Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 29.05.19 - sak 6/19 - Administrasjonsutvalget som styringsgruppe for planprosesser i 2019 og 2020

Berit Hakkebo - klikk for personkort
Saksbehandler: Berit Hakkebo
Arkivref. 2018/12708
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 29.05.19 6/19
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Administrasjonsutvalget med tillegg av gruppeledere som ikke er representert i utvalget, dvs. fra H, SV, FRP og MDG, blir styringsgruppe for planprosessene som skal gjennomføres i 2019 og 2020 i henhold til Planprogram vedtatt i k.sak 9/19.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger og vurdering:

Kommunestyret vedtok i sak 9/2019, i møte 20. februar, felles planprogram for revidering og utarbeidelse av flg. planer i 2019 og 2020: Planstrategi, Kommuneplanens samfunnsdel, Kommuneplanens arealdel, Kommunedelplan oppvekst, Kommunedelplan helse og velferd, Kommunedelplan kultur, Kommunedelplan næring, Kommunedelplan anlegg og infrastruktur, Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljø og Kommunedelplan klima, miljø og energi. Planprogrammet som er utarbeidet iht. plan- og bygningsloven, skal sikre at innbyggere og eksterne aktører får mulighet til å påvirke kommunale planprosesser før de igangsettes.

Utarbeidelse av ny Kommunedelplan klima, miljø og energi kom som forslag i kommunestyret og inngikk ikke i høringsforslaget til planprogram som ble behandlet i k.sak 9/19. Det må derfor gjennomføres ny høring på planprogrammet, avgrenset til å gjelde forhold knyttet til Kommunedelplan Klima, miljø og energi.

I tillegg til det lovpålagte planprogrammet er en felles prosesseplan for planprosessene under utarbeidelse. Denne skal bidra til god kvalitet i gjennomføringen av planprosessene. Gjennom prosessplanen avklares organisering av arbeidet, deltakere, roller og ansvar, rammer for planprosessene, aktiviteter og oppgaver som skal gjennomføres, tidspunkt og opplegg for gjennomføring, møteplaner, arbeidsfordeling, beslutningspunkter, økonomi mv.

Prosessplanen skal godkjennes av Strategisk lederteam i møte 18. juni. Deretter vil den bli lagt frem til godkjenning i styringsgruppa i første møte etter sommerferien, før den går til behandling i kommunestyret. Imidlertid er det behov for at administrasjonsutvalget på nåværende tidspunkt tar stilling til sin rolle i planarbeidet.

I foreløpig utkast til prosessplan foreslås det at administrasjonsutvalget, med tillegg av gruppeledere som ikke er representert i utvalget, dvs. fra H, SV, FRP og MDG, har rollen som styringsgruppe for planprosessene.

Styringsgruppas ansvar beskrives slik:

  • Er prosessansvarliges støttespillere og rådgivere
  • Mottar fortløpende orientering om planprosessene fra prosessansvarlige
  • Godkjenner prosessplanen
  • Konsulteres ved avvik fra prosessplanen
  • Gir råd i problemstillinger som prosessansvarlige v/rådmannen tar opp
  • Understøtter planarbeidet ved å jevnlig sette informasjon om dette på sakskartet

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 16.12.2019 10:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051