Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 29.05.19 - sak 5/19 - Oppnevning av medlemmer utvalg til evalueringsprosess helse og velferd

Kristin Bratseth - klikk for personkort
Saksbehandler: Kristin Bratseth
Arkivref. 2019/1717
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 29.05.19 6/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Administrasjonsutvalget oppnevner følgende til utvalget:

Fra flertallskonstellasjonen (2):

Fra mindretallskonstellasjonen (2):

Fra tillitsvalgte (2): 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

I forbindelse med interpellasjon i Driftskomiteen 10.4.2019 (FO 03/19) ble følgende vedtatt:

  1. Det settes ned et utvalg som skal evaluere, se på behov for kommunale tjenester i og organisering av området helse og velferd i Levanger kommune. Gruppen skal bestå av representanter fra administrasjonen som utpekes av rådmannen, 2 tillitsvalgte, 2 politikere fra flertallskonstellasjonen og 2 politikere fra mindretallet.
  2. Rådmannen skal sørge for at gruppen blir etablert og at arbeidet starter før sommerferien 2019. 
  3. Gruppen skal, underveis i arbeidet, ha kvartalsvis rapportering i driftskomiteen.

 
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Kommunedelplan helse og velferd (omsorg) skal revideres i 2019/2020, noe som skjer med store deler av planverket i Levanger kommune. En evaluering av tjenester og organisering i helse og velferdsområdet vil være en naturlig del av kunnskapsgrunnlaget som skal analyseres og brukes i forbindelse med revideringen av kommunedelplanen.

Forståelsen av oppdraget:

  • Evaluering av de kommunale helse- og velferdstjenestene og av organiseringen av området helse og velferd er viktige kunnskapsgrunnlag for revideringen av kommunedelplan helse og velferd i 2019 og 2020
  • Vurderinger av behovet for kommunale helse- og velferdstjenester og av hensiktsmessig organisering av helse- og velferdstjenestene framover er viktige analyser i revideringen kommuneplanen

=> Evaluering og analyser bør inngå i revideringsprosessen for kommunedelplan helse og velferd

Forslag til organisering av arbeidet:

Rådmannen utpeker følgende administrative representanter til utvalget

 
Medlemmer fra politisk nivå og tillitsvalgtapparatet foreslås oppnevnt av administrasjonsutvalget i møte 29.05.19. Disse blir en ressursgruppe for evaluering av tjenester og organisering helse og velferd og i planprosessen

Ansvarlig for evalueringsprosess og kommunedelplanprosess: kommunalsjef Kristin Bratseth

Organiseringen av arbeidet og forståelsen av oppdraget er lagt fram for driftskomiteen 15.05.19

Vurdering:

Evalueringsarbeidet blir en del av forarbeidet til revideringen av kommunedelplan helse og velferd.

Rådmannen igangsetter evalueringsarbeidet med å oppnevne personer fra administrasjon/enheter til et utvalg som politisk bestilt. Utvalget bør ledes av samme person som er prosessleder for revidering av kommunedelplan helse og velferd. 

Rådmannen ønsker å se dette som en del av planarbeidet, hvor administrasjonsutvalget allerede er etablert som styringsgruppe. For at det skal bli mulig å få gjennomført oppdraget, vil det være nødvendig å legge opp en organisering som muliggjør god framdrift samtidig som en sikrer tilstrekkelig involvering av politikere, tillitsvalgte og representanter fra administrasjonen.

Administrasjonsutvalget bes om å oppnevne politikere og tillitsvalgte til arbeidsgruppa/utvalget.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 16.12.2019 10:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051