Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Foreløpig budsjett 2019 - Levanger

 - frist for innspill: 22.09.18

Formannskapet behandler rådmannens forslag 5. september 2018:
Formannskapets foreløpige forslag ligger ute til høring til  22. september 2018, og behandles av formannskapet 03.10.18. Deretter legges saken ut til offentlig høring fram mot kommunestyrets behandling 17.10.18 
Ettersom budsjettet behandles så tidlig er det ikke med forslag til gebyrsatser mm nå. Disse kommer som egen sak etter at statsbudsjettet for 2019 er framlagt.

Klikk for foreløpig budsjettforslag 2019, Levanger kommune som PDF 

Kommunelovens §§ 44-47

Budsjettforslag som PDF

Økonomisjefens orientering:
29.08.18 PDF

Behandlinger:
Formannskapet 05.09.18

 

 

 

  Si DIN meningSi DIN mening om foreløpig budsjett 2019 (e-post: postmottak@levanger.kommune.no) 

Frist for innspill til foreløpg budsjett 2019: 22.09.18

Mottatte innspill sortert på mottatt dato (5):


24.09.18 - Utdanningsforbundet Levanger PDF


20.09.18 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Rådet hadde tirsdag 18. september en orientering om «Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019-2022» av Arnstein Kjeldsen. Orienteringen var grundig og veldig nyttig for oss. I den anledning ønsker Rådet å komme med en uttalelse.

I forbindelse med utarbeidelsen med budsjettet og fordelingen av midler i Levanger kommune ber vi om at budsjettet legges med tanke på respekt for enkeltpersoner og med et fokus på livskvalitet. Alle mennesker, uansett livssituasjon, inntekt, arbeidsevne, funksjonsnivå og alder er like viktige, og alle må få et tjenestetilbud som dekker deres behov på en tilfredsstillende måte.

I vanlig språkbruk brukes livskvalitet ofte som en betegnelse på velferd eller det å ha et godt liv. Livskvaliteten kan oppleves både subjektivt og objektivt, og begge er med på å gi et bilde av om et liv oppfattes som godt eller ikke.

Kommunen kan bruke ulike metoder for å måle om brukerne av en kommunal tjeneste får et tilbud som gir dem en god livskvalitet, men det er kun brukerne selv som sitter igjen med fasiten på om det oppleves som om de har en god livskvalitet. Livskvalitet er subjektivt.

I tider da økonomien er anstrengt oppfordrer vi til å tenke nytt, til å se på mulighetene man har til å organisere annerledes istedenfor å gå direkte på kutt. Dette gjelder særlig helse- og omsorgssektoren. Kvaliteten i tilbudene kommunen leverer til brukerne sine må være styrende.


16.09.18 - FAU Skogn barne og ungdomsskole
Høringsinnspill angående forslag om nedleggelse av svømmehallen ved Skogn barne- og ungdomsskole.

Foreldreutvalget (FAU) ved Skogn barne- og ungdomsskole vil uttrykke sterk bekymring knyttet til forslaget i Levanger kommunes økonomiplan 2019/-22 om nedleggelse av svømmehallen ved skolen. Under følger momenter vi mener taler mot en nedleggelse:

  • Svømmehallen i Skogn er ifølge svømmeinstruktører/gymlærere i dag det beste opplæringsbassenget vi har i Levanger kommune. Svømmehallen er oversiktlig og legger til rette for hensiktsmessig undervisning for alle aldersgrupper i grunnskolen. Elevene får trygg undervisning i gode omgivelser med voksne som har god oversikt over alle sine elever. Dette understøttes blant annet ved at Halsan skole i dag velger å sende sine 1. og 2. klassinger til Skogn, da opplæringsfasilitetene er av en langt bedre karakter enn Trønderhallen.
  • Etter det FAU kjenner til er det allerede kapasitetsproblemer i Trønderhallen. Elevene ved Skogn bu tilbys i dag svømmeopplæring i tråd med Læreplan i kroppsøving for grunnskolen. Ved en eventuell nedleggelse er vi sterkt bekymret for at tilbudet vil bli redusert til et absolutt minimum, med den konsekvens at mange elever ikke når sine kompetansemål. Med svømmehallen lett tilgjengelig gis elever som har vansker med å nå UDIR’s kompetansemål i kroppsøving/svømming muligheten til flere undervisningstimer i svømming. Dette ser FAU som en stor fordel for våre barn.
  • Ekne skole og Markabydga skole benytter svømmehallen ved Skogn bu. I tillegg benyttes hallen av en rekke andre, bl.a. allidrett og av grupper som har opptrening etter operasjon og sykdom. Vi stiller igjen spørsmålstegn ved kapasiteten i Trønderhallen hvis alle disse skal opprettholde sine tilbud.
  • FAU er bekymret for at det går bort mye dyrebar undervisningstid med transport til og fra svømmeundervisning, hvis denne skal legges til Trønderhallen. Fra hvilket fag skal denne tiden tas? I tillegg mener vi det er feil bruk av ressurser å bruke lærerressurs til slik «forflytningstid». FAU vil stille spørsmål ved lønnsomheten ved et slikt forslag. Kan det i det hele tatt være økonomisk bærekraftig å busse så mange elever og lærere til/ fra Trønderhallen? Vi er svært bekymret for at besparelsen ved å legge ned driften av bassenget vil synliggjøres på en budsjettpost, mens de økte kostnadene ikke er budsjettert inn i økte driftsutgifter for skolen.
  • Vi mener at ved å legge ned svømmehallen tar kommunen et langt steg tilbake, spesielt med tanke på det høye antall drukninger siste sommer. Vi må sikre oss at kommunen ruster opp svømmeundervisninga si, -ikke legger den ned. Ved Skogn bu har vi trygge, kompetente barn i vannet. Det ønsker vi å fortsette med.

 
Relevante lenker:
Rett til svømmeundervisning på skolen: http://barneombudet.no/dine-rettigheter/pa-skolen/rett-til-god-undervisning-og-vurdering/rett-til-svommeundervisning/  
Utdanningsdirektoratet: Læreplan i kroppsøving for grunnskolen


05.09.18 - Levanger seniorråd

Aktiviteten «Aldersvennlig by» innarbeides i samfunnsmål

Det iverksettes en gjennomgang av administrasjonen i kommunen med sikte på en mere konstadseffektiv organisasjon og arbeidsdeling.

Kommunens lån reduseres.

Med bakgrunn i det store antall innbyggere som venter på institusjonsplass, store utgifter til utskrivningsklare pasienter i sykehuset, gjenåpnes Skogn helsetun snarest.

Av hensyn til elvenes svømmeopplæring ved Skogn barne- og ungdomsskole, samt den generelle folkehelsen, stenges ikke svømmehallen ved skolen.


04.09.18 - Skogn barne- og ungdomsskole - tillitsvalgte PDF

Til toppen av siden 

 Publisert: 07.09.2016 07:44 Sist endret: 27.09.2018 12:50

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051