Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

Høring av søknad om endring av tillatelse - Retura IR AS - Fiborgtangen

Retura IR AS driver mottak og behandling av avfall, hovedsakelig trevirke, på Fiborgtangen (gnr. 34, bnr. 250).

Gjeldende tillatelse er fra 2012. Virksomheten har tillatelse til mottak av mange fraksjoner ordinært avfall, men vi i fremtiden hovedsakelig håndtere trevirke.

I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Søknaden/opplysningene (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anlegget, og hvordan virksomheten vurderer belastningen på ytre miljø. Gjeldende tillatelse kan du se på www.norskeutslipp.no

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no innen

30.8.2020.

Dokumenter tilhørende saken: 

 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid for Gjemble søndre, innenfor eiendom gnr. 3/7 på Nesset.
Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ihht. pbl.§ 17-4. Formålet med planen er å legge til rette for nye boliger i tråd med boligformålet i kommunedelplan for Levanger sentrum.
  Planområde-Gjemble søndre
Forslagsstiller er Kjølen og Nydal Utbygging AS. Planen utarbeides som detaljregulering. Planarbeider vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. pbl.§4-2. Mer informasjon knyttet til planarbeidet er lagt ut på www.norconsult.no
Berørte naboer vil få varsel direkte med brev. Eventuelle innspill sendes: Norconsult AS v/Marthe Sesseng tlf. 93650135/e-post: mamse@norconsult.no 
Frist for innspill til planarbeidet er 27. august 2020


HØRING - LOKAL FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL

Formannskapet behandlet i møte 10.06.20, sak

PS 77/2020 – Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall.

Det ble fattet følgende vedtak:
Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Levanger kommune legges ut til offentlig ettersyn fram til 15. august 2020.

Lokal forskrift – PDF

Eventuell høringsuttalelse sendes til postmottak@levanger.kommune.no  innen 15. august 2020.


Varsel om oppstart av planarbeid for Sunndalen, gnr. 230 bnr. 1 i Åsenfjorden, Levanger

I henhold til Plan.- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for Sunndalen, gnr. 230/1 i Åsenfjorden
-  Brev datert 16.06.20 - varsel om oppstart av planarbeid

Forslagsstiller er Orica Norway AS. Norconsulent AS er plankonsulent. Planen utarbeides som detaljregulering.

Informasjon knyttet til planarbeidet, planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet 27.04.20 er lagt ut på Norconsults hjemmeside: www.norconsult.no og på kommunens side: www.levanger.kommune.no

For evt. innspill til ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes: Norconsult AS, Kongensgt. 27, 7713 Steinkjer v/arealplanlegger Marthe Mollan Sesseng, tlf. 93 65 01 35, e-post: marthe.mollan.sesseng@norconsult.com
 
Fris for innspill til planarbeidet er 20. august 2020


Produksjonskjøkken i Levanger kommune - fremtidig struktur

Formannskapet, sak. 64/20 - saksutredning - vedtak

Høringsdokument - PDF

Høringsuttalelse sendes: postmottak@levanger.kommune.no  eller Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen den 24.08.20


Temaplan vannforsyning - høring

Plan- og utviklingsutvalget, sak 11/20 - saksutredning - vedtak

Høringsdokument - PDF

Høringsuttalelse sendes: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen den 30.06.20


Temaplan avløp og vannmiljø - høring

Plan- og utvklingsutvalget, sak 12/20 - saksutredning - vedtak

Høringsdokument - PDF

Høringsuttalelse sendes: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen den 30.06.20


 

 

 

 


Varsel om oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtale - Gjemble søndre, Levanger

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 03.08.2020 14:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051