Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 10.04.13 - sak 4/13 - Rapport og anbefalinger etter 4 år med helsereiser til Igalo

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2012/3642 - /441
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 10.04.13 4/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Den fremlagte rapporten etter 4 år med helsereiser til Igalo tas til etterretningForslag til tiltak for brukergruppene legges inn som en del av arbeidet med ny kommunedelplan helse og omsorg

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Evalueringsrapport - helsereiser Igalo PDF
  2. Medisinskfaglig vurdering PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Rådmannen med stab gjennomførte en studietur til Herceg Novi i tiden 19.04. – 21.04.07. Det ble i den forbindelse avholdt flere møter med ledelsen for Institutt Igalo, som er meget godt kjent i Norge for sine tidligere behandlingsreiser.

Det ble fra rådmannen side, etter denne turen, lagt fram sak for AMU i Levanger om en mulighet for at kommunen skulle satsing på helsereiser til Igalo. Saken ble behandlet i møtet den 04.06.2007 AMU gav sin tilslutning til å prøve ut et prosjekt med helsereiser i regi av kommunen.

Helsetilbudet ved Institutt Igalo ble nærmere undersøkt av 2 sykepleiere fra Levanger kommune i perioden 12.04. – 19.04.2008 Disse la fram en rapport som ga viktig informasjon om tilbudet og de utfordringer en satsing på helsereiser for kommune gir.

Den 24.10.2008 så ble det signert en avtale mellom Levanger kommune og Institutt Igalo om rett til reservasjon av plasser for helsereiser for Levanger kommune, dette for årene 2009, 2010, 2011 og 2012. Kommunen skulle innen utgangen av januar hvert enkelte år, avgjøre om kommunen skulle benytte inntil 30 plasser for sin helsereise hver gjeldende vår. Det ble fra Levanger kommunes side gitt uttrykk for at det ville være mest aktuelt å benytte ca. 20 av disse plassene.

Spesielt personer med muskel og skjelettlidelser skulle kunne ha godt utbytte av dette, men også andre med belastningslidelser kunne forventes å få en bedre fysisk funksjon etter ett opphold.

Tildelingen av helsereisene var søknadsbasert, hvor prosjektet vurderte søkerne etter helsemessige kriterier i forhold til den type behandling som ble tilbudt. Det ble satt av midler på kommunens IA-fond til å gjennomføre helsereisene, hvor midlene måtte styrkes for å klare alle utgiftene med helsereisene for året 2010 og videre.

De som ønsker å benytte seg av tilbudet må betale selve flyreisen tur/retur og en egenandel for opphold og behandlinger.

Tilbudet bestod av overnatting, alle måltider og 2 – 5 daglige behandlinger. Pris per person for opphold og behandlinger var på ca. kr. 700 kroner for pr. dag. I tillegg kom reisekostnader begge veier med fly.

Det er nå gjennomført helsereiser i 4 år 2009,2010,2011 og 2012 i henhold til avtalen mellom kommunen og Igalosenteret. Vedlagte rapport fra prosjektleder samt kommuneoverlegens medisinfaglige vurdering viser en vurdering av utbyttet av reisene og behandlingene.

Vurdering:

Basert på rapporten fra prosjektleder og den medisinfaglige vurderingen er det rådmannens vurdering at disse turene nok har hatt en positiv effekt på den enkeltes opplevde helse og at dette tilbudet har vært viktig for den enkelte som en del av IA-arbeidet for den ansatte og som et tilbud til tjenestemottagere som kunne øke sin mestring gjennom å få delta på slike turer.

Når rådmannen allikevel etter en totalvurdering ikke går inn for fornyet avtale så er det på bakgrunn at dette tiltaket er kostbart, og det er vanskelig å måle langvarige effekter på arbeidsdeltagelse og på langvarige effekter på helseparametre. I tillegg så er det nødvendig, i en plansammenheng, å se dette tiltaket opp mot andre tiltak på HMS-området og IA-området for de ansatte. Når det gjelder tilbudet til tjenestemottagere så er det usikkert om dette tilbudet kan videreføres med tanke på de oppgaver kommunen ellers står overfor.

Vi står overfor en totalgjennomgang av helsetjenesten gjennom utarbeidelse av ny kommunedelplan for helse- og omsorg. Det vil være naturlig å avklare omfang av mulige framtidige behandlingsreiser i denne sammenheng.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 10.04.2013 15:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051