Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Handlings- og økonomiplan/budsjett

Om budsjett/økonomiplan  |  SPØRSMÅL OG SVAR  | HØRINGER


 


 

Budsjett 2022, handlings- og økonomiplan 2022-2025


 

Budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024 


Budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023 - Spørsmål og svar

 


Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune - vedtattBudsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 - video - etter pause

 


Budsjett 2018 - klikk for dokument som PDFBudsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 - video - etter pause


Budsjett 2017, økonomiplan 2017-2020 video - video etter pause

Klikk for Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune som PDF

 


Budsjett 2016, økonomiplan 2016-2019 

Budsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune som PDF- video - video etter gruppemøte


Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 - video - etter pause

Budsjett 2015 - klikk for PDF-versjon


Budsjett 2014, økonomiplan 2014-2017 - video - etter gruppemøte

 


Budsjett 2013, økonomiplan 2013-2016 - video - avstemning

 


Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 - video - avstemning

 


Budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 - video - etter pause

 


 

Klikk for budsjettdokument i PDFBudsjett 2010 -  video - etter pause - avstemning

 


Budsjett 2009 - video  (vedtak)

 


Budsjett 2008 - video


Budsjett 2007 - video


Budsjett 2006


Budsjett 2005


Om Budsjett/økonomiplan

Kommunelovens bestemmelser om budsjett/økonomiplan:

§ 14-3.Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.

Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.

Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det innstillende organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene.

§ 14-4.Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

 

§ 14-5.Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnete organer. Første punktum er ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta.

Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.

Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget senest 30. juni.

        Til toppen av siden

Publisert: 13.12.2011 15:32 Sist endret: 30.03.2022 08:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051