Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

  


Høring - revidering av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norske Skog AS

Høringsbrev datert 03.12.20 - PDF
BAT-konklusjoner for treforedlingsindustrien - pålegg om å gi opplysninger - svar fra Norske Skog Skogn AS, datert 25.04.16 - PDF
BAT-konklusjoner for treforedlingsindustrien - pålegg om å gi opplysninger - svar fra Norske Skog Skogn AS, datert 25.04.16 - PDF
Grunnvannstrømmer - PDF

Høringsfrist .01.02.21. Eventuell uttalelse sendes til: post@miljodir.no - eventuelt: Postboks 5672, Torgarden, 7585 TrondheimPLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 9.12.2020 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering Åsvegen 26 (sak PS 53/20)

Planforslaget tilrettelegger for konsentrert boligbebyggelse på eiendommen gnr 32 bnr 5, Åsvegen 26 på Skogn.


Detaljregulering garasjer i Jernbanegata (sak PS 54/20)

Planforslaget tilrettelegger for parkering og garasjer på nordre del av eiendommen 315/190 helt nord i Jernbanegata i Levanger sentrum. På området er det i dag en offentlig parkeringsplass.

Planforslagene kan ses på kommunenes hjemmeside: www.levanger.kommune.no under Annonse/høring eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 8.2.2021.


PLANVEDTAK

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 9.12.2020 med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-17, vedtatt følgende mindre endring av kommunedelplan for Levanger sentrum.

Mindre revisjon av estetikkbestemmelsene i kommunedelplan for Levanger sentrum (sak PS 55/20)

Endringen gjelder tillatt takform i eksisterende boligområder. Endringer i kommunedelplan kan ikke påklages.

 

Levanger kommunestyre har i møte den 16.12.2020 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering for rundkjøring ved Mo gård (sak PS 103/20)

Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av trearmet rundkjøring som erstatning for dagens kryss i Kirkegata ved Mo gård. Tiltaket omfatter også stenging av vei fra Moafjæra ut på fylkesveien ved brannstasjonen, samt etablering av gang- og sykkelveier, parkering i to plan og bussholdeplasser ved Levanger VGS.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 19.12.2020.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.


 

Forslag til nye kommunele retningslinjer for behandlingav motorferdselssaker i Levanger

Høringsfrist på det nye forslaget settes til 15.11.20. Eventuell uttalelse sendes til: postmottak@levanger.kommune.no

 


    I ht. plan- og bygningsloevens § 12-8 varsles med dette oppstart av detaljregulering for

     

Levanger brygge 2, eiendom 315/107, samt deler av 315/4, 315/109, 315/104, 315/112 og 315/375

Hensikten med planarbeidet er å regulere tomten til bolig- og forretningsformål. Det planlegges for karre-bebyggelse i inntil 5 etasjer me forretning i deler av 1. etasje.
Maksimal 9500 m2 BRA, og ca. 60 boenheter.

Levangerbrygge2

 

Planen reguleres i tråd med overordnede plan: "Områdeplan for Levanger havn". Planen faller ikke under krav om konsekvensutredning.
Tiltakshaver: Levanger Brygge Utbygging AS v/Ole Jermstad. Plankonsulent: Per Knudsen Arkitektkontor AS

  • Varslingsbrev datert 21.09.20 - PDF
  • Kart - PDF
  • Illustrasjoner - PDF

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Opplysninger om planarbeidet vises på: www.pka.no Innspill til planarbeidet sendes til: Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim, eller sfc@pka.no

innen 26. oktober 2020

 


I henhold til PBL §12-8, kunngjøres herved at reguleringsplanarbeid er igangsatt for Skrivarbergvegen 5, Fagerheim ved Kjønstadmarka. Varslet gjeler gnr./bnr. 7/5, 7/89, 6/120, samt deler av tilknyttede tomter. 


Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse. Området er avsatt til boligformål i overordnede planer i Kommunedelplan Levanger sentrum 2018-2030. Det foreslås følgende formål: bolig, felles grøntareal, felles lekeareal, renovasjon, fortau og veg.

Innspill eller spørsmål sendes innen 28. september 2020 til: Agraff Arkitektur AS v/Silje Høyem Amundsen, Mellomila 56, 7018 Trondheim - e-post: silje@agraff.no
- tlf. 95 99 98 17

Skrivarbergvegen 5

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 21.12.2020 13:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051