Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 26.11.14 - sak 6/14 - Ny enhet for barnehage - Levanger kommune

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2014/1066
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 26.11.14 6/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Omorganiseringen, som samler kommunale barnehager og spesialpedagogisk barnehageteam i en ny enhet for barnehage, tas til etterretning. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

I budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17 varslet rådmannen at man ville utrede om de kommunale barnehagene burde samles i en egen resultatenhet. Dette for å få bedre økonomistyring.  

Gjennom vedtak i kommunestyresak 49/01 ble justering av organisasjonen innenfor den vedtatte hovedstrukturen delegert til rådmannen. Ut fra håndtering av tilsvarende omorganisering innen helse, behandlet i administrasjonsutvalget i sak 2/13, legger rådmannen fram saken for administrasjonsutvalget som kommunens partssammensatte  

Vedlegg:

1

Opprettelse av ny enhet for barnehage i Levanger kommune - Høringsnotat PDF

2

Høringssvar ny enhet for barnehage 2014 - Utdanningsforbundet i Levanger PDF

3

Høringsuttalelse fra Frol os PDF

4

Høringsuttalelse - Momarka barnehage PDF

5

Høringsuttalelse fra PPT PDF

6

Høringsuttalelse - enhet barnehage - DUÅ-gruppa PDF

7

Høringsuttalelse - Spesialpedagogisk barnehageteam PDF

8

Høringsuttalelse opprettelse egen barnehageenhet - Ytterøy os PDF

9

Enhet for barnehage - Levanger kommune - Administrativ beslutning PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Rådmannen skrev følgende i budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-2017:

For å ha god budsjettstyring er det viktig å følge kommunale barnehager tett. Det vil av den grunn utredes om de kommunale barnehagene bør samles i en enhet.

Det har vært full barnehagedekning i Levanger i flere år og barnehagene kjenner at det er økt konkurranse som følge av overkapasitet på feltet. Kommunens strategi for å skape full barnehagedekning var å åpne for etablering av private barnehager. Kommunen hadde ikke en strategi om utvikling av de kommunale barnehagene. Først gjennom barnehagebruksplanen i 2011 ble det satt i gang et arbeid for å utvikle de fysiske fasilitetene i kommunale barnehager.

Rådmannen tok initiativ til et samarbeid med et konsulentfirma i 2013 for å utvikle en felles profil og felles plattform for intern og ekstern kommunikasjon for de kommunale barnehagene. Inntil da hadde styrerne jobbet litt hver for seg og i selvstyrte styrermøter. Kommunalsjefen og enhetslederne har i liten grad involvert seg i felles kommunal strategi for utvikling av barnehagene. Det kom etter hvert en erkjennelse av et behov for å øke trykket i dette arbeidet både på kommunalsjefnivå og på enhetsledernivå.

Det har vært en utfordring å jobbe med økonomien for barnehageområdet etter at kommunen overtok finansieringsansvaret. Kommunalsjefen har holdt sporadiske møter der enhetslederne og styrerne har møtt fram til 2014. Fra da av er det holdt månedlige møter med styrere og enhetsledere, et møte med ca. 17 deltakere. Dette mener rådmannen har vært nødvendig, men lite effektiv bruk av folk. Møtene kunne ikke vært holdt kun med styrerne, og enhetslederne har ikke nødvendig oversikt til å stille alene. Det er stor variasjon i hvor inngående enhetslederne kjenner til regelverket og konsekvenser av dette på barnehagefeltet, både når det gjelder organisering og innhold. Det er få enhetsledere som tar barnehageperspektivet i de kommunale strategiske møtene. Det blir lett de tar ordet for å snakke om skolefeltet som ligger dem nærmest faglig. Det vil etter rådmannens vurdering, være en fordel å få én enhetsleder som kjenner barnehagefeltet og kan løfte fram barnehage i enhetsledermøtene.

Målet med egen barnehageenhet er både bedre styring og synlighet for barnehagefeltet samt bedre og mer koordinert profilering av de kommunale barnehagene.

Erfaring fra andre kommuner

Verdal kommune har nå to års erfaring med en virksomhetsleder for barnehage. Endringen er ikke formelt evaluert. Virksomhetslederen for barnehage får positive tilbakemeldinger på den nye modellen. Økonomienheten i ISK mener dette er et viktig og riktig grep som de ønsker at Levanger kommune også tar.  

Namsos kommune har hatt denne organiseringen i mange år, med en barnehagesjef som har ansvar for økonomi, personal og fag. De er ifølge oppvekstsjefen, fornøyd med det. Fordelen er, ifølge oppvekstsjefen, at de har en mer enhetlig barnehagepolitikk. De har tillatt at en barnehage i et mer grisgrendt område har enhetsleder/rektor som sin nærmeste leder. Dette har gitt en mer synlig rektor i barnehagen og skapt god overgang barnehage/skole. Oppvekstsjefen mener at denne barnehagen har blitt på siden av de andre med denne organiseringen, selv om styreren deltar i barnehagesjefens møter.

Steinkjer er trenivåkommune og har en avdelingsleder som har ansvar for oppvekst (barnehager, skoler, kulturskole, voksenopplæring og PPT). Avdelingslederen har en stab med 3 stillinger som følger opp skolefeltet og 2 stillinger som følger opp barnehagefeltet. Avdelingsleder har personalansvar for 12 rektorer, 8 styrere, leder for PPT, leder for kulturskolen og leder for voksenopplæringa. I Stjørdal kommune har oppvekstsjefen på lik linje med Steinkjer, personalansvar for alle rektorer og styrere og leder styrer, rektor og oppvekstmøter for kommunale styrere og rektorer. Hvis modellen fra Steinkjer og Stjørdal skulle vært brukt i Levanger kommunes organisasjon, ville hver skole og barnehage vært egne resultatenheter og personalansvaret for styrerne og rektorene ville vært lagt direkte til kommunalsjef oppvekst. 

Opprettelse av ny enhetslederstilling og oppgavene som kan ligge til stillingen

Rådmannen ønsker å opprette en stilling «Enhetsleder for barnehage». Kommunalsjefen vil ha personalansvar for denne på samme måte som for de øvrige enhetslederne innen oppvekst. Enhetslederen vil inngå i enhetsledergruppen og vil dermed få medansvar for å utvikle oppvekstfeltet spesielt og kommuneorganisasjonen generelt. Målet med å opprette stillingen er å styrke oppfølgingen av de kommunale barnehagene både strategisk, faglig og spesielt økonomisk. Oppgavene til en enhetsleder for barnehage angis nærmere i vedlagte høringsnotat, vedlegg 1.

Spesialpedagogisk barnehageteam

En omorganisering med enhetsleder for kommunale barnehager gjør det naturlig å se på organiseringen av spesialpedagogisk barnehageteam (fram til våren 2014 kalt førskoleteam) som nå ligger i Barne- og familieenheten (BaFa). Dette både av faglige og ressursmessige årsaker. Det er naturlig å samle barnehagefeltet ved at enhetsleder får personalansvar for spesialpedagogene. For å sikre likeverdig behandling av ressursene, legges vedtaksmyndigheten for kommunalt styrkingstilskudd (tidligere øremerket tilskudd) og enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp (opplæringslovens §5-7) til barnehagemyndigheten v/barnehagefaglig ansvarlig. Forberedende saksbehandling bør gjøres av teamleder. Man ser altså for seg å dele det som i dag ligger til fagleder for spesialpedagogisk barnehageteam mellom den nye enhetslederen, teamleder og barnehagefaglig ansvarlig.

Det har kommet forslag om å plassere personalansvaret for spesialpedagogene ute på barnehagene på samme måte som i skolene. Det er flere ting som taler for å opprettholde spesialpedagogisk barnehageteam og teamlederfunksjonen slik vi har det i dag. Det varierer hvilke barnehager som har barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp. Våren 2013 var det 11 barnehager som hadde barn med slike behov. Høsten 2013 var det også 13 barnehager som hadde barn med slike behov. Ved de 11 som hadde barn med behov både vår og høst var det vidt forskjellig antall barn ved den enkelte barnehage som hadde fått tildelt timer.

Dagens spesialpedagogiske barnehageteam støttet i starten av utredningen at man samler barnehagefeltet i en enhet, men har i egen uttalelse i intern høringsrunde nå i høst uttalt at de primært ønsker å fortsette i BaFa. De er opptatt av at enhetslederen bør ha utdannelse i spesialpedagogikk. Dette mener rådmannen kan være en fordel, men ikke nødvendig, all den tid det legges opp til at teamet skal ha en teamleder som er spesialpedagog.

Størrelsen på den nye enheten

Den nye enheten vil ha en budsjettramme på ca. 45 mill. kr dersom spesialpedagogisk barnehageteam legges inn i tillegg til de kommunale barnehagene. Enhetsleder vil få personalansvar for 7 styrere og 9 spesialpedagoger. Dagens enhetsledere for skoler og barnehager har daglig pedagogisk ansvar og driftsansvar for skolene som rektorer i tillegg til enhetslederjobben. For barnehage har styrerne mye av dette ansvaret. Styrernes ansvar skal ikke endres. Det overordnede pedagogiske ansvaret vil også omfatte spesialpedagogene.

Ansvaret for å koordinere satsingen De utrolige årene (DUÅ) har i perioder vært lagt til fagleder for spesialpedagogisk barnehageteam. Koordineringen går ut på å lage en plan for DUÅ- arbeidet i barnehage, skole, helsestasjons- og skolehelsetjenesten samt foreldreprogrammet som kjøres av BaFa. Det har vært en storstilt satsing i barnehagene fram til nå. Denne satsingen går inn i en fase med vedlikehold av kompetanse ute i barnehagene. Det er satt av ressurs til dette. Dimensjonering av DUÅ-satsingen og plassering av koordineringsansvaret er en sak som håndteres uavhengig av opprettelsen av en ny enhet for barnehage.

Lokalisering

Det anbefales at enhetsleder får kontor på rådhuset sammen med barnehagefaglig ansvarlig og spesialpedagogene. Dette gis støtte i den interne høringsrunden. Enhetslederen vil ha nytte av et faglig samarbeid med barnehagefaglig ansvarlig, selv om disse to stillingene vil inneha forskjellige roller. Enhetslederen må ha jevnlig dialog med styrerne og ha faste møtepunkt ute i barnehagene, minst på samme nivå som dagens enhetsledere har.

Finansiering av stillingen

Det er funnet rom for enhetslederstillingen innenfor gjeldende budsjettrammer, delvis ved omprioritering av midler som i dag brukes for å finansiere avdelingslederstillingen for spesialpedagogisk barnehageteam. Videre tas det av ressursen som brukes DUÅ i barnehagene og ressursen som brukes til koordinering av DUÅ. DUÅ i barnehage går nå over i en vedlikeholdsfase da alle barnehagene har fått tilbud om å delta og det er derfor ikke behov for å ha så stor ressurs til dette formålet. Det er også frigjorte midler brukt til grunnskoleundervisning for fosterhjemsplasserte.

Oppvekstsenter – helhetlig oppvekstløp

Det er stilt spørsmål ved om vi nå forlater oppvekstsentertanken. Det er vurdert som en styrke for det helhetlige oppvekstløpet at vi har enheter som er oppvekstsenter. Flere oppvekstsenter har tettere kontakt mellom den kommunale barnehagen og den kommunale skolen enn det som er mulig å få til med alle barnehagene og skolene som har overgangsløp for barn. Rådmannen mener det ikke er noe hinder for et slikt samarbeid også med en ny modell. I et helhetlig oppvekstperspektiv bør vi ha ambisjoner om å knytte de kommunale og private barnehagene og skolene tettere sammen.

Fordeler for skolene av ny organisering

Rektorer har i mange år uttrykt at de har for lite tid til pedagogisk ledelse ved skolen. I uttalelse fra ledergruppen i Utdanningsforbundet i Levanger 12.2.14 står det «Også lærerne etterlyser god pedagogisk ledelse, men dette krever at rektorene har tid til å prioritere denne helt sentrale delen av jobben og ikke drukner i administrasjon, slik de gjør nå.» Ved å fjerne administreringen og oppfølgingen av barnehage, vil det frigjøres flere timer i uka som kan nyttes til pedagogisk ledelse av skolen.

Barnehagefaglig ansvarlig

Barnehagefaglig ansvarlig har en formell rolle som barnehagemyndighet i kommunen og er direkte underlagt kommunalsjefen. Dette ansvaret og denne plasseringen skal barnehagefaglig ansvarlig ha også i framtida. Det er en fordel at denne myndigheten ligger til en annen enn den som har personal og økonomiansvar for kommunale barnehager da denne skal følge opp både kommunale og private barnehager på en likeverdig måte. Barnehagefaglig ansvarlig etter ny organisering også vil få hovedansvar for vedtak spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslovens § 5-7 etter innstilling fra enhet for barnehage.

Prosess

Det er gjennomført en omfattende prosess for å komme fram til denne beslutningen. Prosessen er beskrevet i vedlegg 1 og i vedlegg 9. 

Vurdering:

Rådmannen har i eget notat, vedlegg nr 9, vurdert høringsuttalelsene og kommet til at de det ikke framkommer innspill som rokker ved vurderingen av at det er riktig å samle barnehagefeltet i en egen enhet for barnehage.

Rådmannen går derfor inn for å opprette en ny enhet for barnehage i Levanger i 2015. De kommunale barnehagene som i dag er organisert sammen med skolene i oppvekstsenter, og Spesialpedagogisk barnehageteam, som i dag er en del av enhet barn og familie (BaFa), legges inn i den nye enheten.

Det utlyses en stilling som enhetsleder for barnehage som finansieres ved omprioritering av midler fra Ansvar 138 Oppvekst felles og ansvar 3112 Spesialpedagogisk barnehageteam. Det er administrasjonsressurser som omprioriteres til dette i tillegg til frigjorte midler til grunnskoleundervisning for fosterhjemsplasserte i andre kommuner. 

Rådmannen tilrår at administrasjonsutvalget tar saken til etterretning.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 26.11.2014 15:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051