Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 02.10.13

Møtested: 1119, Levanger Rådhus
Dato: 02.10.13
Tid: 13:00 - 16:40

Tidspunkter:

Tema:

13.00 – 13.30

Orientering om «Åpen barnehage» i Ruffen Barnehage Saltkjelen AS v/ barnehagefagansvarlig Hartvik Eliasson og styrer Gro Borge

13.45 – 14.30

Kulturutfordringer i Levanger og arbeidet med kommunedelplan kultur v/enhetsleder kultur Odd Håpnes - presentasjon PDF

Fra 14.30

Behandling av saker

 
Planlagt dialogmøte med rektorene, FAUene og hovedtillitsvalgte, utsatt til nyåret 2014.


Sakliste som PDF - EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Protokoll som PDF  -  EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 32/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 33/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 34/13 Utredning av kommunal barnehage på Skogn utredning vedtak
PS 35/13 Navneforslag ny park stadion utredning vedtak
PS 36/13 «På egne ben» - fra prosjekt til drift utredning vedtak
PS 37/13 Utekontakt i Levanger kommune utredning vedtak
PS 38/13 Grønt Flagg i Levanger utredning vedtak
PS 39/13 Ny plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune utredning vedtak
PS 40/13 Rapportering fra prosjektet "tverrfaglig senter for kultur og helse" og oppstart etablering av nytt, nasjonalt kompetasensenter for kultur og helse og omsorg utredning vedtak
PS 41/13 Samhandlingsreformen. Evalueringsrapport, evaluering av samarbeidsavtalen og tjenesteavtale 1, 3 5 og 11 utredning vedtak
PS 42/13 Planprosess, planprogram og støttedokumenter for kommunedelplan helse og omsorg utredning vedtak
PS 43/13 Plassering av gave «Hest med slede» - utvalg - vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+3 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf - forfall
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf - forfall
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x  
Ragnhild Skjerve sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp - forfall
Hans Fredrik Donjem ap varamedlem  ap/sp/krf Per Anker Johansen
Rolf Inge Elvbakken ap varamedlem ap/sp/krf  x Wenche W. Sundal
Ingen vara -   ap/sp/krf - Fatima Hot
Janne K. Jørstad frp  varamedlem  frp   x Asgeir Persøy


Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Odd Håpnes enhetsleder kultur  
Anne Grete Wold samhandlingskoordinator ISK  
Dina Von Heimburg folkehelsekoordinator ISK  
Marit E. Aksnes enhetsleder barn- og familie  
Hartvik Eliasson barnehagefagansvarlig  
June Vatne daglig leder «Ungdomskontakten» Verdal kommune  


Ved forfall fra både leder og nestleder av komiteen, ble Kai Lennert Johansen enstemmig valgt av driftskomiteen som særskilt møteleder.

Merknader:

Tilleggssak – opprettet i møte – PS 43/13: Plassering av gave «hest med slede» - utvalg

Dialogmøte mellom driftskomiteen, rektorene, FAUene og hovedtillitsvalgte, legges til en egen dag kl. 17-19, uavhengig av møte i driftskomiteen
Til toppen av siden

 

 

PS 32/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Annikken Kjær Haraldsen og Ragnhild Skjerve.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Annikken Kjær Haraldsen og Ragnhild Skjerve.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 33/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 34/13 Utredning av kommunal barnehage på Skogn

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

Forutsatt at det er grunnlag i barnetall til å fylle 3 avdelinger, etableres ny 3 avdelings kommunal barnehage med spesialavdeling på Skogn ved Skogn barne- og ungdomsskole fra høsten 2017. Kostnadene innarbeides i økonomiplanen for 2014 – 17. 

Det tas sikte på at Tuv barnehage drives fram til ny barnehage står ferdig. Barn som søker seg til Tuv barnehage sikres plass i den nye barnehagen.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 35/13 Navneforslag ny park stadion

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Hans Fredrik Donjem (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Navn på ny park: Stadionparken

Avstemning:

Donjems forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Navn på ny park: Stadionparken
Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 36/13 «På egne ben» -fra prosjekt til drift

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Det etableres en 100% stilling som driftskoordinator og miljøterapeut for etterverntjenesten i Levanger kommune når prosjektet «på egne ben» avsluttes.  Stillingen finansieres innenfor avsatt budsjett til barnevern og skal sørge for koordinering av ettervern for utsatt ungdom i tråd med de erfaringer og den kompetanse som er ervervet gjennom prosjektet.
 2. Det etableres et fagteam som har som formål å koordinere boliger, tiltak og utnyttelse av stillingsressurser til ulike brukergrupper og som skal sikre felles læring.
  Til toppen av siden

 

  

PS 37/13 Utekontakt i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Annikken Kjær Haraldsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt.:

Driftskomiteen ber om en evaluering av ordningen etter ett års drift.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med tilleggsforslag i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Det opprettes to 50% stillinger som utekontakt i Levanger kommune.
 2. Tiltaket søkes innarbeidet i økonomiplan og budsjett for 2014.
 3. Driftskomiteen ber om en evaluering av ordningen etter ett års drift.
  Til toppen av siden

 

 


 

PS 38/13 Grønt Flagg i Levanger

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Det startes et arbeid høsten 2013, for å få Grønt Flagg – sertifisert de kommunale barnehagene.
 2. Det legges fram en evalueringsrapport innen utgangen av 2014.
  Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 39/13 Ny plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Saken utsettes.
Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 40/13 Rapportering fra prosjektet "tverrfaglig senter for kultur og helse" og oppstart etablering av nytt, nasjonalt kompetasensenter for kultur og helse og omsorg

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar sluttrapporten for prosjektet «tverrfaglig senter for kultur og helse» til etterretning.
 2. Rådmannen får ansvar for å sikre etablering og organisering av det nasjonale kompetansesenteret for kultur, helse og omsorg i tråd med oppdragsgivernes intensjoner, og i nært samarbeid med samarbeidspartnerne HiNT, HUNT Forskningssenter, NTFK og Helse Nord-Trøndelag.
  Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 41/13 Samhandlingsreformen. Evalueringsrapport, evaluering av samarbeidsavtalen og tjenesteavtale 1, 3 5 og 11

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Kommunestyrene i Levanger og Verdal tar rapporten til orientering.

Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 42/13 Planprosess, planprogram og støttedokumenter for kommunedelplan helse og omsorg

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Driftskomitéen slutter seg til den planprosessen for kommunedelplan helse og omsorg i Levanger som presenteres i saksframlegget.

Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 43/13 Plassering av gave «Hest med slede» - utvalg  - tilleggssak (opprettet i møte)

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Det opprettes et utvalg som skal vedta plassering av gaven «Hest med slede», bestående av:

1 representant fra driftskomiteen: Kai Lennert Johansen

1 representant fra giver

2 konsulenter oppnevnt av rådmannen, hvorav en kunstfaglig konsulent. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det opprettes et utvalg som skal vedta plassering av gaven «Hest med slede», bestående av:

 • 1 representant fra driftskomiteen: Kai Lennert Johansen
 • 1 representant fra giver
 • 2 konsulenter oppnevnt av rådmannen, hvorav en kunstfaglig konsulent.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 04.10.2013 09:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051