Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 03.04.19 - sak 3/19 - Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, prosess

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2019/1450
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 03.04.19 3/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Administrasjonsutvalget tar saken til orientering
  2. Administrasjonsutvalget ber om at det utarbeides en oversikt over mulige tiltak med langsiktig økonomisk effekt som en del av grunnlagsarbeidet for økonomiplan 2020-2023.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I henhold til Kommunelovens §45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende året. I loven heter det også at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de neste 4 budsjettårene. Tradisjonelt vedtas budsjett og økonomiplan mot slutten av kalenderåret, gjerne i desember. I Levanger har kommunestyret valgt å vedta budsjett/økonomiplan tidligere på høsten, i september/oktober, de 3 siste årene. I 2019 er det valg til nytt kommunestyre, og det er det nye kommunestyret som skal vedta budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023.  

Vurdering:

Årets kommunestyre- og fylkestingsvalg valg avholdes 9. september, og i henhold til vedtatt møteplan i Levanger avholdes det konstituerende møtet 16. oktober, med påfølgende folkevalgtopplæring 24. og 25. oktober og første ordinære kommunestyremøte 20. november. Dette innebærer at 20. november er første aktuelle dato for å kunne vedta budsjett/økonomiplan for kommende periode. Med bakgrunn i dette har rådmannen laget en arbeidsplan som legger opp til vedtak i møte 20. november, men om det er ønskelig fra politisk hold kan dette utsettes til 18. desember.

Budsjett-/økonomiplanprosessen er fra administrasjonen lagt opp slik: 

5. april har rådmannen kalt inn alle resultatsenhetsledere, avdelingsledere med personal- og/eller økonomiansvar, hovedtillitsvalgte, økonomirådgivere m.fl. til et felles prosessmøte som oppstart av økonomiplan-/budsjettprosessen. I dette møtet legges det opp til bred involvering av deltakere med sikte på å få forankret både dagens situasjon og utfordringsbildet fremover. Arbeidet med å kartlegge utfordringsbildet vil gå videre utover våren i et samspill mellom økonomi og resultatenhetene.

Ved behandlingen av budsjett/økonomiplan for inneværende periode i K-sak 62/18 ble vedtakets pkt. 16 formulert slik: «Til neste års budsjett skal alle enheter utarbeide en oversikt over hvilke aktiviteter/tiltak som må tas ut av budsjettet for å oppnå en reduksjon på 2,5% av tildelt ramme. Samt en tilsvarende oversikt over hvilke aktiviteter/tiltak som vil gjennomføres hvis man får økt rammen med 2,5%. Det utarbeides så en samlet oversikt fra hver kommunalsjef der de ulike forslagene prioriteres med en kort kommentar.» En slik oversikt som skal vise hvordan alle enhetene skal iverksette tiltak tilsvarende 2,5 %, til sammen 25 – 30 mill. kroner, vil skape unødvendig mye uro i organisasjonen.

Rådmannen fikk flere negative tilbakemeldinger etter innsparingsprosessene i 2018. Rådmannen er bekymret for at arbeidet med en slik oversikt igjen vil skape uro og at foreslåtte tiltak ikke er gjennomførbare. I tillegg er det lett for at foreslåtte tiltak har for kortsiktig tidshorisont.

Rådmannen ønsker heller at enhetene utarbeider en oversikt over mulige sparetiltak med langsiktig effekt uten å tallfeste målet til en bestemt %. En slik oversikt må det samhandles om mellom enhetene. Oversikten tas inn i grunnlagsarbeidet med budsjett/økonomiplan. Dette oversikt skal ikke være til hinder for å ta ut kortsiktige tiltak der dette er hensiktsmessig og fornuftig.

24. april arrangeres et dialogseminar med kommunestyrets medlemmer, resultatenhetsledere, tillitsvalgte og rådgivere. Her planlegges det å jobbe med strategier og satsninger for økonomiplanen basert på avklarte utfordringsbilder og framtidsvisjoner fra arbeid med årsberetning og planstrategi.

Medio mai presenterer regjeringen kommuneproposisjonen, og de føringer som legges til grunn her vil rådmannen ta med seg inn i arbeidet med rammefordelingen. Det forventes at kommunens inntektsbilde for kommende periode begynner å bli klarlagt på dette tidspunktet. Dette er viktig å ha på plass før endelig rammetildeling kan skje.

Før endelig rammetildeling skjer vil rådmannen sørge for at tillitsvalgte blir holdt orientert om arbeidet gjennom Forum for tillitsvalgte. Fastsetting av rammer er planlagt til første uke i juni.

I august legges det opp til en statusrapportering til formannskapet om arbeidet, før den enkelte resultatenhet har frist ut måneden med å levere sitt budsjettforslag. Samtidig skal rådmannens forslag til investeringsplan være ferdig utarbeidet, og endelig rente- og avdragsberegning gjennomføres. Rådmannen varsler allerede nå at det er ønskelig at investeringsrammene ikke øker i årene fremover, men at de justeres ned slik at man unngår en ytterligere kraftig vekst i kommunens låneforpliktelser.

Etter fremleggelsen av statsbudsjett i oktober ferdigstilles rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, og forslaget presenteres i formannskap/administrasjonsutvalg 23. oktober. Dette møtet er det første møtet for det nye formannskapet. Saken planlegges fremlagt for politisk behandling/innstilling i formannskapsmøte 6. november, deretter legges innstillingen ut for offentlig ettersyn i 2 uker før vedtak planlegges i kommunestyrets møte 20. november.

Rådmannen ser at det kan være krevende for et nytt formannskap og kommunestyre å behandle budsjett/økonomiplan allerede i de første møtene etter konstitueringen, spesielt om det er stor utskifting av utvalgenes medlemmer. En ser også fordeler med å vedta budsjettet i november da dette gir organisasjonen litt bedre tid til å iverksette ev. tiltak enn om vedtak fattes så sent som 18. desember.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 03.04.2019 15:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051