter i forbindelse med prosjektet. I løpet av 2013 har tre ungdommer flyttet inn for en intensiv ettervernperiode.

Hovedprosjektet avsluttes til jul 2013.

Sluttrapporten (forprosjektet) hadde følgende anbefalinger (utdrag):

  • Opprettelse av en egen etterverntjeneste som skal arbeide for at ungdom som har vært plassert i barnevernsinstitusjoner eller andre tyngre barnevernstiltak, får den oppfølging og bistand hver enkelt har behov for etter fylte 18 år.
  • Opprettelse av treningsbolig hvor ungdom som trenger det, i en overgangsfase får tilbud om tettere oppfølging etter tilbakeflytting enn ved andre boløsninger. Tiltak skal skreddersys ut fra ungdommens behov.
  • Koordinator har kontor i treningsleiligheten, og vil dermed være tilgjengelig for ungdommene, og for lettere å oppnå et godt tillitsforhold til ungdommene. Tilstedeværelsen kan videre virke dempende på ungdommene, og man vil kunne gripe raskere inn i uønsket aktivitet.
  • Ungdommene skal søke på tilbudet, og alle betaler husleie. Det skal lages en plan for oppfølging av den enkelte ungdom. Det legges opp til en bo-trening som går i tre faser (planlegging/forberedelser, bo-trening, utflytting, og hjelp over i ny bolig).


Forprosjektet gikk over i hovedprosjekt fra januar 2013, hvor tilbudet skulle prøves ut i praksis, og Odin`s vei 16 B ble kjøpt og renovert for formålet av Levanger Kommune i 2012. Huset har fire leiligheter, hvor tre har vært bebodd dette året, mens én brukes av koordinator. Leietakerne har «standard leiekontrakt» med kommunen, men i tillegg til vanlige kommunale husregler, har barnevernstjenesten og leietakerne egne avtaler og forpliktelser. Leilighetene er nye, lyse og trivelige, og alt av møbler skaffes av leietakerne. 

En av leietakerne er en student, mens to er lærlinger. Alle har regelmessige veiledningstimer og samtaler, og tidsbestemmes i samarbeid med brukeren etter ønske og motivasjon. Tilstedeværelse av en voksen gir mulighet til å ta de utfordringer som oppstår der og da. Dette kan være å åpne post, tolke innholdet i brev, regninger og budsjett, husvask, matlaging, å finne fram i det offentlige hjelpeapparatet osv.  Det kan være vanskelig å følge opp avtaler, og det har vært viktig å holde en tett og god dialog, på sms, telefon og gjennom samtaler.

Tilstedeværelse gjør at fravær kan tas direkte opp med ungdommen og evt. bedriften/skolen allerede fra første dag, og at eventuelle problemer rundt dette kan tas opp umiddelbart. Sykdom og uheldige hendelser på helg og natt kan ivaretas og/eller justeres den påfølgende dagen.  God relasjon og tillit til koordinator gjør at ungdommene er trygge når de deltar i møter med offentlige tjenester.

Vektlegging av godt naboskap, kontakt med familie og øvrig nettverk i botiden, gir god læring om hvordan man opparbeider kontakt med andre. Prøving og feiling, ros og opplevelse av mestring gir utvikling og tro på en selvstendig framtid. 

Vurdering:

Hovedprosjektet i «På egne ben». har fulgt anbefalingene i sluttrapporten fra forprosjektet. Dette har gitt verdifulle erfaringer og mye læring om hvordan man kan støtte ungdommer i en svært sårbar overgangsfase i livet, og hvor risikoen er stor for å falle utenfor skole og arbeid. Maks botid på 2 år er naturlig nok ikke utprøvd for noen av leietakerne, og det er vanskelig å måle effekt hos den enkelte bare i løpet av noen måneders drift.  

Målgruppen for prosjektet er ungdom som ikke har, eller har mangelfull referansebakgrunn fra egen oppvekst. Mangel på rammer, rutiner og noen å rådføre seg med, og manglende erfaringer fra å ordne opp når livet «går i ball», gjør at mange gir opp. Det er viktig at terskelen for hjelp er så lav at hjelpen blir reell når behovene oppstår.  Behovene dukker ikke opp ved en avtale med saksbehandler «torsdag kl. 14.00» på et offentlig kontor! Mange vet heller ikke selv når de trenger hjelp, og når de først kommer, kan det være for sent, - ettersom fraværet har blitt for stort, eller ungdommen eksempelvis har gitt opp å greie skolen. 

I Levanger er det per dato ca 25 ungdommer som er under ettervern, og tall fra undersøkelser (NOVA) de siste årene viser at antall unge voksne som samtykker til oppfølging fra barnevernstjenesten etter fylte 18 år øker. Videre viser besvarelser fra UNGBO at ungdommene setter stor pris på en voksenkontaktperson, slik koordinator i «På egne ben» fungerer. 

Det er flere instanser i kommunen som jobber med botrening og oppfølging av mennesker i en sårbar livssituasjon (eks. Innvandrertjenesten, Barnevernet, NAV, Psykisk helse- og oppfølgingstjensten og pleie og omsorgstjenesten).  Det vil være mye å vinne på at det etableres et fagteam for dette, både for felles læring og for bedre koordinering av boliger, tiltak og utnyttelse av stillingsressurser. Samtidig er det viktig å påpeke at ungdom er i en særlig påvirkelig og utsatt posisjon, og det anbefales ikke å blande «utsatte grupper» for å effektivisere oppfølgingen. Å etablere en nær relasjon til hjelperen anses som essensielt viktig for å etablere tillit og tro på egen mestring. 

Om tiltaket i Odins veg fortsetter, er det, ut i fra de erfaringer som nå er gjort, aktuelt å utvide ettervernarbeidet for flere ungdommer, - etter samme mønster. Det kan også vurderes å etablere flere boenheter for ungdom i en «utsatt livssituasjon», dersom man finner det formålstjenlig.

For kommunen kan det være god økonomi i at ungdom flytter fra institusjon og over denne typen bolig når det ligger til rette for det. Det er så stor kommunal egenandel ved plassering i institusjon at redusert bruk institusjoner langt på veg kan finansiere ordningen. Kommunens egenandel for barn i fosterhjem er 28.000 kr/mnd./barn og i institusjon er satsen 36.000 kr/mnd./barn. Dette kan spares det siste året før ungdommen blir voksen pga. planlagt flytting til og fra Odins vei. Ungdommene betaler husleie i Odins vei. Leieinntekten for tre leiligheter dekker husets drift, avgifter, renter og lån og leie av koordinators leilighet. Den samfunnsøkonomiske nytteverdien er potensielt meget interessant på sikt, dersom vi greier å sikre at ungdommene blir en del av arbeidslivet og kan bidra med å betale skatt i stedet for å falle utenfor og bli avhengig av offentlige tjenester. Det ligger mye god forebyggingstenking i dette tiltaket. Problemet med finansiering av slike forebyggende tiltak er gjerne at det tar noe tid før en får ut effektene. Den første tiden kan tiltaket derfor gå ut over andre kommunale oppgaver, men rådmannen tilrår at en tar sjansen på dette og oppretter stilling innenfor dagens budsjettramme for barnevernet. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 02.10.2013 17:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051