Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Gjeldende vedtekter for kommunale barnehager

 

 

 

 

 

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

 

 

 

        Vedtatt i Driftskomiteen 11.10.17-sak 24/17

 

 

 

 

 1. 1.       Eierforhold

Barnehagene eies, drives og forvaltes av Levanger kommune i samsvar med de til enhver tids gjeldende Lover, forskrifter, rundskriv og andre statlige og kommunale vedtak.

 

 1. 2.       Formål

For barnehager som eies og drives av Levanger kommune gjelder Lov om barnehager §1.

 

 1. 3.       Forvaltning og styringsverk

a)       Rådmannen har det overordnede ansvaret for barnehagevirksomheten og tilsyn med barnehagene. Barnehageadministrasjonen er delegert til kommunalsjef oppvekst og enhetsleder for kommunale barnehager.

b)      For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeidsutvalget er satt sammen av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Jfr. Lov om barnehager §4. Kommunale eierrepresentanter er valgt som medlem i enkeltbarnehagers samarbeidsutvalg. Det skal avholdes minimum to SU-møter i løpet av barnehageåret.

Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Jfr. Lov om barnehager §4.

 1. 4.       Opptaksmyndighet

Rådmannen har ansvar for opptak av barn til barnehagene. Barnehagemyndigheten har delegert myndighet foretar opptak etter innstilling fra styrer i samråd med enhetsleder for kommunale barnehager.

Alle barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess med likebehandling av kommunale- og ikke-kommunale barnehager. Jfr. Lov om barnehager §12.

Styrerne skal samarbeide med enhetsleder for kommunale barnehager, andre barnehager, og hjelpetjenestene (PPT, barnevern, helsestasjon og evnt. andre) før innstilling oversendes barnehagemyndighet. Barnehagene har en egen opptaksprosedyre som følges.

 

 1. 5.       Opptakskriterier

Ved opptak av barn skal følgende kriterier legges til grunn. Jfr. Lov om barnehager:

§12a. Rett til plass i barnehage

Rett til barnehageplass følger til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov og forskrift.

Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen der det er bosatt.

Kommunen skal ha minimum ett barnehageopptak i året. Etter hovedopptak foretar Levanger kommune løpende opptak.

Søknadsfrist til hovedopptaket fastsettes av kommunen.

§13. Prioritet ved opptak

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak til barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å fastsette at barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som har vedtak etter lov om barneverntjenester §4-12 og §4-4 andre og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehage.

Kommunen har plikt til å sørge for at barn med prioritet får plass i barnehage.

 

Vedtak om opptak i barnehage er enkeltvedtak og kan påklages. Jfr. forvaltningslovens §28. Klager på vedtak om opptak sendes barnehagemyndighet. Klagefrist er 3 uker fra dato for mottatt melding om vedtak. Jfr. forvaltningslovens §28 og §29.

Kommunalt klageorgan i Levanger kommune er endelig klageinstans.

 

 1. 6.       Opptak av barn og oppsigelse av plass

Hovedopptak av barn til barnehage finner sted om våren. Frist for søknad om plass kunngjøres i lokalavisene og på Levanger kommune sin hjemmeside. Alle søknader sendes elektronisk via link på Levanger kommune sin hjemmeside.

All saksbehandling når det gjelder barnehageplass som endring av plass, oppsigelse, tilbud om plass, svar på mottatt plass, endring i personopplysninger med mer, skjer elektronisk.

 

Barn som tas opp i kommunal barnehage, beholder plassen fram til skolestart eller til plassen sies opp elektronisk av foreldre/foresatte. Den faste plassen er knyttet til den barnehagen der barnet har fått plass. Ønskes omplassering til annen kommunal barnehage, må det søkes elektronisk. Ønskes omplassering mellom kommunal og ikke-kommunal barnehage, må en søke elektronisk på ønsket barnehage og si opp den plassen en flytter fra. Regler om oppsigelsestid må følges. Dersom man har takket ja til flere barnehageplasser, kan det påløpes dobbel betaling.

 

Oppsigelse av plass må skje elektronisk.

Oppsigelsestida er på en måned og regnes fra den første i påfølgende måned. Oppholdsbetaling og kost betales ut oppsigelsestida.

Regelen om oppsigelse gjelder fra det tidspunktet som søkeren har takket ja til plass.

Ved oppsigelse fra/etter 1.mai, må det betales ut juni måned.

Eventuell søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om oppsigelsestid, sendes enhetsleder for kommunale barnehager.

Permisjon fra barnehageplassen avgjøres av enhetsleder og styrer. Som hovedregel gis det ikke permisjon fra ubenyttet plass.

 

 1. 7.       Åpningstid

Barnehagens åpningstid fastsettes etter forslag fra styrer og enhetsleder.

I forbindelse med jul, påske og sommerferie blir det sendt ut en bindende behovsundersøkelse fra styrer i barnehagen. Styrer i hver barnehage avgjør, etter vedtak i SU, hvor mange barn som må ha behov for barnehageplass for at barnehagen skal holde åpent, eventuelt redusere åpningstida. Det forutsettes at foreldre/foresatte er informert om dette.

 

 1. 8.       Ferie

Alle barn skal ha fire uker sammenhengende ferie i løpet av perioden 20.juni til 14.august.

Foreldre/foresatte skal melde fra om ferieavvikling på fastsatt skjema i god tid og senest innen 15.april i ferieåret. Dersom fastsatt skjema ikke er levert, vil ferie bli satt opp av styrer.

Barnehagene praktiserer ulik feriestengning. Nytt barnehageår starter 15.august og oppstart for nye barn er uke 32.

Informasjon om første åpningsdag etter ferien er fastsatt i den enkelte barnehages barnehagerute som også angir planleggingsdager for det kommende barnehageåret. Planleggingsdagene skal være fastsatt senest siste uke før nytt barnehageår.

 

 1. 9.       Betalingssatser, betalingsmåte og moderasjonsordninger

Kommunestyret fastsetter betalingssatser for opphold i kommunal barnehage. Det gis søskenmoderasjon; 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 og flere. Innbetaling skal skje til økonomienheten innen 20. hver måned. Det betales for 11 måneder i året.

Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for familier med lav inntekt.

 

Betalingssatser for kost, fastsettes av styrer etter vedtak i SU og defineres etter selvkostprinsippet. Det betales kost for 11 måneder i året.

 

Ved for sein henting av barn, har styrer fullmakt til å pålegge et gebyr. Det vises til vedtatte satser for kommunale gebyr.

 

 1. 10.   Planleggingsdager

Det avsettes 5 planleggingsdager i barnehagene pr. barnehageår. Barnehagen holdes stengt disse dagene uten at det gis reduksjon i foreldrebetalingen. Barnehageruta fastsettes av enhetsleder og styrer, og kan variere noe fra barnehage til barnehage. Dersom barnehagen ønsker å endre planlegte planleggingsdager, så må foreldrene varsles minst 2 måneder i forveien.

 

 1. 11.   Leke- og oppholdsareal

Veiledende leke- og oppholdsareal fastsettes til minimum:

4 m2 for barn over 3 år

6 m2 for barn under 3 år

 

 1. 12.   Internkontroll

I henhold til forskrift om internkontroll innen helse, miljø og sikkerhetsområde, så plikter hver barnehage å ha et internkontrollsystem. Det anbefales at krav fastsatt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler integreres i internkontrollsystemet til barnehagen.

 

 1. 13.   Forsikring av barn

Barnehagebarna er forsikret og forsikringsopplysninger kan gis av kommunen.

 

 1. 14.   Sykdom

Alle barn foreldre/foresatte skal fylle ut informasjon om barnets helse ved oppstart i barnehagen. Jfr. Lov om barnehager §23.

Ved barnesykdommer, tegn til andre smittsomme sykdommer eller nedsatt almenntilstand må barnet holdes hjemme og barnehagen varsles om sykdommen. Barnehagen skal ha beskjed om morgenen ved fravær.

 1. 15.   Samarbeid og opplysningsplikt jfr. Lov om barnehager

Barnehagen samarbeider med ulike hjelpeinstanser som f.eks. barnevern (BV), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) barne- og ungdomspsykiatrisk (BUP), habiliteringstjenesten (HAB) med flere.

 

a)    § 21.Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra kommunens side, og skal av eget tiltak gi sosialtjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

 

 

 

 

b)    § 22.Opplysningsplikt til barneverntjenesten

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

 1. 16.    Taushetsplikt jfr. Lov om barnehager

Alle ansatte i barnehagen er underlagt taushetsplikt, med mindre den er opphevet av annen lov. For virksomheter etter denne lov gjelder regler om taushetsplikt i forvaltningslovens §13 til 13f tilsvarende.

 

 1. 17.    Mislighold

Dersom foreldre/foresatte som har barn i barnehagen bryter eller unnlater å følge barnehagens vedtekter og bestemmelser, kan retten til plassen falle bort. Dersom betaling for barnehageplass uteblir etter purring, og det ikke foreligger avtale om betalingsordning for utestående beløp, vil det føre til tap av barnehageplassen.

 

 1. 18.   Vedtektsendringer

Vedtektene kan endres av eier.

 

 

 

Publisert: 07.02.2013 09:34 Sist endret: 10.11.2017 11:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051