Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 03.04.19

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 13:00 - 13.35

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 2/19 Organisasjonsgjennomgang 2018 - behandling av sluttrapport utredning vedtak
PS 3/19 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, prosess utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 3 av 13

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Robert Svarva ap leder ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - forfall 
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Laila Munkeby fagforb. medlem   x  
Jens Syver Løvli utdann.f.b. medlem   x  
Leif-Ketil Lorentsen fagforb. medlem   x  
Rannveig Prins Andøl nsf medlem   - forfall 
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp varamedlem  ap/sp/krf x Ingrid Olga Hallan
Khalil Obeed ap varamedlem  ap/sp/krf  x Anita Ravlo Sand
Arnstein Wekre Delta  varamedlem    x Rannveig Prins Andøl


Orienteringer:

Status økonomi, utvikling lønn v/Rigmor Strand Bakkan og Marit Berg Ness - presentasjon PDF

Til toppen av siden

 

PS 1/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 03.04.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Laila Munkeby og Khalil Obeed

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Laila Munkeby og Khalil Obeed

Til toppen av siden
 

PS 2/19 Organisasjonsgjennomgang 2018 - behandling av sluttrapport

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 03.04.2019

Forslag i møte:

Bjørg Annie Pedersen Boneng (SP) fremmet følgende endringsforslag, pkt. 5:

Rådmannen følger opp prosjektgruppas anbefaling om at det gjøres et oppfølgingsarbeid for å vurdere endringer i enhetsstrukturen med tanke på å bygge enheter der størrelsen ikke varierer så mye som nå, organiseringen av rådmannens stab og arbeidsdelingen mellom stab og service/digitaliseringssenteret.

Jens Syver Løvli (Utdanningsforbundet) fremmet følgende tillegg til pkt. 3:

Prosess for endring av stillingskoder og kapitteltilhørighet gjennomføres i  henhold til hovedavtalen.

Avstemning:

Repr. Bonengs forslag til endring i pkt. 5, enstemmig tiltrådt.
Repr. Løvlis forslag til tillegg i pkt. 3, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling med endringer tiltrådt i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Rapport organisasjonsgjennomgang 2018 tas til orientering. Kommunestyret forventer at det oppnås betydelig langsiktig effekt gjennom mer tydelighet i roller og ansvar og bedre kompetanse, særlig innen økonomi- og personalarbeid i lederrollene og andre nøkkelroller. Ny ledelsesplattform med påfølgende opplæringsaktivitet og ledelsesutvikling vil være viktige virkemidler for å oppnå bedre ressursutnyttelse og samarbeid internt i kommuneorganisasjonen og med samarbeidspartnere og innbyggere.
  2. For at kommunens skal være i stand til å ivareta sine roller som tjenesteyter, demokratisk arena, samfunnsutvikler og myndighetsutøver er det nødvendig med koordinerende og støttende stillinger på tvers av linjeorganisasjonen. Omfanget av slike stillinger må kontinuerlig vurderes, men på kort sikt er det ikke tilrådelig med reduksjon av disse funksjonene.
  3. Det er nødvendig at det er klart hvilket ansvar avdelingsledere og fagledere har. Avdelingsleder skal ikke brukes som betegnelse på stillinger uten personal og/eller økonomiansvar.  Der fagledere har personal og/eller økonomiansvar gjøres stillingsbetegnelsen om til avdelingsleder og stillingen plasseres i hovedtariffavtalens kap 3. Prosess for endring av stillingskoder og kapitteltilhørighet gjennomføres i henhold til hovedavtalen.
  4. En leder bør normalt ikke ha direkte oppfølgingsansvar for mer enn 40 ansatte.
  5. Rådmannen følger opp prosjektgruppas anbefaling om at det gjøres et oppfølgingsarbeid for å vurdere endringer i enhetsstrukturen med tanke på å bygge enheter der størrelsen ikke varierer så mye som nå, organiseringen av rådmannens stab og arbeidsdelingen mellom stab og service/digitaliseringssenteret.

Til toppen av siden

 

PS 3/19 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, prosess

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Administrasjonsutvalget tar saken til orientering
  2. Administrasjonsutvalget ber om at det utarbeides en oversikt over mulige tiltak med langsiktig økonomisk effekt som en del av grunnlagsarbeidet for økonomiplan 2020-2023.

Til toppen av siden

Publisert: 25.12.2010 14:57 Sist endret: 03.04.2019 15:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051