Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

   Informasjon [ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ] 

 

 

Forslag til nye kommunele retningslinjer for behandlingav motorferdselssaker i Levanger

Høringsfrist på det nye forslaget settes til 15.11.20. Eventuell uttalelse sendes til: postmottak@levanger.kommune.no

 


    I ht. plan- og bygningsloevens § 12-8 varsles med dette oppstart av detaljregulering for

     

Levanger brygge 2, eiendom 315/107, samt deler av 315/4, 315/109, 315/104, 315/112 og 315/375

Hensikten med planarbeidet er å regulere tomten til bolig- og forretningsformål. Det planlegges for karre-bebyggelse i inntil 5 etasjer me forretning i deler av 1. etasje.
Maksimal 9500 m2 BRA, og ca. 60 boenheter.

Levangerbrygge2

 

Planen reguleres i tråd med overordnede plan: "Områdeplan for Levanger havn". Planen faller ikke under krav om konsekvensutredning.
Tiltakshaver: Levanger Brygge Utbygging AS v/Ole Jermstad. Plankonsulent: Per Knudsen Arkitektkontor AS

  • Varslingsbrev datert 21.09.20 - PDF
  • Kart - PDF
  • Illustrasjoner - PDF

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Opplysninger om planarbeidet vises på: www.pka.no Innspill til planarbeidet sendes til: Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim, eller sfc@pka.no

innen 26. oktober 2020

 


I henhold til PBL §12-8, kunngjøres herved at reguleringsplanarbeid er igangsatt for Skrivarbergvegen 5, Fagerheim ved Kjønstadmarka. Varslet gjeler gnr./bnr. 7/5, 7/89, 6/120, samt deler av tilknyttede tomter. 


Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse. Området er avsatt til boligformål i overordnede planer i Kommunedelplan Levanger sentrum 2018-2030. Det foreslås følgende formål: bolig, felles grøntareal, felles lekeareal, renovasjon, fortau og veg.

Innspill eller spørsmål sendes innen 28. september 2020 til: Agraff Arkitektur AS v/Silje Høyem Amundsen, Mellomila 56, 7018 Trondheim - e-post: silje@agraff.no
- tlf. 95 99 98 17

Skrivarbergvegen 5

 


 

 

 ***
Høring - Planstrategi 2020 - 2023

 

Formannskapet har i møte 26.08.20, sak 100/20 fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i PBL §10.1 legges forslag til Planstrategi 2020-2023, datert 18.08.20 ut på høring i 30 dager.
Samfunnsanalysen

 

 

 

 

 

 


Høring av søknad om endring av tillatelse - Retura IR AS - Fiborgtangen

Retura IR AS driver mottak og behandling av avfall, hovedsakelig trevirke, på Fiborgtangen (gnr. 34, bnr. 250).

Gjeldende tillatelse er fra 2012. Virksomheten har tillatelse til mottak av mange fraksjoner ordinært avfall, men vi i fremtiden hovedsakelig håndtere trevirke.

I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Søknaden/opplysningene (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anlegget, og hvordan virksomheten vurderer belastningen på ytre miljø. Gjeldende tillatelse kan du se på www.norskeutslipp.no

 

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 30.8.2020.

 


Dokumenter tilhørende saken: 

 

 

 

 

 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid for Gjemble søndre, innenfor eiendom gnr. 3/7 på Nesset.
Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ihht. pbl.§ 17-4. Formålet med planen er å legge til rette for nye boliger i tråd med boligformålet i kommunedelplan for Levanger sentrum.

 

 

  Planområde-Gjemble søndre
Forslagsstiller er Kjølen og Nydal Utbygging AS. Planen utarbeides som detaljregulering. Planarbeider vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. pbl.§4-2. Mer informasjon knyttet til planarbeidet er lagt ut på www.norconsult.no
Berørte naboer vil få varsel direkte med brev. Eventuelle innspill sendes: Norconsult AS v/Marthe Sesseng tlf. 93650135/e-post: mamse@norconsult.no 
Frist for innspill til planarbeidet er 27. august 2020

 


HØRING - LOKAL FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL

 

 

Formannskapet behandlet i møte 10.06.20, sak

PS 77/2020 – Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall.

Det ble fattet følgende vedtak:
Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Levanger kommune legges ut til offentlig ettersyn fram til 15. august 2020.

Lokal forskrift – PDF

Eventuell høringsuttalelse sendes til postmottak@levanger.kommune.no  innen 15. august 2020.

 


Varsel om oppstart av planarbeid for Sunndalen, gnr. 230 bnr. 1 i Åsenfjorden, Levanger

 

I henhold til Plan.- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for Sunndalen, gnr. 230/1 i Åsenfjorden
-  Brev datert 16.06.20 - varsel om oppstart av planarbeid

Forslagsstiller er Orica Norway AS. Norconsulent AS er plankonsulent. Planen utarbeides som detaljregulering.

Informasjon knyttet til planarbeidet, planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet 27.04.20 er lagt ut på Norconsults hjemmeside: www.norconsult.no og på kommunens side: www.levanger.kommune.no

For evt. innspill til ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes: Norconsult AS, Kongensgt. 27, 7713 Steinkjer v/arealplanlegger Marthe Mollan Sesseng, tlf. 93 65 01 35, e-post: marthe.mollan.sesseng@norconsult.com
 
Fris for innspill til planarbeidet er 20. august 2020

 


Produksjonskjøkken i Levanger kommune - fremtidig struktur

Formannskapet, sak. 64/20 - saksutredning - vedtak

Høringsdokument - PDF

 

 

Høringsuttalelse sendes: postmottak@levanger.kommune.no  eller Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen den 24.08.20

 


Temaplan vannforsyning - høring

Plan- og utviklingsutvalget, sak 11/20 - saksutredning - vedtak

Høringsdokument - PDF

Høringsuttalelse sendes: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen den 30.06.20


Temaplan avløp og vannmiljø - høring

Plan- og utvklingsutvalget, sak 12/20 - saksutredning - vedtak

Høringsdokument - PDF

Høringsuttalelse sendes: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen den 30.06.20


 

 

 

 

 


Varsel om oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtale - Gjemble søndre, Levanger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 23.10.2020 12:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051