Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Pedagogisk grunnsyn

Pedagogisk grunnsyn som PDF

Alle fagarbeidere, barnehageassistenter og pedagoger som jobber i godkjente barnehager i Norge skal ha et bevisst syn på barn og barndom.

FNs barnekonvensjon ligger til grunn for all pedagogisk virksomhet i barnehagene. Ut ifra denne er «Rammeplan for barnehager i Norge» og «Lov om barnehager» utarbeidet og disse er barnehagene pålagt å arbeide etter.

Hvilket syn har vi på barn og barndom? Og hvordan utøves voksenrollen ut i fra dette? Hvordan jobber vi for å fremme god og riktig utvikling til barna? Svarene på disse spørsmålene danner barnehageansattes pedagogiske grunnsyn. Vårt pedagogiske grunnsyn er ikke konstant, men endres i takt med ny forskning og kunnskap om barn og deres utvikling. Barnehageansatte arbeider kontinuerlig med å reflektere sammen og konkretisere sitt pedagogiske grunnsyn. Foreldresamarbeidet er viktig her slik at både heim og barnehage i størst mulig grad jobber likt i forhold til barnet.

De viktigste punktene som danner barnehageansattes pedagogiske grunnsyn:

 • Noe av det viktigste arbeidet som gjøres i barnehagen er å gi trygghet og yte omsorg for barn. De voksne skal være en trygg havn som barna kan søke til når de trenger det. Barnet skal beskyttes, støttes og veiledes. Samtidig skal den voksne støtte og oppmuntre barnets utforskning av verden.
  Slik får barnet livserfaring og trening i sosial kompetanse innenfor trygge rammer.
 • Barnehageansatte skal jobbe for å hindre diskriminering av alle slag. Dette gjør vi ved å bygge barns vennskap og være gode rollemodeller som voksne.  Voksne som behandler barn og hverandre med respekt danner et trygt og inkluderende miljø for barna.
 • Vi skal jobbe til barnets beste. Barn må få være den de er. Alle er forskjellige med sin kompetanse og erfaringer i livet. Men alle barn trenger veiledning for å tilpasse sine behov til gruppens behov. Dette er en vekselvirkning som barn erfarer og lærer. Voksnes rolle blir å sørge for at barn lykkes og føler mestring. Voksne skal fremme ønsket adferd til barn ved å rose dem for det barna gjør bra. Barn ønsker voksnes anerkjennelse og når vi roser barns ønskede adferd vil de gjøre mer av det og den uønskede adferden vil reduseres.
 • Barn har rett til å bli hørt og respektert når de signaliserer «jeg vil ikke». Dette imøtekommer barnehageansatte ved å gi barna tid til å vente til senere, veilede og la de få forskjellige valg. Dette betyr ikke at de ansatte ikke skal sette grenser for barna, men barna skal føle at de blir hørt og ha hatt mulighet til å påvirke prosessen og hatt valg.
 • Vi skal fremme barns identitetsutvikling. Barn skal få føle at de er viktige medborgere og at deres mening har betydning. De skal få være med å bestemme i barnehagehverdagen ut ifra alder og modenhet. Barns medvirkning skal være en stor del av hverdagen.
 • Barnehagene skal fremme tanke- og religionsfrihet. Vi blir en stadig større del av et internasjonalt samfunn. Barnehagen speiler samfunnet som vi lever i. Barnet skal få ha medbestemmelse og ansvar i eget liv og samtidig være med å bidra til et tolerant og inkluderende miljø. Slik har barna mulighet til å utvikle både selvstendighet og evne til å inngå i et forpliktende fellesskap.
 • Vi skal jobbe for en helsefremmende barnehage både for barnas fysiske og psykiske helse. Naturen er en veldig fin og variert arena for både bevegelse og opplevelser. Forskning viser at barn som har fått trent sin grovmotorikk kan lære lettere.
  Vi skal også presentere mat som følger statens anbefalinger for kosthold til barn i barnehage.
  Psykisk helse innebærer at barna føler seg sett og hørt av de voksne og at arbeidsmiljøet mellom de voksne er greit. Et dårlig arbeidsmiljø kan gi voksne som er utålmodige og ikke tilstede med tankene sine.
 • Lek er en helt sentral aktivitet for barn og har stor betydning for barns utvikling. Den frie leken skal ha stor plass i en barnehagehverdag. Tilrettelagte aktiviteter styrt av voksne har ikke samme høye verdi for barna som den frie leken. Noe tilrettelagt lek er nødvendig og kan være nyttig, men full uttelling av leken får barna først når de leker fritt. Man skal ikke gå inn og styre barns frie lek unødvendig.
 • Barnehagen skal tilrettelegges slik at den er en lærende organisasjon både for barna og de voksne. Dette krever bevisste, pedagogiske planer for innholdet. Barna skal få mulighet til å medvirke og si sin mening om hva de ønsker å gjøre. Barnehage skal ikke være skole. Læring i barnehagen omfatter mye av sosial læring, leke-ferdigheter, øve seg på selvregulering, selvstendighetstrening og grov- og finmotorikk-trening.
 • Vi skal fremme likestilling mellom kjønn og samfunnsklasser. Dette gjøres ved at alle barn skal få like muligheter til å prøve, erfare, velge og mene det de ønsker uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og sosial tilhørighet. Ansatte i barnehagen skal ikke bygge opp under gamle, stereotype kjønnsrollemønster da dette begrenser barns valg og muligheter.
 • De grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon skal vektlegges i arbeidet med barna. Slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.


Alle disse punktene utgjør vårt pedagogiske grunnsyn og er vårt samfunnsmandat.

Til toppen av siden

 

Publisert: 03.03.2014 10:45 Sist endret: 03.03.2014 10:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051