Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Budsjett 2021 - spørsmål og svar

tidsplan for behandling budsjett 2021>>  | (høringer) | (saksbehandler)

Presentasjon av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024:  PDF - Video 
Budsjettforslag (støtter ikke nettleser explorer)

Spørsmål sendes: Offisiell e-post postmottak@levanger.kommune.no


Spørsmål 24.11.20 - Karl M. Buchholdt, V

1. Hva ligger i tallet netto driftsmargin?
Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer etter at alle andre utgifter er dekket. I budsjettforslaget for Levanger kommune for kommende år er dette tallet foreslått til 8 mill. kroner (tilsvarende 0,5 % av driftsinntektene).

2. Hvor stor er netto driftsmargin for Levanger kommune i 2021 dersom man trekker ut utbyttet fra NTE?
Om man trekker ut forventet utbytte fra NTE (10 mill. kroner) har Levanger kommune i 2021 et negativt netto driftsresultat på ca. 2 mill. kroner.

3. Hva er KS (eller er det fylkesmannen) sin anbefaling på netto driftsmargin?
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har tidligere anbefalt at netto driftsresultat for kommunene samlet over tid bør ligge på minst 3 % av sum driftsinntekter. På bakgrunn av endring knyttet til momsrefusjon fra investeringer gjorde en ny vurdering av denne anbefalingen tilbake i 2014. Det nye anbefalte nivået for kommunene ble satt til 1,75 % av inntektene, og gjort gjeldende fra 2014. 

Til toppen av siden

Spørsmål 18.11.20 - Kjartan Gjelvold, MDG

Beskrivelser av investeringsprosjektene finnes i Framsikt (støtter ikke nettleser explorer), - under fanen «Investeringer» under hvert område under «Kommunens tjenesteområder.

1. Hva ligger det i miljøtiltak friområder?
Årlige bevilgninger - spesifiseres pr. år senere. Når det gjelder budsjettet for 2021 så ønskes Skånestangen friluftslivsområde prioritert.

Vi har nå i år fått en godkjent forvaltningsplan for dette området av Fylkeskommunen, som strekker seg fra 2020-2030. Når denne planen nå er godkjent, vil dette medføre at det også kommer penger også fra Fylkeskommunen. Dette er et statlig sikra friluftslivsområde som er utrolig mye brukt til både, friluftsliv, rekreasjon, trim, bading, telting (mye god og gratis folkehelse for våre innbyggere). Noen av tiltakene som er tenkt gjennomført er:

Opprusting/ny tursti fra Skånestangen til Djupvika (1,6km med universell utformet tursti).

Nytt sanitæranlegg som er universell utformet.

Oppgradering av benker, bål og grillplasser.

Sandvolleyballbane

2. Hva ligger det i videreutvikling av parkaksen sentrum?
Oppfølging vedr. utvikling av parkaksen. Prosjektering og ev. tiltak jfr. interpellasjon i kommunestyret 22.05.2019

3. Hva ligger det i miljøtiltak sentrum?
Opprusting av Tollbugata v/Orion, oppgradering av søppelhåndtering

4. Er det mulig å få et mer detaljert bilde over hva som ligger under budsjettposten kultur i driftsbudsjettet?
Kulturbudsjettet består av over 400 ulike budsjettlinjer, så å gå i detalj er vanskelig, men budsjettet er satt opp med følgende beløp på hvert enkelt ansvar:

Ansvar

Beløp (1000 kr)

Arrangementer

1 788

Den kulturelle skolesekken

190

Den kulturelle spaserstokken

13

Festiviteten

1 011

Folkebibliotek

6 084

Idrettsarbeid

4 200

Kultur og helsetiltak

1 679

Kulturadministrasjon

3 280

Kulturskolen

5 089

Ungdomshuset

2 070

SUM

25 403

Under hvert ansvar ligger flere ulike områder. Under f.eks. «Kulturadministrasjon» finner vi i tillegg til ordinære lønnsposter blant annet midler til ulike priser og tilskudd til SNK, Falstadsenteret, grendehus, korps, aktivitetstilskudd, inkluderingstilskudd og fritidskortet. Under «Arrangement» ligger bl.a. administrasjon og koordinering av inkluderende aktiviteter som Skolesekken, spaserstokken, God sommer, Barnas verdensdager, Ung kultur møtes, Kulturuka, Førjulsmartnan og Marsimartnan mm. Under ansvarene «DKS» og «DKSS» ligger kun aktivitetsmidlene til disse tiltakene, som i tillegg får tilskuddsmidler. Under «Festiviteten» ligger lønnsmidler for ledelse av arrangementsavdelingen i tillegg til drift av kulturhuset. Under «Idrettsarbeid» ligger bl.a. tilskuddsmidler til løypekjøring og subsidiering av hall-/baneleie i tillegg til lønnsmidler. «Under Kultur og helsetiltak» ligger bl.a. BUA, frivilligsentralen, tilrettelegging for frivillighet, Friskus og Tilskuddsportalen, samt flere helsefremmende tiltak.

Drift og omstilling er beskrevet i Framsikt under tjenesteområde kultur (støtter ikke nettleser explorer)

Sammendrag budsjett (støtter ikke nettleser explorer)

Ønskes mer utfyllende kommentarer i tillegg til det som er beskrevet i budsjettdokumentet bes det om det tas kontakt direkte med kultursjefen som svært gjerne svarer på spørsmål.

5. Har disposisjonsfondet noen etiske retningslinjer (hvem forvalter fondet)?
Disposisjonsfondet er ikke et fond i samme forstand som f.eks. et aksjefond eller det såkalte oljefondet. Disposisjonsfondet er forenklet sagt en benevnelse på midler oppspart gjennom år med regnskapsmessig forbruk og budsjetterte avsetninger. Dette er altså oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet. Fondet har med bakgrunn i dette ingen etiske retningslinjer og forvaltes ikke på annen måte enn kommunens øvrige likvide midler – altså gjennom ordinære bankinnskudd i henhold til inngått rammeavtale (pr. i dag plassert hos vår hovedbankforbindelse Danske Bank).

Til toppen av siden

Spørsmål 18.11.20 - To tilnærmet like spørsmål fra Nina Bakken Bye (H) og Vegard Austmo (AP)knyttet til driftskostnader 
                             ved Skogn svømmehall.

Art navn

Totalt

Kommentar

Lønn faste stillinger

            758 793

147 % stilling

Sønd/helged/natt-tillegg

              16 841

 

Vikarutgifter sykdom

            106 945

 

Ekstrahjelp (midl.ansatt)

              29 627

 

Overtid

                   946

 

Lønn renhold

            139 229

30% Stilling

Pensjonspremie KLP 18 felles

            150 357

 

Arbeidsgiveravgift

            168 058

 

Kontormateriell, abonnement mm

                1 513

 

Medisinsk forbruksmateriell

                      71

 

Mat/kioskvarer for videresalg

                2 132

 

Forbruksmateriell og driftsutgifter

              78 589

 

Telefonutgifter

                   654

 

Kurs/opplæring

                4 715

 

Transport/skyss

                2 118

 

Strøm/elektrisk kraft

            173 304

Andel av totalen på Skogn b/u

Bioenergi

            137 279

Andel av totalen på Skogn b/u

Kommunale avgifter/gebyrer

              19 625

 

Kjøp av varer til bygg og anlegg

              59 604

 

Service-/driftsavtaler og reparasjoner

              80 795

 

Materialer til bygninger og anlegg

              15 933

 

Kjøp av tj. fra kommunesamarbeid

                   660

 

Generell momskompensasjonsordning

            138 384

 

Billettinntekter

            -47 742

Kveldsbading

Utleie av lokaler

          -367 910

Sykelønnsrefusjon

          -339 000

Kompensasjon merverdiavgift

          -138 384

 

Netto driftskostnader 2019

        1 193 136

 

Til toppen av siden

Spørsmål 09.11.20 - Vegard Austmo, AP

Sykefravær; hvor mye er lagt inn i budsjettet, og er disse lagt inn flatt eller er det tatt høyde for faktisk fravær siste år? Og hvor mye koster sykefraværet per år for Levanger kommune.

Svar:

Det er fra kommunedirektøren ikke lagt føringer på hvordan sykefravær skal legges inn i budsjettene, dette gjør hver enkelt enhet ut fra sine erfaringstall. Praksisen knyttet til sykefravær i kommunen er også svært ulik, enkelte enheter leier ikke inn vikarer ved fravær (noe som medfører at arbeidsoppgaver må forskyves), mens andre er avhengige av å leie inn fra første dags fravær.

Det er også vanskelig å si hvor mye fraværet koster Levanger kommune, men vi kan si hvor mye som er bokført i vikarkostnader og hva vi har fått i refusjon.

Vikarutgifter pr. oktober 2020: 39,8 mill. kroner inkl. sosiale utgifter
Sykelønnsrefusjon pr. oktober 2020: 34,3 mill. kroner.
(Svangerskapsvikarer pr. oktober 2020: 9,0 mill. kroner inkl. sosiale utgifter)
(Refusjon nedkomst pr. oktober 2020: 10,6 mill. kroner)

Til toppen av siden

Spørsmål 09.11.20 - Presse og internt

Kommunedirektøren har mottatt spørsmål både fra presse og internt knyttet til forslaget om avvikling av MOT-samarbeidet.

Svar:

Etter uttalelser og innspill kan det framstå som at kommunedirektørens forslag om nedleggelse av MOT er feilaktig begrunnet, og at kostnaden er langt lavere enn den millionen som står i forslag til budsjett for 2021.

Direkte kostander, belastet i regnskap 2020:
Materiell/utstyr (ansvar 1380) : 307.000,-
Programkostnader (ansvar 1380) : 230.000,-
Motinformanter /coacher (fordelt på MOTskolene) : 330.000,-
SUM DIREKTE KOSTNADER : 867.000.

I tillegg er det en 20% ressurs som mot-koordinator sentralt. Dette tilsvarer anslagsvis 125 000 i lønnsutgifter, slik at det totalt er ca 1 mill i 2020 og vil bli mer i 2021 pga lønns- og prisstigning. 

Til toppen av siden

Spørsmål 06.11.20 - Einar Dahlum, Rødt

 Finnes det noen oversikt over kommunen sin konsulentbruk?

Svar:

Se vedlagte fil – som det fremgår av fila er det på enkelte områder bokført konsulentbruk uten av det er budsjettert, bemerker her at utgiftene som hovedregel er budsjettert på andre poster (eks. kjøp av vedlikeholdstjenester etc.). Noe er også finansiert eksternt gjennom tilskudd fra eksterne (eks. bredbåndsutbygging).

Til toppen av siden


INNSPILL (send inn: Offisiell e-post postmottak@levanger.kommune.no)
*


 

Publisert: 05.11.2019 10:11 Sist endret: 24.11.2020 08:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051