Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Budsjett 2021 - spørsmål og svar

tidsplan for behandling budsjett 2021>>  | (høringer) | (saksbehandler)

Presentasjon av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024:  PDF - Video 
Budsjettforslag (støtter ikke nettleser explorer)

Spørsmål sendes: Offisiell e-post postmottak@levanger.kommune.no


Spørsmål 27.11.20 Næringsforeningen i Levanger v/ Arild Klokkerhaug>

Emne: Spørsmål i forbindelse med budsjett 2021 og økonomiplan 2021- 2024: Støtte til Midt Norsk Realfagsenter

I forslaget til budsjett foreslår kommunedirektøren å kutte bevilgningen på 200.000 kroner til Midt Norsk realfagssenter på VIP-senteret i Verdal. Dette er et sted der elever i barne- og ungdomsskole får komme og få opplæring og inspirasjon i forskjellige realfag. En god alternativ læringsarena.

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter (MNRT) står sentralt i den helhetlige satsingen for å

styrke interessen for teknologifag og bærekraft økt samarbeid mellom skole og næringsliv livslang læring styrking av rekrutteringsgrunnlaget for bedriftene på Innherred styrking av omdømmet til «Innovasjonsdistrikt Innherred».

Sentret tar imot ca 4.500 elever pr år og Ungdomsskolene i Levanger er storfornøyde brukere med gjennomgående positive tilbakemeldinger. Dvs ca 300 9.klassinger fra Levanger bruker to dager på senteret hvert år.

Næringsforeningen i Levanger konkluderer i disse dager resultatene fra en stor kompetansekartlegging i Levanger. Bedriftene som svarte representerer ca 4000 ansatte i kommunen. Etterspørselen etter teknisk kompetanse og IKT/digitalisering vil øke betydelig de neste tre årene, og etterspørsel etter talenter med bachelor- og mastergrad vil også øke. Antall bedrifter som vil etterspørre fagskoleutdanning øker fra 13% til 21% de neste tre årene. 46% av bedriftene svarte at de forventer å bli påvirket av ny teknologi de neste tre årene. 28% av bedriftene opplever at de har problemer med å henge med i teknologisk utvikling og 20% har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten, på grunn av mangel på kompetanse! Dette viser at vi ikke greier å utnytte potensialet på Innherred godt nok fordi vi mangler kompetanse! Vi ser et stort og økende behov for at våre unge fokuserer mer på realfag og teknologi i sine utdanningsløp fremover.

De negative konsekvensene vil langt overstige de kronene man sparer ved å avvikle støtten til senteret.

Spørsmål: Hvordan investerer kommunen i kompetansebygging for fremtidens fagfolk og for å sikre et best mulig rekrutteringsgrunnlag for bedriftene i kommunen, om ikke støtten til Midt Norsk Realfagsenter opprettholdes?


Svar fra kommunalsjef oppvekst og utdanning, Marit E. Aksnes:

Samarbeidet med Midt-Norsk Realfags- og Teknologisenter (MNRT) er et verdifullt tilskudd til opplæringen for ungdomsskoleelever i Levanger, og grunnskolene gir gode tilbakemeldinger om tilbudet. Det er ingen faglige vurderinger eller spørsmål ved tilbudets kvalitet som ligger til grunn for forslaget om å si opp denne samarbeidskontrakten. Forslaget fra kommunedirektøren er økonomisk begrunnet, og er fremmet i en krevende budsjettsituasjon.

Levanger kommune investerer i kompetansebygging for fremtidens fagfolk ved årlig å bruke en halv milliard kroner til utdanning og støtte i barnehage, grunnskole og hjelpetjenester for kommunens barn og unge. Realfag er et satsingsområde allerede fra barnehagen, noe prosjektet «Hypathia in preescool» i Levanger er et eksempel på. Her lærer barn ned i 4-årsalderen prinsipper for koding/programmering, blant annet. Den nye læreplanen for grunnskolen, «Fagfornyelsen» (LK-20), forsterker satsing på samfunnsfag, realfag og digitalisering, i tillegg til temaet «bærekraftig utvikling» som tverrgående tema i flere fag. I faget «utdanningsvalg» er det en målsetting at elevene skal få kjennskap til ulike yrker, blant annet gjennom hospitering i bedrifter. På ungdomstrinnet hospiterer elever i ulike bedrifter 3 dager på 9. og 10. trinn. På 8. trinn er det 1 dag såkalt «jobbskygging», dvs elevene skygger en foresatt på jobb. I noen grad kommer også bedrifter inn i skolen. Elevene melder tilbake at dette er meget verdifullt. Jobbforeldre-foreldre som forteller om yrket og utdanningen sin, er et annet tilbud som elevene har på sine skoler. Det er også mange tilgjengelige webinarer for ungdom i grunnskolen, og det er mange aktører/tilbydere på dette området.

Bakgrunnen for ungdoms retningsvalg mht yrke og studier kan sies å være påvirkninger og forventninger fra foreldre/familie, fritidsaktiviteter og venner, opplæring i skolen, informasjon fra næringslivet gjennom hospiteringer, kurs og praksisordninger. Det er mange tilbydere som ønsker kontakt med elever i framtidig rekrutteringsøyemed. Levangerskolen samarbeider med Ungt entreprenørskap Trøndelag, og noen skoler deltar også i «elevbedrift». Flere elevbedrifter deltar blant annet i det årlige Ungbiz. Ungt entreprenørskap kommer også inn i skolen og underviser om personlig økonomi. Flere skoler deltar i prosjektet «Jenter og teknologi» i regi av NHO, et opplegg for å rekruttere flere jenter til teknologistudier.

I tillegg møter elevene såkalte «lærlingepatruljer og «helsefagpatruljer» i regi av yrkes- og fagopplæringa i (opplæringskontorene i Fylket). Levangerskolen har også et godt samarbeid med Teknisk enhet i Levanger, Magneten, restauranter, Norske skog mv mht å ta imot elever på hospiteringer og praksisordninger. Et annet godt eksempel på samarbeid mellom grunnskolen og næringslivet er den årlige «møteplassen» som arrangeres av Næringsforeningen, Ungt entreprenørskap og Verdal VG skole, hvor 9. og 10. klassinger fra Levanger tilbringer en hel dag i møte med ulike bedrifter. I tillegg til stands, melder elevene seg på møter med bedrifter de ønsker å høre mer om.

Skolerådgiverne i ungdomstrinnet er organiserte i et eget nettverk for karriereveiledning (yrkes og utdanningsveiledning). Nettverket samarbeider med næringslivet, blant annet mht praksis i bedrift. Nettverket besøker også lokalt næringsliv for å hilde seg oppdaterte, for igjen å bringe dette videre inn i skolen.

  

Spørsmål 25.11.20 - Gunnar Løvås, SV

Spørsmål i forbindelse med budsjett 2021 og økonomiplan 2021- 2024

I Trønder- Avis mandag 23. november ble det referert en del faktatall som omhandlet bilparker i noen kommuner i Trøndelag.

Faktatallene viser følgende:

  • Steinkjer har en bilpark på 80 biler
  • Verdal har en bilpark på 80 biler
  • Levanger har en bilpark på 130 biler

Disse tallene viser at Levanger kommune har 50 biler flere enn Steinkjer som er den kommunen det er naturlig å sammenligne oss med. Det er også naturlig å tenke seg at disse 50 bilene representerer en merkostnad for Levanger kommune.

 Mine spørsmål blir derfor:

  1. Hvorfor har Levanger kommune i drift 50 biler flere enn Steinkjer som er en større kommune enn Levanger?
  2. Hva er den totale kostnaden for Levanger kommune knyttet til bilparken medregnet leasing, drivstoff og andre kostnader knyttet til ordningen. Medregnes må også biler som kommunen ikke leaser?
  3. Hvor mange biler er leaset og hvor mange biler eier kommunen?
  4. Er det oversikt over hvor stor forskjell det er og eie i stedet for å leie?
  5. Hvilke planer er lagt for å gå over til elbiler?
  6. Har kommunen planer om å etablere flere ladepunkter?

Svar:

1.   Hvorfor har Levanger kommune i drift 50 biler flere enn Steinkjer som er en større kommune enn Levanger?
Vi har hatt dialog med bilansvarlig i Steinkjer og Verdal.  Tallene som er innhentet er ikke sammenlignbare.  For Levangers del er alt medtatt inkl brann, barnevern, teknisk, Leira mfl.  Dette er ikke tatt med for Steinkjer.

Noen tjenester er organisert som KF og IKS– disse er ikke medtatt for Steinkjers del. De har heller ikke med barnevernsbiler som vi har valgt å legge i felles bilpool.  På grunn av ulik organisering, og hva som er plassert i sentral biloversikt er det vanskelig å sammenlikne tallene uten bearbeide disse.

Vi ser at vi har ca samme bildekning som Steinkjer.  For Verdal kommune er tallet 100 med alt – ikke 80 som det står i avisa.

2.    Hva er den totale kostnaden for Levanger kommune knyttet til bilparken medregnet leasing, drivstoff og andre kostnader knyttet til ordningen. Medregnes må også biler som kommunen ikke leaser?
Totalt bilbudsjett 6,5 mill. Dette skal dekke både de leasede og de eide bilene.

 3.    Hvor mange biler er leaset og hvor mange biler eier kommunen?
Av bilene som er med i oversikten - 94 eide og 36 leaset.  

4.      Er det oversikt over hvor stor forskjell det er og eie i stedet for å leie?
Vi har i samarbeid med innkjøpsansvarlig sett at det er billigere og eie enn å lease. Årsaken til dette er at det ofte påkommer en ekstrautgift ved innlevering pga høy slitasje og overkjøring på biler som går 24/7.
Det er også en egenvurdering på hva som behøves reparert til enhver tid. I tillegg er det verdt å merke seg at ved leasing må kommunen betale en rentekostnad, denne er som hovedregel høyere enn hva kommunen selv får på egne lån til kjøp av kjøretøy.

5.      Hvilke planer er lagt for å gå over til elbiler?
Hovedårsaken til at vi ikke i større grad har gått over til flere el-biler er manglende ladestasjon.  Driftsmessig da bilene går 24/7 (dvs utfordring med ladetid), i tillegg så utfordres el.bilbruken på den tøffeste vinteren. Det er i forslag til ny økonomiplan lagt inn midler til en utskifting av bilparken i årene som kommer, det legges da opp til et langt høyere antall el-biler slik at kjøretøy på fossilt brennstoff etter hvert fases ut.

 6.      Har kommunen planer om å etablere flere ladepunkter?
I forslaget til økonomiplan foreslås det bevilget 2,5 mill. årlig til kjøp av tjenestebiler og etablering av ladepunkter. Detaljplaner foreligger ikke ennå.

 

Spørsmål 25.11.20 - Gunn Oline Lyngsmo, Rødt

Ang. utgifter til konsulentbistand: 
1320 Næringsarbeid – Budsjett: 700.000 til Proneo for næringsutviklingsarbeid i 2020.
Er dette en fast avtale/kontrakt som automatisk videreføres i 2021? Eller: Er det anledning til å avslutte denne avtalen fra og med 01.01.2021?

Svar: 
Avtalen med Proneo om næringsutvikling ble inngått i oktober 2018. Det er en avtale som har en varighet på tre år, med avslutning 30. september 2021. Det ligger inne mulighet til å forlenge avtalen i ytterligere tre år (1+1+1).
Vi kan si opp avtalen med fem måneders varsel, men den forlenges automatisk ett år av gangen i de kommende tre årene.

I avtalen står det at vesentlig mislighold er grunn for oppsigelse av avtalen, men at partene skal ha mulighet til å rette på slike forhold.

I avtalen inngår administrasjon av næringsfondet, førstelinjetjeneste for etablerere og eksisterende bedrifter, veilede bedrifter innenfor det offentlige støttesystemet og virkemiddelordninger som forsknings og utvikling, og bygge nettverk på vegne av kommunen inn mot nasjonale, regionale og internasjonale programmer.

Hvis kommunen ikke har denne avtalen må vi enten skaffe oss denne kompetansen selv, eller senke ambisjonene på støtte til næringslivet.


Spørsmål 24.11.20 - Karl M. Buchholdt, V

1. Hva ligger i tallet netto driftsmargin?
Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer etter at alle andre utgifter er dekket. I budsjettforslaget for Levanger kommune for kommende år er dette tallet foreslått til 8 mill. kroner (tilsvarende 0,5 % av driftsinntektene).

2. Hvor stor er netto driftsmargin for Levanger kommune i 2021 dersom man trekker ut utbyttet fra NTE?
Om man trekker ut forventet utbytte fra NTE (10 mill. kroner) har Levanger kommune i 2021 et negativt netto driftsresultat på ca. 2 mill. kroner.

3. Hva er KS (eller er det fylkesmannen) sin anbefaling på netto driftsmargin?
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har tidligere anbefalt at netto driftsresultat for kommunene samlet over tid bør ligge på minst 3 % av sum driftsinntekter. På bakgrunn av endring knyttet til momsrefusjon fra investeringer gjorde en ny vurdering av denne anbefalingen tilbake i 2014. Det nye anbefalte nivået for kommunene ble satt til 1,75 % av inntektene, og gjort gjeldende fra 2014. 

Til toppen av siden

Spørsmål 18.11.20 - Kjartan Gjelvold, MDG

Beskrivelser av investeringsprosjektene finnes i Framsikt (støtter ikke nettleser explorer), - under fanen «Investeringer» under hvert område under «Kommunens tjenesteområder.

1. Hva ligger det i miljøtiltak friområder?
Årlige bevilgninger - spesifiseres pr. år senere. Når det gjelder budsjettet for 2021 så ønskes Skånestangen friluftslivsområde prioritert.

Vi har nå i år fått en godkjent forvaltningsplan for dette området av Fylkeskommunen, som strekker seg fra 2020-2030. Når denne planen nå er godkjent, vil dette medføre at det også kommer penger også fra Fylkeskommunen. Dette er et statlig sikra friluftslivsområde som er utrolig mye brukt til både, friluftsliv, rekreasjon, trim, bading, telting (mye god og gratis folkehelse for våre innbyggere). Noen av tiltakene som er tenkt gjennomført er:

Opprusting/ny tursti fra Skånestangen til Djupvika (1,6km med universell utformet tursti).

Nytt sanitæranlegg som er universell utformet.

Oppgradering av benker, bål og grillplasser.

Sandvolleyballbane

2. Hva ligger det i videreutvikling av parkaksen sentrum?
Oppfølging vedr. utvikling av parkaksen. Prosjektering og ev. tiltak jfr. interpellasjon i kommunestyret 22.05.2019

3. Hva ligger det i miljøtiltak sentrum?
Opprusting av Tollbugata v/Orion, oppgradering av søppelhåndtering

4. Er det mulig å få et mer detaljert bilde over hva som ligger under budsjettposten kultur i driftsbudsjettet?
Kulturbudsjettet består av over 400 ulike budsjettlinjer, så å gå i detalj er vanskelig, men budsjettet er satt opp med følgende beløp på hvert enkelt ansvar: 

Ansvar

Beløp (1000 kr)

Arrangementer

1 788

Den kulturelle skolesekken

190

Den kulturelle spaserstokken

13

Festiviteten

1 011

Folkebibliotek

6 084

Idrettsarbeid

4 200

Kultur og helsetiltak

1 679

Kulturadministrasjon

3 280

Kulturskolen

5 089

Ungdomshuset

2 070

SUM

25 403

Under hvert ansvar ligger flere ulike områder. Under f.eks. «Kulturadministrasjon» finner vi i tillegg til ordinære lønnsposter blant annet midler til ulike priser og tilskudd til SNK, Falstadsenteret, grendehus, korps, aktivitetstilskudd, inkluderingstilskudd og fritidskortet. Under «Arrangement» ligger bl.a. administrasjon og koordinering av inkluderende aktiviteter som Skolesekken, spaserstokken, God sommer, Barnas verdensdager, Ung kultur møtes, Kulturuka, Førjulsmartnan og Marsimartnan mm. Under ansvarene «DKS» og «DKSS» ligger kun aktivitetsmidlene til disse tiltakene, som i tillegg får tilskuddsmidler. Under «Festiviteten» ligger lønnsmidler for ledelse av arrangementsavdelingen i tillegg til drift av kulturhuset. Under «Idrettsarbeid» ligger bl.a. tilskuddsmidler til løypekjøring og subsidiering av hall-/baneleie i tillegg til lønnsmidler. «Under Kultur og helsetiltak» ligger bl.a. BUA, frivilligsentralen, tilrettelegging for frivillighet, Friskus og Tilskuddsportalen, samt flere helsefremmende tiltak.

Drift og omstilling er beskrevet i Framsikt under tjenesteområde kultur (støtter ikke nettleser explorer)

Sammendrag budsjett (støtter ikke nettleser explorer)

Ønskes mer utfyllende kommentarer i tillegg til det som er beskrevet i budsjettdokumentet bes det om det tas kontakt direkte med kultursjefen som svært gjerne svarer på spørsmål.

5. Har disposisjonsfondet noen etiske retningslinjer (hvem forvalter fondet)?
Disposisjonsfondet er ikke et fond i samme forstand som f.eks. et aksjefond eller det såkalte oljefondet. Disposisjonsfondet er forenklet sagt en benevnelse på midler oppspart gjennom år med regnskapsmessig forbruk og budsjetterte avsetninger. Dette er altså oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet. Fondet har med bakgrunn i dette ingen etiske retningslinjer og forvaltes ikke på annen måte enn kommunens øvrige likvide midler – altså gjennom ordinære bankinnskudd i henhold til inngått rammeavtale (pr. i dag plassert hos vår hovedbankforbindelse Danske Bank).

Til toppen av siden

Spørsmål 18.11.20 - To tilnærmet like spørsmål fra Nina Bakken Bye (H) og Vegard Austmo (AP)knyttet til driftskostnader 
                             ved Skogn svømmehall.

Art navn

Totalt

Kommentar

Lønn faste stillinger

            758 793

147 % stilling

Sønd/helged/natt-tillegg

              16 841

 

Vikarutgifter sykdom

            106 945

 

Ekstrahjelp (midl.ansatt)

              29 627

 

Overtid

                   946

 

Lønn renhold

            139 229

30% Stilling

Pensjonspremie KLP 18 felles

            150 357

 

Arbeidsgiveravgift

            168 058

 

Kontormateriell, abonnement mm

                1 513

 

Medisinsk forbruksmateriell

                      71

 

Mat/kioskvarer for videresalg

                2 132

 

Forbruksmateriell og driftsutgifter

              78 589

 

Telefonutgifter

                   654

 

Kurs/opplæring

                4 715

 

Transport/skyss

                2 118

 

Strøm/elektrisk kraft

            173 304

Andel av totalen på Skogn b/u

Bioenergi

            137 279

Andel av totalen på Skogn b/u

Kommunale avgifter/gebyrer

              19 625

 

Kjøp av varer til bygg og anlegg

              59 604

 

Service-/driftsavtaler og reparasjoner

              80 795

 

Materialer til bygninger og anlegg

              15 933

 

Kjøp av tj. fra kommunesamarbeid

                   660

 

Generell momskompensasjonsordning

            138 384

 

Billettinntekter

            -47 742

Kveldsbading

Utleie av lokaler

          -367 910

Sykelønnsrefusjon

          -339 000

Kompensasjon merverdiavgift

          -138 384

 

Netto driftskostnader 2019

        1 193 136  

 

Til toppen av siden

Spørsmål 09.11.20 - Vegard Austmo, AP

Sykefravær; hvor mye er lagt inn i budsjettet, og er disse lagt inn flatt eller er det tatt høyde for faktisk fravær siste år? Og hvor mye koster sykefraværet per år for Levanger kommune.

Svar:

Det er fra kommunedirektøren ikke lagt føringer på hvordan sykefravær skal legges inn i budsjettene, dette gjør hver enkelt enhet ut fra sine erfaringstall. Praksisen knyttet til sykefravær i kommunen er også svært ulik, enkelte enheter leier ikke inn vikarer ved fravær (noe som medfører at arbeidsoppgaver må forskyves), mens andre er avhengige av å leie inn fra første dags fravær.

Det er også vanskelig å si hvor mye fraværet koster Levanger kommune, men vi kan si hvor mye som er bokført i vikarkostnader og hva vi har fått i refusjon.

Vikarutgifter pr. oktober 2020: 39,8 mill. kroner inkl. sosiale utgifter
Sykelønnsrefusjon pr. oktober 2020: 34,3 mill. kroner.
(Svangerskapsvikarer pr. oktober 2020: 9,0 mill. kroner inkl. sosiale utgifter)
(Refusjon nedkomst pr. oktober 2020: 10,6 mill. kroner)

Til toppen av siden

Spørsmål 09.11.20 - Presse og internt

Kommunedirektøren har mottatt spørsmål både fra presse og internt knyttet til forslaget om avvikling av MOT-samarbeidet.

Svar:

Etter uttalelser og innspill kan det framstå som at kommunedirektørens forslag om nedleggelse av MOT er feilaktig begrunnet, og at kostnaden er langt lavere enn den millionen som står i forslag til budsjett for 2021.

Direkte kostander, belastet i regnskap 2020:
Materiell/utstyr (ansvar 1380) : 307.000,-
Programkostnader (ansvar 1380) : 230.000,-
Motinformanter /coacher (fordelt på MOTskolene) : 330.000,-
SUM DIREKTE KOSTNADER : 867.000.

I tillegg er det en 20% ressurs som mot-koordinator sentralt. Dette tilsvarer anslagsvis 125 000 i lønnsutgifter, slik at det totalt er ca 1 mill i 2020 og vil bli mer i 2021 pga lønns- og prisstigning. 

Til toppen av siden

Spørsmål 06.11.20 - Einar Dahlum, Rødt

 Finnes det noen oversikt over kommunen sin konsulentbruk?

Svar:

Se vedlagte fil – som det fremgår av fila er det på enkelte områder bokført konsulentbruk uten av det er budsjettert, bemerker her at utgiftene som hovedregel er budsjettert på andre poster (eks. kjøp av vedlikeholdstjenester etc.). Noe er også finansiert eksternt gjennom tilskudd fra eksterne (eks. bredbåndsutbygging).

Til toppen av siden


INNSPILL (send inn: Offisiell e-post postmottak@levanger.kommune.no)
*


 

Publisert: 05.11.2019 10:11 Sist endret: 02.12.2020 12:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051